Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Treść do ćwiczeń 1‑3:

Dana jest funkcja znajdź, opisana za pomocą niepełnej specyfikacji i pseudokodu.

Specyfikacja:

Dane:

  • n – liczba naturalna

  • tab[1..n] – tablica n liczb rzeczywistych

Wynik:

Pseudokod:

Linia 1. funkcja znajdź otwórz nawias okrągły n przecinek tablica zamknij nawias okrągły dwukropek. Linia 2. jeżeli n znak równości 1. Linia 3. zwróć tablica otwórz nawias kwadratowy 1 zamknij nawias kwadratowy. Linia 5. wynik ← znajdź otwórz nawias okrągły n minus 1 przecinek tablica zamknij nawias okrągły. Linia 6. jeżeli wynik zamknij nawias ostrokątny tablica otwórz nawias kwadratowy n zamknij nawias kwadratowy. Linia 7. zwróć wynik. Linia 8. zwróć tablica otwórz nawias kwadratowy n zamknij nawias kwadratowy.

Na podstawie podanych informacji wykonaj następujące ćwiczenia:

1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
RRndLLX1Yswpd
Wynikiem funkcji znajdź(n, tab), gdzie tab to tablica n liczb rzeczywistych, będzie: Możliwe odpowiedzi: 1. największa spośród liczb tab[1..n], 2. najmniejsza spośród liczb tab[1..n], 3. średnia liczb zawartych w tab
1
Ćwiczenie 2
RigrXfwU00OdI
Operacją dominującą danego algorytmu jest porównanie dwóch wartości występujących w linijce 6 algorytmu. Zaznacz poprawne zdania dotyczące liczby operacji dominujących funkcji znajdź Możliwe odpowiedzi: 1. dla znajdz(10, [1,2,3,4,5,6,7,8,9,0]) liczba dominujących operacji wynosi 9, 2. dla znajdz(10, [0,9,8,7,6,5,4,3,2,1]) liczba dominujących operacji wynosi 1, 3. dla znajdz(5, [99,0,0,0,0]) liczba dominujących operacji wynosi 1, 4. dla znajdz(5, [99,0,0,0,0]) liczba dominujących operacji wynosi 5, 5. dla znajdz(4, [143, 143, 143, 143]) liczba dominujących operacji wynosi 1, 6. dla znajdz(4, [143, 143, 143, 143]) liczba dominujących operacji wynosi 4, 7. dla znajdz(10, [1,2,3,4,5,6,7,8,9,0]) liczba dominujących operacji wynosi 10
2
Ćwiczenie 3
Rdj9Id3SyHxHy
Złożoność obliczeniowa funkcji znajdź jest: Możliwe odpowiedzi: 1. liniowa, opisana wzorem O(n), gdzie n to rozmiar tablicy tab, 2. liniowa, opisana wzorem O(n+k), gdzie n to rozmiar tablicy tab, a k to różnica pomiędzy największym i najmniejszym elementem w tablicy, 3. stała, 4. kwadratowa, opisana wzorem O(k2), gdzie k oznacza pozycję mediany tablicy tab
2
Ćwiczenie 4

Zapisz za pomocą pseudokodu funkcję rekurencyjną wypisz(dlugosc, tekst), która wypisze liczby binarne w przedziale <0, 2Indeks górny dlugosc‑1>. Liczby dopełnij zerami z lewej strony w taki sposób, żeby wszystkie były takiej samej długości. Przyjmij, że wartość zmiennej tekst w początkowym wywołaniu to pusty łańcuch znaków. Przykładowe wywołanie funkcji wypisz(2, "") powinno zwrócić następujący wynik:

Linia 1. 00. Linia 2. 01. Linia 3. 10. Linia 4. 11.

Do dyspozycji masz funkcję wydrukuj, która wypisuje tekst na ekranie, długość, która zwraca długość łańcucha tekstowego, a także operację konkatenacji tekstów, czyli ich złączania, zapisaną za pomocą znaku plus.

R1Fhg8dKZw0tX
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Problem 1

Liczby Stirlinga II rodzaju mówią o liczbie sposobów, na jaki możemy podzielić zbiór rozróżnialnych niepowtarzalnych elementów (np. osoby z jednej klasy) na niepuste nierozróżnialne podzbiory (np. na grupy projektowe), przy czym liczebność tych podzbiorów jest ograniczona jedynie od dołu przez 1.

Jednym ze sposobów wyznaczania liczb Stirlinga II rodzaju jest poniższy wzór rekurencyjny (czytamy  podzbiorów ):

{ n k } = k { n 1 k } + { n 1 k 1 }

gdzie  to liczba elementów w zbiorze, a  to liczba podzbiorów, na które chcemy podzielić wyjściowy zbiór. Warunki początkowe prezentują się następująco:

{ n 1 } = 1 { n 0 } = 0 { n n } = 1

Ponadto, jeżeli to .

Napisz program, który oblicza rekurencyjnie wartość liczby Stirlinga II rodzaju dla podanych liczebności zbioru n i liczby podzbiorów k. Przetestuj swój program dla liczby Stirlinga .

Zrealizuj zadanie w jednym z dostępnych języków programowania.

Specjalizacja:

Dane:

  • n – liczba naturalna oznaczająca liczebność zbioru wejściowego

  • k – liczba naturalna określająca, na ile podzbiorów dokonujemy podziału

Wynik:

Program na standardowym wyjściu wypisze wartość liczby Stirlinga II rodzaju .

31
Ćwiczenie 5

JĘZYK JAVA

RgBYKRzQFvXfR
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
31
Ćwiczenie 6

JĘZYK C++

Rl1Yj9a6oTLOr
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
31
Ćwiczenie 7

JĘZYK PYTHON

R18nJSt1T9lK0
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.