Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RMNSKC12rCPb81
Ćwiczenie 1
Dokończ zdanie.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej została uchwalona przez... Możliwe odpowiedzi: 1. Zgromadzenie Narodowe., 2. Sejm RP., 3. Senat RP., 4. Trybunał Konstytucyjny.
RbqzIlucgHWwa1
Ćwiczenie 2
Dokończ zdanie.
Judykatywa to... Możliwe odpowiedzi: 1. władza wykonawcza., 2. władza ustawodawcza., 3. zasada niezawisłości sądów., 4. władza sądownicza.
R1XAHFwizxpX42
Ćwiczenie 3
Przyporządkuj kompetencje do wybranych organów. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Możliwe odpowiedzi: 1. zwoływanie Rady Gabinetowej, 2. uchwalanie budżetu państwa, 3. zapewnianie wykonania ustaw, 4. uchwalanie projektu budżetu państwa, 5. zarządzanie wyborów do sejmu i senatu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Możliwe odpowiedzi: 1. zwoływanie Rady Gabinetowej, 2. uchwalanie budżetu państwa, 3. zapewnianie wykonania ustaw, 4. uchwalanie projektu budżetu państwa, 5. zarządzanie wyborów do sejmu i senatu nie pasuje do żadnego z powyższych Możliwe odpowiedzi: 1. zwoływanie Rady Gabinetowej, 2. uchwalanie budżetu państwa, 3. zapewnianie wykonania ustaw, 4. uchwalanie projektu budżetu państwa, 5. zarządzanie wyborów do sejmu i senatu
R1UhMS6uwvBZ82
Ćwiczenie 4
Uzupełnij tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Art. 126
1. Sejm RP, 2. Rada Ministrów, 3. Zgromadzenie Narodowe, 4. Kolegium Sejmu, 5. Rada Polityki Zagranicznej, 6. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej.

Art. 146
1. Sejm RP, 2. Rada Ministrów, 3. Zgromadzenie Narodowe, 4. Kolegium Sejmu, 5. Rada Polityki Zagranicznej, 6. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 95
1. Sejm RP, 2. Rada Ministrów, 3. Zgromadzenie Narodowe, 4. Kolegium Sejmu, 5. Rada Polityki Zagranicznej, 6. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje kontrolę nad działalnością Rady Ministrów w zakresie określonym przepisami Konstytucji i ustaw.
21
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z fotografią i wykonaj polecenie.

R12dvfPAnPRmP
Źródło: Archiwum Kroniki Sejmowej, domena publiczna.
RVZfNTPbkaKGE
Wyjaśnij, czyjej władzy jest symbolem i do czego służy przedmiot z fotografii. (Uzupełnij).
2
Ćwiczenie 5
Rl61kqC8xxlkG
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z materiałem źródłowym i wykonaj polecenie.

1
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Art. 114

1. W przypadkach określonych w Konstytucji Sejm i Senat, obradując wspólnie pod przewodnictwem Marszałka Sejmu lub w jego zastępstwie Marszałka Senatu, działają jako Zgromadzenie Narodowe.
2. Zgromadzenie Narodowe uchwala swój regulamin.

(…)

Art. 130

Prezydent Rzeczypospolitej obejmuje urząd po złożeniu wobec Zgromadzenia Narodowego następującej przysięgi:

„Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem”.

Przysięga może być złożona z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.

(…)

Art. 140

Prezydent Rzeczypospolitej może zwracać się z orędziem do Sejmu, do Senatu lub do Zgromadzenia Narodowego. Orędzia nie czyni się przedmiotem debaty.

cytat1 Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 21.05.2020 r.].
R13SfW2yWOD6z
Wskaż konstytucyjną rolę Zgromadzenia Narodowego. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z materiałem źródłowym i wykonaj polecenie.

1
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Art. 102.

Nie można być równocześnie posłem i senatorem.

Art. 103

1. Mandatu posła nie można łączyć z funkcją Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka i ich zastępców, członka Rady Polityki Pieniężnej, członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ambasadora oraz z zatrudnieniem w Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej lub z zatrudnieniem w administracji rządowej. Zakaz ten nie dotyczy członków Rady Ministrów i sekretarzy stanu w administracji rządowej.

2. Sędzia, prokurator, urzędnik służby cywilnej, żołnierz pozostający w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusz policji oraz funkcjonariusz służb ochrony państwa nie mogą sprawować mandatu poselskiego.

3. Inne przypadki zakazu łączenia mandatu poselskiego z funkcjami publicznymi oraz zakazu jego sprawowania może określić ustawa.

cytat1 Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 21.05.2020 r.].
R1YxKoCBtkbLp
Wskaż zasadę, która wprowadza zakazy wynikające z treści art. 102 i 103 Konstytucji RP. Wyjaśnij cel wprowadzenia tej zasady. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z materiałem źródłowym i wykonaj polecenie.

1
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Art. 98

1. Sejm i Senat są wybierane na czteroletnie kadencje. Kadencje Sejmu i Senatu rozpoczynają się z dniem zebrania się Sejmu na pierwsze posiedzenie i trwają do dnia poprzedzającego dzień zebrania się Sejmu następnej kadencji.

2. Wybory do Sejmu i Senatu zarządza Prezydent Rzeczypospolitej nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu, wyznaczając wybory na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu.

3. Sejm może skrócić swoją kadencję uchwałą podjętą większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby posłów. Skrócenie kadencji Sejmu oznacza jednoczesne skrócenie kadencji Senatu. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio.

4. Prezydent Rzeczypospolitej, po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu, może w przypadkach określonych w Konstytucji zarządzić skrócenie kadencji Sejmu. Wraz ze skróceniem kadencji Sejmu skrócona zostaje również kadencja Senatu.

5. Prezydent Rzeczypospolitej, zarządzając skrócenie kadencji Sejmu, zarządza jednocześnie wybory do Sejmu i Senatu i wyznacza ich datę na dzień przypadający nie później niż w ciągu 45 dni od dnia zarządzenia skrócenia kadencji Sejmu. Prezydent Rzeczypospolitej zwołuje pierwsze posiedzenie nowo wybranego Sejmu nie później niż na 15. dzień po dniu przeprowadzenia wyborów.

6. W razie skrócenia kadencji Sejmu stosuje się odpowiednio przepis ust. 1.

(…)

Art. 155

1. W razie niepowołania Rady Ministrów w trybie art. 154 ust. 3 Prezydent Rzeczypospolitej w ciągu 14 dni powołuje Prezesa Rady Ministrów i na jego wniosek pozostałych członków Rady Ministrów oraz odbiera od nich przysięgę. Sejm w ciągu 14 dni od dnia powołania Rady Ministrów przez Prezydenta Rzeczypospolitej udziela jej wotum zaufania większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

2. W razie nieudzielenia Radzie Ministrów wotum zaufania w trybie określonym w ust. 1, Prezydent Rzeczypospolitej skraca kadencję Sejmu i zarządza wybory.

Art. 225

Jeżeli w ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budżetowej nie zostanie ona przedstawiona Prezydentowi Rzeczypospolitej do podpisu, Prezydent Rzeczypospolitej może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu.

cytat1 Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 21.05.2020 r.].
RPidgqOHQOdl4
Wskaż, w jakiej sytuacji Prezydent RP obligatoryjnie skraca kadencję Sejmu RP. (Uzupełnij).