Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R14zraJTtDSiF1
Ćwiczenie 1
Plakat przedstawia stojących obok siebie Lenina i Stalina. Za ich plecami powiewa duża, czerwona flaga. Na drugim planie idą radzieccy żołnierze.
Źródło: Antonio Marin Segovia, licencja: CC BY-NC-ND 2.0.
R170bLQxNJId51
Ćwiczenie 2
Zdjęcie przedstawia grupę młodych kobiet w jednakowych strojach. Jedna z nich niesie flagę ze swastyką.
Źródło: domena publiczna.
2
Ćwiczenie 3

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj zadanie.

1
Karolina Maćko Echa komunizmu. Spuścizna homo sovieticus

Byt określa świadomość – to hasło zaczerpnięte z filozofii marksistowskiej, oznaczające, że psychika człowieka oraz jego charakter kształtują się pod wpływem czynników zewnętrznych i środowiska. W myśl tej maksymy radzieccy przywódcy wychowywali swój lud. W tym szaleństwie była metoda, ponieważ sowieckie władze miały jasno określony cel: stworzyć nowego człowieka. „Soczłek” (sowiecki człowiek) miał być człowiekiem pracy, gotowym do poświęcenia dla kolektywu i ojczyzny. Miał pielęgnować nową, bolszewicką kulturę, odciąć się od przeszłości, dumnie spoglądać w przyszłość i z odpowiednią czujnością i przezornością odnosić się do współtowarzyszy.

1 Źródło: Karolina Maćko, Echa komunizmu. Spuścizna homo sovieticus, 15.11.2017 r., dostępny w internecie: eastbook.eu [dostęp 27.09.2019 r.].
R1PZ8xxoro659
Zaznacz odpowiednio: prawda lub fałsz. Zgodnie z teorią marksistowską najważniejszą potrzebą człowieka jest dostęp do dóbr kultury. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Opierając się na teorii marksistowskiej, przywódcy Związku Sowieckiego propagowali poszanowanie dla tradycji kulturowej Rosji. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Najważniejszą cechą człowieka sowieckiego była rezygnacja z indywidualizmu i poświęcenie się dla dobra państwa i kolektywu. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Działalność propagandowa władz sowieckich skierowana była na odpowiednie wychowanie społeczeństwa w imię komunizmu. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
31
Ćwiczenie 4

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj zadanie.

1
Milena Kowalska Dwudziestowieczne ustroje totalitarne na przykładzie faszyzmu we Włoszech

Etatyzm to rodzaj polityki społeczno‑gospodarczej. Polega on na tworzeniu gospodarki mieszanej (państwowo‑prywatnej), oznacza przejmowanie administracji nad prywatnymi przedsiębiorstwami przez państwo bądź tworzenie nowych przedsiębiorstw państwowych przy pomocy kapitału państwowego. Także tworzenie przedsiębiorstw o kapitale mieszanym – państwowo‑prywatnym – jest charakterystyczne dla owej polityki gospodarczej. Historycznie etatyzm jest przeciwieństwem anarchizmu, dziś jednak rozumiany jest raczej jako alternatywa dla wolnorynkowej gospodarki kapitalistycznej. W faszystowskich Włoszech etatyzm został wykorzystany w kwestii walki z bezrobociem. Otóż faszyści walczyli z nim poprzez szeroko zakrojone działania państwa finansowane z budżetu, np. modernizacja i konstrukcja infrastruktury. Organizowano roboty publiczne: budowę autostrad, portów, lotnisk, dzięki czemu znacznie obniżył się odsetek osób bezrobotnych.

2 Źródło: Milena Kowalska, Dwudziestowieczne ustroje totalitarne na przykładzie faszyzmu we Włoszech, 14.02.2017 r., dostępny w internecie: kierunki.info.pl [dostęp 27.09.2019 r.].
RHgKq6UcaNu2l
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie) Uzasadnienie: (Uzupełnij).
2
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj zadanie.

1
Erich Fromm Ucieczka od wolności

Dla milionów ludzi rządy Hitlera stały się identyczne z „Niemcami”. Z chwilą objęcia przezeń władzy zwalczanie go oznaczało wykluczenie siebie ze społeczności niemieckiej; i kiedy inne partie polityczne przestały istnieć, tylko partia hitlerowska „stanowiła” Niemcy, a wszelka opozycja wobec niej oznaczała opozycję wobec Niemiec. (…)

W wielu wypadkach można zauważyć, jak osoby niebędące hitlerowcami bronią hitleryzmu przed krytyką cudzoziemców, czują bowiem, że atakowanie hitleryzmu jest atakowaniem Niemiec. Strach przed izolacją i względna słabość zasad moralnych pomagają każdej partii w uzyskaniu lojalnego poparcia szerokiego odłamu ludności, z chwilą kiedy partia ta zagarnie władzę.

cw 5 Źródło: Erich Fromm, Ucieczka od wolności, Kraków 2021.
R1cwJVnlw224w3
Ćwiczenie 6
Dokończ zdanie.
Identyfikacja partii nazistowskiej z Niemcami była efektem działań... Możliwe odpowiedzi: 1. propagandowych państwa., 2. polityki etatystycznej., 3. polityki represyjnej., 4. kultu jednostki.
3
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj zadanie.

