Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony
RwtUMudSsGwpn1

Współpraca, działanie, rozwój - człowiek w życiu publicznym

pixabay, licencja: CC 0
Pomaganie nakręca mnie. Informator dla wolontariuszyKatarzyna Braun
Katarzyna Braun Pomaganie nakręca mnie. Informator dla wolontariuszy

Są ludzie, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia niosą pomoc, angażują się w pracę na rzecz osób i instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego. Można ich spotkać, m.in. w: domach dziecka, hospicjach, domach pomocy społecznej, muzeach i schroniskach dla zwierząt. Pracują w instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych, placówkach kultury, sportu i wielu innych. To wolontariusze.

Pomaganie nakręca mnie. Informator dla wolontariuszy

Ćwiczenie 1

Po przeczytaniu powyższego tekstu wykonajcie zadanie, pracując w parach.

 • Zastanówcie się, jakie motywy kierują ludźmi, którzy decydują się zostać wolontariuszami.

Zapiszczcie wnioski i przedstawcie pozostałej części klasy.

Ćwiczenie 2

Wykonajcie zadanie, pracując w parach.

 • Zastanów się, dlaczego praca w wolontariacie może mieć pozytywny wpływ na wasze relacje społeczne. Wykorzystajcie zebrane wnioski do przygotowania krótkiego wystąpienia zachęcającego młodzież do pracy w wolontariacie.

Uwaga: Wystąpienie nie powinno zawierać więcej niż dziesięć zdań.

tAanSv9XdY_0000000S

Działanie, współpraca, rozwój, czyli człowiek w życiu publicznym

R4zYtKFp2AtAq
Plakat reklamujący dom kultury
pixabay, Plakat reklamujący dom kultury, licencja: CC 0
Co potrafię?
 • wskazać sposoby rozwiązywania konfliktów wewnątrz grupy;

 • uzasadnić znaczenie grupy społecznej dla rozwoju jednostki;

 • wyjaśnić, czym jest wykluczenie społeczne.

Nauczysz się
 • wskazywać korzyści wynikające z pracy w wolontariacie.

 • porównywć funkcje instytucji życia społecznego, w tym organizacji pozarządowych;

 • oceniać wpływ instytucji edukacyjnych, religijnych i kulturalnych na rozwój jednostki.

tAanSv9XdY_0000001I

Instytucje edukacyjne

Przez całe życie spotykamy ludzi reprezentujących instytucje, które kształtują nasz sposób postrzegania świata, nasze wartości oraz pomagają nam w zaspokajaniu naszych potrzeb.

Instytucje edukacyjne, np. przedszkola i szkoły, pomagają nam zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne na rynku pracy. Wspierają rodzinę, zmniejszają różnice kulturowe między ludźmi, ułatwiają równy start w dorosłe życie. Instytucje edukacyjne pomagają młodym ludziom zdobyć umiejętności potrzebne w zmieniającym się świecie.

Ćwiczenie 3

Przeczytaj zamieszczony opis sytuacji.

Rada Samorządu Uczniowskiego zaprosiła wszystkich uczniów i nauczycieli do udziału w debacie szkolnej poświęconej zasadom Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. Zaproponowano wprowadzenie kilku istotnych zmian. Jedna z nich dotyczy wprowadzenia dnia wolnego od sprawdzania wiedzy.

Wykonajcie zadanie, pracując w kilkuosobowych grupach.

 • Zastanówcie się, czy zaproponowane rozwiązanie będzie korzystne dla społeczności szkolnej. Wskażcie jego wady i zalety.

Przedstawcie wnioski pozostałej części klasy.

Ćwiczenie 4

Zastanów się, jakie umiejętności kształtowałeś/kształtowałaś, wykonując powyższe ćwiczenie. Wybierz właściwe spośród podanych:

 • podejmowanie decyzji

 • uważne słuchanie innych,

 • postrzeganie problemu z wielu perspektyw,

 • kreatywne wyszukiwanie nowych pomysłów,

 • bezinteresowne działanie w stosunku do innych osób.

Odpowiedź uzasadnij.

R7YEN1JV91uRd11
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0
tAanSv9XdY_0000002Q

Insytucje kultury

Instytucje kultury pozwalają nam zaspokajać potrzeby wyższego rzędu, czyli duchowe. Bogata infrastruktura kulturalna jest charakterystyczna dla społeczeństw wysoko rozwiniętych. Instytucje kultury kształtują prospołeczne postawy jednostek. Wpływają na zwiększenie poziomu tolerancji wobec inności. Podejmując trudne społecznie tematy, ułatwiają uczestnikom znalezienie odpowiedzi na ważne, życiowe pytania.

RFb2GzmgxTCpG11
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0
RXBUDLvcVVpLK11
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0
Kod kulturowy
Definicja: Kod kulturowy

To znaczenie, jakie w danej kulturze przypisywane jest rzeczom i zjawiskom, nawiązujące do literatury, sztuki, teatru czy filmu.

tAanSv9XdY_00000039

Insytucje religijne

Religia towarzyszy człowiekowi od momentu, kiedy zaczął dostrzegać złożoność otaczającego go świata. W każdym systemie religijnym możemy odnaleźć podstawowe normy regulujące zasady życia społecznego. Przynależność do wspólnoty wyznaniowej jest ważną decyzją określającą system wartości jednostki. Dla wielu z nas aktywność we wspólnotach religijnych stanowi ważny element rozwoju i wychowania.

RA5r20w2OmYIm
prawosławni subdiakoni
Testus, prawosławni subdiakoni, licencja: CC BY-SA 3.0
RiMhIHkudEqc3
Muzułmanie modlący się w meczecie
Antonio Melina/Agência Brasil, Muzułmanie modlący się w meczecie, licencja: CC BY 3.0
R1T0pX5JmYP0d
Chrzest w większości Kościołów ewangelikalnych następuje przez całkowite zanurzenie w wodzie katechumena w wieku dorosłym
Aviv ben Jehuda, Chrzest w większości Kościołów ewangelikalnych następuje przez całkowite zanurzenie w wodzie katechumena w wieku dorosłym , licencja: CC BY-SA 4.0

Działalność charytatywna – niesienie bezinteresownej pomocy ludziom, którzy jej potrzebują.

tAanSv9XdY_0000003X

Organizacje pozarządowe

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.

Art. 12. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno‑zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji.

tAanSv9XdY_00000_BIB_002Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., XXXX ?.
Organizacja pozarządowa
Definicja: Organizacja pozarządowa

Organizację pozarządową tworzy grupa ludzi działająca z własnej inicjatywy na rzecz wybranego przez siebie dobra wspólnego. Jej członkowie rezygnują z czerpania zysku z prowadzonej działalności.

Organizacje pozarządowe, w odróżnieniu od organów publicznych, powstają z inicjatywy prywatnych osób. Podobnie jak władze publiczne, działają w interesie publicznym, a nie prywatnym. Wśród nich znajdują się zarówno małe, działające w środowisku lokalnym, jak i liczące kilka tysięcy członków organizacje, prowadzące działania o zasięgu międzynarodowym. Organizacje pozarządowe mają różnorodną formę prawną i zakres działania. Typowe i najliczniejsze formy prawne, w jakich działają organizacje pozarządowe w Polsce, to stowarzyszenia i fundacje. Ze względu na zakres działania wyróżniamy, np.:

 • organizacje ekologiczne działające na rzecz ochrony środowiska naturalnego;

 • organizacje humanitarne udzielające pomocy ofiarom klęsk i katastrof spowodowanych warunkami naturalnymi lub działalnością człowieka, np. konfliktami zbrojnymi.

tAanSv9XdY_0000004F

Organizacje pozarządowe

Ćwiczenie 5

Zbierz informacje dotyczące jednej z organizacji pozarządowych działających w Polsce.

Działaj w porozumieniu z kolegami i koleżankami z klasy – każdy z was powinien zaprezentować inną organizację. Pamiętaj! W Polsce działa ponad 100 tys. zarejestrowanych organizacji pozarządowych.

RHpYocOGakvjr11
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0
tAanSv9XdY_0000004R

Podsumowanie

Instytucje życia społecznego, zarówno te reprezentujące organy państwa, jak i tworzone z inicjatywy obywateli, stanowią ważny element współżycia społecznego. Ich rolą jest wspomaganie rodziny w procesie socjalizacji, zaspokajanie jej ekonomicznych czy kulturowych i duchowych potrzeb. Dzięki instytucjom życia społecznego budujemy swoją tożsamość, zdobywamy wykształcenie, uczymy się współżycia w grupie. Bez nich trudno byłoby tworzyć podstawy życia społecznego i wspólnie budować przyszłość społeczeństwa.

Ćwiczenie 6
RK9OcYZ02Adtp1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 7
R1KLGiBl6qiY91
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
RhdiQY7imcbCE1
Trzeci sektor w Polsce stowarzyszenia, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, organizacje samorządu zawodowego, gospodarczego i pracodawców w 2012 r
Contentplus.pl sp. z o.o., Trzeci sektor w Polsce stowarzyszenia, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, organizacje samorządu zawodowego, gospodarczego i pracodawców w 2012 r, 2014, licencja: CC BY 3.0[online], dostępny w internecie: http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5490/1/3/1/gs_stow_fund_i_spol_podm_wyz_2012.pdf [dostęp 5.11.2015 r.]
Ćwiczenie 8

Wskaż województwa, w których był najniższy odsetek organizacji pozarządowych mających w nim swoje siedziby.

Ćwiczenie 9

Wskaż województwo, w którym odsetek mających w nich swoje siedziby

A. stowarzyszeń wynosił 10%.
B. stowarzyszeń i fundacji był identyczny.
C. fundacji był najwyższy w Polsce.