Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1RwQv1a0wqBU1
Ćwiczenie 1
Wybierz poprawne zakończenie zdania.
W wyniku wojny domowej z lat 1991–1995 odsetek Serbów żyjących w Chorwacji… Możliwe odpowiedzi: 1. wzrósł z 1% do 4%., 2. wzrósł z 4% do 12%., 3. spadł z 12% do 4%., 4. spadł z 15% do 8%.
RERuoAJ1mY4MD1
Ćwiczenie 2
Spośród wymienionych poniżej narodowości zaznacz te, które są mniejszościami narodowymi w Chorwacji. Możliwe odpowiedzi: 1. Albańczycy, 2. Czesi, 3. Serbowie, 4. Estończycy, 5. Białorusini
Rk9V760IGtP3m2
Ćwiczenie 3
Przyporządkuj do grup językowych języki, którymi posługują się mniejszości narodowe w Chorwacji. język słowiański Możliwe odpowiedzi: 1. bośniacki, 2. włoski, 3. węgierski, 4. brak pasującego języka język ugrofiński Możliwe odpowiedzi: 1. bośniacki, 2. włoski, 3. węgierski, 4. brak pasującego języka język romański Możliwe odpowiedzi: 1. bośniacki, 2. włoski, 3. węgierski, 4. brak pasującego języka język indoaryjski Możliwe odpowiedzi: 1. bośniacki, 2. włoski, 3. węgierski, 4. brak pasującego języka
31
Ćwiczenie 4

Zapoznaj się z tekstami źródłowymi i wykonaj ćwiczenie.

Źródło I

1
Piotr Sztompka Socjologia. Analiza społeczeństwa

Naród to w tym ujęciu zbiorowość obywateli rządzonych przez wspólne państwo, poddających się jego prawom i deklarujących wobec niego posłuszeństwo, lojalność i solidarność. Nie ma charakteru odwiecznego, lecz historyczny, powstał w epoce nowoczesnej, w XVIII i XiX w. po wielkich rewolucjach, zwłaszcza francuskiej. Centralnym spajającym elementem narodu jest konstytucja, a słynny niemiecki filozof Jürgen Habermas mówi wprost o „patriotyzmie konstytucyjnym” jako głównym przejawie lojalności narodowej. Członkiem narodu zostać można także przez wybór i procedurę tzw. naturalizacji. W takim rozumieniu mówimy o narodzie obywatelskim. Takie pojmowanie narodu dominuje w wieloetnicznym społeczeństwie amerykańskim, krajach skandynawskich, krajach Beneluxu.

2 Źródło: Piotr Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2012, s. 280.

Źródło II

1
Konstytucja Republiki Chorwackiej z 22 grudnia 1990 r.

Pomna przedstawionych faktów dziejowych oraz zasad przyjętych powszechnie we współczesnym świecie, jak również pomna niezbywalności, niepodzielności, nieprzenoszalności i trwałości prawa do samookreślenia i państwowej suwerenności narodu chorwackiego wraz z nienaruszalnym prawem do oddzielania się i łączenia jako podstawowych warunków pokoju oraz stabilności porządku międzynarodowego, Republika Chorwacji konstytuuje się jako narodowe państwo narodu chorwackiego oraz państwo członków autochtonicznych mniejszości narodowych: Serbów, Czechów, Słowaków, Włochów, Węgrów, Żydów, Niemców, Austriaków, Ukraińców, Rusinów i innych, którzy są jej obywatelami i którym gwarantuje się równe prawa z obywatelami narodowości chorwackiej, a także realizację ich praw narodowych, zgodnie z demokratycznymi normami ONZ i krajów wolnego świata.

3 Źródło: Konstytucja Republiki Chorwackiej z 22 grudnia 1990 r., dostępny w internecie: libr.sejm.gov.pl [dostęp 11.03.2021 r.].
R1B8UOl7X1lax
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie) Uzasadnienie: (Uzupełnij).
3
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj ćwiczenie.

1
Angelika Zanki Relacja z konferencji „Mniejszości narodowe w Chorwacji – problem (nie)rozwiązany?”

Według ostatniego spisu ludności z 2011 r. w Chorwacji żyje ponad 4 200 000 mieszkańców, a mniejszości narodowe to ok. 320 000 osób, czyli niecałe 5% ogółu populacji. Najliczniejsza grupa to Serbowie (186 000 – ponad 4%), Boszniacy (ok. 31 000 – 0,73%), Włosi (ok. 17 000 – 0,42%), Albańczycy (ok. 17 000 – 0,41%), Romowie (prawie 17 000 – 0,40%), Węgrzy (ok. 14 000 – 0,33%), Słoweńcy (ok. 10 000 – 0,25%), Czesi (ok. 9000 – 0,22%). W kontekście rozmieszczenia przestrzennego należy zwrócić uwagę na to, że Serbowie zamieszkują przede wszystkim część wschodnią Chorwacji (wschodnią SlawonięSrijem, w mniejszym stopniu obszar dawnej Serbskiej Krajiny), Włosi głównie Istrię, Czesi zachodnią Slawonię, okolice Daruvaru; reszta jest dość rozproszona.

7 Źródło: Angelika Zanki, Relacja z konferencji „Mniejszości narodowe w Chorwacji – problem (nie)rozwiązany?”, dostępny w internecie: researchgate.net [dostęp 12.03.2021 r.].
R13HNMuhuhAcU
Wskaż na mapie podkreślone w tekście regiony Chorwacji, w których żyją mniejszości narodowe. Opis alternatywny ilustracji
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1Ww0HyAbL6NO
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj ćwiczenie.

1
Magdalena Dyras Re-inkarnacje narodu. Chorwackie narracje tożsamościowe w latach dziewięćdziesiątych XX w.

W stwierdzeniach, jakie pojawiają się już w pierwszych zdaniach popularnego wydania Historii chorwackiej w zarysie, wyraźnie nakreślona zostaje granica między „naszym terytorium” a Bałkanami. Dowiadujemy się zatem, że bariera cywilizacyjna, jaka się wytworzyła pomiędzy Chorwatami a sąsiadami, wyrosła przede wszystkim za sprawą religii oraz zaszłości historycznych (z których szczególne znaczenie miały podboje tureckie), stała się granicą między Zachodem a Wschodem, cywilizacją rzymską a bizantyjską, kulturalną Europą i barbarzyńską Azją. Takie usytuowanie stało się zarazem źródłem przekonania o powierzonej Chorwatom misji strażników tej granicy i obrony Europy przed barbarzyńcami, których rolę pełnią prawosławni sąsiedzi, dawne ofiary podboju przez niewiernych.

4 Źródło: Magdalena Dyras, Re-inkarnacje narodu. Chorwackie narracje tożsamościowe w latach dziewięćdziesiątych XX w., Kraków 2009, s. 18.
RwTgFsxRa80LD
Wyjaśnij, w jaki sposób opisana w tekście chorwacka narracja tożsamościowa wpłynęła na stosunek Chorwatów do największej mniejszości narodowej, która żyje w ich kraju. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z tekstami źródłowymi i wykonaj ćwiczenie.

Źródło I

1
Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych sporządzona w Strasburgu dnia 1 lutego 1995 r.

Artykuł 5

1. Strony zobowiązują się wspierać tworzenie warunków koniecznych do utrzymywania i rozwijania przez osoby należące do mniejszości narodowych ich kultury, jak również zachowania zasadniczych elementów ich tożsamości, to jest ich religii, języka, tradycji i dziedzictwa kulturowego.

2. Bez uszczerbku dla środków podejmowanych stosownie do ich generalnej polityki integracyjnej, strony powstrzymają się od działań lub praktyk mających na celu asymilację osób należących do mniejszości narodowych wbrew ich woli i będą chronić te osoby przed jakimkolwiek działaniem mającym na celu taką asymilację.

5 Źródło: Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych sporządzona w Strasburgu dnia 1 lutego 1995 r., dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 12.03.2021 r.].

Źródło II

1
Minorities in Croatia. Report

Przez całe lata 90. prezydent Tuđman i HDZ systematycznie dyskryminowali swoich oponentów (…). Dotyczyło to Chorwatów o poglądach liberalnych; ale wszyscy etniczni Serbowie byli traktowani jako oponenci. Czystki, jakie przeprowadzono, mocno uderzyły w służbę cywilną, system prawny i rządy prawa – objęły nawet lekarzy i nauczycieli. (…) Już w 1992 r. Komitet Praw Człowieka wyrażał zaniepokojenie „długotrwałą dyskryminacją i prześladowaniami etnicznych Serbów, żyjących w Chorwacji”. (…)

Rządowe statystyki w lipcu 2000 r. pokazały, że tylko 2,8% pracowników państwowej administracji (wyłączając Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ministerstwo Obrony) było Serbami, a we wszystkich urzędach zatrudnionych było jedynie dwóch Romów.

6 Źródło: Minorities in Croatia. Report, 2003 r., dostępny w internecie: refworld.org [dostęp 12.03.2021 r.].
R3G1QB75SHWrr
Wyjaśnij, czy opisane w raporcie o mniejszościach praktyki władz chorwackich wobec ludności serbskiej były realizacją działań, których zakazuje art. 5.2 Konwencji ramowej Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj ćwiczenie.

1
Angelika Zanki Relacja z konferencji „Mniejszości narodowe w Chorwacji – problem (nie)rozwiązany?”

Ustawa o mniejszościach narodowych jasno określa prawa ich przedstawicieli. Jedna z kontrowersyjnych regulacji mówi o tym, że w tych gminach i miastach, gdzie mniejszość narodowa stanowi przynajmniej 1/3 ogółu mieszkańców, ma ona prawo do używania swojego języka jako języka urzędowego (nazwy ulic i urzędów w języku grupy większościowej i języku mniejszości, dodatkowo przedstawiciele mniejszości mają prawo do kierowania dokumentów do urzędów centralnych w swoim języku). Kolejny przepis budzący wątpliwości dotyczy reprezentacji mniejszości narodowych w urzędach i organach samorządu terytorialnego. Mniejszości, które stanowią od 1,5% do 4% ogółu mieszkańców, mają prawo do jednego przedstawiciela w parlamencie, jeżeli mniejszości liczą poniżej 1,5%, to wspólnie wybierają czterech posłów. W samorządzie, jeśli mniejszość stanowi od 5% do 15% mieszkańców gminy lub miasta, ma prawo do jednego przedstawiciela, jeżeli stanowi powyżej 15% w przypadku gmin i miast oraz powyżej 5% w przypadku żupanii, wtedy ma prawo do proporcjonalnie większej liczby przedstawicieli w organach samorządowych.

7 Źródło: Angelika Zanki, Relacja z konferencji „Mniejszości narodowe w Chorwacji – problem (nie)rozwiązany?”, dostępny w internecie: researchgate.net [dostęp 12.03.2021 r.].
R1XGFkKJTVgOl
Wyjaśnij, dlaczego przywołane w tekście regulacje dotyczące praw mniejszości narodowych w Chorwacji zostały określone jako kontrowersyjne. (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida