RnngY47EF6Rg0
Zdjęcie przedstawia stoliki, przy których siedzą ludzie.

Formy uczestniczenia obywateli w życiu publicznym

Źródło: Daria Shevtsova, domena publiczna.

Współczesne demokracje przedstawicielskie oparte są na wzajemnych relacjach między społeczeństwem obywatelskim (świadomymi swoich praw i obowiązków obywatelami) a wybranymi przez nich przedstawicielami, którzy podejmują decyzje w imieniu społeczeństwa. W XIX wieku Alexis Tocqueville podkreślał, że najważniejsza dla funkcjonowania demokracji jest współpraca między obywatelami. Wskazywał na działanie małych społeczności na terenie Stanów Zjednoczonych, podkreślając rolę stowarzyszeń lokalnych dla budowy poczucia wzajemnej odpowiedzialności za siebie, najbliższą okolicę i państwo, w którym żyli. Zwracał uwagę na potrzebę tworzenia świadomości społecznej jako podstawy funkcjonowania państwa demokratycznego.

Na podstawie jego wskazań można stwierdzić, że demokracja jest raczej zadana niż dana, że wymaga świadomego zaangażowania szerokich mas społecznych w kształtowanie relacji obywatele‑władza, pociągania rządzących do odpowiedzialności za podejmowane decyzje i prawnych możliwości ich odwoływania, jeśli nie wykonują właściwie swoich obowiązków. We współczesnych państwach demokratycznych istnieją różne mechanizmy uczestnictwa obywateli w życiu publicznym i ich możliwości wpływu na władzę i życie społeczne. Czy wiesz, jaki ty możesz mieć wpływ?

Twoje cele
  • Zdefiniujesz pojęcie partycypacji politycznej.

  • Scharakteryzujesz różne formy partycypacji politycznej.

  • Ocenisz znaczenie partycypacji dla funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego.