Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R5oZsZ7DlvzFa1
Ćwiczenie 1
Zaznacz stwierdzenie nieprawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. Każdy obywatel ma prawo wglądu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych., 2. Władze publiczne mają prawo do pozyskiwania, gromadzenia i udostępniania danych o jednostce w nieograniczonym zakresie wynikającym z konstytucji., 3. Prawo do wystąpienia do prezesa UODO przysługuje każdemu w związku z konstytucyjnym prawem do ochrony danych osobowych., 4. Skarga do prezesa UODO może dotyczyć braku zgody na skasowanie danych z bazy prowadzonej przez osobę fizyczną.
R1QZ2PjBAvpT62
Ćwiczenie 2
Zdecyduj, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. Prawo do wystąpienia do UODO przysługuje każdemu obywatelowi. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Jednostce przysługuje prawo do roszczeń wobec władz publicznych w związku z nieprzestrzeganiem praw konsumenta. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. UOKiK powstał w roku 1989 w związku z transformacją ustrojową. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W Polsce za ochronę praw człowieka odpowiadają wyłącznie organy rządowe. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
21
Ćwiczenie 3

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

Joanna K. wyjechała z mężem i synem na wakacje na Mazury. Kiedy próbowała wypożyczyć łódkę, by cały dzień popływać z rodziną, poproszono ją o pozostawienie dowodu osobistego, który miał być gwarancją zwrotu wypożyczonej łódki. Obawiając się o swoje dane osobowe, Joanna K. odmówiła. Wówczas właściciel wypożyczalni oświadczył, że należy zrobić kserokopię dowodu dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z tytułu uszkodzenia sprzętu. 

Indeks górny Źródło: opracowanie własne. Indeks górny koniec

R1UqhoAGqHzwi
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie) Uzasadnienie: (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 4

Zapoznaj się z tekstami źródłowymi i wykonaj polecenie.

Źródło I

1
(…)

Art. 9.

  1. Prezes (…) jest powoływany i odwoływany przez Sejm na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

cw Źródło: (…), dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 29.07.2020 r.].

Źródło II

1
(…)

Art. 12.

§ 1. (…) Prezes (…) jest powoływany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (…) spośród 5 kandydatów wybranych przez Zgromadzenie Ogólne (…).

cw Źródło: (…), dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 29.07.2020 r.].

Źródło III

1
(…)

Art. 34.

  1. Prezesa (…) powołuje i odwołuje Sejm Rzeczypospolitej Polskiej za zgodą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

cw Źródło: (…), dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 29.07.2020 r.].
RYphIUrsmqEom
Zdecyduj, który fragment dotyczy wyboru Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wpisz właściwy numer artykułu poniżej. (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z wykresem i wykonaj polecenie.

Ri0lXOEBgmVLG
Wykres kołowy. Oceny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Lista elementów:
  • dobra; Wartość: 37; Udział procentowy: 37%
  • zła; Wartość: 15; Udział procentowy: 15%
  • trudno powiedzieć; Wartość: 48; Udział procentowy: 48%
Oprac. na podst.: Oceny instytucji publicznych, Komunikat z badań CBOS, 128/2012, cbos.pl [dostęp: 25.07.2020].
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R10PUn8IO1kjn
Wyjaśnij, jak działalność Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oceniają respondenci, którzy mają wyrobione zdanie na temat tej instytucji. W swojej odpowiedzi odwołaj się do właściwych danych. (Uzupełnij).
2
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj polecenie.

1
Dane osobowe zwykłe i wrażliwe

RODO nie definiuje wprost pojęcia wrażliwych (sensytywnych) danych osobowych, jednak w przepisach, dotyczących zasad przetwarzania danych, znaleźć można art. 9, w którym wymieniono informacje podlegające szczególnej ochronie i określono zasady tej ochrony. (…)

Ich przetwarzanie mogłoby w znacznym stopniu naruszyć intymność ich właściciela, narazić go na dyskryminację lub ośmieszyć ze względu na sfery życia, których dotyczą.

cytat Źródło: Dane osobowe zwykłe i wrażliwe , 6.06.2019 r., dostępny w internecie: poradnikprzedsiebiorcy.pl [dostęp 29.07.2020 r.].
RnwPvL4TrYeLJ
Spośród podanych wybierz tzw. dane wrażliwe. Możliwe odpowiedzi: 1. NIP, 2. PESEL, 3. grupa krwi, 4. seksualność, 5. imię i nazwisko, 6. dane genetyczne, 7. dane biometryczne, 8. adres zamieszkania, 9. poglądy polityczne, 10. pochodzenie rasowe, 11. przekonania religijne
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj polecenie.

1
Elżbieta Rutkowska Pierwszy ukarany za prepaidy. Plus zapłaci za blokowanie nadwyżek z kart przedpłaconych

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił wczoraj decyzję o nałożeniu 20,43 mln zł kary na Polkomtel – należącego do Cyfrowego Polsatu operatora sieci Plus – za to, że użytkownikom kart przedpłaconych (prepaid) nie oddaje pieniędzy, których po wygaśnięciu ważności konta nie mogą wykorzystać na połączenia. Regulator nakazał zaniechanie tej praktyki.

1 Źródło: Elżbieta Rutkowska, Pierwszy ukarany za prepaidy. Plus zapłaci za blokowanie nadwyżek z kart przedpłaconych, 11.02.2020 r., dostępny w internecie: serwisy.gazetaprawna.pl [dostęp 29.07.2020 r.].
Rij9oelemm7ky
Oceń znaczenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dla obywatela. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z wykresem i wykonaj polecenie.

RfldsXlg9fWA5
Wykres kolumnowy. Liczba spraw przekazanych ze względu na brak prawnej legitymacji do podejmowania działań. Lista elementów: 1. zestaw danych:Rok: 2014Liczba spraw: 7112. zestaw danych:Rok: 2015Liczba spraw: 7223. zestaw danych:Rok: 2016Liczba spraw: 5664. zestaw danych:Rok: 2017Liczba spraw: 2475. zestaw danych:Rok: 2018Liczba spraw: 381
Oprac. na podst.: Rzecznik Praw Pacjenta, Sprawozdanie za 2018 rok, rpp.gov.pl [dostęp: 29.07.2020].
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1IqIsf9FhJFi
Oceń wiedzę pacjentów na temat działalności rzecznika praw pacjenta w latach 2014–2018. Odwołaj się do właściwych danych z wykresu. (Uzupełnij).