Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Wybierz jeden z kodeksów przedstawionych na schemacie i wykonaj polecenia.

R1GYtDUS8ypI81
Ilustracja przedstawia półkę na książki, na której leżą kodeksy. Na półkach stoją także dekoracje: figurka machającego kotka, wazony oraz rośliny. Elementy ilustracji interaktywnej: 1. Kodeks spółek handlowych TYTUŁ I Przepisy ogólne
DZIAŁ I Przepisy wspólne
DZIAŁ II Spółki osobowe
DZIAŁ III Spółki kapitałowe

TYTUŁ II Spółki osobowe
DZIAŁ I Spółka jawna
Rozdział 1 Przepisy ogólne
Rozdział 2 Stosunek do osób trzecich
Rozdział 3 Stosunki wewnętrzne spółki
Rozdział 4 Rozwiązanie spółki i wystąpienie wspólnika
Rozdział 5 Likwidacja
DZIAŁ II Spółka partnerska
Rozdział 1 Przepisy ogólne
Rozdział 2 Stosunek do osób trzecich. Zarząd spółki
Rozdział 3 Rozwiązanie spółki
DZIAŁ III Spółka komandytowa
Rozdział 1 Przepisy ogólne
Rozdział 2 Stosunek do osób trzecich
Rozdział 3 Stosunki wewnętrzne spółki
DZIAŁ IV Spółka komandytowo-akcyjna
Rozdział 1 Przepisy ogólne
Rozdział 2 Powstanie spółki
Rozdział 3 Stosunek do osób trzecich
Rozdział 4 Stosunki wewnętrzne spółki
Rozdział 5 Rozwiązanie i likwidacja spółki. Wystąpienie wspólnika

TYTUŁ III Spółki kapitałowe
DZIAŁ I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Rozdział 1 Powstanie spółki
Rozdział 2 Prawa i obowiązki wspólników
Rozdział 3 Organy spółki
Oddział 1 Zarząd
Oddział 2 Nadzór
Oddział 3 Zgromadzenie wspólników
Rozdział 4 Zmiana umowy spółki
Rozdział 5 Wyłączenie wspólnika
Rozdział 6 Rozwiązanie i likwidacja spółki
Rozdział 7 Odpowiedzialność cywilnoprawna
DZIAŁ Ia Prosta spółka akcyjna
Rozdział 1 Powstanie spółki
Rozdział 2 Prawa i obowiązki akcjonariuszy
Oddział 1 Akcje i uprawnienia indywidualne akcjonariusza
Oddział 2 Forma akcji
Oddział 3 Rozporządzanie akcją
Oddział 4 Umorzenie akcji i nabycie akcji własnych
Oddział 5 Wyłączenie i ustąpienie akcjonariusza oraz unieważnienie akcji
Rozdział 3 Organy spółki
Oddział 1 Przepisy ogólne
Oddział 2 Zarząd
Oddział 3 Rada nadzorcza
Oddział 4 Rada dyrektorów
Oddział 5 Walne zgromadzenie
Rozdział 4 Zmiana umowy spółki i emisja akcji
Oddział 1 Zmiana umowy spółki i zwykła emisja akcji
Oddział 2 Upoważnienie zarządu do emisji akcji
Oddział 3 Warunkowa emisja akcji
Rozdział 5 Rozwiązanie i likwidacja spółki
Rozdział 6 Odpowiedzialność cywilnoprawna
DZIAŁ II Spółka akcyjna
Rozdział 1 Powstanie spółki
Rozdział 2 Prawa i obowiązki akcjonariuszy
Rozdział 3 Organy spółki
Oddział 1 Zarząd
Oddział 2 Nadzór
Oddział 3 Walne zgromadzenie
Rozdział 4 Zmiana statutu i zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego
Oddział 1 Przepisy ogólne
Oddział 2 Subskrypcja akcji
Oddział 3 Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki
Rozdział 5 Kapitał docelowy. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego
Rozdział 6 Obniżenie kapitału zakładowego
Rozdział 7 Rozwiązanie i likwidacja spółki
Rozdział 8 Odpowiedzialność cywilnoprawna

TYTUŁ IV Łączenie, podział i przekształcanie spółek
DZIAŁ I Łączenie się spółek
Rozdział 1 Przepisy ogólne
Rozdział 2 Łączenie się spółek kapitałowych
Rozdział 2 Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej
Oddział 1 Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych
Oddział 2 Transgraniczne łączenie się spółki komandytowo-akcyjnej
Rozdział 3 Łączenie się z udziałem spółek osobowych
DZIAŁ II Podział spółek
DZIAŁ III Przekształcenia spółek
Rozdział 1 Przepisy ogólne
Rozdział 2 Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową
Rozdział 3 Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową
Rozdział 4 Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową
Rozdział 5 Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową
Rozdział 6 Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową

TYTUŁ V Przepisy karne

TYTUŁ VI Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepisy końcowe
DZIAŁ I Zmiany w przepisach obowiązujących
DZIAŁ II Przepisy przejściowe
DZIAŁ III Przepisy końcowe, 2. Kodeks cywilny KSIĘGA PIERWSZA CZĘŚĆ OGÓLNA

TYTUŁ I Przepisy wstępne
TYTUŁ II Osoby
DZIAŁ I Osoby fizyczne
Rozdział I Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych
Rozdział II Miejsce zamieszkania
Rozdział III Uznanie za zmarłego
DZIAŁ II Osoby prawne
DZIAŁ III Przedsiębiorcy i ich oznaczenia
TYTUŁ III Mienie
TYTUŁ IV Czynności prawne
DZIAŁ I Przepisy ogólne
DZIAŁ II Zawarcie umowy
DZIAŁ III Forma czynności prawnych
DZIAŁ IV Wady oświadczenia woli
DZIAŁ V Warunek
DZIAŁ VI Przedstawicielstwo
Rozdział I Przepisy ogólne
Rozdział II Pełnomocnictwo
Rozdział III Prokura
TYTUŁ V Termin
TYTUŁ VI Przedawnienie roszczeń

KSIĘGA DRUGA WŁASNOŚĆ I INNE PRAWA RZECZOWE

TYTUŁ I Własność
DZIAŁ I Przepisy ogólne
DZIAŁ II Treść i wykonywanie własności
DZIAŁ III Nabycie i utrata własności
Rozdział I Przeniesienie własności
Rozdział II Zasiedzenie
Rozdział III Inne wypadki nabycia i utraty własności
DZIAŁ IV Współwłasność
DZIAŁ V Ochrona własności
TYTUŁ II Użytkowanie wieczyste
TYTUŁ III Prawa rzeczowe ograniczone
DZIAŁ I Przepisy ogólne
DZIAŁ II Użytkowanie
Rozdział I Przepisy ogólne
Rozdział II Użytkowanie przez osoby fizyczne
Rozdział III Użytkowanie przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne
Rozdział IV Inne wypadki użytkowania
DZIAŁ III Służebności
Rozdział I Służebności gruntowe
Rozdział II Służebności osobiste
Rozdział III Służebność przesyłu
DZIAŁ IV Zastaw
Rozdział I Zastaw na rzeczach ruchomych
Rozdział II Zastaw na prawach
TYTUŁ IV Posiadanie

KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA

TYTUŁ I Przepisy ogólne
TYTUŁ II Wielość dłużników albo wierzycieli
DZIAŁ I Zobowiązania solidarne
DZIAŁ II Zobowiązania podzielne i niepodzielne
TYTUŁ III Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych
TYTUŁ IV (zawierający art. 397–404 – uchylony)
TYTUŁ V Bezpodstawne wzbogacenie
TYTUŁ VI Czyny niedozwolone
TYTUŁ VI Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
TYTUŁ VII Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania
DZIAŁ I Wykonanie zobowiązań
DZIAŁ II Skutki niewykonania zobowiązań
DZIAŁ III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych
TYTUŁ VIII Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu
TYTUŁ IX Zmiana wierzyciela lub dłużnika
DZIAŁ I Zmiana wierzyciela
DZIAŁ II Zmiana dłużnika
TYTUŁ X Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika
TYTUŁ XI Sprzedaż
DZIAŁ I Przepisy ogólne
DZIAŁ II Rękojmia za wady
DZIAŁ II Roszczenie sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej
DZIAŁ III Gwarancja przy sprzedaży
DZIAŁ IV Szczególne rodzaje sprzedaży
Rozdział I Sprzedaż na raty
Rozdział II Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej. Sprzedaż na próbę
Rozdział III Prawo odkupu
Rozdział IV Prawo pierwokupu
TYTUŁ XII Zamiana
TYTUŁ XIII Dostawa
TYTUŁ XIV Kontraktacja
TYTUŁ XV Umowa o dzieło
TYTUŁ XVI Umowa o roboty budowlane
TYTUŁ XVII Najem i dzierżawa
DZIAŁ I Najem
Rozdział I Przepisy ogólne
Rozdział II Najem lokalu
DZIAŁ II Dzierżawa
TYTUŁ XVII Umowa leasingu
TYTUŁ XVIII Użyczenie
TYTUŁ XIX Pożyczka
TYTUŁ XX Umowa rachunku bankowego
TYTUŁ XXI Zlecenie
TYTUŁ XXII Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia
TYTUŁ XXIII Umowa agencyjna
TYTUŁ XXIV Umowa komisu
TYTUŁ XXV Umowa przewozu
DZIAŁ I Przepisy ogólne
DZIAŁ II Przewóz osób
DZIAŁ III Przewóz rzeczy
TYTUŁ XXVI Umowa spedycji
TYTUŁ XXVII Umowa ubezpieczenia
DZIAŁ I Przepisy ogólne
DZIAŁ II Ubezpieczenia majątkowe
DZIAŁ III Ubezpieczenia osobowe
TYTUŁ XXVIII Przechowanie
TYTUŁ XXIX Odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady
TYTUŁ XXX Umowa składu
TYTUŁ XXXI Spółka
TYTUŁ XXXII Poręczenie
TYTUŁ XXXIII Darowizna
TYTUŁ XXXIII Przekazanie nieruchomości
TYTUŁ XXXIV Renta i dożywocie
DZIAŁ I Renta
DZIAŁ II Dożywocie
TYTUŁ XXXV Ugoda
TYTUŁ XXXVI Przyrzeczenie publiczne
TYTUŁ XXXVII Przekaz i papiery wartościowe
DZIAŁ I Przekaz
DZIAŁ II Papiery wartościowe

KSIĘGA CZWARTA SPADKI

TYTUŁ I Przepisy ogólne
TYTUŁ II Dziedziczenie ustawowe
TYTUŁ III Rozrządzenia na wypadek śmierci
DZIAŁ I Testament
Rozdział I Przepisy ogólne
Rozdział II Forma testamentu
Oddział 1 Testamenty zwykłe
Oddział 2 Testamenty szczególne
Oddział 3 Przepisy wspólne dla testamentów zwykłych i szczególnych
DZIAŁ II Powołanie spadkobiercy
DZIAŁ III Zapis i polecenie
Rozdział I Zapis zwykły
Rozdział II Zapis windykacyjny
Rozdział III Polecenie
DZIAŁ IV Wykonawca testamentu
TYTUŁ IV Zachowek
TYTUŁ V Przyjęcie i odrzucenie spadku
TYTUŁ VI Stwierdzenie nabycia spadku lub przedmiotu zapisu windykacyjnego, poświadczenie dziedziczenia i ochrona spadkobiercy
TYTUŁ VII Odpowiedzialność za długi spadkowe
TYTUŁ VIII Wspólność majątku spadkowego i dział spadku
TYTUŁ IX Umowy dotyczące spadku
TYTUŁ X Przepisy szczególne o dziedziczeniu gospodarstw rolnych, 3. Kodeks postępowania cywilnego TYTUŁ WSTĘPNY

Przepisy ogólne

CZĘŚĆ PIERWSZA POSTĘPOWANIE ROZPOZNAWCZE

KSIĘGA PIERWSZA PROCES

TYTUŁ I Sąd
DZIAŁ I Właściwość sądu
Przepis wstępny
Rozdział 1 Właściwość rzeczowa
Oddział 1 Podstawy właściwości
Oddział 2 Wartość przedmiotu sporu
Rozdział 2 Właściwość miejscowa
Oddział 1 Właściwość ogólna
Oddział 2 Właściwość przemienna
Oddział 3 Właściwość wyłączna
Oddział 4 Przepisy szczególne
DZIAŁ II Skład sądu
DZIAŁ III Wyłączenie sędziego
TYTUŁ II Prokurator
TYTUŁ III Organizacje pozarządowe
TYTUŁ IIIa Państwowa Inspekcja Pracy
TYTUŁ IIIb Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów
TYTUŁ IIIc Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu na podstawie odrębnych przepisów
TYTUŁ IV Strony
DZIAŁ I Zdolność sądowa i procesowa
DZIAŁ II Współuczestnictwo w sporze
DZIAŁ III Interwencja główna i uboczna
DZIAŁ IV Przypozwanie
DZIAŁ V Pełnomocnicy procesowi
TYTUŁ V Koszty procesu
DZIAŁ I Zwrot kosztów procesu
DZIAŁ II Pomoc prawna z urzędu
TYTUŁ VI Postępowanie
DZIAŁ I Przepisy ogólne o czynnościach procesowych
Rozdział 1 Pisma procesowe
Rozdział 2 Doręczenia
Rozdział 3 Posiedzenia sądowe
Rozdział 4 Terminy
Rozdział 5 Uchybienie i przywrócenie terminu
Rozdział 6 Zawieszenie postępowania
DZIAŁ II Postępowanie przed sądami pierwszej instancji
Rozdział 1 Mediacja i postępowanie pojednawcze
Oddział 1 Mediacja
Oddział 2 Postępowanie pojednawcze
Rozdział 2 Pozew
Rozdział 2a Organizacja postępowania
Rozdział 3 Rozprawa
DZIAŁ III Dowody
Rozdział 1 Przedmiot i ocena dowodów
Rozdział 2 Postępowanie dowodowe
Oddział 1 Przepisy ogólne
Oddział 2 Dokumenty
Oddział 3 Zeznania świadków
Oddział 4 Opinia biegłych
Oddział 5 Oględziny
Oddział 6 Przesłuchanie stron
Oddział 7 Inne środki dowodowe
Rozdział 3 Zabezpieczenie dowodów
DZIAŁ IV Orzeczenia
Rozdział 1 Wyroki
Oddział 1 Wydanie wyroku
Oddział 2 Natychmiastowa wykonalność wyroków
Oddział 3 Wyroki zaoczne
Oddział 4 Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroków
Rozdział 1a Nakazy zapłaty
Rozdział 2 Postanowienia sądu
Rozdział 3 Prawomocność orzeczeń
DZIAŁ V Środki odwoławcze
Rozdział 1 Apelacja
Rozdział 1 (zawierający art. 392–393 – uchylony)
Rozdział 2 Zażalenie
DZIAŁ Va Skarga kasacyjna
DZIAŁ Vb Skarga na orzeczenie referendarza sądowego
DZIAŁ VI Wznowienie postępowania
DZIAŁ VII (zawierający art. 417–424 – uchylony)
DZIAŁ VIII Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
TYTUŁ VII Postępowania odrębne
DZIAŁ I Postępowanie w sprawach małżeńskich
Rozdział 1 Przepisy ogólne
Rozdział 2 Sprawy o rozwód i o separację
Rozdział 3 Inne sprawy
DZIAŁ II Postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi
DZIAŁ IIa Postępowanie w sprawach gospodarczych
DZIAŁ III Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
Rozdział 1 Przepisy ogólne
Rozdział 2 Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy
Rozdział 3 Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
DZIAŁ IV Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania
DZIAŁ IVa Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową
Rozdział 1 (zawierający art. 479–479 – uchylony)
(Rozdział 2 – uchylony)
DZIAŁ IVb (zawierający art. 479–479 – uchylony)
DZIAŁ IVc Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki
DZIAŁ IVd Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty
DZIAŁ IVe Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego
DZIAŁ IVf Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji rynku wodno-kanalizacyjnego
DZIAŁ IVg Postępowanie w sprawach własności intelektualnej
Rozdział 1 Przepisy ogólne
Rozdział 2 Zabezpieczenie środka dowodowego
Rozdział 3 Wyjawienie lub wydanie środka dowodowego
Rozdział 4 Wezwanie do udzielenia informacji
Rozdział 5 Powództwa szczególne
DZIAŁ V Postępowanie nakazowe i upominawcze
Rozdział 1 Przepisy ogólne
Rozdział 2 Postępowanie nakazowe
Rozdział 3 Postępowanie upominawcze
DZIAŁ VI Postępowanie uproszczone
DZIAŁ VII Europejskie postępowania w sprawach transgranicznych
Rozdział 1 Europejskie postępowanie nakazowe
Rozdział 2 Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń
DZIAŁ VIII Postępowania elektroniczne
Rozdział 1 Elektroniczne postępowanie upominawcze

