Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RZDqKuLCUmwJ81
Ćwiczenie 1
Zaznacz nazwę rosyjskiego parlamentu. Możliwe odpowiedzi: 1. Duma Państwowa, 2. Zgromadzenie Federalne, 3. Rada Federacji, 4. Kreml
R1LIe1O2GHqGk1
Ćwiczenie 2
Zaznacz podmioty, które nie wchodzą w skład Federacji Rosyjskiej. Możliwe odpowiedzi: 1. republiki, 2. kraje, 3. obwody, 4. miasta o znaczeniu federalnym, 5. obwody autonomiczne, 6. okręgi autonomiczne, 7. województwa, 8. kolonie zamorskie, 9. kantony
RZGorE1veu3IY1
Ćwiczenie 3
Zaznacz, które stwierdzenia dotyczące Rosji są prawdziwe, a które fałszywe. Prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych i bezpośrednich na okres sześciu lat. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Premiera powołuje Prezydent Federacji Rosyjskiej za zgodą Rady Federacji. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Do Rady Federacji wybiera się po dwóch przedstawicieli każdego z podmiotów Federacji Rosyjskiej. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Na władzę sądowniczą składa się system sądów powszechnych oraz Sąd Najwyższy. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Kadencja Dumy Państwowej trwa pięć lat. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
21
Ćwiczenie 4
RnWLPQq1QWwLl
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R4qGELHsnOe3v
Zaznacz organy władzy ustawodawczej Federacji Rosyjskiej. Możliwe odpowiedzi: 1. Preyzdent, 2. Duma Państwowa, 3. Rada Ministrów, 4. Rada Federacji, 5. Sąd Najwyższy

Materiał źródłowy do ćwiczeń nr 5 i 6.

1
Konstytucja Federacji Rosyjskiej przyjęta w ogólnonarodowym referendum w dniu 12 grudnia 1993 roku

Artykuł 102

1. Do kompetencji Rady Federacji należy:
a) zatwierdzanie zmian granic między podmiotami Federacji Rosyjskiej;
b) zatwierdzanie dekretu Prezydenta Federacji Rosyjskiej o wprowadzeniu stanu wojennego;
c) zatwierdzanie dekretu Prezydenta Federacji Rosyjskiej o wprowadzeniu stanu wyjątkowego;
d) rozstrzyganie sprawy ewentualnego użycia Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej poza granicami Federacji Rosyjskiej;
e) zarządzanie wyborów Prezydenta Federacji Rosyjskiej;
f) złożenie z urzędu Prezydenta Federacji Rosyjskiej;
g) powoływanie sędziów Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej, Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej i Naczelnego Sądu Arbitrażowego Federacji Rosyjskiej;
h) powoływanie i odwoływanie Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej;
i) powoływanie i odwoływanie zastępcy Przewodniczącego Izby Obrachunkowej oraz połowy składu jej audytorów;

2. Rada Federacji podejmuje uchwały w sprawach należących do jej kompetencji zgodnie z Konstytucją Federacji Rosyjskiej.

3. Uchwały Rady Federacji podejmowane są większością głosów ogólnej liczby członków Rady Federacji, jeśli Konstytucja Federacji Rosyjskiej nie przewiduje innego trybu podejmowania uchwał.

Artykuł 103

1. Do kompetencji Dumy Państwowej należy:
a) udzielanie zgody Prezydentowi Federacji Rosyjskiej na powołanie Przewodniczącego Rządu Federacji Rosyjskiej;
b) udzielanie wotum zaufania Rządowi Federacji Rosyjskiej;
c) powoływanie i odwoływanie Prezesa Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej;
d) powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Izby Obrachunkowej oraz połowy składu jej audytorów;
e) powoływanie i odwoływanie Rzecznika ds. Praw Człowieka, działającego zgodnie z federalną ustawą konstytucyjną;
f) ogłaszanie amnestii;
g) wysuwanie oskarżenia wobec Prezydenta Federacji Rosyjskiej w celu złożenia go z urzędu.

2. Duma Państwowa podejmuje uchwały w sprawach należących do jej kompetencji zgodnie z Konstytucją Federacji Rosyjskiej.

3. Uchwały Dumy Państwowej podejmowane są większością głosów ogólnej liczby deputowanych do Dumy Państwowej, jeśli Konstytucja Federacji Rosyjskiej nie przewiduje innego trybu podejmowania uchwał.

1 Źródło: Konstytucja Federacji Rosyjskiej przyjęta w ogólnonarodowym referendum w dniu 12 grudnia 1993 roku, dostępny w internecie: libr.sejm.gov.pl [dostęp 1.12.2021 r.].
21
Ćwiczenie 5
R1eXQNkU5p7cp
Rozstrzygnij, przed którą z izb rosyjskiego parlamentu rząd ponosi odpowiedzialność polityczną. Uzasadnij swoją odpowiedź. (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 6
R1VBvcCZESZCV
Opisz różnicę w procedurze stawiania w stan oskarżenia oraz sądzenia prezydenta – w Polsce i w Rosji. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

1
Miłosz Bartosiewicz Wybory do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej

Oczyszczanie przedpola władze rozpoczęły od uznania struktur powiązanych z więzionym w kolonii karnej Aleksiejem Nawalnym za „organizacje ekstremistyczne”, tym samym penalizując ich działalność i uniemożliwiając działaczom start w wyborach dowolnego szczebla. Rozpoczęto także blokadę witryn internetowych związanych z opozycjonistą, a za pomocą środków administracyjno‑prawnych storpedowano zainicjowany przez stronników Nawalnego projekt tzw. „inteligentnego głosowania”.

Ponadto, rejestracji kandydatury odmówiono w całej Rosji ponad 300 osobom, często rażąco naruszając przy tym obowiązujące przepisy. Władza przypuściła również atak na niezależne media, przypisując status „zagranicznego agenta” kilkudziesięciu dziennikarzom i kilku redakcjom, uniemożliwiając im czerpanie dochodów z reklam. Na liście znalazły się m.in. tak opiniotwórcze media jak portal internetowy Meduza czy telewizja Dożd.

Dochodziło do kuriozalnych sytuacji, takich jak podstawianie opozycyjnym kandydatom kontrkandydatów‑sobowtórów, celem odebrania im choćby części głosów. Najgłośniejszy taki przypadek miał miejsce w Petersburgu, gdzie Borys Wiszniewski z opozycyjnej partii Jabłoko rywalizować musiał z dwoma mężczyznami, którzy przybrali nie tylko jego personalia, ale i wygląd.

fo Źródło: Miłosz Bartosiewicz, Wybory do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej, 8.10.2021 r., dostępny w internecie: diplomacy.pl [dostęp 7.12.2012 r.].
R9tTaH87XY2AO
Podaj dwa przykłady działania władz rosyjskich, które naruszały demokratyczny charakter wyborów do Dumy Państwowej. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

1
Bartłomiej Michalak O ordynacji wyborczej do Dumy Państwowej w Rosji

Można wskazać następujące cele szczegółowe, jakie projektodawcy nowej ordynacji chcieli osiągnąć. Nadrzędnym miało być ułatwienie formowania się ogólnokrajowych partii politycznych. Reprezentacja proporcjonalna przyniosła silny bodziec do tego prowadzący, gdyż kandydowanie w takim systemie wymaga partyjnej afiliacji i struktur organizacyjnych. Skorzystanie z systemu list zamkniętych znacząco zwiększa kontrolę liderów partyjnych nad procesem nominacji kandydatów. W konsekwencji wszystko to powinno prowadzić do wytworzenia silnego, wewnętrznie zwartego systemu partyjnego. Jego charakter miał być przede wszystkim ogólnorosyjski, dlatego zdecydowano się na jeden ogólnokrajowy okręg wielomandatowy oraz skomplikowany system autoryzacji list przez wyborców uniemożliwiający ich rejestrację wyłącznie na podstawie podpisów poparcia tylko z jednego regionu Rosji. Drugim celem, rozbieżnym w stosunku do pierwszego, była chęć zachowania silnego elementu lokalnej reprezentacji, co zamierzano osiągnąć za pomocą subsystemu większościowego. Wielu polityków obawiało się zbytniej „centralizacji” polityki partyjnej, co miałoby prowadzić do kontrolowania przez Moskwę kandydatów wybieranych z list partyjnych.

2 Źródło: Bartłomiej Michalak, O ordynacji wyborczej do Dumy Państwowej w Rosji, „Studia BAS” 2011, nr 3(27), s. 64.
RsMr43tmcCvQm
Wyjaśnij, na czym polega wspomniany w tekście subsystem większościowy. (Uzupełnij).