Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RzREmgziDPN9P1
Ćwiczenie 1
Najczęstszym miernikiem poziomu urbanizacji danego kraju jest: Możliwe odpowiedzi: 1. procentowy udział powierzchni miast w ogólnej powierzchni tego kraju, 2. procentowy udział liczby ludności utrzymującej się z pozarolniczych źródeł utrzymania w ogólnej liczbie pracujących w tym kraju, 3. procentowy udział ludności miejskiej w ogólnej liczbie ludności tego kraju, 4. liczba miast w przeliczeniu na jednostkę powierzchni tego kraju
1
Ćwiczenie 2

Na podstawie mapy przyporządkuj odpowiednie państwa do odpowiedniej grupy.

Na podstawie opisu mapy przyporządkuj odpowiednie państwa do odpowiedniej grupy.

R1Fb0TB5g9nLR
Wskaźnik urbanizacji na świecie w 2018 r.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., oprac. na podstawie danych Banku Światowego, dostępny w internecie: https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2018&start=1960&type=shaded&view=map, licencja: CC BY-SA 3.0.
RwxRnw1fm6Yyq
Państwa ze wskaźnikiem urbanizacji powyżej Możliwe odpowiedzi: 1. element 2 grupy 2, 2. element 4 grupy 1, 3. element 1 grupy 1, 4. element 3 grupy 1, 5. element 1 grupy 2, 6. element 3 grupy 2, 7. element 2 grupy 1 grupa 2 Możliwe odpowiedzi: 1. element 2 grupy 2, 2. element 4 grupy 1, 3. element 1 grupy 1, 4. element 3 grupy 1, 5. element 1 grupy 2, 6. element 3 grupy 2, 7. element 2 grupy 1
R4ySEYQo97VOA1
Ćwiczenie 3
Jeżeli wskaźnik urbanizacji w danym kraju wynosi 58,5%, a jego liczba ludności jest równa 56 424 tys., oznacza to, że: Możliwe odpowiedzi: 1. liczba ludności mieszkającej w miastach tego kraju przekracza 33 mln, 2. więcej ludności tego kraju mieszka w miastach niż na obszarach wiejskich, 3. na obszarach wiejskich tego kraju mieszka ponad 23,4 mln ludności, 4. różnica między liczbą ludności miejskiej a liczbą ludności wiejskiej przekracza 10 mln
R1T0ic6Pr7BuW2
Ćwiczenie 4
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Źródło: oprac. na podstawie danych Banku Światowego za rok 2018, dostępny w internecie: https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2018&most_recent_value_desc=false&start=1960&type=shaded&view=char.
R10OPKoFZKhLr2
Ćwiczenie 5
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Źródło: oprac. na podstawie danych Banku Światowego za rok 2018, dostępny w internecie: https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?end=2018&most_recent_value_desc=false&start=1960&type=shaded&view=char.
21
Ćwiczenie 6

Według danych Banku Światowego w Niemczech w 2018 roku liczba ludności mieszkającej w miastach wynosiła 64 113 235, a liczba ludności mieszkającej na obszarach wiejskich była równa 18 814 687. Oblicz wskaźnik urbanizacji w Niemczech w 2018 roku. Wynik zaokrąglij do jednego miejsca po przecinku.

RiMoJVFI8atjW
(Uzupełnij).
Ri21qqVlTjsLv
Uzupełnij tekst Litwo! Tu uzupełnij moja! ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się Tu uzupełnij, Kto cię Tu uzupełnij. Dziś piękność twą w całej ozdobie Widzę i opisuję, bo Tu uzupełnij po tobie.
21
Ćwiczenie 7

Według danych Banku Światowego w Mongolii w 2018 roku liczba ludności ogółem wynosiła 3 170 208, a wskaźnik urbanizacji był równy 68,5%. Oblicz przybliżoną liczbę ludności mieszkającej na obszarach wiejskich w Mongolii w 2018 roku. Wynik podaj w tysiącach.

R1THX8UYMFVmw
(Uzupełnij).
RCjA9wzfNyq2Q
Przybliżona liczbę ludności mieszkającej na obszarach wiejskich w Mongolii w 2018 roku wynosiła ≈ Tu uzupełnij tys.
31
Ćwiczenie 8

Uzasadnij wadę wskaźnika urbanizacji (liczonego jako procent ludności miejskiej w ogólnej liczbie ludności). W odpowiedzi weź pod uwagę kryteria wyróżniania miast.

R16w3MeaYnEsE
(Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida