Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
RkoqvYSCZSEyj
Wskaż czynniki zewnętrzne wpływające na intensywność fotosyntezy. Możliwe odpowiedzi: 1. temperatura powietrza, 2. ciśnienie atmosferyczne, 3. stężenie dwutlenku węgla, 4. stężenie azotu atmosferycznego
1
Ćwiczenie 2
R1bb6wBGW9RQR
Wskaż zdania fałszywe. Możliwe odpowiedzi: 1. Atmosfera zawiera optymalne stężenie dwutlenku węgla dla procesu fotosyntezy., 2. Natężenie światła ma wpływ na intensywność procesu fotosyntezy., 3. Proces fotosyntezy nie zachodzi jeżeli stężenie dwutlenku węgla wynosi powyżej 0,06%., 4. W uprawach szklarniowych wykorzystuje się suchy lód do zwiększenia produkcji biomasy.
2
Ćwiczenie 3
R1LI7RVmkgViA
Połącz w pary nazwy i odpowiadające im opisy. Czy stężenie dwutlenku węgla wpływa na intensywność zachodzenia procesu fotosyntezy? Czy stężenie dwutlenku węgla wpływa na intensywność zachodzenia procesu fotosyntezy? Możliwe odpowiedzi: 1. wynik, 2. problem badawczy, 3. próba kontrolna, 4. hipoteza, 5. wniosek, 6. próba badawcza Dwutlenek węgla powoduje wzrost intensywności procesu fotosyntezy. Możliwe odpowiedzi: 1. wynik, 2. problem badawczy, 3. próba kontrolna, 4. hipoteza, 5. wniosek, 6. próba badawcza Zlewka z wodą wodociągową i pędem moczarki kanadyjskiej. Możliwe odpowiedzi: 1. wynik, 2. problem badawczy, 3. próba kontrolna, 4. hipoteza, 5. wniosek, 6. próba badawcza Zlewka z wodą wodociągową, wodorowęglanem potasu i pędem moczarki kanadyjskiej. Możliwe odpowiedzi: 1. wynik, 2. problem badawczy, 3. próba kontrolna, 4. hipoteza, 5. wniosek, 6. próba badawcza Wydzielanie się pęcherzyków gazu. Możliwe odpowiedzi: 1. wynik, 2. problem badawczy, 3. próba kontrolna, 4. hipoteza, 5. wniosek, 6. próba badawcza Wraz ze wzrostem stężenia dwutlenku węgla rośnie intensywność procesu fotosyntezy. Możliwe odpowiedzi: 1. wynik, 2. problem badawczy, 3. próba kontrolna, 4. hipoteza, 5. wniosek, 6. próba badawcza
2
Ćwiczenie 4
R1EvpQByowBaW
Odpowiedz na pytania: 1. Co to jest chloroza?, 2. Co ją powoduje?, 3. Co jest niezbędnym elementem wchodzącym w skład układu enzymatycznego uczestniczącego w fotolizie wody?, 4. Co to jest fotoliza?
2
Ćwiczenie 5

Na wykresie przedstawiono intensywność procesu fotosyntezy u dwóch zróżnicowanych metabolicznie grup roślin CIndeks dolny 3 i CIndeks dolny 4.

R18kwhTNViM6P
Intensywność procesu fotosyntezy u dwóch zróżnicowanych metabolicznie grup roślin C3 i C4.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., Jiří Janoušek, http://commons.wikimedia.org, licencja: CC BY-SA 3.0.
R1YXDl8CqVyD7
Łączenie par. Korzystając z wykresu, oceń, czy podane stwierdzenia są prawdziwe, czy fałszywe.. Przy stężeniu CO2 występującym w atmosferze, rośliny z grupy C3 intensywniej przeprowadzają fotosyntezę, niż rośliny z grupy C4.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Przy stężeniu CO2 do 0,1% intensywność fotosyntezy wzrasta u obu grup roślin.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Przy stężeniu CO2 powyżej 0,1% rośliny z grupy C4 intensywniej przeprowadzają fotosyntezę niż rośliny z grupy C3.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. U roślin z grupy C4 obserwuje się tzw. dwutlenkowy punkt wysycenia procesu fotosyntezy, czyli takie stężenie CO2, powyżej którego nie obserwuje się dalszego wzrostu intensywności fotosyntezy.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
2
Ćwiczenie 5
RLmrWv6Mb0YYD2
Wyjaśnij pojęcie: dwutlenkowy punkt wysycenia procesu fotosyntezy. (Uzupełnij).
RGPeM2aY0saAw2
Ćwiczenie 6
Wyjaśnij pojęcia: świetlny punkt kompensacyjny, punkt wysycenia światłem oraz fotoinhibicja.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
2
Ćwiczenie 6
RrynHmHR7yPFe2
Uzupełnij luki w tekście. Pobieranie dwutlenku węgla przez rośliny 1. świetlnego punktu wysycenia, 2. fotoinhibicji, 3. rośnie wraz ze wzrostem natężenia światła aż do osiągnięcia 1. świetlnego punktu wysycenia, 2. fotoinhibicji, 3. rośnie. Zbyt wysokie natężenie światła skutkuje wystąpieniem zjawiska 1. świetlnego punktu wysycenia, 2. fotoinhibicji, 3. rośnie, czyli hamowania fotosyntezy w wyniku uszkodzenia aparatu fotosyntetycznego.
R1RA9uI0pWkzy2
Ćwiczenie 7
Omów zagadnienie świetlnego punktu kompensacyjnego.
21
Ćwiczenie 8

Uczniowie postawili hipotezę: „Zwiększone stężenie dwutlenku węgla powoduje wzrost intensywności fotosyntezy”. W celu jej weryfikacji przeprowadzili następujące doświadczenie.
Jedną probówkę napełnili wodą mineralną – niegazowaną, a drugą – gazowaną. Do każdej probówki włożyli jednakowej długości pędy moczarki kanadyjskiej, a następnie probówki umieścili denkami w górę w zlewkach z wodą o takich samych właściwościach, jak woda w probówkach. Tak przygotowane zestawy ustawili w równej odległości od źródła światła i liczyli ilość wydzielających się pęcherzyków gazu probówkach. Na podstawie tak przeprowadzonego doświadczenia wyciągnęli następujący wniosek: „Zwiększona ilość dwutlenku węgla przyspiesza proces fotosyntezy”.

R6dfjdVLLhQGP
Zdecyduj, czy doświadczenie zostało przeprowadzone poprawnie i uzasadnij swój wybór, uzupełniając luki. Doświadczenie zostało przeprowadzone: 1. w zestawie z gazowaną wodą mineralną w probówce zbierał się CO2, a dopiero później O2., 2. niepoprawnie, 3. poprawnie, 4. w zestawie z niegazowaną wodą mineralną w probówce zbierał się tylko O2., ponieważ: 1. w zestawie z gazowaną wodą mineralną w probówce zbierał się CO2, a dopiero później O2., 2. niepoprawnie, 3. poprawnie, 4. w zestawie z niegazowaną wodą mineralną w probówce zbierał się tylko O2.

Informacja do zadania 9.
Na wykresie przedstawiono wpływ natężenia światła, stężenia dwutlenku węgla i temperatury na intensywność procesu fotosyntezy.

R4hhPcdfFJMQj
Na podstawie: Biologia, praca zbiorowa, Warszawa, 1989
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
3
Ćwiczenie 9
RGIBrpm3y8ubf
Uzupełnij zdanie. Intensywność fotosyntezy Możliwe odpowiedzi: 1. zależy, 2. nie zależy od współdziałania czynników zewnętrznych. Czynnik środowiskowy, którego jest najmniej działa Możliwe odpowiedzi: 1. pobudzająco, 2. ograniczająco na przebieg procesu metabolicznego. W sytuacji, gdy wszystkie czynniki osiągają wartości optymalne proces może zachodzić z Możliwe odpowiedzi: 1. największą, 3. najmniejszą intensywnością.
31
Ćwiczenie 10
RLG55vglpMALH
Rośliny hodowane w szklarniach są niemal całkowicie odcięte od powietrza atmosferycznego, w którym obecny jest dwutlenek węgla. Rolnicy dostarczają go do upraw szklarniowych w ściśle określonych dawkach. Wyjaśnij, jakie korzyści płyną z zapewnienia roślinom właściwej ilości dwutlenku węgla oraz w jaki sposób jest on dostarczany roślinom. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 11
RI30xFQtk9LlC
Tabela zawiera dwie kolumny danych. Kolumna Temperatura w stopniach Celsjusza zawiera kolejno wartości: 5, 10, 15, 20, 25, 30. Kolumna Wiązanie CO2 w jednostkach umownych zawiera kolejno wartości: 8, 12, 12, 16, 22, 38.
RPUmJOMvkCByT
Wiedząc, że intensywność fotosyntezy odpowiada ilości asymilowanego dwutlenku węgla, wykorzystaj dane z tabeli i wyjaśnij wpływ temperatury na intensywność fotosyntezy u danego gatunku rośliny.
3
Ćwiczenie 11

W tabeli zebrano średnie wyniki doświadczenia, podczas którego badano wpływ temperatury na intensywność fotosyntezy u pewnego gatunku roślin. Mierzono objętość tlenku węgla (IV) asymilowanego w jednostce czasu przez badane rośliny przy tym samym natężeniu światła, ale w różnych temperaturach.

Tabela zawiera dwie kolumny danych. Kolumna Temperatura w stopniach Celsjusza zawiera kolejno wartości: 5, 10, 15, 20, 25, 30. Kolumna Wiązanie CO2 w jednostkach umownych zawiera kolejno wartości: 8, 12, 12, 16, 22, 38.

R9JgUm2dQVGfO3
Uzupełnij luki w tekście. 1. Światło, 2. spada, 3. wzrasta, 4. Temperatura wpływa na intensywność fotosyntezy. Wraz ze wzrostem temperatury 1. Światło, 2. spada, 3. wzrasta, 4. Temperatura intensywność fotosyntezy odpowiadająca ilości wiązanego dwutlenku węgla.
31
Ćwiczenie 12
RvkRa7Y98t6bY
Naukowcy przeprowadzili pewien eksperyment. Jego wyniki przedstawiono na poniższym wykresie i zebrano w tabeli. Wiedząc, że kukurydza jest rośliną typu C44, a soja typu CIndeks dolny 33, sformułuj problem badawczy oraz wnioski. (Uzupełnij).
R1dI4YeDEuHC1
Ukazany jest wykres pod tytułem: Zależność masy rośliny od ilości ditlenku węgla. Na osi X znajdują się wartości od 300 do 1000 wskazane co sto punktów. Na osi Y znajdują się wartości od 50 do 95 wskazane co pięć punktów. Na wykresie zaznaczono w gramach średnią suchą masy jednego osobnika kukurydzy oraz średnią suchą masy jednego osobnika soi. W tabeli poniżej podano zapisane na wykresie wartości: 350 ppm CO2 kukurydza 91,3 gramów oraz soja 50,6 gramów; 600 ppm CO2 kukurydza 89,5 gramów oraz soja 62,2 gramów; 1000 ppm CO2 kukurydza 80,1 gramów oraz soja 87,1 gramów.
Na podstawie: E.P. Flint, D.T. Patterson, Potential Effects of Global Atmospheric CO2 Enrichment on the Growth and Competitiveness of C3 and C4 Weed and Crop Plants, Weed Science, 28(1), 1980, s. 71–75
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.