Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
Rh2tDf4ndyS1c1
Ćwiczenie 1
Wskaż, w którym roku uchwalono Kodeks cywilny. Możliwe odpowiedzi: 1. 1964, 2. 1990, 3. 1954, 4. 1989
R1UAGPGL0O6sa1
Ćwiczenie 2
Wskaż kodeksy zawierające przepisy prawa materialnego. Możliwe odpowiedzi: 1. Kodeks karny, 2. Kodeks cywilny, 3. Kodeks karny skarbowy, 4. Kodeks postępowania cywilnego, 5. Kodeks postępowania administracyjnego
21
Ćwiczenie 3

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj ćwiczenie.

1
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

Część ogólna
Art. 7. § 1. Przestępstwo jest zbrodnią albo występkiem.
§ 2. Zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą.
§ 3. Występkiem jest czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych albo powyżej 5000 złotych, karą ograniczenia wolności przekraczającą miesiąc albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc.
Art. 8. Zbrodnię można popełnić tylko umyślnie; występek można popełnić także nieumyślnie, jeżeli ustawa tak stanowi.
Art. 9. § 1. Czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnienia, to jest chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi.
§ 2. Czyn zabroniony popełniony jest nieumyślnie, jeżeli sprawca nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia go jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia tego czynu przewidywał albo mógł przewidzieć. (…)

Część szczególna
Art. 280. § 1. Kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
§ 2. Jeżeli sprawca rozboju posługuje się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym albo działa w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu lub wspólnie z inną osobą, która posługuje się taką bronią, przedmiotem, środkiem lub sposobem, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

1 Źródło: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 12.11.2020 r.].
R1QYGWVfGRELm
Klasyfikacja czynu zabronionego: (Uzupełnij) Uzasadnienie: (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 4

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj ćwiczenie.

1
(…)

Art. 56. § 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

6 Źródło: (…), dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 12.11.2020 r.].
1
(…)

Art. 940. § 1. Małżonek jest wyłączony od dziedziczenia, jeżeli spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione.

6 Źródło: (…), dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 12.11.2020 r.].
R1W6sQuikzShy
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie) Uzasadnienie: (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj ćwiczenie.

1
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037)

Art. 22. § 1. Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową.

3 Źródło: Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037), dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 12.11.2020 r.].
RJURGoonbEk1a
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie) Uzasadnienie: (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj ćwiczenie.

1
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141)

Art. 2. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

5 Źródło: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141), dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 12.11.2020 r.].
1
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93)

Art. 627. Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

4 Źródło: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93), dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 12.11.2020 r.].
RnOgfCK9fC8B6
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie) Uzasadnienie: (Uzupełnij).

Materiały źródłowe do ćwiczeń 7–9

Źródło I

1
(…)

Kodeks A

Rozdział XVII
Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 137. § 1. Kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwowy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

6 Źródło: (…), dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 12.11.2020 r.].

Źródło II

1
(…)

Kodeks B

Art. 24. § 1. Sąd rejonowy orzeka w pierwszej instancji we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw przekazanych ustawą do właściwości innego sądu.

§ 2. Sąd rejonowy rozpoznaje ponadto środki odwoławcze w wypadkach wskazanych w ustawie.

Art. 25. § 1. Sąd okręgowy orzeka w pierwszej instancji w sprawach o następujące przestępstwa:

1) o zbrodnie określone w Kodeksie karnym oraz w ustawach szczególnych;

2) o występki określone w rozdziałach XVI i XVII oraz w art. 140–142, art. 148 § 4, art. 149, art. 150 § 1, art. 151–154, art. 158 § 3, art. 163 § 3 i 4, art. 165 § 1, 3 i 4, art. 166 § 1, art. 173 § 3 i 4, art. 185 § 2, art. 189a § 2, art. 210 § 2, art. 211a, art. 252 § 3, art. 258 § 1–3, art. 265 § 1 i 2, art. 269, art. 278 § 1 i 2 w zw. z art. 294, art. 284 § 1 i 2 w zw. z art. 294, art. 286 § 1 w zw. z art. 294, art. 287 § 1 w zw. z art. 294, art. 296 § 3 oraz art. 299 Kodeksu karnego;

3) o występki, które z mocy przepisu szczególnego należą do właściwości sądu okręgowego.

§ 2. Sąd apelacyjny, na wniosek sądu rejonowego, może przekazać do rozpoznania sądowi okręgowemu, jako sądowi pierwszej instancji, sprawę o każde przestępstwo, ze względu na szczególną wagę lub zawiłość sprawy.

§ 3. Sąd okręgowy rozpoznaje ponadto środki odwoławcze od orzeczeń i zarządzeń wydanych w pierwszej instancji w sądzie rejonowym oraz inne sprawy przekazane mu przez ustawę.

6 Źródło: (…), dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 12.11.2020 r.].

Źródło III

1
Maciej Suchorabski Co grozi w Polsce za znieważanie symboli narodowych?

[W 2014 r.] Brazylijczycy po przegranej 1:7 z Niemcami w półfinale mistrzostw świata wyszli na ulice i zaczęli podpalać zielono‑żółte flagi narodowe w geście protestu przeciwko słabej grze Canarinhos i ogromnym kosztom, jakie Brazylia poniosła w związku z organizacją mundialu.

