Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R12uqIBjPcvK5
Ilustracja przedstawia flagi Unii Europejskiej, w tle znajduje się wielki, szary, nowoczesny budynek.

Organizacje międzynarodowe, związki gospodarczo‑polityczne – powtórzenie

Źródło: dostępny w internecie: Photo by Guillaume Périgois on Unsplash, domena publiczna.

Współpraca międzynarodowa istnieje od wieków, jednak na intensywności zyskała w ostatnich kilkudziesięciu latach. Państwa współpracują ze sobą na płaszczyźnie gospodarczej, politycznej, militarnej, a także społeczno‑kulturowej. Organizacje międzynarodowe są najbardziej rozpowszechnioną i zinstytucjonalizowaną formą współpracy, która przekracza granice państwowe. Liczba organizacji, do których należy państwo, świadczy o jego otwartości i roli, jaką odgrywa na arenie międzynarodowej. O skuteczności tej formy integracji międzynarodowej świadczy dynamiczny wzrost liczby organizacji i związków polityczno‑gospodarczych. W 2019 roku funkcjonowało ich na świecie blisko 73 tys., podczas gdy 20 lat wcześniej nieco ponad 36 tys. Najbardziej znaną organizacją zrzeszającą różne państwa jest Unia Europejska, do której Polska przystąpiła w 2004 roku. Instytucje takie jak UE mają na celu integrację swoich członków, co prowadzić ma do zacieśnienia więzi między poszczególnymi państwami, zwiększenia ponadnarodowego bezpieczeństwa oraz rozwoju, choćby na polu gospodarczym.

Twoje cele
  • Wyjaśnisz, czym jest integracja międzynarodowa oraz jakie są jej płaszczyzny i cele.

  • Przedstawisz przyczyny oraz pozytywne i negatywne skutki integracji politycznej i gospodarczej na świecie.

  • Omówisz działalność głównych organizacji politycznych, gospodarczych i militarnych działających w skali regionalnej i globalnej, ich cele działania oraz wymienisz ich kraje członkowskie.

  • Wyjaśnisz rolę ważniejszych organizacji międzynarodowych w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym różnych regionów świata.

  • Omówisz zasady i formy współpracy międzynarodowej w Europie.

  • Przeanalizujesz pozytywne i negatywne skutki integracji europejskiej.