Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RH241YRGAhxru1
Ćwiczenie 1
Zaznacz przyczyny zanieczyszczenia wód Bałtyku. Możliwe odpowiedzi: 1. Napływ zanieczyszczonych wód z Morza Północnego., 2. Dopływ zanieczyszczeń rzekami uchodzącymi do Bałtyku., 3. Duże parowanie powodujące wzrost stężenia substancji chemicznych w wodach morskich., 4. Zrzut ścieków bezpośrednio do morza z miast i zakładów przemysłowych zlokalizowanych w strefie wybrzeża., 5. Zrzut odpadów i ścieków ze statków., 6. Uwalnianie zanieczyszczeń z osadów dennych., 7. Erozja gleb na stokach wzniesień otaczających brzeg morski.
RLyZd45cD0yyX1
Ćwiczenie 2
Wskaż działania, które mogą się przyczynić do poprawy stanu środowiska Morza Bałtyckiego. Możliwe odpowiedzi: 1. Monitorowanie stanu środowiska morskiego przez kraje leżące nad Bałtykiem., 2. Intensyfikowanie rozwoju rolnictwa w pasie wybrzeża., 3. Budowa oczyszczalni ścieków w portach morskich, wzdłuż wybrzeża., 4. Inwestowanie w rozwój masowej turystyki i rekreacji na wybrzeżu zamiast w rozwój przemysłu., 5. Stosowanie zasady „zanieczyszczający płaci”., 6. Współpraca międzynarodowa krajów nadbałtyckich w zakresie ochrony środowiska., 7. Rozbudowa portów i inwestycja w przemysł stoczniowy.
R1JNfaguYXAVR1
Ćwiczenie 3
Dokończ zdanie.
Zrównoważone zarządzanie wykorzystaniem i ochroną środowiska Morza Bałtyckiego powinno polegać na… Możliwe odpowiedzi: 1. dostosowaniu intensywności eksploatacji zasobów morza do potrzeb poszczególnych sektorów gospodarki., 2. bezwzględnej ochronie całego akwenu wykluczającej jakiekolwiek formy eksploatacji zasobów., 3. dostosowaniu intensywności eksploatacji zasobów morza do możliwości regeneracji ekosystemu morskiego.
R3jnQG0XMohev2
Ćwiczenie 4
Łączenie par. Wskaż stwierdzenie prawdziwe i fałszywe.. Bałtyk jest półzamkniętym morzem śródkontynentalnym o ograniczonej wymianie wód z Oceanem Atlantyckim, co sprzyja jego zanieczyszczeniu.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Bałtyk to morze głębokie – średnia głębokość wynosi 159 m, co sprzyja występowaniu przydennych obszarów beztlenowych.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Bałtyk jest morzem słonym - średnie zasolenie wynosi 28‰ i wpływa na wzrost zanieczyszczenia wód solami substancji biogennych.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Zanieczyszczenie Bałtyku jest największe w rejonie Cieśnin Duńskich i Basenu Bornholmskiego i maleje w kierunku wschodnim i północnym.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Substancje chemiczne, w tym biogenne, wprowadzone do wód powierzchniowych na obszarze Niziny Śląskiej mogą wpływać na wzrost zanieczyszczenia wód Bałtyku.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
R11hkfkG2rDlX2
Ćwiczenie 5
Przyporządkuj potencjalne źródła zanieczyszczenia wód Morza Bałtyckiego do podanych rodzajów zanieczyszczeń. Odpowiedzi mogą się powtarzać. Substancje biogeniczne (główne związki azotu i fosforu oraz materia organiczna) Możliwe odpowiedzi: 1. przemysł (narzędzia i urządzenia), 2. żegluga morska, 3. przemysł (odpady organiczne), 4. rolnictwo (nawozy organiczne), 5. działalność portów, 6. rolnictwo (nawozy sztuczne, środki ochrony roślin), 7. gospodarka komunalna (ścieki), 8. rolnictwo (nawozy organiczne), 9. komunikacja (spalanie paliw), 10. rolnictwo (hodowla), 11. medycyna nuklearna, 12. gospodarka komunalna (ścieki), 13. rolnictwo (hodowla), 14. rolnictwo (nawozy sztuczne, środki ochrony roślin), 15. przemysł (odpady chemiczne), 16. przemysł (odpady chemiczne) Substancje potencjalnie toksyczne dla organizmów żywych (metale ciężkie, pestycydy) Możliwe odpowiedzi: 1. przemysł (narzędzia i urządzenia), 2. żegluga morska, 3. przemysł (odpady organiczne), 4. rolnictwo (nawozy organiczne), 5. działalność portów, 6. rolnictwo (nawozy sztuczne, środki ochrony roślin), 7. gospodarka komunalna (ścieki), 8. rolnictwo (nawozy organiczne), 9. komunikacja (spalanie paliw), 10. rolnictwo (hodowla), 11. medycyna nuklearna, 12. gospodarka komunalna (ścieki), 13. rolnictwo (hodowla), 14. rolnictwo (nawozy sztuczne, środki ochrony roślin), 15. przemysł (odpady chemiczne), 16. przemysł (odpady chemiczne) Zanieczyszczenia ropopochodne (ropa naftowa oraz pochodne) Możliwe odpowiedzi: 1. przemysł (narzędzia i urządzenia), 2. żegluga morska, 3. przemysł (odpady organiczne), 4. rolnictwo (nawozy organiczne), 5. działalność portów, 6. rolnictwo (nawozy sztuczne, środki ochrony roślin), 7. gospodarka komunalna (ścieki), 8. rolnictwo (nawozy organiczne), 9. komunikacja (spalanie paliw), 10. rolnictwo (hodowla), 11. medycyna nuklearna, 12. gospodarka komunalna (ścieki), 13. rolnictwo (hodowla), 14. rolnictwo (nawozy sztuczne, środki ochrony roślin), 15. przemysł (odpady chemiczne), 16. przemysł (odpady chemiczne) Skażenia sanitarne (mikrobiologiczne) Możliwe odpowiedzi: 1. przemysł (narzędzia i urządzenia), 2. żegluga morska, 3. przemysł (odpady organiczne), 4. rolnictwo (nawozy organiczne), 5. działalność portów, 6. rolnictwo (nawozy sztuczne, środki ochrony roślin), 7. gospodarka komunalna (ścieki), 8. rolnictwo (nawozy organiczne), 9. komunikacja (spalanie paliw), 10. rolnictwo (hodowla), 11. medycyna nuklearna, 12. gospodarka komunalna (ścieki), 13. rolnictwo (hodowla), 14. rolnictwo (nawozy sztuczne, środki ochrony roślin), 15. przemysł (odpady chemiczne), 16. przemysł (odpady chemiczne) Substancje radioaktywne Możliwe odpowiedzi: 1. przemysł (narzędzia i urządzenia), 2. żegluga morska, 3. przemysł (odpady organiczne), 4. rolnictwo (nawozy organiczne), 5. działalność portów, 6. rolnictwo (nawozy sztuczne, środki ochrony roślin), 7. gospodarka komunalna (ścieki), 8. rolnictwo (nawozy organiczne), 9. komunikacja (spalanie paliw), 10. rolnictwo (hodowla), 11. medycyna nuklearna, 12. gospodarka komunalna (ścieki), 13. rolnictwo (hodowla), 14. rolnictwo (nawozy sztuczne, środki ochrony roślin), 15. przemysł (odpady chemiczne), 16. przemysł (odpady chemiczne)
R1eN8gyUcgPmL2
Ćwiczenie 6
Uszereguj kolejno procesy w ciągu przyczynowo skutkowym. Procesy wynikają jeden z drugiego i prowadzą do degradacji środowiska Morza Bałtyckiego. Elementy do uszeregowania: 1. Powstawanie siarkowodoru, 2. Beztlenowy rozkład pozostałej części materii organicznej, 3. Zakwity fitoplanktonu i masowy rozwój makroglonów, 4. Niedobór, a następnie brak tlenu, 5. Duży dopływ substancji biogennych (azotu, fosforu), 6. Opadanie martwej materii organicznej na dno zbiornika, 7. Wymieranie makrofauny dennej, 8. Rozkład martwej materii organicznej, 9. Wzrost biomasy zooplanktonu i kolejnych ogniw łańcucha pokarmowego, 10. Obumieranie organizmów
31
Ćwiczenie 7

Wskaż na mapie Morza Bałtyckiego rejony występowania najsilniejszej eutrofizacji i stref beztlenowych. Uzasadnij wskazane lokalizacje. W razie potrzeby skorzystaj z innych źródeł informacji.

R1J7bls7ytBDI
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., CC BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/.

Wymień rejony występowania najsilniejszej eutrofizacji i stref beztlenowych na Bałtyku. Uzasadnij wymienione lokalizacje. W razie potrzeby skorzystaj z innych źródeł informacji.

R18LOpwYuC2BH
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Przeanalizuj rysunek i wyjaśnij.

Zapoznaj się z opisem rysunków i wyjaśnij.

  • Dlaczego stężenie substancji biogennych (azotu i fosforu) w wodach Morza Bałtyckiego w sezonie zimowym jest wyższe i ma bardziej równomierny rozkład, niż w sezonie letnim?

  • Dlaczego strefy obniżonych stężeń azotu i fosforu w wodach morskich pokrywają się z zasięgiem obszarów o najbardziej zaawansowanych procesach degradacji?

R195F1dqAIRem
Stężenie azotanów i fosforanów w wodach Morza Bałtyckiego – czerwiec, grudzień 2019
Źródło: dane udostępnione przez Serwis Operacyjny SatBałtyk (licencja CC BY-SA 2.5, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/), dostępny w internecie: http://satbaltyk.iopan.gda.pl/.
R10MAsRVnobR8
(Uzupełnij).