Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1

Zapoznaj się z mapą i wykonaj polecenie.

R2ZDYTLiXQm0J
Dane z Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r. dotyczące osób, które twierdziły, że potrafią mówić w języku walijskim
Źródło: SkateTier, licencja: CC BY-SA 3.0.
R1RAgFHDz2gI8
Prześledź zasięg używania języka walijskiego w Walii oraz szkockiego w Szkocji na podstawie danych z Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku i zaznacz poprawne odpowiedzi. Możliwe odpowiedzi: 1. języki walijski i szkocki dominują na gęsto zaludnionych obszarach południa kraju (w tym w Edynburgu oraz Cardiff), 2. język walijski dominuje na mniejszości obszaru Walii; język szkocki jest używany równie często, jak angielski na większości obszaru Szkocji, 3. językiem szkockim posługuje się zdecydowana mniejszość ludności Szkocji
Rfk2ELoK4IBcb
Uzupełnij luki w tekście. Walijska ustawa językowa z Tu uzupełnij roku jest aktem parlamentu Tu uzupełnij, który w Walii stawia język Tu uzupełnij na równi z językiem angielskim. Ustawa zobowiązuje wszystkie organizacje sektora Tu uzupełnij świadczące usługi dla ludności do Tu uzupełnij traktowania obu języków. Na podstawie ustawy utworzono Tu uzupełnij do spraw języka walijskiego, której zadaniem jest jego Tu uzupełnij. Użytkownikom języka walijskiego przyznano prawo do posługiwania się nim w postępowaniu Tu uzupełnij. Szkocka ustawa językowa z Tu uzupełnij roku to pierwszy akt prawny, który przyznaje prawa użytkownikom języka Tu uzupełnij. Zachęca do jego Tu uzupełnij, ułatwiania dostępu do języka i kultury szkockiej oraz wspierania Tu uzupełnij edukacji po szkocku, w tym szkolnictwa Tu uzupełnij. Ustawa zakłada Tu uzupełnij.
21
Ćwiczenie 2

Zapoznaj się z danymi w tabeli i wykonaj polecenie.

grupa etniczna

liczba osób w 2001

% osób w 2001

liczba osób w 2011

% osób w 2011

procentowy wzrost
20012011

Biali

54153898

92,12

55073552

87,17

1,70

Hindusi

1053411

1,79

1451862

2,30

37,82

Pakistańczycy

747285

1,27

1174983

1,86

57,09

Bengalczycy

283063

0,48

451529

0,71

59,51

Azjaci (inni)

247664

0,42

861815

1,36

247,98

Afrobrytyjczycy

1148738

1,95

1904684

3,01

65,80

Grupy mieszane

677117

1,15

1250229

1,98

84,64

Inni

230615

0,39

580374

0,92

235,90

Razem

58789194

100,00

63182178

100,00

7,47

Indeks górny Źródło: Demography of United Kingdom, dostępny w internecie: wikipedia.org [dostęp 1.04.2020 r.]. Indeks górny koniec

R1LzGxWKvPGu71
Na podstawie powyższej tabeli, prezentującej dane ze spisu powszechnego z lat 2001 i 2011, zaznacz stwierdzenia prawdziwe i fałszywe. Najbardziej wzrosła liczba osób pochodzenia azjatyckiego. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Żadna z grup etnicznych nie zmalała w stosunku do roku 2001. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Nie obniżył się udział procentowy żadnej z grup etnicznych w stosunku do całości populacji. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Grupa etniczna o najwyższym wzroście liczebności to Pakistańczycy. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
2
Ćwiczenie 3

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

1

W 2018 roku stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii była znacznie wyższa wśród przedstawicieli mniejszości etnicznych (12,9%) niż Anglików czy Irlandczyków (6,3%). Znacznie mniej osób należących do mniejszości etnicznych (8,8%) pracowało jako menedżerowie, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy w porównaniu z białymi (10,7%). W przypadku osób pochodzenia afrykańskiego lub karaibskiego odsetek wynosił tylko 5,7%, a wśród osób o mieszanym pochodzeniu etnicznym – 7,2%

4 Źródło: tłum. własne, dostępny w internecie: ethnicity‑facts‑figures.service.gov.uk [dostęp 1.12.2019 r.].
R1eLSZrWYJCFQ
Zaznacz nazwę aktu prawnego, który odnosi się do zjawiska opisanego w tekście. Możliwe odpowiedzi: 1. Szkocka ustawa językowa, 2. Ustawa o równym traktowaniu, 3. Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych, 4. Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych
31
Ćwiczenie 4

Zapoznaj się ze źródłami i wykonaj polecenie.

