Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

III ETAP EDUKACYJNY

Temat: Zdolność skupiająca soczewki.

TREŚCI KSZTAŁCENIA:

Fizyka, III etap edukacyjny, 7.6: opisuje bieg promieni przechodzących przez soczewkę skupiającą i rozpraszającą (biegnących równolegle do osi optycznej), posługując się pojęciami ogniska i ogniskowej)

Dodatkowe wymagania szczegółowe Podstawy programowej, które można realizować przy pomocy danego pakietu zasobów:

  • Fizyka, III etap edukacyjny, 7.3: wyjaśnia powstawanie obrazu pozornego w zwierciadle płaskim, wykorzystując prawa odbicia; opisuje zjawisko rozproszenia światła przy odbiciu od powierzchni chropowatej;

  • Fizyka, III etap edukacyjny, 7.4: opisuje skupianie promieni w zwierciadle wklęsłym, posługując się pojęciami ogniska i ogniskowej, rysuje konstrukcyjnie obrazy wytworzone przez zwierciadła wklęsłe;

  • Fizyka, III etap edukacyjny, 9.14: wytwarza za pomocą soczewki skupiającej ostry obraz przedmiotu na ekranie, odpowiednio dobierając doświadczalnie położenie soczewki i przedmiotu

CELE ZOPERACJONALIZOWANE:

  • uczeń zna rodzaje soczewek (soczewki skupiające i rozpraszające),

  • uczeń wie, jaki jest bieg promieni świetlnych po przejściu przez soczewkę skupiającą,

  • uczeń zna i rozumie pojęcia: główna oś optyczna, środek soczewki, ognisko rzeczywiste soczewki, ogniskowa soczewki,

  • uczeń wie co to jest zdolność skupiająca soczewki, wie, że jednostką zdolności skupiającej jest dioptria,

  • uczeń wie, jaki jest bieg promieni świetlnych po przejściu przez soczewkę rozpraszającą,

NABYWANE UMIEJĘTNOŚCI

Uczeń:

  • potrafi wyznaczyć doświadczalnie bieg promienia świetlnego po przejściu przez soczewkę wypukłą i wklęsłą

Etapy lekcji

Obszar edukacyjny

Kompetencje kluczowe

Sposób realizacji

Środki dydaktyczne

Metody nauczania

Formy pracy

Etap wstępny

Fizyka

Porozumiewanie się w języku ojczystym; myślenie matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne; umiejętność uczenia się; świadomość i ekspresja kulturalna

Zapoznanie uczniów z tematem oraz celem lekcji.

Przypomnienie wiadomości na temat własności światła.

Podające: pogadanka

Zbiorowa, jednolita

Etap realizacji

Fizyka

Myślenie matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne; umiejętność uczenia się

Nauczyciel odtwarza prezentację multimedialną.

Prezentacja multimedialna ,,Soczewki.”

Eksponujące:

Prezentacja multimedialna

Zbiorowa (grupowa) jednolita

Fizyka

Myślenie matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne; umiejętność uczenia się.

Przeprowadzenie ćwiczenia

Uczniowie wyznaczają doświadczalnie bieg promienia świetlnego po przejściu przez soczewkę wypukłą i wklęsłą oraz miejsce powstania ogniskowych soczewek.

Ćwiczenie ,,Soczewki.”

Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe

Zbiorowa (grupowa) jednolita

Fizyka

Myślenie matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne; umiejętność uczenia się.

Wykonanie doświadczenia.

Nauczyciel pomaga uczniom w przeprowadzeniu doświadczenia.

Załącznik nr 1 do scenariusza.

Praktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne

Zbiorowa (grupowa) jednolita

Fizyka

Porozumiewanie się w języku ojczystym; myślenie matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne; umiejętność uczenia się; świadomość i ekspresja kulturalna

Dyskusja na temat:

Gdzie można spotkać soczewki skupiające i rozpraszające w życiu codziennym?

Uczniowie wyszukują informacje na powyższy temat w różnych źródłach.

Komputer, internet

Problemowa: aktywizująca: panelowa

Zbiorowa, jednolita

Etap końcowy

Fizyka

Podsumowanie lekcji.

Podająca: pogadanka

*propozycja dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Fizyka

Myślenie matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo - techniczne

Chętni uczniowie mogą przygotować Prezentację multimedialną na temat ,,Soczewka skupiająca w oku ludzkim”

Praktyczna: ćwiczenia przedmiotowe

Indywidualna, zróżnicowana

ZAŁĄCZNIK NR 1 – INSTRUKCJA PRZEPROWADZENIA DOŚWIADCZENIA

Doświadczenie 1

Przejście światła przez soczewki

Przygotuj :

stolik optyczny, soczewkę wypukłą (lub tarczę Kolbego). Na stoliku optycznym umieszczamy soczewkę wypukłą i obserwujemy załamanie promieni światła.

Obserwacja :

Promienie po przejściu przez soczewkę wypukłą zbiegają się w punkcie, który nazywamy ogniskiem soczewki (F). (W punkcie tym skupia się energia tych promieni.)

Wniosek :

Soczewka wypukła skupia wiązkę promieni, więc jest soczewką skupiającą.

Zastosowanie w praktyce :

a)Wykorzystanie soczewek : lupa, mikroskop, lornetka, aparat fotograficzny, aparat projekcyjny (rzutnik do przeźroczy), okulary.

b)UWAGA ! Pozostawiona w lesie butelka może podziałać jak soczewka, skupiając promienie słoneczne powodując pożar!

Doświadczenie 2

Otrzymywanie obrazów za pomocą soczewki skupiającej.

Przygotuj :

stolik optyczny i soczewkę wklęsłą . Umieść soczewkę na stoliku optycznym i obserwuj przejście przez nią promieni (równoległych).

Obserwacja :

Po przejściu przez soczewkę wklęsłą promienie ulegają rozproszeniu

Wniosek :

Soczewka wklęsła rozprasza wiązkę promieni –jest soczewką rozpraszającą.

Zastosowanie w praktyce :

  1. Wykorzystuje się je w układach z soczewkami skupiającymi np. w niektórych lornetkach, w okularach.

Doświadczenie 3

Otrzymywanie obrazów za pomocą soczewki skupiającej.

Przygotuj :

soczewkę skupiającą, świecę, biały ekran (kartka papieru).

Między zapaloną świeczką, a ekranem umieszczamy soczewkę (lupę). Lupę raz zbliżamy, a raz oddalamy od zapalonej świecy.

Obserwacja

a/ gdy soczewka znajduje się dalej od świecy, obraz przedmiotu jest mniejszy, jak na kliszy aparatu fotograficznego.

b/ gdy soczewka znajduje się blisko przedmiotu powstały obraz jest większy od świecy, jak w rzutniku.

W obu przypadkach obraz jest odwrócony.

R16otD6n2AeZD

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 89.00 KB w języku polskim
R1WHjcMusaJxw

Pobierz załącznik

Plik ODT o rozmiarze 75.23 KB w języku polskim
R1Pf7KpDcRqn3
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida