Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
11
Ćwiczenie 1

Przyjrzyj się miniaturze z XIII w. i wykonaj polecenie.

RUxAA3KpRpnSJ
Miniatura z XIII wieku
Źródło: wikipedia.org, domena publiczna.
Rq6GPd6tBbn4E
Na podstawie informacji zdobytych w lekcji omów w jaki sposób przebiegała średniowieczna ceremonia pasowania na rycerza.
Rev2uBPZlcwQI
(Uzupełnij).
11
Ćwiczenie 2
R13pFE0UOHSFD
W jaki sposób można było w średniowieczu przekazać ziemię i jakich grup społecznych te możliwości dotyczyły?
R14R3Zd0oYyQx
Przyporządkuj nazwy pojęć do ich opisów. 1. Forma zależności feudalnej i sam akt (umowa) oddania się człowieka wolnego pod opiekę możnemu, królowi. Pojęcie: (tu wybierz) 1. komendacja, 2. inwestytura, 3. immunitet, 4. beneficjum.

2. W średniowiecznym prawie przekazanie wasalowi dóbr lennych lub urzędu przez seniora, który wręczał mu symbol danego lenna (np. włócznię, chorągiew). Pojęcie: (tu wybierz) 1. komendacja, 2. inwestytura, 3. immunitet, 4. beneficjum.

3. Zwolnienie dóbr feudała od świadczeń na rzecz panującego, lub spod sądownictwa władcy. Pojęcie: (tu wybierz) 1. komendacja, 2. inwestytura, 3. immunitet, 4. beneficjum.

4. Nadanie ziemi przez władcę w dożywotnie lub czasowe użytkowanie jako wynagrodzenie w zamian za wypełnianie określonych powinności. Pojęcie: (tu wybierz) 1. komendacja, 2. inwestytura, 3. immunitet, 4. beneficjum.
R38OGuJHHK79P11
Ćwiczenie 3
Rozstrzygnij, które spośród zdań podanych w tabeli są fałszywe lub prawdziwe. Renta feudalna była uiszczana przez chłopów i rzemieślników w trzech formach. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W feudalizmie posiadanie ziemi określało warunki życia i pozycję społeczną jej posiadaczy. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Angielski model feudalizmu charakteryzowała zasada: „wasal mojego wasala nie jest moim wasalem”. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Hołd to ceremonia polegająca na publicznym złożeniu przysięgi wierności seniorowi przez wasala. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
211
Ćwiczenie 4

Przeczytaj tekst źródłowy i odpowiedz na poniższe pytania.

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i odpowiedz na poniższe pytania.

Przepisy odnoszące się do kontraktów lennych, wg. tzw. Zwierciadła Saskiego*

[…] Art. 2. (...) Książęta, niewiasty, kupcy, pozbawieni praw i urodzeni jako nieślubni oraz wszyscy, których ojciec i dziad nie byli rycerzami, są niesprawni do lenna.

Art. 3. […] , zgodnie z obowiązkiem, winien jest złożyć swemu panu przysięgę wierności i przyrzec, że będzie mu tak wierny i tak życzliwy, jaki według prawa winien być […] wobec swego pana […] i jego dobra posiadać. […] Winien także oddawać swemu panu cześć - słowami i uczynkami - gdy znajduje się przy nim, jak i powstawać przed nim oraz przepuszczać go przed sobą.

*Spis prawa zwyczajowego, obowiązującego w Saksonii, spisany w latach 1220‑1235

Przepisy Źródło: Przepisy odnoszące się do kontraktów lennych, wg. tzw. Zwierciadła Saskiego*, [w:] Historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych, red. B. Lesiński, Poznań 1995, s. 36–37.
R1AIW0zL4pMFZ
Dokończ zdanie. Artykuł 3. opisuje obowiązki w systemie feudalnym nakładane na: Możliwe odpowiedzi: 1. wasala, 2. suwerena, 3. lennika, 4. seniora
R1IWRQlLxppHS
Wyjaśnij, co oznacza w tekście artykułu 2. stwierdzenie „są niesprawni do lenna”. (Uzupełnij).
RI6o1QZbjvjjJ21
Ćwiczenie 5
Przyporządkuj formy renty feudalnej do ich opisów. […] każdy z łagiewników, komorników, piekarzy winien dawać 20 denarów […] Możliwe odpowiedzi: 1. danina, 2. czynsz, 3. pańszczyzna Bednarze […] mają dostarczyć na Wielkanoc beczkę, łagiew, konewkę i donicę […] Możliwe odpowiedzi: 1. danina, 2. czynsz, 3. pańszczyzna […] każdy z nich ma zżąć 5 kóp [zboża], skosić 3 wozy siana na łąkach […] Możliwe odpowiedzi: 1. danina, 2. czynsz, 3. pańszczyzna
211
Ćwiczenie 6

Przyjrzyj się poniższej ilustracji i odpowiedz na pytania:

Rk9JtmLONjYAs
Źródło: wikipedia.org, domena publiczna.
RGu4704IjF0Rz
Podaj nazwy atrybutów władzy świeckiej i duchownej, przedstawione na rysunku. Władza świecka: (Uzupełnij) Władza duchowna: (Uzupełnij) Podaj nazwę ceremonii przedstawionej na rysunku. Swoją odpowiedź uzasadnij. Twoja odpowiedź: (Uzupełnij) Uzupełnij zdania. Postać oznaczona cyfrą 1. w przedstawionym układzie lennym to: (Uzupełnij) Postać oznaczona cyfrą 2. w przedstawionym układzie lennym to: (Uzupełnij).
RUsfi74U6wOFs
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Przeczytaj tekst źródłowy i wykonaj poniższe ćwiczenie.

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj poniższe ćwiczenie.

Formularz umowy średniowiecznej

O tym, który oddaje się pod władzę innego.

Dostojnemu panu (temu a temu) ja zaś (ten a ten). Ponieważ wszystkim jest doskonale znane, że nie posiadam niczego, co pozwoliłoby mi wyżywić się i odziać, dlatego też zwróciłem się do waszej łaskawości i postanowiłem, że powinienem się oddać i powierzyć waszej opiece. Dokonałem też tego na następujących warunkach: winniście mnie wspierać i wspomagać tak wyżywieniem jak odzieżą, abym mógł stosownie służyć wam i być pożytecznym, a dopóki będę żył, winienem wam służbę i posłuszeństwo na prawach wolnego człowieka i nie jestem w mocy za żywota mego uwolnić się spod waszej władzy i opieki, lecz aż do śmierci winienem pozostawać pod waszą władzą i ochroną.

Formularz Źródło: Formularz umowy średniowiecznej, [w:] Wiek V-XV w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, oprac. M. Sobańska – Bondaruk, S. Lenard, s. 215–216.
R1OUti5qcWCI2
Rozstrzygnij, które spośród zdań podanych w tabeli są fałszywe lub prawdziwe. Umowa, której formularz przedstawiono, to komendacja. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Jedną ze stron był senior zobowiązany do opieki. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Drugą ze stron był wasal, który zostawał poddanym pana. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W wyniku umowy tracił on wolność osobistą. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
311
Ćwiczenie 8

Przeczytaj tekst źródłowy i odpowiedz na poniższe pytania.

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i odpowiedz na poniższe pytania.

Formularz umowy średniowiecznej

Niechaj zatem będzie wiadome waszej gorliwości, że na prośbę męża apostolskiego (takiego to) biskupa tego miasta, dla zyskania sobie wiecznej nagrody, udzieliliśmy mu takiego dobrodziejstwa, ażeby do posiadłości jego kościoła, które w ostatnich czasach otrzymał z naszego lub czyjegokolwiek nadania, albo które w przyszłości łaska Boża zechciałaby powiększyć w posiadaniu świętego miejsca, nie śmiał wejść żaden urzędnik państwowy czy to dla odbywania sądów, czy też dla ściągania skądkolwiek kar sądowych, lecz tym wszystkim niech władają dla chwały Bożej sam biskup lub jego zastępcy […] Lecz ze wszystkiego, co skarb mógłby otrzymać od wolnych albo służebnych i innych ludzi, którzy znajdują się na roli i w granicach, czyli na ziemiach wspomnianego kościoła, niechaj, z naszej łaski i dla przyszłego zbawienia, płynie po wieczne czasy dochód na światło dla wspomnianego kościoła, zbierany za pośrednictwem jego pełnomocników.

Formularz Źródło: Formularz umowy średniowiecznej, [w:] Wiek V-XV w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, oprac. M. Sobańska – Bondaruk, S. Lenard, s. 215–216.
RsXmvi9GRFVip
Rozstrzygnij, czy formularz to immunitet. Swoją odpowiedź uzasadnij odnosząc się do tekstu. Rozstrzygnięcie: (Uzupełnij) Uzasadnienie: (Uzupełnij) Wymień jakie uprawnienie traci władca na ziemi objętej tym dokumentem. (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida