Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

W tym materiale zawarte są informacje na temat symetralnej odcinka. Poznasz jej definicję oraz pewne własności, które są z nią związane.

Symetralna odcinka
Definicja: Symetralna odcinka

Symetralna odcinka to prosta prostopadła do tego odcinka, przechodząca przez jego środek.

R1FCFNfHDVEJu1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
1
Polecenie 1

Uruchom aplet i wykonaj zawarte w nim polecenia, aby poznać definicję symetralnej i jej własności.

R13UFW1QPKEE91
Tytuł apletu: Symetralna odcinka. Aplet składa się z czterech etapów. Etap pierwszy: Po lewej stronie znajduje się następujący komentarz: Przesuń wszystkie sześć okręgów tak, aby przechodziły przez punktu A i B. W tym celi zmieniaj położenie pomarańczowych punktów, będących środkami tych okręgów. Po prawej stronie znajdują się oznaczone punkty A i B leżące w jednej poziomej linii oraz okręgi o różnych średnicach rozrzucone po planszy. Każdy z tych okręgów należy ustawić zgodnie z zaleceniami. Przykładowo, niech trzy okręgi przecinają punkty A i B górną częścią okręgu i trzy okręgi przecinają podane punkty dolną częścią okręgu. Po odpowiednim ustawieniu pojawia się możliwość przejścia do drugiego etapu za pomocą strzałki znajdującą się po lewej stronie w części na komentarz pod tytułem apletu. W drugim etapie treść komentarza jest następująca: Jak położone są środki okręgów? Po lewej stronie znajdują się okręgi ułożone jak w etapie pierwszym z zaznaczonymi środkami. Z rysunku można wywnioskować, że środki okręgów leżą w jednej pionowej linii. W trzecim etapie treść komentarza jest następująca: Przeprowadźmy prostą przechodzącą przez środki wszystkich okręgów i wybierzemy na niej punkt P. Przesuwaj punkt P po prostej i obserwuj, jak zmienia się odległość od punktu A oraz od punktu B. Po lewej stronie przez wspomniane środki poprowadzono pionową prostą. Od punktu A i B poprowadzona jest przerywana linia do punktu P a nad nimi pojawiają się wartości równe odległości punktów od prostej. Odległość dla pierwszych pięciu środków okręgów znajdujących się na prostej wynosi trzy od każdego z punktów. Odległość do ostatniego punktu wynosi pięć od punktu A i punktu B. W ostatnim etapie apletu w treść komentarza brzmi: Zauważ, że każdy punkt prostej leży w jednakowej odległości od punktu A i B. Prosta przechodzi przez środek odcinka AB i jest do niech prostopadła. Prostą o tej własności nazywamy symetralną odcinka AB. Po lewej stronie znajduje się zaznaczony poziomy odcinek AB oraz prosta nazywana symetralną przechodząca przez środek tego odcinka i jest prostopadła do niego.
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
Ważne!

Każdy z punktów leżących na symetralnej odcinka jest równo oddalony od obu końców tego odcinka.

Poniższy film przedstawia konstrukcję symetralnej odcinka.

R1ZqlyrA2bc1A1
Animacja przedstawia w jaki sposób możemy skonstruować symetralną odcinka AB.
1
Ćwiczenie 1

Prosta p jest symetralną odcinka AB. Punkt P jest środkiem tego odcinka. Zaznacz wszystkie zdania prawdziwe.

Rv2Gg3PUS97QX1
Możliwe odpowiedzi: 1. Prosta p jest prostopadła do odcinka AB., 2. Prosta p przechodzi przez środek odcinka AB., 3. Punkty A B leżą w tej samej odległości od punktu P .
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 2

Narysuj dowolny odcinek AB i jego symetralną.

Rzl8UY2uHt47o
Szkicownik.
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Opisz konstrukcję dowolnego odcinka AB i jego symetralnej.

RyLpgwo18vkJc
(Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Rbew3Myuiwhs511
Ćwiczenie 3
Zaznacz prawidłową odpowiedź. Symetralna odcinka Możliwe odpowiedzi: 1. jest prostopadła do tego odcinka., 2. jest równoległa do tego odcinka., 3. przechodzi przez jeden z końców odcinka., 4. jest nachylona do odcinka pod kątem 45 ° .
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
RcM4yR12SOT1A21
Ćwiczenie 4
Zaznacz wszystkie prawidłowe zakończenia zdania. Symetralna odcinka to Możliwe odpowiedzi: 1. dowolna prosta prostopadła do odcinka., 2. prosta prostopadła do odcinka i przechodząca przez jego środek., 3. zbiór punktów równo oddalonych od końców odcinka., 4. prosta, na której leży odcinek.
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
2
Ćwiczenie 5

Proste ab przecinają się pod kątem 30°. Na prostej a obrano dwa rożne punkty AB tak, jak na rysunku. Jaką miarę ma kąt utworzony przez prostą b i symetralną odcinka AB?

R1UKLMLUx1thI1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Dany jest pewien czworokąt ABCD. Wiadomo, że ABC=110° oraz BCD=60°. Poprowadzono symetralną boku CD. Wyznacz kąt pomiędzy symetralną, a bokiem AB.

RM5O66FiygoID
(Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
3
Ćwiczenie 6

Narysuj odcinek AB o dowolnej długości. Zaznacz punkt X w taki sposób, aby przechodziła przez niego symetralna odcinka AB. Ile takich punktów możesz zaznaczyć? Narysuj figurę złożoną ze wszystkich takich punktów X.

RZkXHPkr5fkHS
Szkicownik.
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Narysowano odcinek AB o pewnej długości. Zaznaczono punkt X tak, by symetralna odcinka AB przechodziła przez punkt X. Ile takich punktów można zaznaczyć? Opisz figurę złożoną ze wszystkich takich punktów X.

3
Ćwiczenie 7
RPYcPsrC1P49D1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
R1aYZ8ish488X1
Wskaż odpowiedź, na którym rysunku prosta p jest symetralną odcinka AB? Możliwe odpowiedzi: 1. I, 2. II, 3. III, 4. IV
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.