Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1XRysR9QwK1L
Ilustracja przedstawia widok z lotu ptaka na duże miasto. Są tam liczne kominy i budynki fabryk.

Przejawy odradzania się polskości na Górnym Śląsku, Warmii i Mazurach

Lata walk o polskość Górnego Śląska sprawiły, że po I wojnie światowej najbardziej uprzemysłowiona część tego regionu znalazła się w granicach Polski.
Źródło: dostępny w internecie: polskiedzieje.pl, tylko do użytku edukacyjnego na zpe.gov.pl.

Choć Śląsk od XIV w. w większej części pozostawał poza granicami państwa polskiego i rządzili tam lokalni książęta, jego związki z polskością pozostawały silne. Z drugiej strony wpływy niemieckie rosły tam już od średniowiecza, a po włączeniu tego terytorium do Prus w połowie XVIII w. rozpoczęła się zorganizowana akcja germanizacyjna. Mimo nacisków żywioł polski trwał, nie tylko na obszarze najbliższym macierzy; w podwrocławskich Laskowicach ostatnie nabożeństwo po polsku zostało odprawione w tamtejszym kościele ewangelickim w roku 1881. Na Górnym Śląsku ludność polskojęzyczna stanowiła bezwzględną większość aż do I wojny światowej, co przyznawali sami Niemcy (znany kartograf Richard Andree szacował, że 75 proc. mieszkańców mówi tam po polsku). Ważną rolę w zachowaniu, a nawet rozbudzaniu polskości odegrali księża katoliccy, lokalni działacze, wydawcy polskich książek i gazet oraz społecznicy. To dzięki nim możliwe były zrywy powstańcze z lat 1919–1921, które sprawiły, że do niepodległej II Rzeczypospolitej  została włączona co prawda tylko jedna trzecia część Górnego Śląska, ale za to bardziej zaludniona i uprzemysłowiona.

Sytuacja Polaków na Warmii i Mazurach potoczyła się inaczej. Będąca integralną częścią Rzeczypospolitej przez trzy stulecia, katolicka Warmia utrzymywała więź z Polską m.in. dzięki działaniom księży. Warmiacy udzielali pomocy powstańcom styczniowym, ukazywała się tam w latach 1886–1939 polska „Gazeta Olsztyńska”. Protestanckie Mazury, które jako lenno w pośredni sposób były zależne od Polski tylko przez nieco ponad sto lat, aż do XX w. w południowej części zamieszkane były przez ludność mówiącą po polsku. Byli to głównie potomkowie uciekinierów i osadników z północnego Mazowsza. Jednak mimo przywiązania do języka, a właściwie podobnej do kurpiowskiej gwary mazurskiej, mieszkańcy regionu nie czuli silnych związków z Polską i w plebiscycie w 1920 r. w przeważającej większości opowiedzieli się za pozostaniem w Prusach.

RW9CNO2bBVgEu1
Linia chronologiczna obejmuje następujące wydarzenia: 1772 rok pierwszy rozbiór Polski; 1793 drugi rozbiór Polski; 1795 trzeci rozbiór Polski; od 28 sierpnia 1914 roku do 11 listopada 1918 roku pierwsza wojna światowa; 28 czerwca 1919 roku podpisanie traktatu wersalskiego; od 16/17 sierpnia do 24 sierpnia 1919 roku pierwsze powstanie śląskie; od 19/20 sierpnia do 25 sierpnia 1920 roku drugie powstanie śląskie; 1920 rok opisanie linii Curzona; 15 marca 1923 roku zatwierdzenie wschodniej granicy Polski; od 2/3 maja do 5 lipca 1921 roku trzecie powstanie śląskie.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Twoje cele
  • Wyjaśnisz, dlaczego XIX‑wieczne rządy dążyły do podporządkowania sobie Śląska.

  • Przedstawisz argumenty przemawiające za włączeniem Warmii i Mazur do odrodzonej Polski i przeciw niemu.

  • Ocenisz skuteczność przeciwdziałania przejawom odradzania się polskości na Górnym Śląsku, Warmii i Mazurach.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida