Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RtsTtWsdZcvv2
Rysunek przedstawia europejskich władców rozdzierających białą mapę Europy z zaznaczonymi miastami i rzekami. Mężczyźni są ubrani w przeróżne mundury wojskowe, niektórzy z nich mają na głowach duże czarne czapki.

Sprawa polska na kongresie wiedeńskim

Rysunek satyryczny przedstawiający obrady kongresu wiedeńskiego, 1814 rok.
Źródło: Werra18, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 4.0.

Ekspansja republikańskiej Francji, która została zaatakowana przez monarchie europejskie, zaczęła się już w czasach rewolucji pod koniec XVIII wieku. Podbój kontynuował Napoleon I, budując system państw rządzonych przez Cesarstwo Francuskie albo mu podporządkowanych. Jednocześnie francuskie idee rewolucyjne rozpowszechniły się w całej Europie, a wojny i przemiany polityczne przyczyniły się do pobudzenia poczucia więzi narodowych. Po upadku Bonapartego zwycięskie monarchie odnowiły na kongresie wiedeńskim (1814–1815) system równowagi europejskiej w postaci tzw. koncertu pięciu mocarstw – Rosji, Wielkiej Brytanii, Prus, Austrii i Francji, które miały decydować o sprawach kontynentu. Przywróciły też przedrewolucyjne dynastie i ustrój absolutystyczny. Polska powróciła na mapę Europy, ale w okrojonym kształcie i zależna od Rosji.

R79NEhFasqbBT1
Linia chronologiczna przedstawia następujące wydarzenia. 1795 rok, trzeci rozbiór Polski. Listopad 1799 roku, dokonanie przewrotu 18 brumaire’a objęcie rządów przez Napoleona.  1807 rok, utworzenie Księstwa Warszawskiego. Od września do czerwca 1815 roku, obradowanie Kongresu Wiedeńskiego. Czerwiec 1815 roku, podpisanie aktu końcowego Kongresu Wiedeńskiego. 1815 rok, podzielenie terenów Księstwa Warszawskiego między zaborców i powstanie Królestwa Kongresowego. Od 1815 do 1832 roku, okres istnienia Królestwa Kongresowego, zwanego Królestwem Polskim. 1825 rok, Mikołaj pierwszy carem Rosji i królem Polski. 1828 rok, utworzenie Banku Polskiego. 1830 rok, powstanie listopadowe.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Twoje cele
  • Omówisz, kto reprezentował interesy polskie podczas kongresu wiedeńskiego.

  • Scharakteryzujesz postanowienia kongresu wiedeńskiego wobec ziem polskich.

  • Przeanalizujesz cele założycieli tzw. Świętego Przymierza.