Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1b7q0MrFwM1N
Ćwiczenie 1
Łączenie par. Oceń prawdziwość zdań. Zaznacz w tabeli P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F - jeśli jest fałszywe.. P. Możliwe odpowiedzi: Przedstawiciele pokolenia Kolumbów reinterpretowali w swoich wierszach m.in. tradycję romantyczną oraz charakterystyczne dla niej podejście do problematyki śmierci., Symboliczny język, którym posługiwali się poeci czasu wojny i okupacji, pełnił przede wszystkim funkcję estetyczną., Jednym z najważniejszych motywów pojawiających się w poezji czasu wojny i okupacji jest motyw przeznaczenia.. F. Możliwe odpowiedzi: Przedstawiciele pokolenia Kolumbów reinterpretowali w swoich wierszach m.in. tradycję romantyczną oraz charakterystyczne dla niej podejście do problematyki śmierci., Symboliczny język, którym posługiwali się poeci czasu wojny i okupacji, pełnił przede wszystkim funkcję estetyczną., Jednym z najważniejszych motywów pojawiających się w poezji czasu wojny i okupacji jest motyw przeznaczenia.
1
Ćwiczenie 2

Przeczytaj fragment odczytu Marii Dąbrowskiej wygłoszonego w 1942 roku dla słuchaczy podziemnego kursu Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej. Wskaż tezę oraz dwa argumenty potwierdzające jej słuszność. Nie cytuj.

Maria Dąbrowska Fragment odczytu wygłoszonego dla słuchaczy podziemnego kursu Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej

Nasza jednak historia upływa śród zbyt już przebranej miary huraganów dziejowych, czyniących z Polski według słów Mickiewicza istną ojczyznę wariatów, które za często wywracały całą naszą cywilizację, skazując nas na wieczne odbudowywanie się z gruzów. W takich warunkach i uzdolnienia społeczno‑wychowawcze, wciąż rugowane z właściwego sobie praktycznego pola działania, chronią się w to, co zdaje się być mniej podlegające zniszczeniu, chronią się w słowo i wyżywają w słowie raczej niż w czynie. W takich warunkach, gdy trwa nieustannie „inter arma”, w którym, jak wiadomo, „muzy milczą”, literatura piękna staje się samorzutnie, bez żadnego nakazu państwowego, „zamówieniem społecznym”, służącym dosłownie i wyłącznie ogólnej mobilizacji sił scalających i naprawiających wciąż napastowane lub niszczone podstawowe składniki narodowego bytu. Wprzęga się ją do tych celów, zapominając o jej autonomicznych prawach, na mocy których oddziaływa ona pozytywnie w swoisty sposób, różny od bezpośredniego moralizowania i nauczania.

C8 Źródło: Maria Dąbrowska, Fragment odczytu wygłoszonego dla słuchaczy podziemnego kursu Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej, 1942.
RWrhh3rlTPRqj
Teza (Uzupełnij). Argument pierwszy (Uzupełnij). Argument drugi (Uzupełnij).
R13V3uviDDEY71
Ćwiczenie 3
Wybierz poprawną odpowiedź. Wypowiedź Marii Dąbrowskiej dotycząca roli i miejsca literatury polskiej jest: krytyczna wobec opisywanej sytuacji literatury, entuzjastyczna wobec opisywanej sytuacji literatury, co wyraża się w zastosowanym przez autorkę słownictwie o charakterze neutralnym. wyraża się w zastosowanym przez autorkę słownictwie o zabarwieniu emocjonalnym.
Ćwiczenie 4

Oceń prawdziwość zdań dotyczących fragmentu utworu Tadeusza Gajcego Z dna. Zaznacz w tabeli P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F - jeśli jest fałszywe.

Tadeusz Borowski Z dna

Zmiłuj się, zmiłuj,
błogosław,
broń ostrzoną o gniew i zachwyt
obdarz siłą,
obdarz.

Gdy twarzami zwróceni na zachód,
krwią znaczymy swe drogi we wrzosach -
Bogarodzico łagodna,
Boże liryczny i wolny,
wysłuchaj naszej nowenny
z dna
wojny.

Wysokopienny,
zamyślony,
niech się otworzy
łaski promyk.
[...]

C10 Źródło: Tadeusz Borowski, Z dna, [w:] Kamienny świat, Warszawa 1976, s. 194.
RXIIDzcKwUqNy
Łączenie par. . Przedstawiciele pokolenia Kolumbów reinterpretowali w swoich wierszach m.in. tradycję romantyczną oraz charakterystyczne dla niej podejście do problematyki śmierci.. Możliwe odpowiedzi: P, F. Symboliczny język, którym posługiwali się poeci czasu wojny i okupacji, pełnił przede wszystkim funkcję estetyczną.. Możliwe odpowiedzi: P, F. Jednym z najważniejszych motywów pojawiających się w poezji czasu wojny i okupacji jest motyw przeznaczenia.. Możliwe odpowiedzi: P, F
1
Ćwiczenie 5

Przeczytaj wiersze: Pieśń Tadeusza Borowskiego oraz Pokolenie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Określ, jaka teza historiozoficzna dotycząca losu pokolenia Kolumbów jest czytelna w obu utworach. Zacytuj odpowiednie fragmenty tekstów.

RVhFeeRbMwC2p
. Pokolenie. Pieśń. TEZA HISTORIOZOFICZNA. (Uzupełnij). (Uzupełnij). FRAGMENTY UZASADNIAJĄCE TEZĘ. (Uzupełnij). (Uzupełnij).
R2COUKCKBhHWW
Ćwiczenie 6
Wybierz spośród podanych określeń te, które równocześnie można odnieść do Pokolenia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Pieśni Tadeusza Borowskiego. Możliwe odpowiedzi: 1. ONIRYZM, 2. WITALIZM, 3. KATASTROFIZM, 4. PROFETYZM, 5. TYRTEIZM
R15glmasMWqd3
Ćwiczenie 7
Połącz nazwy środków artystycznego wyrazu pochodzących z wiersza Tadeusza Borowskiego Pieśń z przykładami pochodzącymi z wiersza. METAFORA Możliwe odpowiedzi: 1. pariasów śpiew, 2. step i morza twarz, 3. kupiec towar będzie ważył, 4. grzmi karabin, 5. Wołanie, 6. śpiew, 7. pariasów wiara, 8. skrzepłe twarze, 9. wołanie znów, 10. depcząc, 11. pobladłe usta, 12. Pustynię, 13. mijamy ENUMERACJA Możliwe odpowiedzi: 1. pariasów śpiew, 2. step i morza twarz, 3. kupiec towar będzie ważył, 4. grzmi karabin, 5. Wołanie, 6. śpiew, 7. pariasów wiara, 8. skrzepłe twarze, 9. wołanie znów, 10. depcząc, 11. pobladłe usta, 12. Pustynię, 13. mijamy INWERSJA Możliwe odpowiedzi: 1. pariasów śpiew, 2. step i morza twarz, 3. kupiec towar będzie ważył, 4. grzmi karabin, 5. Wołanie, 6. śpiew, 7. pariasów wiara, 8. skrzepłe twarze, 9. wołanie znów, 10. depcząc, 11. pobladłe usta, 12. Pustynię, 13. mijamy
1
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z wypowiedzią Wiktora Woroszylskiego dotyczącą wiersza Tadeusza Borowskiego Pieśń. W kontekście tej wypowiedzi określ postawę podmiotu lirycznego.

Wiktor Woroszylski Wstęp

Jest to wypowiedź tym tragiczniejsza, że w stosunku do wielu rówieśników Borowskiego, nie pozbawiona elementów prawdy. Istotnie, cóż pozostało po tych poległych w walce, której cele, nie tak szlachetne, jak sądzili, ukrywano przed nimi? »Złom żelazny« i nie drwina może, ale żal i świadomość, że to nie miało sensu, że ich młode życie szło na marne.

C9 Źródło: Wiktor Woroszylski, Wstęp, [w:] T. Borowski, Utwory zebrane, Warszawa 1967, s. 16.
R7jVDjN133dhl
(Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 9

Sformułuj dwa argumenty świadczące o tym, że wiersz Tadeusza Borowskiego Pieśń oraz utwór Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Pokolenie mogą zostać uznane za manifesty pokolenia Kolumbów. Odnieś się do treści i sposobów wypowiedzi podmiotów lirycznych obu wierszy.

R1BeqyiNr0mKJ
ARGUMENT ODNOSZĄCY SIĘ DO TEGO, CO PODMIOT LIRYCZNY MÓWI. ARGUMENT ODNOSZĄCY SIĘ DO TEGO, W JAKI SPOSÓB PODMIOT LIRYCZNY WYPOWIADA SIĘ. (Uzupełnij). (Uzupełnij).
Praca domowa

Napisz krótką notatkę (50‑100 słów) na temat tego, w jaki sposób współcześni młodzi ludzie oceniają postawy oraz poświęcenie pokolenia Kolumbów. Weź pod uwagę takie elementy, jak:

  • różnice w wychowaniu,

  • światopogląd,

  • rozumienie patriotyzmu.

R1GGSA6GCm7rz
(Uzupełnij).