KSIĘGA DRUGA POSTĘPOWANIE NIEPROCESOWE

TYTUŁ I Przepisy ogólne
TYTUŁ II Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw
DZIAŁ I Sprawy z zakresu prawa osobowego
Rozdział 1 Uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu
Oddział 1 Postępowanie o uznanie za zmarłego
Oddział 2 Postępowanie o stwierdzenie zgonu
Oddział 3 Uchylenie postanowień orzekających uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu
Rozdział 2 Ubezwłasnowolnienie
Oddział 1 Przepisy ogólne
Oddział 2 Doradca tymczasowy
Oddział 3 Postępowanie
DZIAŁ Ia Sprawy o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia
DZIAŁ II Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli
Rozdział 1 Sprawy małżeńskie
Rozdział 2 Inne sprawy rodzinne oraz sprawy opiekuńcze
Oddział 1 Przepisy ogólne
Oddział 2 Sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi
Oddział 3 Sprawy o przysposobienie
Oddział 4 Sprawy z zakresu opieki
Oddział 5 Sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką
Oddział 6 Sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem
Rozdział 3 Sprawy z zakresu kurateli
DZIAŁ III Sprawy z zakresu prawa rzeczowego
Rozdział 1 Przepisy ogólne
Rozdział 2 Stwierdzenie zasiedzenia
Rozdział 2a Przepadek rzeczy
Oddział 1 Przepadek rzeczy na podstawie prawa celnego
Oddział 2 Przepadek pojazdów
Rozdział 3 Zarząd związany ze współwłasnością i użytkowaniem
Rozdział 4 Zniesienie współwłasności
Rozdział 5 Ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu
Rozdział 6 Postępowanie wieczystoksięgowe
DZIAŁ IV Sprawy z zakresu prawa spadkowego
Przepisy wstępne
Rozdział 1 Zabezpieczenie spadku, wykaz inwentarza i spis inwentarza
Rozdział 2 Przyjęcie lub odrzucenie spadku
Rozdział 3 Ogłoszenie testamentu
Rozdział 4 Wyjawienie przedmiotów spadkowych
Rozdział 5 Przesłuchanie świadków testamentu ustnego
Rozdział 6 Sprawy dotyczące wykonawcy testamentu
Rozdział 6a Sprawy dotyczące zarządu sukcesyjnego
Rozdział 7 Zarząd spadku nieobjętego
Rozdział 8 Stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego
Rozdział 9 Dział spadku
Rozdział 10 Inne sprawy spadkowe
DZIAŁ IVa Sprawy z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego
DZIAŁ IVb Sprawy z zakresu prawa pracy
DZIAŁ V Sprawy depozytowe
Rozdział 1 Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
Rozdział 2 Zwrot depozytu sądowego składającemu i wydanie depozytu sądowego uprawnionemu
Rozdział 3 Postępowanie w sprawach o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu
DZIAŁ VI Postępowanie rejestrowe

KSIĘGA TRZECIA (zawierająca art. 695–715 – uchylona)

KSIĘGA CZWARTA POSTĘPOWANIE W RAZIE ZAGINIĘCIA LUB ZNISZCZENIA AKT

CZĘŚĆ DRUGA POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE (oznaczenie oraz tytuł księgi pierwszej – uchylone)

TYTUŁ I Przepisy ogólne
TYTUŁ II Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych
TYTUŁ III Inne wypadki zabezpieczenia

CZĘŚĆ TRZECIA POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

TYTUŁ I Przepisy ogólne
DZIAŁ I Organy egzekucyjne, ich właściwość i postępowanie w ogólności
DZIAŁ II Tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności
DZIAŁ IIa Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego
DZIAŁ IIb Stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty
DZIAŁ IIc Zaświadczenie dotyczące orzeczenia wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń
DZIAŁ IId Zaświadczenia dotyczące orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach cywilnych i handlowych
DZIAŁ IIe Wyciągi z orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach alimentacyjnych
DZIAŁ IIf Zaświadczenia dotyczące orzeczeń obejmujących środki ochrony w sprawach cywilnych
DZIAŁ III Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne
DZIAŁ IV Zawieszenie i umorzenie postępowania
DZIAŁ V Ograniczenia egzekucji
DZIAŁ VI Powództwa przeciwegzekucyjne
TYTUŁ II Egzekucja świadczeń pieniężnych
DZIAŁ I Egzekucja z ruchomości
Rozdział 1 Zajęcie
Rozdział 2 Sprzedaż
Rozdział 3 Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej
DZIAŁ II Egzekucja z wynagrodzenia za pracę
DZIAŁ III Egzekucja z rachunków bankowych
DZIAŁ IV Egzekucja z innych wierzytelności
DZIAŁ IVa Egzekucja z innych praw majątkowych
DZIAŁ V Wyjawienie majątku
DZIAŁ VI Egzekucja z nieruchomości
Rozdział 1 Przepisy wstępne
Rozdział 2 Zajęcie
Rozdział 3 Opis i oszacowanie
Rozdział 4 Obwieszczenie o licytacji
Rozdział 5 Warunki licytacyjne
Rozdział 6 Licytacja
Rozdział 7 Przybicie
Rozdział 8 Przysądzenie własności
Rozdział 9 Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego
DZIAŁ VIa Uproszczona egzekucja z nieruchomości
DZIAŁ VII Egzekucja ze statków morskich
DZIAŁ VIII Podział sumy uzyskanej z egzekucji
Rozdział 1 Przepisy ogólne
Rozdział 2 Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z wynagrodzenia za pracę
Rozdział 3 Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z ruchomości, wierzytelności i innych praw majątkowych
Rozdział 4 Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości
TYTUŁ III Przepisy szczególne o egzekucji
DZIAŁ I Egzekucja świadczeń niepieniężnych
DZIAŁ II Przepisy szczególne o egzekucji z udziałem Skarbu Państwa oraz przedsiębiorców
Rozdział 1 Przepisy ogólne
Rozdział 2 Egzekucja przez zarząd przymusowy
Rozdział 3 Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego
DZIAŁ III Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej
DZIAŁ IV (zawierający art. 1072–1080 – uchylony)
DZIAŁ V Egzekucja świadczeń alimentacyjnych
DZIAŁ VI (zawierający art. 1089–1095 – uchylony)