Źródło I

1
Grzegorz Pawlikowski System ochrony praw osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych w Europie

Niezależnie od działań Rady Europy, UE i OBWE na rzecz ochrony praw mniejszości istotnym osiągnięciem w wymiarze regionalnym stały się dokumenty Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (ISE) i Rady Państw Morza Bałtyckiego (RPMB). (…) RPMB w 1994 r. powołała Komisarza Rady ds. Mniejszości Rosyjskiej w Krajach Nadbałtyckich.

1 Źródło: Grzegorz Pawlikowski, System ochrony praw osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych w Europie, „Polityka i Społeczeństwo”, nr 8/2011.

Źródło II

R1LMPcGUSKerw
Mapa polityczna Europy, na której zaznaczone są cyframi następujące państwa: Estonia (6)Litwa (4)Łotwa (5)Szwecja (1)Finlandia (7)Polska (3)Niemcy (2)
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R18rqUUNIeawT
Podaj nazwy państw, w których działa komisarz opisany w tekście. Wypisz poniżej ich nazwy oraz numery, którymi zaznaczono je na mapie. (Uzupełnij).
3
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

1
Języki regionalne i mniejszościowe Wielkiej Brytanii

Zasadnicze zmiany w polityce brytyjskiej w odniesieniu do części składowych Zjednoczonego Królestwa nastąpiły wraz z objęciem rządów przez New Labour (…) w  1997 roku i rozpoczęciem polityki dewolucji.

2 Źródło: Języki regionalne i mniejszościowe Wielkiej Brytanii, dostępny w internecie: senat.gov.pl [dostęp 31.08.2020 r.].
R1Ufq8wFesrDA
Zaznacz nazwisko polityka, który sprawował funkcję premiera, kiedy rozpoczęła się polityka dewolucji. Możliwe odpowiedzi: 1. Winston Churchill, 2. Harold Wilson, 3. Jeremy Corbyn, 4. Tony Blair
31
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

1
Tomasz Wicherkiewicz Ginące języki, etniczność, tożsamość i polityka

Etniczność – to pojęcie oznaczające subiektywne poczucie wspólnoty, czyli zbieżnej tożsamości, opartej na wspólnym pochodzeniu i wynikającym z tego odczuciu grupowej solidarności, aczkolwiek bardzo często postrzegane przez część członków tych wspólnot jako kryterium obiektywne.

3 Źródło: Tomasz Wicherkiewicz, Ginące języki, etniczność, tożsamość i polityka, dostępny w internecie: pl.languagesindanger.eu [dostęp 31.08.2020 r.].
RhP8RpsxUqBhE
Podaj najważniejszy czynnik decydujący o przynależności etnicznej. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z tekstem dotyczącym referendum w sprawie dalszego członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, a następnie wykonaj polecenie.

1
Krzysztof Zuba Brexit: przyczyny oraz potencjalne konsekwencje wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

W badaniu agencji Ipsos MORI z połowy kwietnia 2016 r. ankietowani wskazali imigrację (można było podać tylko jedną kwestię) jako główną kwestię determinującą ich referendalne decyzje. 27% respondentów wymieniło liczbę przybywających do Wielkiej Brytanii imigrantów, zaś kolejnych 12% – wpływ imigracji na system pomocy społecznej. Również inne wymieniane kwestie (jak choćby zagrożenie dla rynku pracy) pośrednio wiązały się z imigracją. Nie ulega wątpliwości, że kwestia ta w sposób najbardziej istotny zaważyła na negatywnym wyniku referendum. Debata nad imigracją została zdominowana przez argumenty emocjonalne, nierzadko ksenofobiczne, niemające wiele wspólnego z rzeczywistą analizą kosztów i strat. Skuteczności działań rządu w zakresie ograniczenia skali imigracji przeczyła rzeczywistość, co wykorzystywali zwolennicy Brexitu konsekwentnie przedstawiając alternatywę: wyjście z UE pozwoli Wielkiej Brytanii odzyskać kontrolę na jej granicami. W społecznym odbiorze kwestie imigracji zarobkowej z państw UE (w tym przede wszystkim z Europy Środkowo‑Wschodniej) mieszały się z kryzysem uchodźczym związanym z wojną w Syrii. Dało to pożywkę dla haseł ksenofobicznych, w których celował zwłaszcza UKIP, ale w bardziej zakamuflowanej formie obecne były w kampanii konserwatywnych „Brexiterów”.

sp Źródło: Krzysztof Zuba, Brexit: przyczyny oraz potencjalne konsekwencje wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, „Studia Politologiczne” 2017, nr 45, s. 294.
R1MMuVTr5ZFP0
Wskaż wymieniony w tekście czynnik, który stanowi zagrożenie dla praw osób należących do mniejszości narodowych. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstami źródłowymi, a następnie wykonaj polecenie.

Źródło I

1
Dariusz Grzybek Współczesne rozumienie asymilacji migrantów w społeczeństwie amerykańskim

Bardziej wielowymiarowe podejście do problematyki asymilacji przedstawił w 1964 roku Milton Gordon. Jego zasługą jest określenie różnych wymiarów asymilacji, których wyróżnił siedem: kulturową (akulturację), strukturalną, amalgamacyjną, identyfikacyjną, osobowościową, behawioralną i obywatelską. Najważniejsze są dwa pierwsze typy: asymilacja kulturowa i strukturalna. Asymilacja kulturowa prowadzi do pozbycia się przez członków grupy etnicznej elementów własnej kultury i przyjęcia wzorców kultury społeczeństwa przyjmującego, na przykład w zakresie języka, ubioru, okazywania emocji. Asymilacja strukturalna jest partycypacją asymilujących się jednostek w różnych elementach struktury społeczeństwa przyjmującego, na przykład klubach towarzyskich. Asymilacja zawsze zaczyna się od wymiaru kulturowego i na tym wymiarze może się skończyć, ale jeśli wystąpi również wymiar strukturalny, to stopniowo zachodzić będą pozostałe formy asymilacji.

ws Źródło: Dariusz Grzybek, Współczesne rozumienie asymilacji migrantów w społeczeństwie amerykańskim, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ” 2013, nr 6 (1), s. 59–60.

Źródło II

1
Aleksandra Winiarska Przykłady partycypacji migrantów w miastach wielokulturowych

Włączanie migrantów w działania partycypacyjne odbywa się również na poziomie tworzenia rozmaitych dokumentów strategicznych – niekoniecznie powiązanych bezpośrednio z wielokulturowością. W Leeds w Wielkiej Brytanii włączono potrzeby mniejszości migranckich i etnicznych (stanowiących ponad 10% populacji miasta) do wypracowywanych strategii rozwoju usług mieszkaniowych. Powołano partnerstwo, w skład którego weszli zarówno publiczni, jak i prywatni właściciele nieruchomości, przedstawiciele organizacji lokatorskich i mieszkaniowych oraz władz lokalnych. W ramach tego partnerstwa zdiagnozowano potrzebę opracowania działań dedykowanych do szczególnych grup beneficjentów. W odpowiedzi na tę diagnozę, oraz w nawiązaniu do Strategii Rozwoju Mieszkalnictwa Miasta Leeds na lata 2005‑2010 (Leeds Housing Strategy of 2005‑2010), powstała Strategia Mieszkaniowa oraz Plan Działania dla Mniejszościowych Grup Etnicznych „Black and Minority Ethnic Housing Strategy and Action Plan”. Plan miał na celu poprawę sytuacji tych grup, które zajmują tradycyjnie najuboższe i najbardziej zaniedbane dzielnice miasta. Zgodnie z przyjętymi założeniami, usługi mieszkaniowe (w tym urządzenie mieszkań) miały być projektowane z uwzględnieniem szczególnych potrzeb religijnych i kulturowych różnych grup mieszkańców. Uznano ponadto, że informacja na temat usług mieszkaniowych, działań lokalnych oraz procesów konsultacyjnych powinna być przekazywana w językach zrozumiałych dla migrantów. Zaplanowano również inne działania włączające przedstawicieli mniejszości do społeczności lokalnych.

po Źródło: Aleksandra Winiarska, Przykłady partycypacji migrantów w miastach wielokulturowych, dostępny w internecie: partycypacjaobywatelska.pl [dostęp 15.12.2021 r.].
R19fukZjGDVbT
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie) Uzasadnienie: (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida