Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
Rh5Gb3uwTpD8f
Przyporządkuj określenia do ich definicji. Najwyższy organ władzy państwowej w republice rzymskiej. Zasiadali w nim byli urzędnicy. 1. Komicje, 2. Proskrypcje, 3. Dyktator, 4. Dominat, 5. Pryncypat, 6. Senat
Forma rządów w okresie Cesarstwa Rzymskiego, która polegała na skupieniu władzy w rękach jednostki z zachowaniem pozorów republiki. Istniała do rządów cesarza Dioklecjana. 1. Komicje, 2. Proskrypcje, 3. Dyktator, 4. Dominat, 5. Pryncypat, 6. Senat
W I w. p.n.e. w okresie wojen domowych sprawowanie tego urzędu było nadużywane m.in. przez Sullę i Juliusza Cezara. 1. Komicje, 2. Proskrypcje, 3. Dyktator, 4. Dominat, 5. Pryncypat, 6. Senat
W ich wyniku przeciwnicy polityczni byli pozbawiani praw obywatelskich, majątku lub skazywani na banicję. 1. Komicje, 2. Proskrypcje, 3. Dyktator, 4. Dominat, 5. Pryncypat, 6. Senat
1
Ćwiczenie 2
R1BTbVKCFPYzx
Oceń prawdziwość poniższych zdań. Porozumienie zawarte w 43 r. p.n.e. miało charakter oficjalnego porozumienia państwowego. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Zabójstwo Cezara zakończyło okres wojen domowych w republice rzymskiej. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Bitwa pod Filippi doprowadziła do samodzielnych rządów w Rzymie Juliusza Cezara. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
1
Ćwiczenie 3
R1dd55EPMR4x9
Słynny rzymski orator i zwolennik idei republikańskich to… Możliwe odpowiedzi: 1. Gajusz Kasjusz Longinus., 2. Marek Juniusz Brutus., 3. Marek Tuliusz Cyceron., 4. Sekstus Pompejusz.
1
Ćwiczenie 4
RqmpDcjgBsoWe
Przyporządkuj właściwych polityków do odpowiedniego triumwiratu. I triumwirat Możliwe odpowiedzi: 1. Gnejusz Pompejusz, 2. Juliusz Cezar, 3. Marek Antoniusz, 4. Cezar Oktawian, 5. Marek Krassus, 6. Marek Lepidus II triumwirat Możliwe odpowiedzi: 1. Gnejusz Pompejusz, 2. Juliusz Cezar, 3. Marek Antoniusz, 4. Cezar Oktawian, 5. Marek Krassus, 6. Marek Lepidus
21
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z tekstem źródłowym, a następnie wykonaj polecenia.

Plutarch Żywoty sławnych mężów

Nienawidzono go z tego powodu, że poczynił darowizny dla dzieci w Aleksandrii. Uważano to za coś widowiskowego, zarozumiałego, wrogiego Rzymowi. Bo zapełniwszy gimnazjon tłumem, przy srebrnym podwyższeniu ustawił dwa złote fotele, jeden dla siebie, drugi dla Kleopatry, dalsze niższe dla dzieci, i najpierw ogłosił Kleopatrę królową Egiptu, Cypru, Afryki i Celesyrii, ze współkierującym z nią Cezarionem, uważanym za syna pierwszego Cezara, a następnie synów swoich z Kleopatry ogłosił królami królów: Aleksandrowi przydzielił Armenię i Medię, i co by z Partii zostało podbite, a Ptolemajosowi Fenicję, Syrię i Cylicję. Jednocześnie Aleksandra pokazał w szacie medyjskiej, z tiarą i turbanem, a Ptolemajosa w egipskim obuwiu, w chlamydzie i białym kapeluszu z diademem; taki bowiem był strój po Aleksandrze Wielkim, a tamten medyjsko‑armeński. Tu synowie pozdrowili rodziców i Aleksander otrzymał straż przyboczną armeńską, Ptolemajos macedońską. Kleopatra i wtedy, i kiedy indziej wychodząc do publiczności nosiła świętą suknię Izydy i występowała jako Nowa Izyda.

1 Źródło: Plutarch, Żywoty sławnych mężów, [w:] Wielka Historia Świata. Świat okresu cywilizacji klasycznych, t. 3, red. A. Krawczuk, Kraków 2005, s. 317.
R6km43jCdQ0Mq
Podaj, kto według Plutarcha był ojcem Cezariona. (Uzupełnij).
RZQcvqCiN3Twc
Wyjaśnij, w jaki sposób zareagowali Rzymianie na wieść o działaniach Antoniusza w Aleksandrii. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z tekstem źródłowym, a następnie wykonaj polecenia.

Zwycięstwo w walce o władzę

1. W 19‑tym roku mego życia, z mej własnej inicjatywy i na mój własny koszt, wstawiłem armię, z którą wyzwoliłem rzeczpospolitą, będącą w opresji w wyniku dominacji jednej fakcji. [...] Ludzie wybrali mnie konsulem w tym samym roku, gdy obaj konsulowie zginęli w bitwie, uczyniono mnie triumwirem dla uspokojenia niepokojów w państwie.

2. Przywiodłem morderców ojca swego na wygnanie, z legalnego wyroku, ukarałem ich zbrodnie, zaś później, kiedy wypowiedzieli wojnę rzeczpospolitej, pokonałem ich w dwóch bitwach.

3 Cytat za: Res Gestae Divi Augusti, przeł. Stanisław Łoś i Ewa Wipszycka [w:] Wybór źródeł do historii starożytnej, pod red. Andrzeja Stanisława Chankowskiego, Warszawa 1995.
RiMTWl2yPFeVL
Podaj imię i nazwisko wodza, o którym mowa w tekście. Uzasadnij odpowiedź, formułując dwa argumenty. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z ilustracjami, a następnie wykonaj polecenie.

Źródło A

Rlh3564kBCQr6
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Źródło B

Rlrk17MX1CaxS
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.
RgUmqxxnw3meI
Rozstrzygnij, czy istnieje związek przyczynowo–skutkowy między bitwą, której przebieg przedstawiono na planie (źródło A), a wydarzeniem, do którego odwołuje się moneta (źródło B). Uzasadnij odpowiedź, odwołując się do obu źródeł. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstem źródłowym, a następnie wykonaj polecenie.

Kasjusz Dion Historia rzymska, rozdz. LIII

Ażeby jednak zachować pozory, iż nie posiadają niczego samowolnie, lecz wszystko zgodnie z prawem, zjednoczyli w swoim ręku, z zachowaniem dotychczasowych nazw, wszystkie urzędy, które za czasów władztwa ludu za jego zgodą decydujące miały znaczenie, z wyjątkiem wszakże dyktatury. Często piastują godność konsulów, a jego prokonsulowie występują, ilekroć opuszczają mury miasta. Tytuł imperatora przybierają nie tylko ci, którzy odnieśli jakieś zwycięstwo, lecz również inni dla oznaczenia ich nieograniczonej władzy, zamiast tytułu króla lub dyktatora. Tego ostatniego tytułu nie noszą oni wprawdzie, ponieważ nie jest on w państwie dobrze widziany, jego treść zamykają w tytule imperatora. Na podstawie tego tytułu zarządzają pobór wojska, ściągają podatki, wypowiadają wojnę, zawierają pokój, panują wszędzie nad prowincjami i obywatelami, tak że w obrębie murów mogą karać nawet śmiercią rycerzy i senatorów. Wykonują oni uprawnienia, które zresztą przysługiwały konsulom lub innym organom wyposażonym w pełnię władzy.

2 Źródło: Kasjusz Dion, Historia rzymska, rozdz. LIII, Wrocław 2005.
R1X6aWyqPca09
Wyjaśnij, jaka była rola imperatora, według Kasjusza Diona, w okresie republiki rzymskiej i w okresie pryncypatu. (Uzupełnij).