Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1TJFJ27Kl0DT1
Ćwiczenie 1
Zaznacz, kto w Polsce jest organem założycielskim dla większości podmiotów działających w sferze kultury. Możliwe odpowiedzi: 1. samorząd terytorialny, 2. organy państwowe, 3. stowarzyszenia i fundacje, 4. organizacje międzynarodowe
2
Ćwiczenie 2

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj zadanie.

1
Bożena Gierat‑Bieroń Ministrowie kultury doby transformacji, 1989-2005 (wywiady)

Wychowana w PRL‑u, byłam zrażona do pojęcia polityka kulturalna. Uciekając od negatywnych skojarzeń związanych z tym terminem za komuny, powiedziałam kiedyś, że polityka kulturalna mnie nie interesuje (…). Po pierwsze, chodziło o odejście od narzucania czegokolwiek komukolwiek, o zlikwidowanie fasadowości socjalistycznej, mocno obecnej w polskim życiu kulturalnym, oraz o stworzenie przekonania, że kto zamawia melodię, ten płaci skrzypkowi, czyli że kultura musi korespondować ze zdrowymi zasadami rynku. Preferowałam takie rozumowanie, że skoro nie ma pieniędzy, to trzeba szczególny nacisk położyć na rzeczy najcenniejsze, na kulturę najwyższą, ale wyselekcjonowaną (mogącą nas reprezentować w świecie), i na kulturę popularną, doceniając jej wagę w kształtowaniu demokratycznego społeczeństwa.

cyt3 Źródło: Bożena Gierat‑Bieroń, Ministrowie kultury doby transformacji, 1989-2005 (wywiady), Kraków 2009, s. 204–205.
RSwZazavnNeXY
Wskaż, jakie cele polityki kulturalnej przedstawiła minister kultury. Możliwe odpowiedzi: 1. pobudzanie uczestnictwa w kulturze, 2. demokratyzacja praktyk kulturowych, 3. tworzenie korzystnych warunków dla twórczości, 4. zachowanie duchowego i materialnego dorobku dla przyszłych pokoleń, 5. przygotowanie – przez edukację – nowych pokoleń do dziedziczenia tego dorobku, 6. sprzyjanie udziałowi kultury w komunikacji między kulturami, 7. promocja Polski w świecie
3
Ćwiczenie 3

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
Bożena Gierat‑Bieroń Ministerstwo rządu dusz

Wacław Janas, wiceminister MKiS: „Naród do kultury się nie pchał. (…) W okresie komunizmu czy socjalizmu zapotrzebowanie na kulturę było podsycane przez czynniki polityczne. (…) Później to nagle, z dnia na dzień przestało istnieć. Przy braku pieniędzy oczywiście i przy pewnym zachłyśnięciu się nowymi środkami technicznymi w postaci magnetowidu, telewizji satelitarnej, później DVD itd.”.

