Eksploatacja portów i terminali lotniczych / Operating airports

Kształcenie zawodowe
Kategorie
branża transportu lotniczego
Słowa kluczowe
countable] container [kən.ˈteɪ.nə] [noun port lotniczy Aerodrome of Departure [ADEP]/Aerodromes of Departure [ˈeə.rə.drəʊm əv dɪˈpɑː.tʃə/ˈeə.rə.drəʊmz əv dɪˈpɑː.tʃə] [n. C] Aerodrome of Destination [ADES]/Aerodromes of Destination [ˈeə.rə.drəʊm əv ˌdes.tɪˈneɪ.ʃən/ˈeə.rə.drəʊmz əv ˌdes.tɪˈneɪ.ʃən] [n. C] air traffic [eə ˈtræf.ɪk] [n.U] Aircraft Anti‑icing Fluid [AAF] /Aircraft Anti‑icing Fluids [ˈeə.krɑːft ˈæn.ti‑ˈʌɪsɪŋ ˈfluː.ɪd/ˈeə.krɑːft ˈæn.ti‑ˈʌɪsɪŋ ˈfluː.ɪdz] [n. C or U] aircraft registration/aircraft registration [ˈeə.krɑːft ˌredʒ.ɪˈstreɪ.ʃən/ˈeə.krɑːft ˌredʒ.ɪˈstreɪ.ʃən] [n.C] airplane/airplanes [ˈeə.pleɪn/ˈeə.pleɪnz] [n.C] airport /airports [ˈeə.pɔːt/ˈeə.pɔːts] [n.C] airport duty officer/airport duty officers [ˈeə.pɔːt ˈdʒuː.ti ˈɒf.ɪ.sə/ˈeə.pɔːt ˈdʒuː.ti ˈɒf.ɪ.səz] [n. C] airport status/airport statuses [ˈeə.pleɪn ˈsteɪ.təs/ˈeə.pleɪn ˈsteɪ.təsɪz] [n.C] approach/approaches [əˈprəʊtʃ/əˈprəʊtʃɪz] [n.C] apron /aprons [ˈeɪ.prən/ˈeɪ.prənz] [n.C] board [bɔːd] [v.] climb/climbs [klaɪm/klaɪmz] [n.C] crew/crews [kruː/kruːz] [n.C] crisis situation/crisis situations [ˈkraɪ.sɪs ˌsɪtʃ.uˈeɪ.ʃən/ˈkraɪ.sɪs ˌsɪtʃ.uˈeɪ.ʃənz] [n.C] de‑icing [diːˈʌɪsɪŋ] [n. U] de‑icing area/de‑icing areas [di:ˈʌɪsɪŋ ˈeə.ri.ə/di:ˈʌɪsɪŋ ˈeə.ri.əz] [n.C] de‑icing vehicle/de‑icing vehicles [diːˈʌɪsɪŋ ˈvɪə.kəl/diːˈʌɪsɪŋ ˈvɪə.kəlz] [n. C] de‑icing vehicle/de‑icing vehicles [diːˈʌɪsɪŋ ˈvɪə.kəl/diːˈʌɪsɪŋ ˈvɪə.kəlz] [n.C] descent [dɪˈsent] [n. usually singular] en route [ˌɒn ˈruːt] [phrase] engine/engines [ˈen.dʒɪn/ˈen.dʒɪnz] [n.C] flight engineer/flight engineers [flaɪt ˌen.dʒɪˈnɪə/flaɪt ˌen.dʒɪˈnɪəz] [n. C] Flight No./Flight Nos. [flaɪt ˌnʌm.bə/flaɪt ˌnʌm.bəz] [n.U] flight supervisor/flight supervisors [flaɪt ˈsuː.pə.vaɪ.zə/flaɪt ˈsuː.pə.vaɪ.zəz] [n. C] fuselage/fuselages [ˈfjuː.zəl.ɑːʒ/ˈfjuː.zəl.ɑːʒɪz] [n. C] ground communication [ɡraʊnd kəˌmjuː.nɪˈkeɪ.ʃən] [n.U] ground handling service/ground handling services [ɡraʊnd ˈhænd.lɪŋ ˈsɜː.vɪs/ɡraʊnd ˈhænd.lɪŋ ˈsɜː.vɪsɪz] [n. C] hangar/hangars [ˈhæŋ.