RU5SB0pdbEwZM
Zdjęcie przedstawia kajdanki leżące na kartotece, w której zamieszczono odciski palców podejrzanego. Obok znajduje się mały kluczyk.

Prawo karne i prawo wykroczeń cz. 2

Źródło: Bill Oxford, domena publiczna.

Materiał jest częścią serii „Inne spojrzenie”.

Prawo karne i prawo wykroczeń należą do gałęzi prawa publicznego. Ich przepisy mają przede wszystkim chronić interes zbiorowości, a pośrednio również interes jednostki.

Obie te dziedziny prawa dotyczą wymierzania kar za czyny zabronione przez ustawę. Podstawową różnicą jest natomiast waga oraz stopień społecznej szkodliwości czynów objętych każdą z tych dziedzin.

W tym materiale poznasz podziały znamion czynów zabronionych, a także podziały przestępstw i wykroczeń.

Twoje cele
  • Wyjaśnisz, czym są znamiona czynu zabronionego.

  • Scharakteryzujesz kryteria podziału znamion czynu zabronionego.

  • Przeanalizujesz podział przestępstw i wykroczeń.