Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RA7ZRzJaAEfmA
Zdjęcie przedstawia cztery paszporty z różnych krajów.

Karta Polaka i repatriacja

Źródło: domena publiczna.

W preambule do ustawy o Karcie Polaka czytamy:

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka

(…) realizując postanowienia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie udzielania pomocy Polakom zamieszkałym za granicą w zachowaniu ich związków z narodowym dziedzictwem kulturalnym, wypełniając moralny obowiązek wobec Polaków, którzy na skutek zmiennych losów naszej Ojczyzny utracili obywatelstwo polskie, spełniając oczekiwania tych, którzy polskimi obywatelami nigdy wcześniej nie byli, lecz ze względu na swoje poczucie tożsamości narodowej pragną uzyskać potwierdzenie przynależności do Narodu Polskiego,
w celu wzmocnienia więzi łączących Polaków z Macierzą oraz wspierając ich starania o zachowanie języka polskiego oraz kultywowanie tradycji narodowej, postanawia się, co następuje (…).

ustawa Źródło: Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl.

Preambuła do ustawy o repatriacji głosi natomiast:

Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

W poczuciu głębokiej więzi z Polakami – potomkami dawnej Rzeczypospolitej, ofiarami komunistycznego terroru, przemocą zmuszonymi do opuszczenia ziemi przodków, osiedlonymi wbrew własnej woli na najtrudniejszych do zamieszkania obszarach byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich; pozbawionymi możliwości powrotu do Polski, prześladowanymi z powodu swojego pochodzenia oraz przywiązania do wiary, tradycji i umiłowania wolności, skazanymi na pracę w nieludzkich warunkach, głód, choroby i częstokroć na fizyczne wyniszczenie; którzy, mimo wszelkich przeciwności, nigdy nie wyrzekli się Polski, jej tradycji i kultury, a miłość i przywiązanie do Ojczyzny przekazali swoim potomkom – pragnąc zadośćuczynić za doznawane przez zesłańców krzywdy, uznając, że powinnością Państwa Polskiego jest umożliwienie repatriacji rodakom, którzy pozostali na Wschodzie,
postanawia się, co następuje (…).

ustawa2 Źródło: Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl.

Czy dostrzegasz różnice między intencjami przyświecającymi ustawodawcy podczas tworzenia dwóch wspomnianych ustaw? Do jakich przesłanek i historycznych okoliczności odwołują się te uroczyste wprowadzenia do aktów prawnych?

Czy wiesz, czego dotyczą przepisy prawne obejmujące repatriantów i posiadaczy Karty Polaka?

Twoje cele
  • Przeanalizujesz powody uregulowania przez ustawodawcę możliwości przyznawania Karty Polaka oraz kwestii repatriacji.

  • Wyjaśnisz warunki, które musi spełnić osoba ubiegająca się o Kartę Polaka lub chciałaby skorzystać z możliwości repatriacji.

  • Scharakteryzujesz uprawnienia posiadaczy Karty Polaka i repatriantów.