Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony
R1edprzVIRJcF11
Okładka - zwykłe i niezwykłe miejsca Źródło: pixabay, licencja: CC 0.
pixabay, licencja: CC 0

Wiele osób silnie przywiązuje się do swojego miejsca urodzenia lub zamieszkania. Region, z którym odczuwamy emocjonalny związek, nazywa się „małą ojczyzną”. Czujemy się w niej jak u siebie w domu: swojsko, dobrze, bezpiecznie. Nie tylko różne obiekty kojarzą nam się z tym miejscem, ale także ludzie, których spotykamy na swojej drodze i z którymi budujemy różne więzi.

Już wiesz

1) Zgromadź jak najwięcej informacji na temat miejsca, w którym mieszkasz, oraz przynieś na lekcję związane z nim foldery, ulotki, zdjęcia, mapy itd.

2) Przeprowadź krótki wywiad z osobą, która mieszka w twojej okolicy od urodzenia. Postaraj się tak prowadzić rozmowę, by twój rozmówca opisywał wybrane przez siebie miejsca, ciekawe zdarzenia oraz uczucia, jakimi darzy to miejsce.

j0000007VMB2v27_0000000H

Krótko o opisie

Opis pojawia się w różnych tekstach użytkowychj0000007VMB2v27_000tp001tekstach użytkowych, zarówno oficjalnych, jak i nieoficjalnych, które służą codziennej komunikacji. Stanowi część opowiadania, ogłoszenia, listu, reklamacji czy życiorysu. Może być szczegółową prezentacją miejsca, sytuacji lub przeżyć. Składa się zwykle z trzech części: 1. wprowadzenia; 2. rozwinięcia i 3. zakończenia. W części wstępnej wprowadza się podstawowe informacje o przedmiocie opisu. Następnie dostarcza się bardziej szczegółowych danych zgodnie z przyjętym wcześniej zamysłem. Na koniec wyraża się opinię lub odczucia.

Opis miejsca

Opisywane miejsca to na przykład biurko w pokoju, mieszkanie czy budynek. Podczas ich prezentacji można zacząć od ogółu do szczegółu (opis pokoju) lub od zewnątrz do wewnątrz (opis domu). Osoba opisująca może być nieruchomym obserwatorem (opis statyczny) lub reżyserem z kamerą w ręku (opis dynamiczny).

Opis sytuacji

Opis sytuacji obejmuje różne wydarzenia, które przypominają kadr wycięty z filmu. Może to być opis wypadku, nieoczekiwanego zdarzenia lub uroczystości rodzinnej. Autor staje się wówczas świadkiem wydarzenia lub jego uczestnikiem.

Opis przeżyć wewnętrznych

Opis przeżyć wewnętrznych dotyczy różnych stanów psychicznych, które odczuwamy, np. smutku, miłości, bólu, zdziwienia. Każdy z nas w inny sposób działa, myśli i czuje, dlatego inny charakter będą miały opisy autorstwa np. człowieka porywczego, marzyciela czy optymisty.

Rs9aKlGWOg6KQ1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
j0000007VMB2v27_000tp001
j0000007VMB2v27_0000000Z
JPOL_E3_E4_Zadaniowo

Zadaniowo

Ćwiczenie 1

Zaprezentujcie w parach przeprowadzone przed lekcją wywiady. Zwróćcie uwagę na sformułowania, które służą opisowi jakiegoś miejsca, zdarzenia lub uczuć związanych z tym miejscem. Następnie wpiszcie je do tabeli.

Opis miejsca

Opis sytuacji

Opis przeżyć

Ćwiczenie 2
RO1ZzeRgcTflj1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3

Zapoznaj się z opisami ciekawych miejsc w internetowych przewodnikach turystycznych. Wybierz jeden tekst i sporządź plan opisu miejsca, które w tym tekście zostało zaprezentowane

Ćwiczenie 4.1

Porozmawiajcie w parach o zaskakujących wydarzeniach, których byliście przypadkowymi świadkami lub uczestnikami.

Ćwiczenie 4.2

Zaprezentujcie ponownie te same wydarzenia, jednak tym razem opiszcie swoje przeżycia wewnętrzne z perspektywy przypadkowego świadka lub uczestnika nieoczekiwanej sytuacji.

Ćwiczenie 5.1

Zapoznaj się z tekstem piosenki pt. Moje miasto Włodka Górskiego i poszukaj w niej sformułowań związanych z opisem miejsca i przeżyć wewnętrznych.

Kiedy słyszę, jak przejeżdża
Stary tramwaj tuż za oknem,
Do uśmiechu coś mnie zmusza,
Jakże cieszę się stukotem.
I już wiem, że jestem w domu,
W którym wszystko jest cudowne,
W którym żyję po swojemu,
W którym znika zło okrutne.

Ćwiczenie 5.2

Podaj dwie cechy miasta, któremu poświęcona jest piosenka.

Ćwiczenie 5.3

Nazwij uczucia osoby wypowiadającej się w piosence.

Ćwiczenie 5.4

Wyjaśnij, co sprawia, że miasto ukazane w piosence jest miejscem niezwykłym.

Ćwiczenie 6

Stwórzcie w grupach nieoficjalną stronę WWW waszego regionu. Pamiętajcie o miejscach wam bliskich, tajemniczych, niedostępnych dla innych.

1
Wskazówka

Uczniowie mają za zadanie stworzyć projekt strony WWW swojego regionu. Pracują metodą projektu, częściowo w klasie, częściowo w domu. Duży nacisk należy położyć na pracę grupową. Uczniowie otrzymują różne tematy do opracowania (np. miejsca związne z turystyką, sportem, rekreacją, kulturą, nauką). Zadaniem grup jest opisanie interesujących miejsc i związanych z nimi ciekawych zdarzeń.

Nauczyciel rozkłada pracę projektową na kilka etapów w zależności od dysponowanego czasu:

I. Etap pierwszy (do zrealizowania na lekcji):

  • zapoznanie z ideą projektu,

  • podział na grupy,

  • przydział tematów do opracowania,

  • burza mózgów nad przydzielonymi tematami.

II. Etap drugi (praca domowa):

  • zbieranie materiału językowego i pomocniczego,

  • redagowanie strony, projektowanie opisów miejsc i związanych z nimi zdarzeń.

III. Etap trzeci (do zrealizowania na kolejnej lekcji):

  • prezentacja zaplanowanych stron WWW (np. w formie plakatu lub pokazu multimedialnego).

R13coWJxQjP241
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.