ə/ˈhæŋ.əz] [n. C] headlights [ˈhed.laɪts] [n. plural] heating [ˈhiː.tɪŋ] [n. U] height [haɪt/haɪts] [n. C or U] hose/hoses [həʊz/həʊzɪz] [n.C] tail /tails [teɪl/teɪz] [n.C] irregularity/irregularities [ɪˌreɡ.jəˈlær.ə.ti/ɪˌreɡ.jəˈlær.ə.tiz] [n. C or U] jet engine/jet engines [dʒet ˈen.dʒɪn/ dʒet ˈen.dʒɪnz] [n.C] landing gear/landing gears [ˈlæn.dɪŋ ɡɪə/ˈlæn.dɪŋ ɡɪəz] [n.C] landing roll/landing rolls [ˈlæn.dɪŋ rəʊl/ˈlæn.dɪŋ rəʊlz] [n. C] load sheet /load sheets [ləʊd ʃiːt/ləʊd ʃiːts] [n. C] manoeuvring area/manoeuvring areas [məˈnuː.vər.ɪŋ ˈeə.ri.ə/məˈnuː.vər.ɪŋ ˈeə.ri.əz] [n.C] meteorological flight documentation [ˌmiː.ti.ə.rəˈlɒdʒ.ɪ.kəl flaɪt ˌdɒk.jə.menˈteɪ.ʃən] [n. U] nose/noses [nəʊz/nəʊzɪz] [n. C] obstacle/obstacles [ˈɒb.stə.kəl/ˈɒb.stə.kəlz] [n.C] operational conditions [ˌɒp.ərˈeɪ.ʃən.əl kənˈdɪʃ·ənz] [n. plural] parking [ˈpɑː.kɪŋ] [n. U] potential hazard [pəˈten.ʃəl ˈhæz.əd/pəˈten.ʃəl ˈhæz.ədz] [n. C or U] propeller/propellers [prəˈpel.ə/prəˈpel.əz] [n.C] pump/pumps [pʌmp/pʌmps] [n.C] pushback [ˈpʊʃ.bæk] [v.] radio station [ˈreɪ.di.əʊ ˈsteɪ.ʃən/ˈreɪ.di.əʊ ˈsteɪ.ʃənz] [n.C] radome/radomes [ˈreɪdəʊm/ˈreɪdəʊmz] [n. C] reading/readings [ˈriː.dɪŋ/ˈriː.dɪŋz] [n. C or U] reverse thrust/reverse thrusts [rɪˈvɜːs θrʌst/rɪˈvɜːs θrʌsts] [n. C] rotor/rotors [ˈrəʊ.tə/ˈrəʊ.təz] [n.C] runway sweeper/runway sweepers [ˈrʌn.weɪ ˈswiː.pə/ˈrʌn.weɪ ˈswiː.pəz] [n. C] runway/runways [ˈrʌn.weɪ/ˈrʌn.weɪz] [n.C] speed /speeds [spiːd/spiːdz] [n. C or U] sprayer/sprayers [ˈspreɪ.ə/ˈspreɪ.əz] [n. C] storage tank /storage tanks [ˈstɔː.rɪdʒ tæŋk/ˈstɔː.rɪdʒ tæŋks] [n.C] tail/tails [teɪl/teɪz] [n.C] take‑off run/take‑off runs [teɪk‑ɒf rʌn/teɪk‑ɒf rʌnz] [n.C] take‑off/take‑offs [teɪk‑ɒf/teɪk‑ɒfs] [n.C] taxing [ˈtaksɪŋ] [n.U] taxiway/taxiways [ˈtæk.si.weɪ/ˈtæk.si.weɪz] [n. C] transmission/transmissions [trænzˈmɪʃ.ən/trænzˈmɪʃ.ənz] [n.C] water‑glycol solution/water‑glycol solutions [ˈwɔː.tə‑ˈɡlaɪ.kɒl səˈluː.ʃən/ˈwɔː.tə‑ˈɡlaɪ.kɒl səˈluː.ʃənz] [n.C] windshield/windshields [ˈwɪndˌʃild/ˈwɪndˌʃildz] [n.C] wing/wings [wɪŋ/wɪŋz] [n.C] air traffic [eə ˈtræf.ɪk [n.U] airport status /airport statuses [ˈeə.pleɪn ˈsteɪ.təs/ˈeə.pleɪn ˈsteɪ.təsɪz] [n.C] approach/approaches [əˈprəʊtʃ/əˈprəʊtʃɪz] [n. C] Flight No./Flight Nos. [flaɪt ˌnʌm.bə/flaɪt ˌnʌm.bəz] [n. C] flight supervisor/flight supervisors [laɪt ˈsuː.pə.vaɪ.zə/flaɪt ˈsuː.pə.vaɪ.zəz] [n. C] ground communication [ɡraʊnd kəˌmjuː.nɪˈkeɪ.ʃən] [n. U] ground handling service/ground handling services [ɡraʊnd ˈhænd.lɪŋ ˈsɜː.vɪs/ɡraʊnd ˈhænd.lɪŋ ˈsɜː.vɪsɪz] [n.C] height [haɪt/haɪts [n. C or U] icing [ˈaɪ.sɪŋ] [n. U] infrared illuminator/infrared illuminators [ˌɪn.frəˈred ɪˈljuːmɪneɪtə/ˌɪn.frəˈred ɪˈljuːmɪneɪtəz] [n.C] irregularity /irregularities [ɪˌreɡ.jəˈlær.ə.ti/ɪˌreɡ.jəˈlær.ə.tiz [n. C or U] load sheet/load sheets [ləʊd ʃiːt/ləʊd ʃiːts] [n. C] parking [ˈpɑː.kɪŋ] [n.U] radome/radomes [ˈreɪdəʊm/ˈreɪdəʊmz] [n.C] reverse thrust/reverse thrusts [rɪˈvɜːs θrʌst/rɪˈvɜːs θrʌsts] [n.C] runway/runways [ˈrʌn.weɪ/ˈrʌn.weɪz] [n. C] speed/speeds [spiːd/spiːdz] [n. C or U] sprayer /sprayers [ˈspreɪ.ə/ˈspreɪ.əz] [n.C] steering [stɪərɪŋ] [n. U] take‑off run /take‑off runs [teɪk‑ɒf rʌn/teɪk‑ɒf rʌnz] [n.C] taxing [ˈtaksɪŋ] [n. U] taxiway /taxiways [ˈtæk.si.weɪ/ˈtæk.si.weɪz] [n. C] water‑glycol solution /water‑glycol solutions [ˈwɔː.tə‑ˈɡlaɪ.kɒl səˈluː.ʃən/ˈwɔː.tə‑ˈɡlaɪ.kɒl səˈluː.ʃənz] [n.C] access pass/access passes [ˈæk.ses pɑːs/ˈæk.ses pɑːsɪz] [n. C] aerodrome traffic [ˈeə.rə.drəʊm ˈtræf.ɪk] [n. U] Airport Security Service/Airport Security Services [ˈeə.pɔːt sɪˈkjʊə.rə.ti ˈsɜː.vɪs/ˈeə.pɔːt sɪˈkjʊə.rə.ti ˈsɜː.vɪsɪz] [n.C] airport/airports [ˈeə.pɔːt/ˈeə.pɔːts] [n.C] airspeed/airspeeds [ˈeə.spiːd/ˈeə.spiːdz] [n. C or U] alternate aerodrome/alternate aerodromes [ˈɒl.tə.neɪt ˈeə.rə.drəʊm/ˈɒl.tə.neɪt ˈeə.rə.drəʊmz] [n.C] another circuit [əˈnʌð.ə ˈsɜː.kɪt] [phrase] approach procedure/approach procedures [əˈprəʊtʃ prəˈsiː.dʒə/əˈprəʊtʃ prəˈsiː.dʒəz] [n.C] approach segment/approach segments [əˈprəʊtʃ ˈseɡ.mənt/əˈprəʊtʃ ˈseɡ.mənts] [n.C] apron/aprons [ˈeɪ.prən/ˈeɪ.prənz] [n.C] arrival segment/arrival segments [əˈraɪ.vəl ˈseɡ.mənt/əˈraɪ.vəl ˈseɡ.mənts] [n.C] ASHTAM ['æʃtæm] [abbreviation] assigned cruise altitude/assigned cruise altitudes [əˈsaɪnd kruːz ˈæl.tɪ.tjuːd/əˈsaɪnd kruːz ˈæl.tɪ.tjuːdz] [n. C or U] avoidance manoeuvre /avoidance manoeuvres [əˈvɔɪ.dəns məˈnuː.və/əˈvɔɪ.dəns məˈnuː.vəz] [n.C] baggage screening /baggage screenings [ˈbæɡ.ɪdʒ ˈskriː.nɪŋ/ˈbæɡ.ɪdʒ ˈskriː.nɪŋz] [n. C or U] BIRDTAM ['bɜːdtæm] [abbreviation] Border Guard /Border Guards [ˈbɔː.də ɡɑːd/ˈbɔː.də ɡɑːdz] [n.C] CCTV/CCTVs [ˌsiː.siː.tiːˈviː/ˌsiː.siː.tiːˈviːz] [n. C] centre line of the runway [ˈsen.tə laɪn əv ðə ˈrʌn.weɪ] [phrase] collision/collisions [kəˈlɪʒ.ən/kəˈlɪʒ.ənz] [n. C or U] compacted snow [kəmˈpæktɪd snəʊ] [n.U] control stick /control sticks [kənˈtrəʊl stɪk/kənˈtrəʊl stɪks] [n. C] control system/control systems [kənˈtrəʊl ˈsɪs.təm/kənˈtrəʊl ˈsɪs.təmz] [n. C] controlled aerodrome /controlled aerodrome [kənˈtrəʊld ˈeə.rə.drəʊm/kənˈtrəʊld ˈeə.rə.drəʊmz] [n.C] cruising altitude/cruising altitudes [ˈkruː.zɪŋ ˈæl.tɪ.tjuːd/ˈkruː.zɪŋ ˈæl.tɪ.tjuːdz] [n. C or U] cruising speed/cruising speeds [ˈkruː.zɪŋ spiːd/ˈkruː.zɪŋ spiːdz] [n. C or U] decision height/decision heights [dɪˈsɪʒ.ən haɪt/dɪˈsɪʒ.ən haɪts] [n.C] deviation/deviations [ˌdiː.viˈeɪ.ʃən/ˌdiː.viˈeɪ.ʃənz] [n. C or U] domestic traffic [dəˈmes.tɪk ˈtræf.ɪk] [n. U] dry snow [draɪ snəʊ] [n. U] elevator/elevators [ˈel.ɪ.veɪ.tə/ˈel.ɪ.veɪ.təz] [n.C] engine speed /engine speeds [ˈen.dʒɪn spiːd/ˈen.dʒɪn spiːdz] [n. C or U] explosive/explosives [ɪkˈspləʊ.sɪv/ɪkˈspləʊ.sɪvz] [n.C] final approach/final approaches [ˈfaɪ.nəl əˈprəʊtʃ/ˈfaɪ.nəl əˈprəʊtʃɪz] [n.C] first officer /first officers [ˈfɜːst ˈɒf.ɪ.sə/ˈfɜːst ˈɒf.ɪ.səz] [n.C] fuel/fuels [ˈfjuː.əl/ˈfjuː.əlz] [n. C or U] go around [ɡəʊ əˈraʊnd] [v.] heavy traffic [ˈhev.i ˈtræf.ɪk] [n.U] international traffic [ˌɪn.təˈnæʃ.ən.əl ˈtræf.ɪk] [n. U] landing descent [ˈlæn.dɪŋ dɪˈsent] [n.usually singular] level flight [ˈlev.əl flaɪt] [n. U] licenced security guard /licenced security guards [ˈlaɪsənst sɪˈkjʊə.rə.ti ɡɑːd/ˈlaɪsənst sɪˈkjʊə.rə.ti ɡɑːdz] [n.C] manoeuvring area/manoeuvring areas [məˈnuː.vər.ɪŋ ˈeə.ri.ə/məˈnuː.vər.ɪŋ ˈeə.ri.əz] [n. C] mud [mʌd] [n. U] natural hazard/natural hazards [ˈnætʃ.ər.əl ˈhæz.əd/ˈnætