Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RH8ouY6Y2XLyc
Zdjęcie przedstawia tłum ludzi przemieszczający się po ulicy. Większość ubrana jest lekko. U dołu zdjęcia i w lewym górnym rogu widoczne są dwa przejścia dla pieszych. Pogoda jest słoneczna gdyż osoby rzucają cienie na ulicę.

Migracje i zróżnicowanie ludności na świecie – powtórzenie

Źródło: dostępny w internecie: piqsels.com, domena publiczna.

Po zapoznaniu się ze szczegółowymi informacjami zawartymi w poszczególnych e‑materiałach dotyczących migracji i zróżnicowania ludności świata warto usystematyzować swoją wiedzę i umiejętności. Ten materiał stanowi podsumowanie wiadomości dotyczących: migracji (ich klasyfikacji, przyczyn, konsekwencji, salda migracji, migracji wewnętrznych i zagranicznych, problemu uchodźstwa) oraz struktury ludności: rasowej, językowej, religijnej, wykształcenia, narodowościowej i etnicznej, a także kręgów kulturowych.

Twoje cele
  • Scharakteryzujesz główne kierunki i przyczyny migracji ludności na świecie.

  • Podejmiesz dyskusję na temat skutków wielkich ruchów migracyjnych dla społeczeństw i gospodarek wybranych państw świata, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy, w tym Polski.

  • Odróżnisz uchodźstwo od migracji ekonomicznej oraz opiszesz problemy uchodźców, w tym dzieci, na wybranych przykładach z Europy i innych regionów świata.

  • Scharakteryzujesz strukturę narodowościową ludności świata i Polski oraz zróżnicowanie etniczne w wybranych regionach świata, a także podejmiesz dyskusję na temat problemów państw o różnej strukturze etnicznej (zwartości socjoetnicznej).

  • Scharakteryzujesz zróżnicowanie religijne ludności świata i Polski oraz wpływ religii na życie społeczne i gospodarkę.

  • Wyróżnisz główne kręgi kulturowe, przedstawisz wartości wyznawane przez ich społeczności oraz wkład w dziedzictwo kulturowe ludzkości.

  • Scharakteryzujesz strukturę językową ludności świata oraz wyjaśnisz proces upowszechniania się wybranych języków na świecie i podasz jego konsekwencje.

  • Przeanalizujesz zróżnicowanie struktury wykształcenia ludności na świecie i wykażesz jej związek z poziomem rozwoju społeczno‑gospodarczego.