Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1PhPN7mxFzKw1
Ćwiczenie 1
Zaznacz datę uchwalenia Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Możliwe odpowiedzi: 1. 17 września 1787 r., 2. 17 października 1787 r., 3. 17 września 1777 r., 4. 17 października 1777 r.
RKS9yS04vAux51
Ćwiczenie 2
Wskaż osoby, które były sygnatariuszami Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Możliwe odpowiedzi: 1. George Washington, 2. Benjamin Franklin, 3. Franklin Delano Roosevelt, 4. Richard Nixon
RYtmpU0DcazF42
Ćwiczenie 3
Zaznacz, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe.. Konstytucja USA jest przykładem konstytucji sztywnej. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W Konstytucji USA są ściśle określone zasady pracy sądów. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Prezydent USA ma prawo mianowania sędziów Sądu Najwyższego. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Każdy ze stanów ma w senacie trzech przedstawicieli. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
R11RRA0MpX0AY2
Ćwiczenie 4
Prezydent USA jest wybierany 1. Zgromadzenia Narodowego, 2. Kolegium Elektorskie, 3. senatorów, 4. 35 lat, 5. Izby Reprezentantów, 6. 14 lat, 7. 4 lata, 8. obywatelem, 9. 20 lat, 10. elektorów, 11. 40 lat, 12. pośrednio, 13. głosów, 14. 6 lat, 15. naród w głosowaniu powszechnym, 16. bezpośrednio, 17. senatorem przez 1. Zgromadzenia Narodowego, 2. Kolegium Elektorskie, 3. senatorów, 4. 35 lat, 5. Izby Reprezentantów, 6. 14 lat, 7. 4 lata, 8. obywatelem, 9. 20 lat, 10. elektorów, 11. 40 lat, 12. pośrednio, 13. głosów, 14. 6 lat, 15. naród w głosowaniu powszechnym, 16. bezpośrednio, 17. senatorem. Liczba 1. Zgromadzenia Narodowego, 2. Kolegium Elektorskie, 3. senatorów, 4. 35 lat, 5. Izby Reprezentantów, 6. 14 lat, 7. 4 lata, 8. obywatelem, 9. 20 lat, 10. elektorów, 11. 40 lat, 12. pośrednio, 13. głosów, 14. 6 lat, 15. naród w głosowaniu powszechnym, 16. bezpośrednio, 17. senatorem odpowiada ogólnej liczbie 1. Zgromadzenia Narodowego, 2. Kolegium Elektorskie, 3. senatorów, 4. 35 lat, 5. Izby Reprezentantów, 6. 14 lat, 7. 4 lata, 8. obywatelem, 9. 20 lat, 10. elektorów, 11. 40 lat, 12. pośrednio, 13. głosów, 14. 6 lat, 15. naród w głosowaniu powszechnym, 16. bezpośrednio, 17. senatorem i członków 1. Zgromadzenia Narodowego, 2. Kolegium Elektorskie, 3. senatorów, 4. 35 lat, 5. Izby Reprezentantów, 6. 14 lat, 7. 4 lata, 8. obywatelem, 9. 20 lat, 10. elektorów, 11. 40 lat, 12. pośrednio, 13. głosów, 14. 6 lat, 15. naród w głosowaniu powszechnym, 16. bezpośrednio, 17. senatorem.
Aby zostać prezydentem USA, należy mieć ukończone 1. Zgromadzenia Narodowego, 2. Kolegium Elektorskie, 3. senatorów, 4. 35 lat, 5. Izby Reprezentantów, 6. 14 lat, 7. 4 lata, 8. obywatelem, 9. 20 lat, 10. elektorów, 11. 40 lat, 12. pośrednio, 13. głosów, 14. 6 lat, 15. naród w głosowaniu powszechnym, 16. bezpośrednio, 17. senatorem, być 1. Zgromadzenia Narodowego, 2. Kolegium Elektorskie, 3. senatorów, 4. 35 lat, 5. Izby Reprezentantów, 6. 14 lat, 7. 4 lata, 8. obywatelem, 9. 20 lat, 10. elektorów, 11. 40 lat, 12. pośrednio, 13. głosów, 14. 6 lat, 15. naród w głosowaniu powszechnym, 16. bezpośrednio, 17. senatorem Stanów Zjednoczonych oraz zamieszkiwać na terenie Stanów Zjednoczonych od co najmniej 1. Zgromadzenia Narodowego, 2. Kolegium Elektorskie, 3. senatorów, 4. 35 lat, 5. Izby Reprezentantów, 6. 14 lat, 7. 4 lata, 8. obywatelem, 9. 20 lat, 10. elektorów, 11. 40 lat, 12. pośrednio, 13. głosów, 14. 6 lat, 15. naród w głosowaniu powszechnym, 16. bezpośrednio, 17. senatorem.
Kadencja głowy państwa trwa 1. Zgromadzenia Narodowego, 2. Kolegium Elektorskie, 3. senatorów, 4. 35 lat, 5. Izby Reprezentantów, 6. 14 lat, 7. 4 lata, 8. obywatelem, 9. 20 lat, 10. elektorów, 11. 40 lat, 12. pośrednio, 13. głosów, 14. 6 lat, 15. naród w głosowaniu powszechnym, 16. bezpośrednio, 17. senatorem.
3
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

1
Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki

Poprawka XX
§ 1. Kadencja prezydenta i wiceprezydenta upływa w południe dnia 20 stycznia, a kadencja senatorów i członków Izby Reprezentantów w południe 3 stycznia tego roku, w którym kadencja upłynęłaby, gdyby niniejszy artykuł nie został przyjęty; w powyższych terminach rozpoczyna się następna kadencja.

§ 2. Kongres zbiera się co najmniej raz do roku, a pierwsze posiedzenie rozpoczyna się w południe dnia 3 stycznia, chyba że ustawa określi inny dzień.

§ 3. Jeżeliby w czasie, wyznaczonym jako początek kadencji prezydenta, prezydent‑elekt już nie żył, wówczas prezydentem zostałby wiceprezydent‑elekt. Jeżeliby prezydent nie został wybrany przed terminem wyznaczonym jako początek jego kadencji, albo jeżeliby prezydent‑elekt nie odpowiadał wymogom przepisanym dla prezydenta, wówczas obowiązki jego przejmuje wiceprezydent‑elekt do czasu ustalenia prezydenta, odpowiadającego tym wymogom. Kongres może w drodze ustawy określić, kto i w jakim trybie obrany przejmuje obowiązki prezydenta, w razie gdy ani prezydent‑elekt, ani wiceprezydent‑elekt nie odpowiada przepisanym wymogom. Osoba ta pełni wówczas obowiązki, dopóki nie zostanie ustalony prezydent lub wiceprezydent, odpowiadający przepisanym wymogom.

§ 4. Kongres może w drodze ustawy określić zasady postępowania w wypadkach, gdy prawo wyboru prezydenta przechodzi na Izbę Reprezentantów, a jedna z osób, spośród których ma się dokonać wyboru, zmarła, oraz gdy prawo wyboru wiceprezydenta przechodzi na Senat, a jedna z osób, spośród których ma się dokonać wyboru, zmarła.

konstytucja Źródło: Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki, tłum. Andrzej Pułło, dostępny w internecie: libr.sejm.gov.pl [dostęp 29.06.2020 r.].
R1A6m9a09pP4W
Zaznacz, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. Kadencja członka Izby Reprezentantów rozpoczyna się w południe 3 stycznia roku, w którym upływa kadencja prezydenta Stanów Zjednoczonych. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Gdyby osoby wybrane na stanowiska prezydenta i wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych nie spełniały określonych w konstytucji wymogów, to kongres decyduje, kto i w jakim trybie obrany przejmuje obowiązki prezydenta. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Kongres zbiera się minimum dwa razy w roku. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Prawo wyboru wiceprezydenta może przejść, w określonych wypadkach, na senat. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
31
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
Kuba Gąsiorowski Konstytucja USA: czego Ameryka może nauczyć innych