8 Źródło: Maciej Suchorabski, Co grozi w Polsce za znieważanie symboli narodowych?, 17.07.2014 r., dostępny w internecie: prawo.gazetaprawna.pl [dostęp 12.11.2020 r.].
31
Ćwiczenie 7
RmklDVkhHocRL
Kodeks A: (Uzupełnij) Kodeks B: (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8
R1XEJb6wUYZTL
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie) Rodzaj przestępstwa: (Uzupełnij) Uzasadnienie: (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 9
R1CpQWdXAF3wB
Sąd właściwy do orzekania w sprawie: (Uzupełnij) Uzasadnienie: (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 10

Zapoznaj się z tekstami i wykonaj ćwiczenia.

Tekst I

Janusz i Grażyna Kowalscy wybudowali w 2016 r. na należącej do nich działce rekreacyjnej dwupiętrowy dom jednorodzinny o powierzchni użytkowej 220 mIndeks górny 2, nie uzyskawszy wcześniej stosownego pozwolenia na budowę.
W związku z brakiem pozwolenia na budowę domu państwa Kowalskich Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego podjął w 12 listopada 2018 r. decyzję, w której nakazał małżeństwu rozbiórkę budynku.
Obawiając się niekorzystnego dla nich obrotu spraw, małżonkowie postanowili w miarę możliwości unikać napływającej do nich korespondencji urzędowej.

7 Źródło: oprac. własne.

Tekst II

1
(…)

Art. 39. Organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005), przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy.
Art. 40. § 1. Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela – temu przedstawicielowi.
§ 2. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi.
Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika.
Art. 42. § 1. Pisma doręcza się osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy.
§ 2. Pisma mogą być doręczane również w lokalu organu administracji publicznej, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
§ 3. W razie niemożności doręczenia pisma w sposób określony w § 1 i 2, a także w razie koniecznej potrzeby, pisma doręcza się w każdym miejscu, gdzie się adresata zastanie.
Art. 43. W przypadku nieobecności adresata pismo doręcza się, za pokwitowaniem, dorosłemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, jeżeli osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi. O doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy zawiadamia się adresata, umieszczając zawiadomienie w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy to nie jest możliwe, w drzwiach mieszkania.
Art. 44. § 1. W razie niemożności doręczenia pisma w sposób wskazany w art. 42 i 43:
1) operator pocztowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe przechowuje pismo przez okres 14 dni w swojej placówce pocztowej – w przypadku doręczania pisma przez operatora pocztowego;
2) pismo składa się na okres czternastu dni w urzędzie właściwej gminy (miasta) – w przypadku doręczania pisma przez pracownika urzędu gminy (miasta) lub upoważnioną osobę lub organ.
§ 2. Zawiadomienie o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w terminie siedmiu dni, licząc od dnia pozostawienia zawiadomienia w miejscu określonym w § 1, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania adresata, jego biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe, bądź w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata.
§ 3. W przypadku niepodjęcia przesyłki w terminie, o którym mowa w § 2, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru przesyłki w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od daty pierwszego zawiadomienia.
§ 4. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w § 1, a pismo pozostawia się w aktach sprawy.
Art. 46. § 1. Odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swoim podpisem ze wskazaniem daty doręczenia.
§ 2. Jeżeli odbierający pismo uchyla się od potwierdzenia doręczenia lub nie może tego uczynić, doręczający sam stwierdza datę doręczenia oraz wskazuje osobę, która odebrała pismo, i przyczynę braku jej podpisu.

6 Źródło: (…), dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 12.11.2020 r.].
RpPPbf8txGlrZ
Zdecyduj, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. Strategia państwa Kowalskich jest skuteczna, ponieważ tylko doręczenie pisemnej decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do rąk własnych jednego z małżonków można uznać za skuteczne powiadomienie państwa Kowalskich o decyzji i następnie oczekiwać od nich dostosowania się do jej treści. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Jeśli pisemną decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dostarczono w przesyłce pod aktualny adres zameldowania państwa Kowalskich, gdzie odebrała ją mieszkająca z małżeństwem matka pana Janusza, która zobowiązała się przekazać ją synowi, decyzję uznaje się za doręczoną, tylko jeśli matka pana Kowalskiego dysponowała stosownym pełnomocnictwem do odbioru pisma, więc strategia państwa Kowalskich okaże się skuteczna. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Jeśli przesyłka zawierająca pisemną decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego została państwu Kowalskim przesłana pocztą, jednak państwo Kowalscy nie odebrali jej z poczty pomimo dwukrotnego awizowania przesyłki; ich strategia okaże się skuteczna – nie można dowieść, że zapoznali się z treścią decyzji, więc nie muszą się do niej stosować. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Przesyłka zawierająca pisemną decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego została państwu Kowalskim przesłana pocztą, jednak gdy pani Kowalska odmówi jej przyjęcia od listonosza i pokwitowania odbioru, strategia okaże się skuteczna. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
R1GjiDKFGYINV
Wskaż kodeks, z którego zaczerpnięto przytoczone przepisy. (Uzupełnij).
R1JjV0vzWbCaY
Wskaz odpowiedź najbliższą twojej. Przekonaj się, czy jest poprawna. Możliwe odpowiedzi: 1. Kodeks postępowania administracyjnego., 2. Kodeks postępowania cywilnego, 3. Kodeks postępowania karnego, 4. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.