Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R4PcioJXlZ6us1
Ćwiczenie 1
Co oznacza w filozofii termin eklektyzm? Możliwe odpowiedzi: 1. Eklektyzm jest praktyką wybierania pojedynczych idei z różnych szkól filozoficznych bez przyjmowania całego systemu., 2. Eklektyzm był próbą pogodzenia lub połączenia odmiennych systemów filozoficznych, 3. Eklektyzm był nurtem w filozofii starającym się dostrzegać wewnętrzną wartość każdej z doktryn należących do różnych systemów.
R1dZxQ4Xy906A1
Ćwiczenie 2
Które z zdań odnoszą się do eklektyzmu? Możliwe odpowiedzi: 1. Eklektyzm powstał w trakcie działania IV Akademii., 2. Eklektycy starali się pogodzić stanowisko stoików i sceptyków., 3. Nauczyciel Cycerona, Filon nauczał, by poszukiwać najbardziej racjonalnego stanowiska filozoficznego., 4. Eklektyk nie jest związany żadną konkretną doktryną, lecz akceptuje wynik racjonalnej oceny argumentów., 5. Zadaniem eklektyka jest stworzenie uniwersalnego systemu łączącego odmienne stanowiska.
R2OwpTFNbc5UJ21
Ćwiczenie 3
Łączenie par. Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Zaznacz: prawda czy fałsz.. Celem eklektyzmu było osiągnięcie najbardziej racjonalnego stanowiska, które można obronić.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Eklektyzm to próba pogodzenia lub połączenia systemów filozoficznych.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. A. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
R1eN3VwOr3gt22
Ćwiczenie 4
Zaznacz właściwe elementy tekstu. Cyceron twierdził, że nurt eklektyzmu jest (tu wybierz) 1. idealny. 2. bezużyteczny. dla nakłonienia klasy rządzącej w Rzymie do podjęcia praktyki filozoficznej. Cyceron nie przedstawiał (tu wybierz) 1. swoich osobistych. 2. cudzych. poglądów, lecz najmocniejsze argumenty, jakie odnalazł w różnych szkołach filozoficznych. Jego pomysł polegał na zachęceniu czytelnika do dojścia (tu wybierz) 1. prawdy 2. do własnych wniosków. Cyceron prezentował akademicką metodę dociekania, polegającą na (tu wybierz) 1. wnikliwym poszukiwaniu prawdy uniwersalnej. 2. racjonalnej ocenie argumentów. Dla Cycerona najbardziej atrakcyjną cechą filozofii była (tu wybierz) 1. wolność intelektualna. 2. swoboda twórcza. gwarantowana przez tą metodę.
21
Ćwiczenie 5

Jakie założenie eklektyzmu kryje się w poniższej sentencji Cycerona?

Właściwością człowieka jest błądzić, głupiego – w błędzie trwać. Żyć – to myśleć.

R1Nv9uM8IR6Ip
(Uzupełnij).
RFuxXlfErFCtg21
Ćwiczenie 6
Które z poniższych sądów pochodzą od stoików a które od Cycerona? Stoicy Możliwe odpowiedzi: 1. Dla każdego prawdziwego wrażenia może istnieć fałszywe, identyczne jakościowo wrażenie., 2. Nic nie może być dokładnie jak wrażenie., 3. Wrażenia dokładnie oddają wszystkie istotne cechy tego, z czego pochodzą. Cyceron Możliwe odpowiedzi: 1. Dla każdego prawdziwego wrażenia może istnieć fałszywe, identyczne jakościowo wrażenie., 2. Nic nie może być dokładnie jak wrażenie., 3. Wrażenia dokładnie oddają wszystkie istotne cechy tego, z czego pochodzą.
31
Ćwiczenie 7

Na podstawie poniższego cytatu wyjaśnij, dlaczego Cyceron definiuje filozofię jako uprawę duszy.

Cyceron Filozofia jako uprawa duszy

I podobnie jak pole, posługując się tym samym porównaniem, chociaż żyzne, nie może być urodzajne bez uprawy, również i dusza bez nauki. Jedna rzecz więc bez drugiej jest bezskuteczna. Uprawą duszy zaś jest filozofia: ona wyrywa z korzeniami wady i przygotowuje dusze do przyjęcia ziarna, powierza im je i, że tak powiem, zasiewa, aby dojrzawszy, przyniosły jak najbardziej obfite owoce.

fil1 Źródło: Cyceron, Filozofia jako uprawa duszy, [w:] tegoż, Rozmowy tuskulańskie.
R1BsMhPPb2bpn
(Uzupełnij).

Praca domowa

31
Ćwiczenie 8

Napisz esej, w którym rozważysz, kim według Cycerona jest filozof, który jest przedstawiany jako „mędrzec akademicki”.

R1WBqUWQRslw5
(Uzupełnij).