Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RtGOHssn8yKIi1
Ćwiczenie 1
Dokończ zdanie.
Prekursorem teorii wymiany (współpracy) był... Możliwe odpowiedzi: 1. Herbert Spencer., 2. Ludwik Gumplowicz., 3. Robert Merton., 4. Max Weber.
Rb4mJK3KJUnzz1
Ćwiczenie 2
Dokończ zdanie.
Do grupy pierwotnej nie należy... Możliwe odpowiedzi: 1. rodzina., 2. plemię., 3. partia polityczna., 4. naród.
ReYbGON47wPnU1
Ćwiczenie 3
Dokończ zdanie.
Przykładem norm zachowania nie są… Możliwe odpowiedzi: 1. zwyczaje., 2. obrzędy., 3. struktury społeczne., 4. zasady postępowania.
RbWUxbwXMo1QU2
Ćwiczenie 4
Zdecyduj, które stwierdzenia dotyczą wspólnoty, a które stowarzyszenia. Podstawę funkcjonowania stanowią więzi, m.in. pokrewieństwa, braterstwa, sąsiedztwa. Możliwe odpowiedzi: Wspólnota, Stowarzyszenie. Podstawę funkcjonowania stanowią więzy umowy i wymiany dóbr materialnych i niematerialnych. Możliwe odpowiedzi: Wspólnota, Stowarzyszenie. Podstawową rolę spajającą stanowi tu zwyczaj i tradycja. Możliwe odpowiedzi: Wspólnota, Stowarzyszenie. Przeważa tu własność zbiorowa. Możliwe odpowiedzi: Wspólnota, Stowarzyszenie. Podstawową rolę spajającą stanowi tu sformalizowane prawo. Możliwe odpowiedzi: Wspólnota, Stowarzyszenie. Jednostki pozostające w jej ramach są akceptowane ze względu na to, kim są; ludzie są więc w niej akceptowani ze względu na swoje specyficzne cechy. Możliwe odpowiedzi: Wspólnota, Stowarzyszenie. Podstawą funkcjonowania jest tu własność prywatna. Możliwe odpowiedzi: Wspólnota, Stowarzyszenie
21
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
Andrzej Antoszewski, Ryszard Herbut Leksykon politologii. Wraz z aneksem

(…) co najmniej trzy osoby połączone względnie trwałymi więziami społecznymi powstałymi na podłożu odczuwanych i/lub uświadamianych wspólnych potrzeb, wartości i interesów, których treści wyznaczają specyfikę i odrębność danej grupy od innych zbiorowości społecznych (…).

slow Źródło: Andrzej Antoszewski, Ryszard Herbut, Leksykon politologii. Wraz z aneksem, Wrocław 2004, s. 125–126: grupa społeczna.
R1XOxidXz7Dxo
Wymień trzy cechy opisujące grupę społeczną. (Uzupełnij).
R1BU9LVMEWU1e2
Ćwiczenie 6
Do rodzajów grup: mała, wtórna, duża i nieformalna, dopasuj odpowiednie przykłady. Możliwe przykłady: 1. rodzina, koledzy z klasy; 2. koledzy z klasy, członkowie związków zawodowych; 3. naród, członkowie związków zawodowych; 4. rodzina, naród, koledzy z klasy.
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
Mirosław Kofta Dlaczego potrzebujemy podmiotowości?

Podmiotowość człowieka – to nie tylko percepcja siebie jako osoby, ale i wewnętrzne umiejscowienie przyczynowości: ujmowanie siebie jako czynnika zdolnego do inicjowania działań i zmian w świecie. Już Fritz Heider, klasyk psychologii atrybucji, zauważył, że w tzw. naiwnym poznaniu społecznym operujemy – obok schematu przyczynowości fizycznej – schematem przyczynowości osobowej: patrzymy często na zamiary (intencje, plany) jako na istotne wyznaczniki ludzkich działań.

pwn2 Źródło: Mirosław Kofta, Dlaczego potrzebujemy podmiotowości?, „Diametros” 2006, nr 7, s. 166–170.
R1dJmRJseM6DX
Wyjaśnij, na czym polega znaczenie podmiotowości człowieka. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z definicją i wykonaj ćwiczenie.

1
encyklopedia.pwn.pl

(…) grupa, która służy jednostce jako standard porównań, ocen samego siebie, a także jako źródło przyjmowanych przez nią norm, wartości i zachowań.

pwn3 Źródło: encyklopedia.pwn.pl: grupa odniesienia.
Rc8NG6RdUqfpV
Wyjaśnij, czym jest grupa odniesienia negatywnego. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 9

Zapoznaj się z definicją i wykonaj ćwiczenie.

1
encyklopedia.pwn.pl

(…) społeczno‑wychowawcza organizacja młodzieży i dzieci utworzona w 1918 r. w wyniku zjednoczenia organizacji skautowych działających od 1911 r. na ziemiach polskich (…); 1920 r. władze państwowe nadały mu statut (zmieniony 1936); początkowo ideał wychowawczy ZHP nawiązywał głównie do koncepcji obozu narodowodemokratycznego (Polak‑katolik), po 1930 r. dominowała idea wychowania państwowego (wpływ działaczy obozu rządowego); wypracowano oryginalny, tylko częściowo nawiązujący do wzorów skautingu, ideał wychowania odwołujący się do tradycji narodowych (służba ojczyźnie, braterstwo ludzi); (…)

pwn4 Źródło: encyklopedia.pwn.pl: Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP).
RVJoWN7Ak74RB
Udowodnij, że Związek Harcerstwa Polskiego był w dwudziestoleciu międzywojennym grupą formalną. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 10

Zapoznaj się ze źródłami i wykonaj ćwiczenie.

Źródło I

R2YF8IxoyN6wi
Źródło: domena publiczna.

Źródło II

1
encyklopedia.pwn.pl

Członkowie grup (…) są złączeni więzią formalną przez wykonywane role społeczne, co zakłada istnienie organizacji społecznej; powstają one wraz z przekształceniem się pierwotnych społeczeństw o prostej strukturze w stosunkowo liczebne społeczeństwa nowoczesne, zróżnicowane ze względu na podział pracy i specjalizację życia społecznego.

pwn5 Źródło: encyklopedia.pwn.pl: grupa społeczna.
Rgh8zEF7TkIhk
Rozstrzygnij, czy ilustracja i tekst dotyczą tego samego rodzaju grupy społecznej, wyróżnionej ze względu na rodzaj więzi. Swoje zdanie uzasadnij. Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie) Uzasadnienie: (Uzupełnij).