James Madison, główny twórca konstytucji, planował, że władze ponadstanowe (a nie federalne, pierwotnie USA wcale nie miały być państwem federalnym) będą stanowiły zaporę przed działalnością zgromadzeń stanowych, na których dochodziło do nadużyć demokracji. Kongres miał posiadać prawo do unieważniania ustaw stanowych (obecnie nie ma takich uprawnień).
Przed nadużywaniem rządów większości w obrębie władz ponadstanowych miała chronić skomplikowana drabina. Gdyby Izba Reprezentantów (pierwsza izba Kongresu) przyjęła złe prawo, miało być zatrzymywane w Senacie. Gdyby zaś i Senat przyjął nieodpowiednią ustawę, tamę powinien postawić prezydent poprzez swoje weto. W finalnej wersji konstytucji USA sprawy zostały poukładane trochę inaczej.

rp Źródło: Kuba Gąsiorowski, Konstytucja USA: czego Ameryka może nauczyć innych, 13.08.2017 r., dostępny w internecie: rp.pl [dostęp 29.06.2020 r.].
RjpKgtgWteWD3
Wskaż różnice między planowanym a uchwalonym tekstem Konstytucji USA. (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki

My, naród Stanów Zjednoczonych, pragnąc udoskonalić Unię, ustanowić sprawiedliwość, zabezpieczyć spokój w kraju, zapewnić wspólną obronę, podnieść ogólny dobrobyt oraz utrzymać dla nas samych i naszego potomstwa dobrodziejstwa wolności, wprowadzamy i ustanawiamy dla Stanów Zjednoczonych Ameryki niniejszą konstytucję.

konstytucja Źródło: Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki, tłum. Andrzej Pułło, dostępny w internecie: libr.sejm.gov.pl [dostęp 29.06.2020 r.].
R1TReKSOq0gnq
Wskaż, kto jest suwerenem władzy w USA. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki

Artykuł II
§1. Władzę wykonawczą sprawuje prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki. Urząd swój pełni przez okres lat czterech, a wybierany jest wraz z obieranym na ten sam okres wiceprezydentem w następujący sposób.

Każdy stan wyznacza w trybie określonym przez swoje ciało ustawodawcze odpowiednią liczbę elektorów. Liczba ta odpowiada przysługującej temu stanowi w Kongresie ogólnej liczbie senatorów i członków Izby Reprezentantów. Nie może być jednak wyznaczony na elektora senator, członek Izby Reprezentantów ani żadna osoba sprawująca honorowo lub odpłatnie urząd w służbie Stanów Zjednoczonych.

konstytucja Źródło: Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki, tłum. Andrzej Pułło, dostępny w internecie: libr.sejm.gov.pl [dostęp 29.06.2020 r.].
1
Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki

Poprawka XXIII
§1. Okręg, będący siedzibą naczelnych władz Stanów Zjednoczonych, wyznacza w trybie określonym przez Kongres elektorów prezydenta i wiceprezydenta w liczbie odpowiadającej liczbie senatorów i członków Izby Reprezentantów, do której okręg byłby uprawniony, gdyby był stanem; nie może to być jednak liczba większa od przypadającej stanowi o najmniejszej liczbie mieszkańców. Elektorzy ci uzupełniają elektorów wyznaczonych przez stany; przy wyborze prezydenta i wiceprezydenta działają tak, jakby zostali wyznaczeni przez stan, a zbierając się w okręgu wykonują te obowiązki, które zostały określone przez dwunasty artykuł poprawek.

§ 2. Kongres uprawniony jest zapewnić przez odpowiednie ustawodawstwo wykonanie niniejszego artykułu.

konstytucja Źródło: Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki, tłum. Andrzej Pułło, dostępny w internecie: libr.sejm.gov.pl [dostęp 29.06.2020 r.].
R1u0EE2fFz1FM
Wyjaśnij, co zmieniła w Kolegium Elektorskim 23. poprawka do Konstytucji USA. (Uzupełnij).