Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj ćwiczenie.

1
François-René de Chateaubriand Pamiętniki zza grobu

Są ludzie, co złożyli przysięgę Republice jednej i niepodzielnej, potem przysięgę Dyrektoriatowi w pięciu osobach, potem Konsulatowi w trzech osobach, potem Cesarstwu w jednej osobie, potem pierwszej Restauracji, potem znowu Cesarstwu, wreszcie przysięgli Restauracji drugiej i coś jeszcze zachowali dla Ludwika Filipa. Ja tak bogaty nie jestem. Idę za orszakiem pogrzebowym starej monarchii jak pies nędzarza.

1 Źródło: François-René de Chateaubriand, Pamiętniki zza grobu, Warszawa 1991, s. 625.
RjGPFF80YGTqC
Wskaż, którą z wartości konserwatyzmu realizuje de Chateaubriand. (Uzupełnij).
RXFfPF3DkOFap
Zaznacz odpowiedź, która jest najbliższa twojej. Przekonaj się, czy jest poprawna. Możliwe odpowiedzi: 1. pragmatyzm, 2. silne państwo, 3. tradycja, 4. organicyzm
1
Ćwiczenie 2

Przeanalizuj grafikę i wykonaj polecenie.

Przeanalizuj opis grafiki i wykonaj polecenie.

R1JkeSTKIjKrP
Źródło: Kreskonauta, dostępny w internecie: facebook.com [dostęp 17.10.2020 r.], tylko do użytku edukacyjnego.
R7YI7zuoh9jud
Zaznacz właściwe odpowiedzi.
Autor rysunku... Możliwe odpowiedzi: 1. odwołuje się do etymologii nazwy doktryny., 2. podkreśla, że konserwatyści są zwolennikami powolnych i kontrolowanych zmian społecznych., 3. uważa, że każdy konserwatysta powinien jeść mięso., 4. jest zwolennikiem rewolucji społecznej.
1
Ćwiczenie 3

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj ćwiczenie.

1
Russell Kirk Kirk: Dziesięć zasad konserwatysty

1. Konserwatysta wierzy w istnienie nieprzemijającego porządku moralnego.
2. Konserwatysta postępuje zgodnie z obyczajami, konwencjami i ciągłością.
3. Konserwatysta wierzy w to, co można nazwać zasadą uprzedniości.
4. Konserwatysta zawsze kieruje się zasadą roztropności.
5. Konserwatysta zawsze pamięta o zasadzie różnorodności.
6. Konserwatystę temperuje zasada doskonałości nieosiągalnej.
7. Konserwatysta jest przekonany, że wolność i własność są ściśle ze sobą związane.
8. Konserwatysta popiera dobrowolnie zawiązane wspólnoty w takim samym stopniu, w jakim przeciwstawia się narzucanemu kolektywizmowi.
9. Konserwatysta dostrzega potrzebę rozważnych ograniczeń władzy i ludzkich namiętności. 
10. Inteligentny konserwatysta rozumie, że żywotne społeczeństwo musi zaakceptować współistnienie stałości i zmiany.

2 Źródło: Russell Kirk, Kirk: Dziesięć zasad konserwatysty, dostępny w internecie: myslkonserwatywna.pl [dostęp 18.07.2019 r.].
R1DQwoyh6ft1A
Przeanalizuj poglądy Russella Kirka na konserwatyzm i uzupełnij tabelę, decydując, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. Inteligentny konserwatysta jest zwolennikiem ewolucyjnych zmian społecznych. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Bardzo ważnym czynnikiem determinującym wolność jednostki, zdaniem konserwatystów, jest prawo własności. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Zdaniem konserwatystów, warunkiem istnienia wspólnoty jest kolektywna własność. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Zdaniem konserwatystów, każdy człowiek jest zdolny do samoograniczenia i nie ma potrzeby narzucania mu ograniczeń zewnętrznych. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
21
Ćwiczenie 4
Przeanalizuj opis karykatury i wykonaj ćwiczenie.
Przeanalizuj opis karykatury i wykonaj ćwiczenie.
R1ZfkRXwz6V3A
Źródło: domena publiczna.
RtmXVBqVcUFFZ
Wskaż, które elementy doktryny konserwatywnej są przedstawione na rysunku. Możliwe odpowiedzi: 1. hierarchia społeczna, 2. silne państwo, 3. sojusz ołtarza z tronem, 4. organicyzm
REz9Gqji10pq7
Uzasadnij odpowiedź, odwołując się do elementów graficznych. (Uzupełnij).
2
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj polecenie.

1
Daniel Kontowski Ideologia konserwatyzmu w Europie

Konserwatyzm narodził się jako reakcja na emancypacyjne dążenia zbiorowości niedysponujących wcześniej podmiotowością polityczną. Reakcja ta była naturalnym odruchem wszystkich tych, dla których rewolucyjne hasła Wielkiej Rewolucji Francuskiej, a w szczególności tworzony przez nią nowy porządek polityczny, ideologiczny i obyczajowy o oświeceniowym rodowodzie, były nie do zaakceptowania.

Rewolucja była jednak tylko bezpośrednim aktem wyzwalającym odruch zachowawczy części społeczeństwa. Większość przyczyn tego wydarzenia sięga dalej w przeszłość.

„Odkrycia geograficzne, odrodzenie, reformacja, związane z nią spory religijne, (…) narodziny rynku (…) pojawienie się idei autonomii człowieka, stopniowy upadek monarchii, kształtowanie się wizji suwerennego ludu, a wreszcie bunty i rewolucje – wszystko to nie mogło pozostać bez odpowiedzi grup, które nie pragnęły wcale jakichkolwiek przeobrażeń, a swoją egzystencję nieodwracalnie wiązały z tym, co wieczne albo przynajmniej dostatecznie zadawnione”Indeks górny 111 Indeks górny koniec.

3 Źródło: Daniel Kontowski, Ideologia konserwatyzmu w Europie, dostępny w internecie: racjonalista.pl [dostęp 18.07.2019 r.].
RGbQtxtSDcOZp
Zdecyduj, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. Narodziny konserwatyzmu były następstwem rozwoju społecznego i chęci uczestnictwa w życiu społecznym warstw uciskanych (trzeciego stanu). Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Konserwatyści byli zwolennikami zmian i postanowili reprezentować interesy burżuazji i chłopstwa. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Konserwatyzm był doktryną polityczną odrzucającą myśl polityczną oświecenia. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Rewolucja francuska była bezpośrednią przyczyną sformułowania zasad doktryny konserwatywnej. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
1
31
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z tekstami źródłowymi i wykonaj polecenie.

Źródło I

1
Państwo dobrobytu. Alternatywna koncepcja polityki społeczno-gospodarczej w Polsce

Konieczność norm stosunków pracy i świadczeń socjalnych najwcześniej uświadomił sobie Otto von Bismarck. Wprowadzone przez niego ustawodawstwo socjalne obejmowało ubezpieczenia na wypadek choroby, odszkodowania za wypadki przy pracy oraz renty i emerytury.

8 Źródło: Państwo dobrobytu. Alternatywna koncepcja polityki społeczno-gospodarczej w Polsce, 22.11.2013 r., dostępny w internecie: nowalewica.pl [dostęp 21.09.2020 r.].

Źródło II

1
Hans-Hermann Hoppe

System państwowych ubezpieczeń w połączeniu z jeszcze starszym systemem przymusowego szkolnictwa publicznego w zasadniczy sposób podważa instytucję rodziny i osobistej odpowiedzialności. Zakres i horyzont czasowy osobistego zabezpieczenia zmniejsza się, a wartość małżeństwa, rodziny, dzieci i związków z krewnymi obniża się, ponieważ jednostka czuje się zwolniona z obowiązku zapewnienia sobie dochodów, dbania o zdrowie, bezpieczeństwo, zgromadzenie środków do życia na starość i zapewnienia edukacji dzieciom. Nagradzane są nieodpowiedzialność, krótkowzroczność, niedbalstwo, choroby, a odpowiedzialność, dalekowzroczność, staranność, zdrowie i konserwatyzm są karane.