cyt4 Źródło: Bożena Gierat‑Bieroń, Ministerstwo rządu dusz, [w:] tejże, Ministrowie kultury doby transformacji, 1989–2005, (wywiady), Kraków 2009.
R4n2F9e7Zy7ol
Podaj, jakie czynniki wg wypowiedzi ministra wpływały na obniżenie uczestnictwa w kulturze. (Uzupełnij).
R1UO8Vv5NokiU
Kliknij Porównaj swoją odpowiedź i zaznacz odpowiedzi najbliższe swojej. Możliwe odpowiedzi: 1. niedobór kadr, 2. brak wystarczającej ilości środków, 3. wejście nowych technologii, 4. brak programów rozwoju kultury
R6uX0KzuRdc3q2
Ćwiczenie 4
Przyporządkuj rodzaje instytucji kulturalnych do organu, który sprawuje nad nimi nadzór. Ministerstwo Kultury Możliwe odpowiedzi: 1. muzea narodowe, 2. narodowe instytucje kultury, 3. filharmonie, 4. teatry, 5. Instytut Polski, 6. miejskie i gminne domy kultury, 7. muzea samorząd lokalny (urząd gminy, starostwo powiatowe, urząd marszałkowski) Możliwe odpowiedzi: 1. muzea narodowe, 2. narodowe instytucje kultury, 3. filharmonie, 4. teatry, 5. Instytut Polski, 6. miejskie i gminne domy kultury, 7. muzea Ministerstwo Spraw Zagranicznych Możliwe odpowiedzi: 1. muzea narodowe, 2. narodowe instytucje kultury, 3. filharmonie, 4. teatry, 5. Instytut Polski, 6. miejskie i gminne domy kultury, 7. muzea
RZCGYkI1dF7902
Ćwiczenie 5
Połącz w pary cele prowadzenia polityki kulturalnej ze środkami do jej osiągnięcia. zapewnienie równego dostępu do kultury Możliwe odpowiedzi: 1. przyznawanie przez ministra kultury czy samorząd stypendiów twórczych dla artystów, 2. finansowanie działalności muzealnej i opieki nad zabytkami, 3. lekcje muzealne w szkołach, 4. realizacja darmowych/publicznych koncertów, wystaw, 5. organizacja festiwali, przeglądów twórczości, szczególnie zagranicznych promocja twórczości i polskiej kultury Możliwe odpowiedzi: 1. przyznawanie przez ministra kultury czy samorząd stypendiów twórczych dla artystów, 2. finansowanie działalności muzealnej i opieki nad zabytkami, 3. lekcje muzealne w szkołach, 4. realizacja darmowych/publicznych koncertów, wystaw, 5. organizacja festiwali, przeglądów twórczości, szczególnie zagranicznych świadoma edukacja kulturalna Możliwe odpowiedzi: 1. przyznawanie przez ministra kultury czy samorząd stypendiów twórczych dla artystów, 2. finansowanie działalności muzealnej i opieki nad zabytkami, 3. lekcje muzealne w szkołach, 4. realizacja darmowych/publicznych koncertów, wystaw, 5. organizacja festiwali, przeglądów twórczości, szczególnie zagranicznych tworzenie korzystnych warunków dla twórczości Możliwe odpowiedzi: 1. przyznawanie przez ministra kultury czy samorząd stypendiów twórczych dla artystów, 2. finansowanie działalności muzealnej i opieki nad zabytkami, 3. lekcje muzealne w szkołach, 4. realizacja darmowych/publicznych koncertów, wystaw, 5. organizacja festiwali, przeglądów twórczości, szczególnie zagranicznych zachowanie duchowego i materialnego dorobku dla przyszłych pokoleń Możliwe odpowiedzi: 1. przyznawanie przez ministra kultury czy samorząd stypendiów twórczych dla artystów, 2. finansowanie działalności muzealnej i opieki nad zabytkami, 3. lekcje muzealne w szkołach, 4. realizacja darmowych/publicznych koncertów, wystaw, 5. organizacja festiwali, przeglądów twórczości, szczególnie zagranicznych
REKEtM9jVAkVq2
Ćwiczenie 6
W zakresie polityki kulturalnej po 1989 roku zaszły duże zmiany. Przyporządkuj przyczynę do skutku, jaki wywarła ona na działalność instytucji kultury. reforma administracyjna kraju Możliwe odpowiedzi: 1. podporządkowanie większości teatrów, muzeów itd. samorządom, 2. możliwość prowadzenia i otrzymywania środków na działalność kulturalną przez organizacje trzeciego sektora (NGO), 3. możliwość otrzymywania pieniędzy w ramach zadań zleconych przez samorządy, 4. wolność twórcza, 5. konieczność współpracy z przedsiębiorstwami i prowadzenia działalności zarobkowej (odpłatnej) prywatyzacja większości państwowych wydawnictw, kin, galerii itp. Możliwe odpowiedzi: 1. podporządkowanie większości teatrów, muzeów itd. samorządom, 2. możliwość prowadzenia i otrzymywania środków na działalność kulturalną przez organizacje trzeciego sektora (NGO), 3. możliwość otrzymywania pieniędzy w ramach zadań zleconych przez samorządy, 4. wolność twórcza, 5. konieczność współpracy z przedsiębiorstwami i prowadzenia działalności zarobkowej (odpłatnej) zniesienie cenzury Możliwe odpowiedzi: 1. podporządkowanie większości teatrów, muzeów itd. samorządom, 2. możliwość prowadzenia i otrzymywania środków na działalność kulturalną przez organizacje trzeciego sektora (NGO), 3. możliwość otrzymywania pieniędzy w ramach zadań zleconych przez samorządy, 4. wolność twórcza, 5. konieczność współpracy z przedsiębiorstwami i prowadzenia działalności zarobkowej (odpłatnej) Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach Możliwe odpowiedzi: 1. podporządkowanie większości teatrów, muzeów itd. samorządom, 2. możliwość prowadzenia i otrzymywania środków na działalność kulturalną przez organizacje trzeciego sektora (NGO), 3. możliwość otrzymywania pieniędzy w ramach zadań zleconych przez samorządy, 4. wolność twórcza, 5. konieczność współpracy z przedsiębiorstwami i prowadzenia działalności zarobkowej (odpłatnej) decentralizacja uprawnień administracji publicznej w zakresie kultury Możliwe odpowiedzi: 1. podporządkowanie większości teatrów, muzeów itd. samorządom, 2. możliwość prowadzenia i otrzymywania środków na działalność kulturalną przez organizacje trzeciego sektora (NGO), 3. możliwość otrzymywania pieniędzy w ramach zadań zleconych przez samorządy, 4. wolność twórcza, 5. konieczność współpracy z przedsiębiorstwami i prowadzenia działalności zarobkowej (odpłatnej)
3
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z klasyczną definicją polityki kulturalnej Aliny Kłoskowskiej i wykonaj zadanie.