CZĘŚĆ CZWARTA PRZEPISY Z ZAKRESU MIĘDZYNARODOWEGO POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

KSIĘGA PIERWSZA JURYSDYKCJA KRAJOWA

TYTUŁ I Przepisy ogólne
TYTUŁ III Jurysdykcja krajowa w procesie
TYTUŁ IV Jurysdykcja krajowa w postępowaniu nieprocesowym
TYTUŁ IVa Jurysdykcja krajowa w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym

KSIĘGA PIERWSZA a IMMUNITET SĄDOWY I EGZEKUCYJNY

KSIĘGA DRUGA POSTĘPOWANIE

TYTUŁ I Zdolność sądowa i procesowa
TYTUŁ II Zabezpieczenie kosztów procesu
TYTUŁ III Zwolnienie cudzoziemców od kosztów sądowych
TYTUŁ IV Pomoc prawna
TYTUŁ V Zabezpieczenie dowodów
TYTUŁ VI Zagraniczne dokumenty urzędowe
TYTUŁ VII Czynności dotyczące spadku po cudzoziemcach
TYTUŁ VIIa Europejskie poświadczenie spadkowe
TYTUŁ VIII Stwierdzenie obcego prawa i wzajemności
TYTUŁ IX Uzasadnienie prawomocnych orzeczeń i wydawanie zaświadczeń
TYTUŁ X Wniosek o uchylenie wyroku wydanego w sprawie alimentacyjnej
TYTUŁ XI Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym

KSIĘGA TRZECIA UZNANIE I STWIERDZENIE WYKONALNOŚCI

TYTUŁ I Uznanie orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych
TYTUŁ II Wykonalność orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych oraz ugód zawartych przed takimi sądami i organami lub przez nie zatwierdzonych
TYTUŁ III (zawierający art. 1153–1153 – uchylony)
TYTUŁ IV (zawierający art. 1153–1153 – uchylony)
TYTUŁ V (zawierający art. 1153–1153 – uchylony)
TYTUŁ VI (zawierający art. 1153–1153 – uchylony)

KSIĘGA CZWARTA UZNANIE I WYKONANIE NIEKTÓRYCH ORZECZEŃ SĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ POCHODZĄCYCH Z TYCH PAŃSTW UGÓD I DOKUMENTÓW URZĘDOWYCH

TYTUŁ I Przepisy ogólne
TYTUŁ II Wykonanie
TYTUŁ III Odmowa uznania lub wykonania

CZĘŚĆ PIĄTA SĄD POLUBOWNY (ARBITRAŻOWY)

TYTUŁ I Przepisy ogólne
TYTUŁ II Zapis na sąd polubowny
TYTUŁ III Skład sądu polubownego
TYTUŁ IV Właściwość sądu polubownego
TYTUŁ V Postępowanie przed sądem polubownym
TYTUŁ VI Wyrok sądu polubownego i zakończenie postępowania
TYTUŁ VII Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego
TYTUŁ VIII Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej, 4. Kodeks karny skarbowy TYTUŁ I PRZESTĘPSTWA SKARBOWE I WYKROCZENIA SKARBOWE

DZIAŁ I Część ogólna
Rozdział 1 Przepisy wstępne
Rozdział 2 Zaniechanie ukarania sprawcy
Rozdział 3 Przestępstwa skarbowe
Rozdział 4 Wykroczenia skarbowe
Rozdział 5 Objaśnienie wyrażeń ustawowych
DZIAŁ II Część szczególna
Rozdział 6 Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji
Rozdział 7 Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami
Rozdział 8 Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu
Rozdział 9 Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier hazardowych
Rozdział 10 (uchylony)

TYTUŁ II POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O PRZESTĘPSTWA SKARBOWE I WYKROCZENIA SKARBOWE

DZIAŁ I Przepisy wstępne
Rozdział 11 Przepisy ogólne
Rozdział 12 Strony i ich procesowi przedstawiciele
Rozdział 13 Zatrzymanie rzeczy. Zabezpieczenie majątkowe
Rozdział 14 Właściwość organów postępowania przygotowawczego
DZIAŁ II Pociągnięcie do odpowiedzialności za zgodą sprawcy
Rozdział 15 Postępowanie mandatowe
Rozdział 16 Zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
Oddział 1 Przebieg negocjacji
Oddział 2 Zezwolenie
DZIAŁ III Postępowanie przygotowawcze
DZIAŁ IV Postępowanie przed sądem
Rozdział 17 Postępowanie przed sądem pierwszej instancji
Rozdział 18 Postępowanie odwoławcze i nadzwyczajne środki zaskarżenia
DZIAŁ V Postępowanie nakazowe
DZIAŁ VI Postępowanie w stosunku do nieobecnych
Rozdział 19 Przesłanki
Rozdział 20 Przebieg postępowania

TYTUŁ III POSTĘPOWANIE WYKONAWCZE W SPRAWACH O PRZESTĘPSTWA SKARBOWE I WYKROCZENIA SKARBOWE

DZIAŁ I Część ogólna
Rozdział 21 Zakres obowiązywania
Rozdział 22 Postępowanie
DZIAŁ II Część szczególna
Rozdział 23 Wykonywanie kar
Rozdział 24 Wykonywanie środków karnych, 5. Kodeks wykroczeń CZĘŚĆ OGÓLNA

Rozdział I Zasady odpowiedzialności
Rozdział II Kary, środki karne i zasady ich wymiaru
Rozdział III Zastosowanie środków oddziaływania wychowawczego
Rozdział IV Warunkowe zawieszenie wykonania kary aresztu
Rozdział V Przedawnienie orzekania, wykonania kary oraz zatarcie ukarania
Rozdział VI Wyjaśnienie wyrażeń ustawowych
Rozdział VII Stosunek do ustaw szczególnych

CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA

Rozdział VIII Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu
Rozdział IX Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym
Rozdział X Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia
Rozdział XI Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji
Rozdział XII Wykroczenia przeciwko osobie
Rozdział XIII Wykroczenia przeciwko zdrowiu
Rozdział XIV Wykroczenia przeciwko mieniu
Rozdział XV Wykroczenia przeciwko interesom konsumentów
Rozdział XVI Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej
Rozdział XVII Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego
Rozdział XVIII Wykroczenia przeciwko obowiązkowi ewidencji
Rozdział XIX Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe, 6. Kodeks karny CZĘŚĆ OGÓLNA

Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej
Rozdział II Formy popełnienia przestępstwa
Rozdział III Wyłączenie odpowiedzialności karnej
Rozdział IV Kary
Rozdział V Środki karne
Rozdział Va Przepadek i środki kompensacyjne
Rozdział VI Zasady wymiaru kary i środków karnych
Rozdział VII Powrót do przestępstwa
Rozdział VIII Środki związane z poddaniem sprawcy próbie
Rozdział IX Zbieg przestępstw oraz łączenie kar i środków karnych
Rozdział X Środki zabezpieczające
Rozdział XI Przedawnienie
Rozdział XII Zatarcie skazania
Rozdział XIII Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą
Rozdział XIV Objaśnienie wyrażeń ustawowych
Rozdział XV Stosunek do ustaw szczególnych

CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA

Rozdział XVI Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne
Rozdział XVII Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej
Rozdział XVIII Przestępstwa przeciwko obronności
Rozdział XIX Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
Rozdział XX Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu
Rozdział XXI Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
Rozdział XXII Przestępstwa przeciwko środowisku
Rozdział XXIII Przestępstwa przeciwko wolności
Rozdział XXIV Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania
Rozdział XXV Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
Rozdział XXVI Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece
Rozdział XXVII Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej
Rozdział XXVIII Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową
Rozdział XXIX Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego
Rozdział XXX Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości
Rozdział XXXI Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum
Rozdział XXXII Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu
Rozdział XXXIII Przestępstwa przeciwko ochronie informacji
Rozdział XXXIV Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów
Rozdział XXXV Przestępstwa przeciwko mieniu
Rozdział XXXVI Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym
Rozdział XXXVII Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi

CZĘŚĆ WOJSKOWA

Rozdział XXXVIII Przepisy ogólne dotyczące żołnierzy
Rozdział XXXIX Przestępstwa przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej
Rozdział XL Przestępstwa przeciwko zasadom dyscypliny wojskowej
Rozdział XLI Przestępstwa przeciwko zasadom postępowania z podwładnymi
Rozdział XLII Przestępstwa przeciwko zasadom obchodzenia się z uzbrojeniem i uzbrojonym sprzętem wojskowym
Rozdział XLIII Przestępstwa przeciwko zasadom pełnienia służby
Rozdział XLIV Przestępstwa przeciwko mieniu wojskowemu
, 7. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia DZIAŁ I Zasady ogólne

DZIAŁ II Sąd
Rozdział 1 Właściwość i skład sądu
Rozdział 2 Wyłączenie sędziego

DZIAŁ III Strony, obrońcy i pełnomocnicy
Rozdział 3 Oskarżyciel publiczny
Rozdział 4 Obwiniony i jego obrońca
Rozdział 5 Pokrzywdzony, oskarżyciel posiłkowy i pełnomocnicy

DZIAŁ IV Czynności procesowe

DZIAŁ V Dowody
Rozdział 6 Przepisy ogólne
Rozdział 7 Przeprowadzanie poszczególnych dowodów. Przeszukanie

DZIAŁ VI Środki przymusu
Rozdział 8 Zatrzymanie
Rozdział 9 Zabezpieczenie i zajęcie przedmiotów
Rozdział 10 Kary porządkowe i pozostałe środki przymusu

DZIAŁ VII Czynności wyjaśniające

DZIAŁ VIII Postępowanie zwyczajne
Rozdział 11 Wszczęcie postępowania. Orzekanie przed rozprawą
Rozdział 12 Przygotowanie do rozprawy
Rozdział 13 Rozprawa
Rozdział 14 Postępowanie w sprawach osób podlegających orzecznictwu sądów wojskowych

DZIAŁ IX Postępowania szczególne
Rozdział 15 Postępowanie przyspieszone
Rozdział 16 Postępowanie nakazowe
Rozdział 17 Postępowanie mandatowe

DZIAŁ X Środki odwoławcze

DZIAŁ XI Nadzwyczajne środki zaskarżenia
Rozdział 18 Kasacja
Rozdział 19 Wznowienie postępowania

DZIAŁ XII Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia
Rozdział 20 Odszkodowanie za niesłuszne ukaranie lub zatrzymanie

DZIAŁ XIIa Postępowanie w sprawach ze stosunków międzynarodowych
Rozdział 20a Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie postanowienia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia oraz wykonanie orzeczenia sądu lub innego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia
Rozdział 20b Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie grzywny, środków karnych w postaci nawiązki lub obowiązku naprawienia szkody lub też orzeczenia zasądzającego koszty postępowania oraz wykonanie orzeczenia sądu lub innego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej o karach o charakterze pieniężnym
Rozdział 20c Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przeprowadzenie dowodu na podstawie europejskiego nakazu dochodzeniowego oraz wykonanie europejskiego nakazu dochodzeniowego wydanego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej

DZIAŁ XIII Koszty postępowania, 8. Kodeks postępowania karnego DZIAŁ I Przepisy wstępne

DZIAŁ II Sąd
Rozdział 1 Właściwość i skład sądu
Rozdział 2 Wyłączenie sędziego

DZIAŁ III Strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny, podmiot zobowiązany, właściciel przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem
Rozdział 3 Oskarżyciel publiczny
Rozdział 4 Pokrzywdzony
Rozdział 5 Oskarżyciel posiłkowy
Rozdział 6 Oskarżyciel prywatny
Rozdział 7 (zawierający art. 62–70 – uchylony)
Rozdział 8 Oskarżony
Rozdział 9 Obrońcy i pełnomocnicy
Rozdział 10 Przedstawiciel społeczny
Rozdział 10a Podmiot zobowiązany
Rozdział 10b Właściciel przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem

DZIAŁ IV Czynności procesowe
Rozdział 11 Orzeczenia, zarządzenia i polecenia
Rozdział 12 Narada i głosowanie
Rozdział 13 Porządek czynności procesowych
Rozdział 14 Terminy
Rozdział 15 Doręczenia
Rozdział 16 Protokoły
Rozdział 17 Przeglądanie akt i sporządzanie odpisów
Rozdział 18 Odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt

DZIAŁ V Dowody
Rozdział 19 Przepisy ogólne
Rozdział 20 Wyjaśnienia oskarżonego
Rozdział 21 Świadkowie
Rozdział 22 Biegli, tłumacze, specjaliści
Rozdział 23 Oględziny. Otwarcie zwłok. Eksperyment procesowy
Rozdział 24 Wywiad środowiskowy i badanie osoby oskarżonego
Rozdział 25 Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanie
Rozdział 26 Kontrola i utrwalanie rozmów

DZIAŁ VI Środki przymusu
Rozdział 27 Zatrzymanie
Rozdział 28 Środki zapobiegawcze
Rozdział 29 Poszukiwanie oskarżonego i list gończy
Rozdział 30 List żelazny
Rozdział 31 Kary porządkowe
Rozdział 32 Zabezpieczenie majątkowe

DZIAŁ VII Postępowanie przygotowawcze
Rozdział 33 Przepisy ogólne
Rozdział 34 Wszczęcie śledztwa
Rozdział 35 Przebieg śledztwa
Rozdział 36 Zamknięcie śledztwa
Rozdział 36a Dochodzenie
Rozdział 37 Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym
Rozdział 38 Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym
Rozdział 39 Akt oskarżenia

DZIAŁ VIII Postępowanie przed sądem pierwszej instancji
Rozdział 40 Wstępna kontrola oskarżenia
Rozdział 41 Przygotowanie do rozprawy głównej
Rozdział 42 Jawność rozprawy głównej
Rozdział 43 Przepisy ogólne o rozprawie głównej
Rozdział 44 Rozpoczęcie rozprawy głównej
Rozdział 45 Przewód sądowy
Rozdział 46 Głosy końcowe
Rozdział 47 Wyrokowanie

DZIAŁ IX Postępowanie odwoławcze
Rozdział 48 Przepisy ogólne
Rozdział 49 Apelacja
Rozdział 50 Zażalenie i sprzeciw

DZIAŁ X Postępowania szczególne
Rozdział 51 (zawierający art. 468–484 – uchylony)
Rozdział 52 Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego
Rozdział 53 Postępowanie nakazowe
Rozdział 54 (zawierający art. 508–517 – uchylony)
Rozdział 54a Postępowanie przyspieszone

DZIAŁ XI Nadzwyczajne środki zaskarżenia
Rozdział 55 Kasacja
Rozdział 55a Skarga na wyrok sądu odwoławczego
Rozdział 56 Wznowienie postępowania

DZIAŁ XII Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia
Rozdział 57 Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego
Rozdział 58 Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
Rozdział 59 Ułaskawienie
Rozdział 60 Orzekanie kary łącznej