4 Źródło: Hans-Hermann Hoppe, dostępny w internecie: pl.wikiquote.org [dostęp 4.05.2020 r.].
R56onW99lgJv6
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie) Uzasadnienie: (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Przeanalizuj tekst i wykonaj polecenie.

1
Dariusz Łukasiewicz Reformy Bismarcka albo rewolucja

Tymczasem dla nowoczesnej cywilizacji znaczenie Bismarcka było zgoła inne, przede wszystkim stał się on twórcą państwa socjalnego, Sozialstaat, które miało spacyfikować grożących rewolucją zdesperowanych robotników fabrycznych w miastach. Bismarck to masowe ubezpieczenia zdrowotne i rentowe, emerytury, rozwój masowego szkolnictwa i służby zdrowia oraz ich laicyzacja, pozbawienie Kościoła dotychczasowego wpływu na te instytucje. Otto von Bismarck był konserwatystą obawiającym się rewolucji socjalnej, co pchnęło go do wyprzedzających to zagrożenie postępowych i lewicowych reform, do pomocy najsłabszym.

5 Źródło: Dariusz Łukasiewicz, Reformy Bismarcka albo rewolucja, dostępny w internecie: tygodnikprzeglad.pl [dostęp 18.07.2019 r.].
R1Nsy6PG7V2gO
Wskaż, do których z angielskich konserwatystów nawiązywał w swoich działaniach Otto von Bismarck. Możliwe odpowiedzi: 1. Edmund Burke, 2. Benjamin Disrael, 3. Randolph Churchill
RTBjruSxBQoBg
Podaj dwa przykłady wspólnych poglądów Bismarcka i angielskich konserwatystów. (Uzupełnij).
41
Ćwiczenie 8

Przeanalizuj tekst i wykonaj polecenie.

1
Tadeusz Binek Rosja w XIX wieku

Mikołaj I, przerażony szlacheckim spiskiem dekabrystów, rozbudował administrację państwową, której celem miało być utrzymanie społeczeństwa w ryzach wiernopoddaństwa. Powstały nowe ministerstwa i komitety opiniodawcze, rozbudowano system policyjny, m.in. utworzono III Oddział tajnej policji, zajmujący się inwigilacją działaczy społecznych, uczonych i artystów. Wprowadzony został podział szlachty na grupy o określonych kompetencjach i przywilejach, uregulowano w szczegółach stosunki między szlachtą ziemiańską a poddanymi chłopami itp. Mikołaj I był przeciwnikiem dochodzenia do głosu warstw niższych, wydał zakaz przyjmowania do szkół średnich i wyższych młodzieży nieszlacheckiej. Był też przeciwnikiem zniesienia ustroju pańszczyźnianego w Rosji, co stawało się już powszechne w zachodniej Europie. Wprowadził jednak pewne reformy ograniczające wszechwładzę obszarników nad służbą dworską i poddanymi chłopami, umożliwiając im uwolnienie się od poddaństwa przez wykup lub w drodze umowy.

Sukcesem zakończyła się kodyfikacja praw w całym państwie i reforma finansowa. Natomiast bardzo rygorystyczna cenzura ograniczała możliwości rozwoju piśmiennictwa i nauki, negatywnie oddziaływała też na rozwój oświaty i szkolnictwa. Przy czym głównym celem cenzury było uniemożliwienie publikacji wszelkich myśli republikańskich oraz krytyki władzy lub Cerkwi prawosławnej. Mimo to dochodziło w Rosji do licznych buntów i rozruchów, zwłaszcza ludności chłopskiej, związanych z wyzyskiem pańszczyźnianym, klęskami przyrody, głodem, przesiedleniami itp.

6 Źródło: Tadeusz Binek, Rosja w XIX wieku, dostępny w internecie: tadeusz.binek.pl [dostęp 18.07.2019 r.].
R3OQNprta6SxJ
Wymień trzy reformy wewnętrzne Mikołaja I zgodne z poglądami Edmunda Burke'a. (Uzupełnij).