1
Antonina Kłoskowska Socjologia kultury

Przez politykę kulturalną rozumie się zwykle ogół zasad i reguł wyrażonych explicite lub implicite, którym podporządkowana jest działalność instytucji publicznych lub prywatnych wywierających wpływ na zinstytucjonalizowane formy twórczości, rozpowszechniania i udostępniania treści oświatowych, artystycznych, literackich, rozrywkowych.

cyt6 Źródło: Antonina Kłoskowska, Socjologia kultury, Warszawa 1981, s. 482–483.
Rapdu8U3cyEVm
Przyporządkuj przykłady do słów kluczowych pojawiających się w tej definicji. ogół zasad i reguł Możliwe odpowiedzi: 1. domy kultury, 2. teatry, 3. film, 4. strategie rządowe w zakresie kultury, 5. muzyka, 6. ustawa o prowadzeniu działalności kulturalnej, 7. opery, 8. Konstytucja RP, 9. malarstwo, 10. filharmonie, 11. radia komercyjne, 12. muzea, 13. taniec, 14. cyrk, 15. multipleksy publiczne instytucje kultury Możliwe odpowiedzi: 1. domy kultury, 2. teatry, 3. film, 4. strategie rządowe w zakresie kultury, 5. muzyka, 6. ustawa o prowadzeniu działalności kulturalnej, 7. opery, 8. Konstytucja RP, 9. malarstwo, 10. filharmonie, 11. radia komercyjne, 12. muzea, 13. taniec, 14. cyrk, 15. multipleksy prywatne instytucje kultury Możliwe odpowiedzi: 1. domy kultury, 2. teatry, 3. film, 4. strategie rządowe w zakresie kultury, 5. muzyka, 6. ustawa o prowadzeniu działalności kulturalnej, 7. opery, 8. Konstytucja RP, 9. malarstwo, 10. filharmonie, 11. radia komercyjne, 12. muzea, 13. taniec, 14. cyrk, 15. multipleksy formy twórczości Możliwe odpowiedzi: 1. domy kultury, 2. teatry, 3. film, 4. strategie rządowe w zakresie kultury, 5. muzyka, 6. ustawa o prowadzeniu działalności kulturalnej, 7. opery, 8. Konstytucja RP, 9. malarstwo, 10. filharmonie, 11. radia komercyjne, 12. muzea, 13. taniec, 14. cyrk, 15. multipleksy
3
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Art. 1 pkt 2. Państwo sprawuje mecenat nad działalnością kulturalną, polegający na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych, a także opieki nad zabytkami i ochrony dziedzictwa narodowego w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

cyt7 Źródło: Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 30.03.2020 r.].
RTwQVMZ4Uobyj
Zaznacz w tabeli przykłady mecenatu państwa nad kulturą, który jest formą realizowania przez niego polityki kulturalnej.. Stworzenie wirtualnego Muzeum Dzieł Józefa Mehoffera wraz z dygitalizacją, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów. Możliwe odpowiedzi: mecenat państwa, inna forma. Wsparcie prowadzenia Internetowego Klubu Filmowego dla Osób Niewidomych prowadzonego przez lokalne stowarzyszenie. Możliwe odpowiedzi: mecenat państwa, inna forma. Dokończenie odbudowy i całoroczna opieka nad Polskim Cmentarzem Wojennym w Dytiatynie na Ukrainie. Możliwe odpowiedzi: mecenat państwa, inna forma. Prowadzenie teatru objazdowego finansowanego ze sprzedaży biletów/wejściówek. Możliwe odpowiedzi: mecenat państwa, inna forma