Wyrażam własną opinię, argumentuję, piszę rozprawkę

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń:

 • zna zasady redagowania rozprawki,

 • wie, co to jest: teza, argument, wniosek,

 • wie, jakie są zasady pracy w grupie.

b) Umiejętności

Uczeń potrafi:

 • redagować rozprawkę,

 • wskazać poszczególne części kompozycyjne rozprawki,

 • stosować wyrażenia i zwroty decydujące o spójności tekstu,

 • formułować argumenty i wnioski,

 • postawić tezę,

 • stworzyć tekst poprawny pod względem językowym,

 • współpracować w grupie.

2. Metoda i forma pracy

Praca w grupie, ćwiczenia redakcyjne, heureza.

3. Środki dydaktyczne

Tekst wzorcowej rozprawki, kserokopie ze słownictwem decydującym o spójności tekstu.

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

Nauczyciel podaje temat lekcji. Po czym wyjaśnia, czym jest rozprawka, kiedy należy stosować tę formę wypowiedzi, czemu służy.

b) Faza realizacyjna

 1. Uczniowie zapoznają się z tekstem wzorcowej rozprawki. (załącznik 1)

 2. Prowadzący objaśnia pojęcia: teza, argument, wniosek.

 3. Na polecenie nauczyciela uczniowie zaznaczają w tekście wzorcowej rozprawki: wstęp, tezę, kolejne argumenty i wniosek.

 4. Uczniowie w grupach redagują plan dekompozycyjny wzorcowej rozprawki.

 5. Przedstawiciele grup prezentują efekty pracy zespołów.

 6. Nauczyciel zwraca uwagę na wyrazy wyrażenia i zwroty, które zostały w tekście podkreślone, informuje, że służą one nadaniu spójności. Rozdaje uczniom kartki z potrzebnymi przy pisaniu własnego tekstu wyrażeniami. (załącznik 2)

 7. Na polecenie nauczyciela uczniowie podają propozycje tematów rozprawek, jeden uczeń zapisuje zgłaszane tytułu na tablicy.

 8. Uczniowie podzieleni na grupy wybierają jeden z tematów, a następnie redagują plan rozprawki i piszą rozprawkę na wybrany temat.

c) Faza podsumowująca

Lekcję kończy prezentacja prac, korekta merytoryczna i językowa.

5. Bibliografia

 1. Janik - Płocińska B., Pawlic - Rafałowska E., Formy wypowiedzi pisemnej, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2005.

 2. Strona internetowa: http://eduseek.interklasa.pl/artykuly/artykul/ida/2720/idc/9/.

6. Załączniki

Karta pracy ucznia

załącznik 1.

Czy można się obyć książki?

Człowiek, żeby przeżyć, potrzebuje tak naprawdę niewielu rzeczy – pożywienia, picia, snu. Czy jednak takie życie ma sens? Czy dziś komukolwiek to wystarcza?

Musimy przecież się uczyć, zdobywać wiedzę, przygotowywać się do przyszłego zawodu. Chętnie też rozwijamy swoje zainteresowania. Do tego wszystkiego potrzebujemy książek. Nie da się więc bez nich obyć we współczesnym świecie.

Po pierwsze, książki są skarbnicą wiedzy. Czytając je, dowiadujemy się wielu ciekawych rzeczy, zdobywamy wiedzę. To książki dostarczają nam informacji, jak żyją ludzie na innych kontynentach, jak funkcjonuje świat przyrody, jak wyglądała egzystencja naszych przodków.

Po drugie, dzięki podręcznikom możemy się uczyć, zdobywać wykształcenie i rozwijać swoje zainteresowania. Pomagają nam w tym słowniki i encyklopedie. Sięgamy po nie, by sprawdzić znaczenie niezrozumiałych słów lub zaczerpnąć potrzebnych nam informacji.

Bez wątpienia także ciekawe lektury są doskonałym sposobem spędzania wolnego czasu. Dostarczają nam rozrywki i rozwijają naszą wyobraźnię.

Kolejną sprawą jest to, że książka to najlepszy przyjaciel. Kiedy jest nam smutno i źle, możemy przenieść się w świat fikcyjnych bohaterów. Oni nigdy nas nie zawiodą.

Ponadto, czytając, rozwijamy się intelektualnie i przygotowujemy do udziału w życiu kulturalnym.

Z podanych argumentów jasno wynika, że współczesny człowiek nie może się obyć bez książek. Sięgajmy więc po nie jak najczęściej. Pamiętajmy też o tym, by je szanować i dbać o nie.

załącznik 2.

Wyrazy i wyrażenia decydujące o spójności tekstu:

po pierwsze, po drugie, na wstępie chciałbym wspomnieć o..., kolejną sprawą jest to, że..., następna sprawa to..., kolejnym argumentem jest to, że..., na poparcie mojego stwierdzenia chcę przytoczyć opinię..., ponadto..., inną sprawą jest to, że..., na koniec pragnę dodać, że..., reasumując..., podsumowując moje rozważania...,

7. Czas trwania lekcji

2 × 45 minut

8. Uwagi do scenariusza

brak

RHCkGzDu4GDvM

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 97.00 KB w języku polskim
RPO5wmAK0kRB4

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 22.50 KB w języku polskim