Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1JT9CP5pReHQ
Ilustracja przedstawia duży plac, na którym w zwartym szeregu po przeciwległych stronach stoją żołnierze. Żołnierze zasiadają na koniach (po lewo i po prawo), wśród nich widzimy także kilku żołnierzy piechoty (po prawo). Żołnierze po prawo ubrani są w galowe mundury, ziemne marynarki z czerwonymi szarfami, białe spodnie i czapki w kształcie półksiężyca lub rogala. Żołnierze po prawej stronie maja na ciemnych marynarkach munduru jasne szarfy, a na głowach wysokie czapki. Na środku placu dwóch żołnierzy jeździe na czarnych koniach.

Konstytucja Królestwa Polskiego

Odprawa posyłek Wojska Polskiego na placu Saskim w Warszawie, Franciszek Pawłowski
Źródło: tylko do użytku edukacyjnego.

Po długich sporach, w maju 1815 r. obradujący w Wiedniu dyplomaci podpisali porozumienie w sprawie polskiej. Na jego mocy z ziem Księstwa, ale bez Wielkopolski (oddanej Prusom) oraz Krakowa, ustanowionego wolnym miastem, utworzono Królestwo Polskie, potocznie zwane też Kongresowym lub po prostu Kongresówką. Fryderyk August Wettin zrzekł się na rzecz imperatora swych praw do warszawskiego tronu, a nowe państwo połączono unią personalną z Rosją.

RCdq6fgSjFvrE1
Linia chronologiczna przedstawia następujące wydarzenia. 1795 Trzeci rozbiór Polski. 1807 Powstanie Księstwa Warszawskiego. Czerwiec 1815 Podpisanie aktu końcowego Kongresu Wiedeńskiego i podzielenie terenów Księstwa Warszawskiego między zaborców. 1815 Nadanie Kongresówce konstytucji. 1815‑1832 Okres istnienia Królestwa Kongresowego (Polskiego). 1825 Mikołaj Pierwszy carem Rosji i królem Polski. 29/30 listopada 1830 Wybuch powstania listopadowego. 1832 Wydanie przez cara Statutu Organicznego. 1848‑1849 Wiosna Ludów.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Twoje cele
  • Scharakteryzujesz ustrój Królestwa Polskiego.

  • Przeanalizujesz, czy nadana Królestwu konstytucja realizowała zasadę trójpodziału władzy i kto miał według niej prawo wyborcze.

  • Wyjaśnisz, dlaczego car Aleksander I przestał być liberałem.