Scenariusz zajęć

II etap edukacyjny

Temat: Zapobiegajmy konfliktom!

Treści kształcenia:

Uczeń:

 1. Tworzy wypowiedź ustną i pisemną – język polski (III.1),

 2. Kształtuje postawy sprzyjające dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu – wstęp do podstawy programowej,

 3. Współpracuje w grupie – wstęp do podstawy programowej,

 4. Utrwala wiadomości na temat państwa polskiego za Piastów – historia i społeczeństwo (10).

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • Zapobiega sytuacjom konfliktowym,

 • Ustala zasady współpracy,

 • Wyszukuje potrzebne informacje,

 • Czyta ze zrozumieniem,

 • Wnioskuje na podstawie zdobytej wiedzy.

Nabywane umiejętności:

Uczeń:

 • Rozwiązuje konflikty,

 • Komunikuje się w języku ojczystym,

 • Planuje i organizuje pracę w grupie,

 • Posługuje się technologiami informacyjno‑komunikacyjnymi, także w celu wyszukiwania i korzystania z informacji.

Środki dydaktyczne:

 • Zasoby multimedialne: zadanie interaktywne Decyzja księcia, karty pracy (Książęcy testament oraz Mam pomysł),

 • Komputer z głośnikami/tablica interaktywna,

 • Mapa Polski,

 • Tablica, kreda/pisak.

Metody nauczania:

 • Podająca: rozmowa,

 • Problemowe: aktywizujące – burza mózgów, zabawa w Króla Lula – z elementami pantomimy,

 • Programowana: z użyciem komputera,

 • Praktyczna: ćwiczenia przedmiotowe.

Formy pracy:

 • Zbiorowa jednolita,

 • Grupowa jednolita,

 • Indywidualna zróżnicowana.

Przebieg zajęć:

1. Nauczyciel wita uczniów i rozdaje karty pracy Książęcy testament.

Dzieci pracują indywidualnie, korzystając z komputera: poszukują informacji na temat testamentu Bolesława Krzywoustego i odpowiadają na pytania testu jednokrotnego wyboru. Po skończeniu pracy następuje wspólne sprawdzenie poprawności udzielonych odpowiedzi.

2. Zadanie interaktywne Decyzja księcia.

Ćwiczenie wykonywane jest przy użyciu tablicy interaktywnej lub komputera z głośnikami. Uczniowie – w odpowiedzi na postawione pytanie: „Jak sytuację konfliktową próbował rozwiązać Bolesław Krzywousty?” – mają połączyć w pary imiona książąt z ziemiami, które otrzymali. Uczniowie interesujący się geografią mogą wskazać na mapie Polski tereny, o których mowa w zadaniu.

3. Podsumowanie dotychczas poznanych wiadomości: uczniowie, patrząc na mapę, omawiają podział Polski na dzielnice dokonany przez Bolesława Krzywoustego.

4. Zabawa w Króla Lula.

Uczniowie dzielą się na grupy 5‑osobowe. W każdym zespole wybrany za pomocą wyliczanki lub głosowania król zostaje posadzony na krześle (tronie). Reszta dzieci ustala – tak, aby król nie usłyszał ich narady – jakąś czynność, którą za chwilę będą odgrywać przed władcą. Gdy są gotowe, stają przed nim i podejmują dialog według ustalonego schematu:

Dzieci: Dzień dobry ci, królu Lulu!

Król: Dzień dobry wam, dzieci śmieci! Gdzieście były?

Dzieci: W lesie.

Król: A coście robiły?

Dzieci w odpowiedzi pantomimicznie pokazują, co robiły. Król ma odgadnąć, jaką czynność naśladują. Kiedy rozwiąże zagadkę, wybiera swego następcę. Zabawa powtarza się przed nowym królem.

Nauczyciel powinien zachęcić uczniów o dużych uzdolnieniach społecznych (np. odznaczających się zdolnościami przywódczymi), aby czuwali nad przestrzeganiem reguł gry: dbali o sprawiedliwy przebieg wyborów na króla, przypominali innym dzieciom o przyjaznej atmosferze zabawy, pomagali wyjaśniać ewentualne nieporozumienia, zachęcali członków całej grupy do wspólnych działań. W każdym zespole jest jedna osoba, której zostaje przydzielona taka rola.

5. Praca zespołowa – burza mózgów.

Po skończonej zabawie uczniowie zapisują na tablicy zasady, które pomogły uniknąć konfliktu.

Przykłady spostrzeżeń:

 • Sprawny podział klasy na grupy,

 • Sprawiedliwy wybór króla Lula na podstawie klarownych reguł,

 • Życzliwa atmosfera,

 • Udział w zabawie wszystkich dzieci,

 • Nieobrażanie się.

6. Karta pracy Mam pomysł.

Uczniowie zapisują pomysły na uniknięcie konfliktów z rówieśnikami w czasie pracy i zabawy. Dzieci o zainteresowaniach historycznych, które mają uzdolnienia językowe oraz potrafią wnioskować na podstawie zdobytej wiedzy, otrzymują zadanie dodatkowe: zredagowanie krótkiego tekstu odpowiadającego na pytanie: „Czy pomysł Bolesława Krzywoustego zapobiegł konfliktom rodzinnym?”.

7. Podsumowanie zajęć: sprawdzenie i omówienie kart pracy, powtórzenie ważniejszych informacji, odczytanie i skomentowanie tekstów uczniów, którzy otrzymali zadanie dodatkowe.

R1Mi2ikrA9bxP

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 55.50 KB w języku polskim
RBkapIaKFyEdS

Pobierz załącznik

Plik ODT o rozmiarze 41.06 KB w języku polskim