DZIAŁ XIII Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych
Rozdział 61 Immunitety osób należących do przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych
Rozdział 62 Pomoc prawna i doręczenia w sprawach karnych
Rozdział 62a Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie postanowienia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia
Rozdział 62b Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia
Rozdział 62c Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przeprowadzenie czynności dochodzeniowych na podstawie europejskiego nakazu dochodzeniowego
Rozdział 62d Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przeprowadzenie czynności dochodzeniowych na podstawie europejskiego nakazu dochodzeniowego
Rozdział 63 Przejęcie i przekazanie ścigania karnego
Rozdział 64 Wystąpienie o wydanie lub przewóz osób ściganych lub skazanych przebywających za granicą oraz o wydanie przedmiotów
Rozdział 65 Wydanie oraz przewóz osób ściganych albo skazanych lub wydanie przedmiotów na wniosek państw obcych
Rozdział 65a Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania
Rozdział 65b Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania
Rozdział 65c Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie środka zapobiegawczego
Rozdział 65d Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia wydanego w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania
Rozdział 66 Przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania
Rozdział 66a Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia dotyczącego grzywny, nawiązki, świadczenia pieniężnego lub orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu
Rozdział 66b Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym
Rozdział 66c Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku
Rozdział 66d Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku
Rozdział 66e Współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym
Rozdział 66f Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności
Rozdział 66g Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności
Rozdział 66h Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia skazującego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę ograniczenia wolności, samoistnie orzeczony środek karny, a także orzeczenia o warunkowym zwolnieniu oraz warunkowym umorzeniu postępowania karnego
Rozdział 66i Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia karnego związanego z poddaniem sprawcy próbie
Rozdział 66j Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony
Rozdział 66k Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony
Rozdział 67 Przepisy końcowe

DZIAŁ XIV Koszty procesu
Rozdział 68 Przepisy ogólne
Rozdział 69 Zwolnienie od kosztów sądowych
Rozdział 70 Zasądzenie kosztów procesu
Rozdział 71 (zawierający art. 642–645 – uchylony)

DZIAŁ XV Postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych
Rozdział 72 Przepisy ogólne
Rozdział 73 Środki przymusu i postępowanie przygotowawcze
Rozdział 74 Postępowanie przed sądem
Rozdział 75 (zawierający art. 674–682 – uchylony), 9. Kodeks karny wykonawczy CZĘŚĆ OGÓLNA

Rozdział I Zakres obowiązywania
Rozdział II Organy postępowania wykonawczego
Rozdział III Skazany
Rozdział IV Postępowanie wykonawcze
Oddział 1 Wykonywanie orzeczeń
Oddział 2 Postępowanie przed sądem
Oddział 3 Postępowanie egzekucyjne
Rozdział V Nadzór penitencjarny
Rozdział VI Zatarcie skazania
Rozdział VII Uczestnictwo społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń, pomoc w społecznej readaptacji skazanych oraz Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Rozdział VIIa System dozoru elektronicznego
Oddział 1 Przepisy ogólne
Oddział 2 Rozpoczęcie dozoru elektronicznego
Oddział 2a Warunki i tryb orzekania o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
Oddział 3 Obowiązki i prawa skazanego
Oddział 4 Czynności podmiotów wykonujących dozór elektroniczny
Oddział 5 Zakończenie dozoru elektronicznego

CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA

Rozdział VIII Grzywna
Rozdział IX Kara ograniczenia wolności
Rozdział X Kara pozbawienia wolności
Oddział 1 Cele wykonywania kary
Oddział 2 Zakłady karne
Oddział 3 Wykonywanie kary i jej indywidualizacja
Oddział 4 Prawa i obowiązki skazanego
Oddział 5 Zatrudnienie
Oddział 6 Nauczanie
Oddział 7 Działalność kulturalno-oświatowa, społeczna, kultura fizyczna i zajęcia sportowe
Oddział 8 Nagrody i ulgi
Oddział 9 Kary dyscyplinarne
Oddział 10 Odroczenie i przerwa wykonania kary pozbawienia wolności
Oddział 11 Warunkowe przedterminowe zwolnienie
Oddział 12 Zwalnianie skazanych z zakładów karnych i warunki udzielania im pomocy
Oddział 13 Informowanie o opuszczeniu przez skazanego zakładu karnego
Rozdział XI Prawa i obowiązki kuratora sądowego, wykonywanie dozoru, warunkowego umorzenia postępowania i warunkowego zawieszenia wykonania kary
Oddział 1 Prawa i obowiązki kuratora sądowego oraz dozór
Oddział 2 Warunkowe umorzenie postępowania karnego
Oddział 3 Warunkowe zawieszenie wykonania kary
Rozdział XII Środki karne, środki kompensacyjne i przepadek
Oddział 1 Pozbawienie praw publicznych
Oddział 2 Zakazy, nakaz i obowiązek
Oddział 3 Przepadek
Oddział 4 Naprawienie szkody, zadośćuczynienie, nawiązka i świadczenie pieniężne
Oddział 5 Podanie wyroku do publicznej wiadomości
Rozdział XIII Środki zabezpieczające
Rozdział XIV Należności sądowe
Rozdział XV Tymczasowe aresztowanie
Rozdział XVa Umieszczanie tymczasowo aresztowanych i skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w wydzielonych pomieszczeniach lub pomieszczeniach dla osób zatrzymanych

CZĘŚĆ WOJSKOWA

Rozdział XVI Przepisy ogólne
Rozdział XVII Kara ograniczenia wolności
Rozdział XVIII Kara pozbawienia wolności i kara aresztu wojskowego
Rozdział XIX Środki karne
Rozdział XX Tymczasowe aresztowanie

CZĘŚĆ KOŃCOWA

Rozdział XXI Objaśnienie wyrażeń ustawowych
Rozdział XXII Przepisy przejściowe i końcowe, 10. Kodeks postępowania administracyjnego DZIAŁ I Przepisy ogólne

Rozdział 1 Zakres obowiązywania
Rozdział 2 Zasady ogólne
Rozdział 3 Organy wyższego stopnia i organy naczelne
Rozdział 4 Właściwość organów
Rozdział 5 Wyłączenie pracownika oraz organu
Rozdział 6 Strona
Rozdział 7 Załatwianie spraw
Rozdział 8 Doręczenia
Rozdział 9 Wezwania
Rozdział 10 Terminy

DZIAŁ II Postępowanie
Rozdział 1 Wszczęcie postępowania
Rozdział 2 Metryki, protokoły i adnotacje
Rozdział 3 Udostępnianie akt
Rozdział 4 Dowody
Rozdział 5 Rozprawa
Rozdział 5a Mediacja
Rozdział 6 Zawieszenie postępowania
Rozdział 7 Decyzje
Rozdział 8 Ugoda
Rozdział 8a Milczące załatwienie sprawy
Rozdział 9 Postanowienia
Rozdział 10 Odwołania
Rozdział 11 Zażalenia
Rozdział 12 Wznowienie postępowania
Rozdział 13 Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji
Rozdział 14 Postępowanie uproszczone

DZIAŁ III Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych

DZIAŁ IV Udział prokuratora

DZIAŁ IVA Administracyjne kary pieniężne

DZIAŁ V (uchylony)

DZIAŁ VI (uchylony)

DZIAŁ VII Wydawanie zaświadczeń

DZIAŁ VIII Skargi i wnioski
Rozdział 1 Postanowienia ogólne
Rozdział 2 Skargi
Rozdział 3 Wnioski
Rozdział 4 Udział prasy i organizacji społecznych
Rozdział 5 Przyjmowanie skarg i wniosków
Rozdział 6 Nadzór i kontrola

DZIAŁ VIIIA Europejska współpraca administracyjna

DZIAŁ IX Opłaty i koszty postępowania

DZIAŁ X Przepisy końcowe, 11. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Tytuł I Małżeństwo

DZIAŁ I Zawarcie małżeństwa
DZIAŁ II Prawa i obowiązki małżonków
DZIAŁ III Małżeńskie ustroje majątkowe
Rozdział I Ustawowy ustrój majątkowy
Rozdział II Umowne ustroje majątkowe
Oddział 1 Przepisy ogólne
Oddział 2 Wspólność majątkowa
Oddział 3 Rozdzielność majątkowa
Oddział 4 Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków
Rozdział III Przymusowy ustrój majątkowy
DZIAŁ IV Ustanie małżeństwa
DZIAŁ V Separacja

Tytuł II Pokrewieństwo i powinowactwo

DZIAŁ I Przepisy ogólne
DZIAŁ Ia Rodzice i dzieci
Rozdział I Pochodzenie dziecka
Oddział 1 Macierzyństwo
Oddział 2 Ojcostwo
Rozdział II Stosunki między rodzicami a dziećmi
Oddział 1 Przepisy ogólne
Oddział 2 Władza rodzicielska
Oddział 2a Piecza zastępcza
Oddział 3 Kontakty z dzieckiem
DZIAŁ II Przysposobienie
DZIAŁ III Obowiązek alimentacyjny

Tytuł III Opieka i kuratela

DZIAŁ I Opieka nad małoletnim
Rozdział I Ustanowienie opieki
Rozdział II Sprawowanie opieki
Rozdział III Nadzór nad sprawowaniem opieki
Rozdział IV Zwolnienie opiekuna i ustanie opieki
DZIAŁ II Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie
DZIAŁ III Kuratela, 12. Kodeks wyborczy DZIAŁ I Przepisy wstępne

Rozdział 1 Przepisy ogólne
Rozdział 2 Prawa wyborcze
Rozdział 3 Obwody głosowania
Rozdział 4 Rejestr wyborców
Rozdział 5 Spis wyborców
Rozdział 5a Przekazywanie informacji o wyborach wyborcom
Rozdział 6 Przepisy wspólne dla głosowania
Rozdział 6a Głosowanie korespondencyjne
Rozdział 7 Głosowanie przez pełnomocnika
Rozdział 7a (uchylony)
Rozdział 8 (uchylony)
Rozdział 9 Ustalanie wyników głosowania w obwodzie
Rozdział 10 Protesty wyborcze
Rozdział 11 Komitety wyborcze
Rozdział 11a Mężowie zaufania i obserwatorzy społeczni
Rozdział 12 Kampania wyborcza
Rozdział 13 Kampania wyborcza w programach nadawców radiowych i telewizyjnych
Rozdział 14 Finansowanie wyborów z budżetu państwa
Rozdział 15 Finansowanie kampanii wyborczej

DZIAŁ II Organy wyborcze

Rozdział 1 Przepisy ogólne
Rozdział 2 Państwowa Komisja Wyborcza
Rozdział 3 Komisarze wyborczy
Rozdział 4 Okręgowa komisja wyborcza
Rozdział 5 Rejonowa komisja wyborcza
Rozdział 6 Terytorialna komisja wyborcza
Rozdział 7 Obwodowe komisje wyborcze
Rozdział 8 Krajowe Biuro Wyborcze
Rozdział 9 Urzędnicy wyborczy

DZIAŁ III Wybory do Sejmu

Rozdział 1 Zasady ogólne
Rozdział 2 Okręgi wyborcze
Rozdział 3 Zgłaszanie kandydatów na posłów
Rozdział 4 Karty do głosowania
Rozdział 5 Sposób głosowania i warunki ważności głosu
Rozdział 6 Ustalanie wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu wyborczym
Rozdział 7 Ogłaszanie wyników wyborów do Sejmu
Rozdział 8 Ważność wyborów
Rozdział 9 Wygaśnięcie mandatu posła i uzupełnienie składu Sejmu
Rozdział 10 Kampania wyborcza w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych

DZIAŁ IV Wybory do Senatu

Rozdział 1 Zasady ogólne
Rozdział 2 Okręgi wyborcze
Rozdział 3 Szczególne zadania komisji wyborczych
Rozdział 4 Zgłaszanie kandydatów na senatorów
Rozdział 5 Karty do głosowania
Rozdział 6 Sposób głosowania i warunki ważności głosu
Rozdział 7 Ustalanie wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu wyborczym
Rozdział 8 Ogłaszanie wyników wyborów do Senatu
Rozdział 9 Wygaśnięcie mandatu senatora i uzupełnienie składu Senatu
Rozdział 10 Kampania wyborcza w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych
Rozdział 11 Szczególne zasady finansowania kampanii wyborczej do Senatu

DZIAŁ V Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej

Rozdział 1 Zasady ogólne
Rozdział 2 Zgłaszanie kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej
Rozdział 3 Karty do głosowania
Rozdział 4 Sposób głosowania i warunki ważności głosu
Rozdział 5 Ustalanie wyników głosowania i wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej. Ważność wyborów
Rozdział 6 Kampania wyborcza w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych
Rozdział 7 Finansowanie kampanii wyborczej

DZIAŁ VI Wybory do Parlamentu Europejskiego

Rozdział 1 Zasady ogólne
Rozdział 2 Komisje wyborcze i okręgi wyborcze
Rozdział 3 Zgłaszanie kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego
Rozdział 4 Kampania wyborcza w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych
Rozdział 5 Ustalanie wyników głosowania i wyników wyborów
Rozdział 6 Ogłaszanie wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego
Rozdział 7 Wygaśnięcie mandatu. Utrata mandatu

DZIAŁ VII Wybory do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 1 Zasady ogólne
Rozdział 2 Obsadzenie mandatów bez głosowania
Rozdział 3 Ogłaszanie wyników wyborów na obszarze kraju
Rozdział 4 Wygaśnięcie mandatu radnego. Wybory uzupełniające i przedterminowe
Rozdział 5 Zmiany w podziale terytorialnym państwa
Rozdział 6 Ważność wyborów
Rozdział 7 Zgłaszanie kandydatów na radnych
Rozdział 8 Nadawanie numerów zarejestrowanym listom kandydatów
Rozdział 9 Kampania wyborcza w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych
Rozdział 10 Przepisy szczególne dotyczące wyborów do rad gmin
Rozdział 11 Przepisy szczególne dotyczące wyborów do rad powiatów
Rozdział 12 Przepisy szczególne dotyczące wyborów do sejmików województw

DZIAŁ VIII Wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta

Rozdział 1 Przepisy ogólne
Rozdział 2 Zgłaszanie kandydatów na wójta
Rozdział 3 Karty do głosowania
Rozdział 4 Sposób głosowania, warunki ważności głosu i ustalanie wyników wyborów
Rozdział 5 Kampania wyborcza w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych
Rozdział 6 Wygaśnięcie mandatu wójta

DZIAŁ IX Przepisy karne

DZIAŁ X Przepis końcowy

Załącznik nr 1
WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Załącznik nr 2
WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Załącznik nr 3
WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, 13. Kodeks pracy Preambuła (uchylona)

DZIAŁ PIERWSZY Przepisy ogólne
Rozdział I Przepisy wstępne
Rozdział II Podstawowe zasady prawa pracy
Rozdział IIa Równe traktowanie w zatrudnieniu
Rozdział IIb Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy
Rozdział III (zawierający art. 19–21 – uchylony)

DZIAŁ DRUGI Stosunek pracy
Rozdział I Przepisy ogólne
Rozdział II Umowa o pracę
Oddział 1 Zawarcie umowy o pracę
Oddział 2 Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę
Oddział 3 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
Oddział 4 Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę
Oddział 5 Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
Oddział 6 Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia
Oddział 6a Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia
Oddział 7 Wygaśnięcie umowy o pracę
Rozdział IIa (zawierający art. 671–674 – uchylony)
Rozdział IIb Zatrudnianie pracowników w formie telepracy
Rozdział III Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę
Oddział 1 Stosunek pracy na podstawie powołania
Oddział 2 Stosunek pracy na podstawie wyboru
Oddział 3 Stosunek pracy na podstawie mianowania
Oddział 4 Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę

DZIAŁ TRZECI Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
Rozdział I Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą
Rozdział Ia Wynagrodzenie za pracę
Rozdział II Ochrona wynagrodzenia za pracę
Rozdział III Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy
Rozdział IIIa Odprawa rentowa lub emerytalna
Rozdział IV Odprawa pośmiertna

DZIAŁ CZWARTY Obowiązki pracodawcy i pracownika
Rozdział I Obowiązki pracodawcy
Rozdział II Obowiązki pracownika
Rozdział IIa Zakaz konkurencji
Rozdział III Kwalifikacje zawodowe pracowników
Rozdział IV Regulamin pracy
Rozdział V Nagrody i wyróżnienia
Rozdział VI Odpowiedzialność porządkowa pracowników

DZIAŁ PIĄTY Odpowiedzialność materialna pracowników
Rozdział I Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy
Rozdział II Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi

DZIAŁ SZÓSTY Czas pracy
Rozdział I Przepisy ogólne
Rozdział II Normy i ogólny wymiar czasu pracy
Rozdział III Okresy odpoczynku
Rozdział IV Systemy i rozkłady czasu pracy
Rozdział V Praca w godzinach nadliczbowych
Rozdział VI Praca w porze nocnej
Rozdział VII Praca w niedziele i święta

DZIAŁ SIÓDMY Urlopy pracownicze
Rozdział I Urlopy wypoczynkowe
Rozdział II Urlopy bezpłatne

DZIAŁ ÓSMY Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

DZIAŁ DZIEWIĄTY Zatrudnianie młodocianych
Rozdział I Przepisy ogólne
Rozdział II Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego
Rozdział III Dokształcanie
Rozdział IIIa Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe
Rozdział IV Szczególna ochrona zdrowia
Rozdział V Urlopy wypoczynkowe
Rozdział VI Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe

DZIAŁ DZIESIĄTY Bezpieczeństwo i higiena pracy
Rozdział I Podstawowe obowiązki pracodawcy
Rozdział II Prawa i obowiązki pracownika
Rozdział III Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy
Rozdział IV Maszyny i inne urządzenia techniczne
Rozdział V Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia
Rozdział VI Profilaktyczna ochrona zdrowia
Rozdział VII Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
Rozdział VIII Szkolenie
Rozdział IX Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze
Rozdział X Służba bezpieczeństwa i higieny pracy
Rozdział XI Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy
Rozdział XII Obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi
Rozdział XIII Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac w różnych gałęziach pracy

DZIAŁ JEDENASTY Układy zbiorowe pracy
Rozdział I Przepisy ogólne
Rozdział II Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy
Rozdział III Zakładowy układ zbiorowy pracy

DZIAŁ DWUNASTY Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy
Rozdział I Przepisy ogólne
Rozdział II Postępowanie pojednawcze
Rozdział III Sądy pracy

DZIAŁ TRZYNASTY Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
(oznaczenie oraz tytuł rozdziału I – uchylone)
Rozdział II (zawierający art. 284–2901 – uchylony)

DZIAŁ CZTERNASTY Przedawnienie roszczeń (zawierający art. 2951 i art. 2952 – uchylony)

DZIAŁ PIĘTNASTY Przepisy końcowe, 14. Kodeks morski TYTUŁ I Przepisy ogólne

TYTUŁ II Statek morski

DZIAŁ I Polska przynależność statku
DZIAŁ II Rejestr okrętowy
DZIAŁ III Pomiar statku
DZIAŁ IV Dokumenty statku

TYTUŁ III Kapitan statku

DZIAŁ I Przepisy ogólne
DZIAŁ II Obowiązki kapitana
DZIAŁ III Uprawnienia kapitana
DZIAŁ IV Publicznoprawne funkcje kapitana

TYTUŁ IV Prawa rzeczowe

DZIAŁ I Własność statku
DZIAŁ II Zastaw na statku
DZIAŁ III Przywileje na statku

TYTUŁ V Ograniczenie odpowiedzialności za roszczenia morskie i ubezpieczenie armatorów z tytułu roszczeń morskich

TYTUŁ VI Umowy

DZIAŁ I Przewóz ładunku
Rozdział 1 Przepisy ogólne
Rozdział 2 Załadowanie na statek
Rozdział 3 Konosament
Rozdział 4 Wykonanie przewozu
Rozdział 5 Wyładowanie i odbiór ładunku
Rozdział 6 Należności przewoźnika
Rozdział 7 Przywileje na ładunku
Rozdział 8 Wygaśnięcie umowy
Rozdział 9 Odpowiedzialność przewoźnika
DZIAŁ II Przewóz pasażerów
DZIAŁ III Czarter na czas
DZIAŁ IV Usługi agencyjne
DZIAŁ V Usługi maklerskie
DZIAŁ VI Usługi holownicze
DZIAŁ VII Usługi pilotowe
DZIAŁ VIII Ratownictwo morskie

TYTUŁ VII Wypadki morskie

DZIAŁ I Awaria wspólna
DZIAŁ II Zderzenie statków
DZIAŁ III Zanieczyszczenie ze statków
Rozdział 1 Zanieczyszczenia różne
Rozdział 1a Zanieczyszczenia olejami bunkrowymi
Rozdział 2 Zanieczyszczenia ze statków przewożących oleje
Rozdział 3 Międzynarodowy Fundusz Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami
Rozdział 3a Międzynarodowy Dodatkowy Fundusz Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami
DZIAŁ IV Mienie zatopione lub znalezione

TYTUŁ VIII Ubezpieczenie morskie

DZIAŁ I Umowa ubezpieczenia morskiego
Rozdział 1 Przepisy ogólne
Rozdział 2 Wartość ubezpieczenia i suma ubezpieczenia
Rozdział 3 Oświadczenia przy zawieraniu umów ubezpieczenia
Rozdział 4 Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia
Rozdział 5 Ubezpieczenie generalne
DZIAŁ II Wykonanie umowy ubezpieczenia
Rozdział 1 Obowiązki ubezpieczającego
Rozdział 2 Odpowiedzialność ubezpieczyciela
Rozdział 3 Abandon przedmiotu ubezpieczenia
Rozdział 4 Płatność odszkodowania ubezpieczeniowego

TYTUŁ IX Postępowanie w sprawach związanych z ograniczeniem odpowiedzialności za roszczenia morskie i dochodzeniem roszczeń z tytułu szkód spowodowanych zanieczyszczeniem przez statki

DZIAŁ I Postępowanie w sprawach o ustanowienie i podział funduszu ograniczenia odpowiedzialności za roszczenia morskie
DZIAŁ II Postępowanie w sprawach roszczeń i ograniczenia odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych zanieczyszczeniem przez statki

TYTUŁ X Przepisy kolizyjne
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 1
Ry2XFD7RRSt3T
Nazwa wybranego kodeksu: (Uzupełnij) Podział kodeksu – najważniejsze elementy i zależności pomiędzy nimi: (Uzupełnij) Najważniejsze kwestie uregulowane w kodeksie: (Uzupełnij).
Ćwiczenie 2
R1KzjPxCSBzTQ
Wybrane zagadnienie uregulowane w kodeksie: (Uzupełnij) Wyjaśnienie zagadnienia: (Uzupełnij) Przykładowe regulacje: (Uzupełnij).