Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Karta Polaka

Ustawa o Karcie Polaka ma na celu wsparcie i podtrzymywanie kontaktów Polski z diasporądiasporadiasporą, z członkami przynależącymi do narodu polskiego, ale mieszkającymi w innych krajach. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w art. 6 ust. 2 stwierdza się:

bg‑cyan

Rzeczpospolita Polska udziela pomocy Polakom zamieszkałym za granicą w zachowaniu ich związków z narodowym dziedzictwem kulturalnym.

Norma ta stała się podstawą uchwalenia ustawy. Potrzeba ustanowienia Karty Polaka wypływała zatem z obowiązku państwa wobec rodaków, którzy żyjąc poza granicami kraju i stanowiąc około ⅓ narodu polskiego, także tworzą Polskę. Celem ustawy jest zatem sprawienie, żeby Polacy przyjeżdżający do ojczyzny nie byli traktowani jak cudzoziemcy. Karta ma też być alternatywą dla Polaków, którzy pragnąc kontaktów z ojczyzną, nie będą mogli lub nie będą chcieli skorzystać z prawa do uzyskania polskiego obywatelstwaobywatelstwoobywatelstwa.

Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do narodu polskiego.

Komu przynależy?

Zasady przyznawania oraz uprawnienia osoby, której przyznano Kartę Polaka, określa kilkakrotnie nowelizowana ustawa o Karcie Polaka z 7 września 2007 r.

Zgodnie z ustawą Karta Polaka może być przyznana osobie, która deklaruje przynależność do Narodu Polskiego oraz:

RCOYFVOs3Csj21
Przezentacja.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Ponadto Karta Polaka może być przyznana tylko osobie:

  1. nieposiadającej w dniu złożenia wniosku o wydanie Karty Polaka oraz w dniu przyznania Karty Polaka obywatelstwa polskiego lub

  2. nieposiadającej zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

  3. posiadającej status bezpaństwowca.

Karta Polaka może być także przyznana osobie, której polskie pochodzenie zostało stwierdzone zgodnie z przepisami ustawy o repatriacjirepatriacjarepatriacji, pod warunkiem wykazania się znajomością języka polskiego w stopniu co najmniej podstawowym.

Przyznanie Karty Polaka następuje w drodze decyzji na pisemny wniosek, który składa się u konsula właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub u wskazanego wojewody. Nie oznacza ono nabycia polskiego obywatelstwa ani stwierdzenia polskiego pochodzenia w rozumieniu odrębnych przepisów. Karta Polaka nie jest też dokumentem uprawniającym do przekraczania granicy ani do osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

R1Tb6dztiUHsU
Wzór Karty Polaka umieszczony w Dzienniku Ustaw
Źródło: domena publiczna.

Repatriacja

Prowadzenie akcji repatriacyjnej, czyli podejmowanie różnorodnych działań, które mają umożliwić powrót do kraju tym osobom bądź ich potomkom, które na skutek deportacji, zesłań i innych prześladowań narodowościowych i politycznych nie mogły się w Polsce nigdy osiedlić, jest traktowane przez polskie władze jako spełnienie moralnego obowiązku wynagrodzenia historycznych krzywd rodakom pochodzącym głównie z terenów azjatyckiej części byłego ZSRS.

Zasady nabywania obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji, prawa repatrianta, a także zasady i tryb udzielania pomocy repatriantom i członkom ich rodzin określa Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji.

W myśl ustawy repatriantem jest osoba, która przybyła do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej wydanej w celu repatriacji z zamiarem osiedlenia się na stałe. Osoba taka nabywa obywatelstwo polskie z mocy prawa z dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

Wiza krajowa w celu repatriacji może być wydana przez konsula osobie, która jest polskiego pochodzenia, a przed dniem wejścia w życie ustawy zamieszkiwała na stałe na terytorium obecnej: Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżanu, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej.

Wiza krajowa w celu repatriacji może być wydana małżonkowi i zstępnym do czwartego stopnia takiej osoby oraz ich małżonkom, jeżeli zamierzają oni przybyć do Rzeczypospolitej Polskiej z tą osobą z zamiarem osiedlenia się na stałe.

Osoba polskiego pochodzenia to, w rozumieniu ustawy, osoba deklarująca narodowość polską i wykazująca swój związek z polskością, której co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej, to znaczy potwierdziło swoją przynależność do Narodu Polskiego przez, w szczególności, pielęgnowanie polskich tradycji i zwyczajów.

Słownik

diaspora
diaspora

rozproszenie członków danego narodu bądź grupy etnicznej wśród innych narodów

obywatelstwo
obywatelstwo

przynależność osoby do określonego państwa, na mocy której jednostka ma określone prawa i obowiązki wobec państwa, a państwo, analogicznie, ma obowiązki i prawa wobec jednostki

preambuła
preambuła

wstęp do aktu prawnego, zwykle o istotnym znaczeniu politycznym, opisujący okoliczności wydania aktu oraz określający cele, jakim powinien on służyć

repatriacja
repatriacja

organizowana przez władze akcja przesiedlenia do kraju obywateli (np. jeńców wojennych, osób internowanych lub przymusowo przesiedlonych), którzy wskutek zmian granic lub działań wojennych znaleźli się na terytorium innych państw

zsyłka, zesłanie
zsyłka, zesłanie

wywiezienie skazanego w odległe, zwykle odludne i o niskim stopniu rozwoju cywilizacyjnego miejsce i przymusowe przetrzymywanie go tam