Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RjzrP6WmwC0y31
Ćwiczenie 1
Wskaż państwa, które podpisały traktaty rzymskie. Możliwe odpowiedzi: 1. Belgia, 2. Francja, 3. Włochy, 4. Wielka Brytania
R4tkRIbvMshhq2
Ćwiczenie 2
Przyporządkuj akty prawa wspólnotowego do odpowiedniej kategorii. prawo pierwotne. Możliwe odpowiedzi: 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, 2. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/478 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu, 4. Traktat o Unii Europejskiej, 5. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. prawo wtórne. Możliwe odpowiedzi: 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, 2. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/478 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu, 4. Traktat o Unii Europejskiej, 5. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej
RDKDEd57zs89o2
Ćwiczenie 3
Przyporządkuj traktaty do lat, w których weszły w życie. 1952. Możliwe odpowiedzi: 1. traktat nicejski, 2. traktat lizboński, 3. traktat paryski, 4. traktat amsterdamski, 5. traktat z Maastricht. 1993 Możliwe odpowiedzi: 1. traktat nicejski, 2. traktat lizboński, 3. traktat paryski, 4. traktat amsterdamski, 5. traktat z Maastricht. 1999. Możliwe odpowiedzi: 1. traktat nicejski, 2. traktat lizboński, 3. traktat paryski, 4. traktat amsterdamski, 5. traktat z Maastricht. 2003. Możliwe odpowiedzi: 1. traktat nicejski, 2. traktat lizboński, 3. traktat paryski, 4. traktat amsterdamski, 5. traktat z Maastricht. 2009. Możliwe odpowiedzi: 1. traktat nicejski, 2. traktat lizboński, 3. traktat paryski, 4. traktat amsterdamski, 5. traktat z Maastricht.
RDgchUtsF1MWi2
Ćwiczenie 4
Uzupełnij definicję. 1. negocjowanie, 2. ratyfikacja, 3. zatwierdzenie, 4. międzynarodowej, 5. gentryfikacja, 6. odrzucanie, 7. upoważniony do tego organ państwowy, 8. specjalnie powołana komisja przedstawicielska, 9. nostryfikacja, 10. krajowej traktatu – 1. negocjowanie, 2. ratyfikacja, 3. zatwierdzenie, 4. międzynarodowej, 5. gentryfikacja, 6. odrzucanie, 7. upoważniony do tego organ państwowy, 8. specjalnie powołana komisja przedstawicielska, 9. nostryfikacja, 10. krajowej umowy 1. negocjowanie, 2. ratyfikacja, 3. zatwierdzenie, 4. międzynarodowej, 5. gentryfikacja, 6. odrzucanie, 7. upoważniony do tego organ państwowy, 8. specjalnie powołana komisja przedstawicielska, 9. nostryfikacja, 10. krajowej; zajmuje się tym 1. negocjowanie, 2. ratyfikacja, 3. zatwierdzenie, 4. międzynarodowej, 5. gentryfikacja, 6. odrzucanie, 7. upoważniony do tego organ państwowy, 8. specjalnie powołana komisja przedstawicielska, 9. nostryfikacja, 10. krajowej
31
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

1
Prawo Unii Europejskiej w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej

Prawo Unii Europejskiej tworzy swoisty system prawny, który charakteryzuje się tym, iż nie jest to ani w pełni tego słowa znaczeniu prawo międzynarodowe, jak również nie można go określić, jako prawo krajowe. Wprawdzie prawo statuujące UE, czyli prawo pierwotne (traktatowe) posiada cechy międzynarodowego systemu prawnego, niemniej jednak nie jest klasycznym prawem międzynarodowym. Traktaty będące podstawą utworzenia Wspólnot Europejskich, które to na mocy Traktatu z Lizbony przekształciły się w UE, będącą swoistą organizacją międzynarodową, stanowiły wielostronne umowy międzynarodowe ratyfikowane przez państwa wedle procedur istniejących w ich ustawach zasadniczych. Cechą charakterystyczną, co jest konsekwencją ratyfikowania tych umów, było przyjęcie przez państwo całego dotychczasowego dorobku prawnego Wspólnot Europejskich oraz będącej ich następcą prawnym Unii Europejskiej.

prawo Źródło: Prawo Unii Europejskiej w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, dostępny w internecie: ksiegarnia.beck.pl [dostęp 6.04.2020 r.].
Rns1MSCoJKZ21
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie) Uzasadnienie: (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

Traktat między Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Rumunią, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Chorwacji dotyczący przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, sporządzony w Brukseli dnia 9 grudnia 2011 r.

R1NeToClcNv4I
Wyjaśnij, czy podany akt prawny stanowi prawo pochodne UE. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

1
Europejski Portal Integracji i Rozwoju Historia integracji europejskiej

Należy podkreślić, że o ile państwa „szóstki europejskiej” bez większych problemów zaakceptowały podejmowanie wspólnych decyzji w zakresie spraw gospodarczych i handlowych, o tyle trudniej było im dojść do konsensusu w sprawie prowadzenia wspólnej polityki zagranicznej czy obronnej. W interesującym nas okresie przystąpiono do tworzenia dwóch kolejnych wspólnot – Europejskiej Wspólnoty Obronnej (EWO) i Europejskiej Wspólnoty Politycznej (EWP). Traktat ustanawiający EWO podpisany został 27 maja 1952 r. przez Belgię, Holandię, Luksemburg, RFN, Francję i Włochy.

portal Źródło: Europejski Portal Integracji i Rozwoju, Historia integracji europejskiej, dostępny w internecie: europejskiportal.eu [dostęp 6.04.2020 r.].
Redin0OHEJg6a
Podaj nazwę traktatu, który poprzedził powstanie EWO. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

1
Obywatelstwo Unii i zagadnienia wstępne

Obywatelstwo unijne zostało wprowadzone Traktatem z Maastricht, jednak korzenie tej instytucji sięgają wcześniejszych etapów integracji europejskiej. W deklaracji końcowej ze szczytu w Paryżu, który odbył się w dniach 19–21.10.1972 r., zadeklarowano wolę przekształcenia do końca dekady dotychczasowej integracji w Unię Europejską. (…)

Traktat o Unii Europejskiej, zwany też Traktatem z Maastricht, został parafowany 11.12.1991 r., podpisany 7.2.1992 r., natomiast wszedł w życie 1.11.1993 r. Na mocy tego traktatu wprowadzono art. 8 ustanawiający Wspólnotę Europejską, którego ust. 1 otrzymał brzmienie: „Ustanawia się obywatelstwo Unii. Obywatelem Unii jest każda osoba mająca przynależność Państwa Członkowskiego”.

unia Źródło: Obywatelstwo Unii i zagadnienia wstępne, dostępny w internecie: ksiegarnia.beck.pl [dostęp 6.04.2020 r.].
RmSLqbwb8hBLx
Podaj datę roczną otrzymania obywatelstwa opisanego w tekście przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. (Uzupełnij).