Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Przypomnijmy wzory na pole i obwód koła.

Pole koła P=πr2 oraz obwód koła L=2πr, gdzie π3,14159 jest stałą matematyczną definiowaną jako stosunek obwodu koła do jego średnicy.

Wycinek koła
Definicja: Wycinek koła

Wycinkiem koła nazywamy każdą z dwóch jego części wyznaczonych przez dwa promienie tego koła wraz z tymi promieniami. Kąt środkowy pomiędzy tymi promieniami nazywamy kątem wycinka.

R16Wj6LWpuRxV1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
Przykład 1

Obliczmy pole wycinka koła o promieniu 3, którego kąt jest równy α=45°.

Zastanówmy się, jaką częścią całego koła jest ten wycinek.

R1OzakB5wIDgs1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Zauważmy, że 45°360°=18. Zatem pole wycinka stanowi ósmą część pola koła.

Pwycinka=18Pkoła
Pwycinka= 18πr2
Pwycinka= 18·π·32=98π.
Pole wycinka
Definicja: Pole wycinka

Pole wycinka koła o promieniu r i kącie α jest równe

Pwycinka=α360°·πr2.
 Odcinek koła
Definicja:  Odcinek koła

Odcinkiem koła nazywamy każdą z dwóch części, na jakie dzieli to koło jego cięciwa wraz z tą cięciwą i łukiem okręgu.

RHdkhWvpsJeKz1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
R6rPGIn2bwtvv1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
1
Polecenie 1

Zapoznaj się z apletem i określ, jaki jest związek między polem odcinka, a polem wycinka koła.

R1SiAHwJ5QHn41
Aplet przedstawia okrąg o środku w punkcie z S z zaznaczonymi punktami B oraz A. Punkt B jest nieruchomy, natomiast punktem A można się przemieszczać po okręgu, zmieniając w ten sposób długość cięciwy AB oraz miarę kąta alfa w trójkącie A B S. Obok rysunku znajduje się komentarz dotyczący tego jak obliczyć pole odcinka koła o środku w punkcie S i kącie środkowym alfa wykorzystując pole wycinka koła i trójkąta A B S. Pole wycinka równa się iloczynowi ilorazu alfa przez 360 stopni i pi r do potęgi drugiej, bez względu na to jak umiejscowiony jest na okręgu punkt A . Natomiast wzór na pole odcinka koła zmienia się wraz z położeniem punktu A. Jeżeli środek okręgu znajduję się poza odcinkiem koła wówczas wzór na jego pole jest równy pole wycinka minus pole trójkąta A B S. Jeżeli środek okręgu znajduję się wewnątrz odcinka koła to pole tego odcinka równa się pole wycinka plus pole trójkąta A B S.
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Obliczymy pole odcinka koła.

  • przypadek I

Środek koła leży na zewnątrz odcinka koła. Wtedy pole tego odcinka jest mniejsze od połowy pola koła.

Połączmy końce cięciwy ze środkiem okręgu. Otrzymane promienie wraz z cięciwą są bokami trójkąta równoramiennego ASB, a kąt α między ramionami SASB jest kątem wycinka koła ASB. Pole odcinka koła obliczymy, odejmując od pola wycinka pole trójkąta ASB.

R16Cdsp7hj6CF1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
 Podcinka=Pwycinka-Ptrójkąta.
  • przypadek II

Środek koła leży wewnątrz odcinka koła. Pole odcinka jest wtedy większe od połowy pola koła. Tak jak poprzednio, połączmy końce cięciwy ze środkiem okręgu.

Otrzymane promienie wraz z cięciwą są bokami trójkąta równoramiennego ASB. Między ramionami SASB znajduje się kąt α. Pole odcinka koła obliczymy, dodając pole trójkąta ASB do pola wycinka.

RkXZgfvCoBhSy1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
Podcinka=Pwycinka+Ptrójkąta.
  • przypadek III

Środek koła leży na cięciwie AB.

Cięciwa AB jest wtedy średnicą koła o promieniu r. Każdy z dwóch wyznaczonych przez nią odcinków koła jest półkolem o polu πr22.