1
Natalia Bet Tak kształtowano umysły przyszłych nazistów. Przerażające testy na odwagę i zmuszanie do śpiewania „Heil Hitler

(…) w której otwarcie wyznawano darwinowską zasadę wyższości najsilniejszych, zachęcała do indywidualnego oraz zbiorowego sadyzmu, fizycznych i psychicznych tortur oraz wszelkich form znęcania się nad rówieśnikiem przez grupę. Przeprowadzano obowiązkowe testy na odwagę, które polegały m.in. na skakaniu z wysokości pięciu metrów do wody – bez względu na umiejętności pływackie – wspinaczce po stromych ścianach skalnych bez odpowiedniego zabezpieczenia oraz wykonywaniu niekończących się serii przysiadów – czytamy w książce (…) Michaela H. Katera, historyka specjalizującego się w dziedzinie niemieckiego nazizmu.

3 Źródło: Natalia Bet, Tak kształtowano umysły przyszłych nazistów. Przerażające testy na odwagę i zmuszanie do śpiewania „Heil Hitler, dostępny w internecie: gazeta.pl [dostęp 27.09.2019 r.].
RALIXuzknR7od
Uzupełnij zdania. 1. Przedstawiona w tekście organizacja to 1. dobrowolna, 2. zawodów międzynarodowych, 3. SS, 4. działań zbrojnych, 5. kształcenie akademickie, 6. nowego człowieka, 7. NSDAP, 8. Hitlerkinder, 9. kształtowanie tężyzny fizycznej, 10. Hitlerjugend, 11. obowiązkowa.
2. Organizacja ta była „kuźnią kadr” 1. dobrowolna, 2. zawodów międzynarodowych, 3. SS, 4. działań zbrojnych, 5. kształcenie akademickie, 6. nowego człowieka, 7. NSDAP, 8. Hitlerkinder, 9. kształtowanie tężyzny fizycznej, 10. Hitlerjugend, 11. obowiązkowa.
3. Przynależność do organizacji była 1. dobrowolna, 2. zawodów międzynarodowych, 3. SS, 4. działań zbrojnych, 5. kształcenie akademickie, 6. nowego człowieka, 7. NSDAP, 8. Hitlerkinder, 9. kształtowanie tężyzny fizycznej, 10. Hitlerjugend, 11. obowiązkowa.
4. Głównym celem organizacji było stworzenie 1. dobrowolna, 2. zawodów międzynarodowych, 3. SS, 4. działań zbrojnych, 5. kształcenie akademickie, 6. nowego człowieka, 7. NSDAP, 8. Hitlerkinder, 9. kształtowanie tężyzny fizycznej, 10. Hitlerjugend, 11. obowiązkowa.
5. Ważnym elementem wychowania w organizacji było 1. dobrowolna, 2. zawodów międzynarodowych, 3. SS, 4. działań zbrojnych, 5. kształcenie akademickie, 6. nowego człowieka, 7. NSDAP, 8. Hitlerkinder, 9. kształtowanie tężyzny fizycznej, 10. Hitlerjugend, 11. obowiązkowa.
6. Celem zwiększenie sprawności fizycznej było przygotowanie do 1. dobrowolna, 2. zawodów międzynarodowych, 3. SS, 4. działań zbrojnych, 5. kształcenie akademickie, 6. nowego człowieka, 7. NSDAP, 8. Hitlerkinder, 9. kształtowanie tężyzny fizycznej, 10. Hitlerjugend, 11. obowiązkowa.
2
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z mapą i wykonaj zadanie.

R190ckdZ1IcGq
/Oprac. na podst.: Tomasz Kizny, gulag.info.pl [online, dostęp: 05.05.2020]./
Źródło: tylko do użytku edukacyjnego.
RIdYxAN8fWe5R
Zaznacz odpowiednio: prawda lub fałsz. Na mapie przedstawiony jest „archipelag gułag”, czyli stworzony w Związku Sowieckim system obozów pracy. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Gułagi powstały na Syberii, ponieważ jej terytoria były oddalone od centrum i nie pozwalały na kontakt z opozycjonistami. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Praca w gułagu była dobrowolnym wyborem zwolenników Stalina. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Celem gułagów była reedukacja przeciwników systemu komunistycznego. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
31
Ćwiczenie 9

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj zadanie.

1
Nazistowska gospodarka, Doktryny II wojny światowej

W gospodarczych koncepcjach nazistów i samego A. Hitlera była bardzo silnie zakorzeniona idea narodowej jedności i podporządkowania państwu. Typowy dla nazistów kolektywizm oddziaływał na stosunki ekonomiczne. Mimo istnienia własności prywatnej narodowi socjaliści nie myśleli o rynku w kategoriach wolnościowych. Dostrzegali całość, która choć składa się z wielu elementów, pracuje na rzecz wspólnego dobra, a więc dobrobytu państwa i narodu. Ograniczenia nałożone na przedsiębiorców opierały się na systemie antywolnościowych regulacji prawnych oraz nieformalnych nacisków ze strony rządzącej partii.

4 Źródło: Nazistowska gospodarka, Doktryny II wojny światowej, dostępny w internecie: sww.w.szu.pl [dostęp 27.09.2019 r.].
R14Hn3UT5Vwhs
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie) Uzasadnienie: (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida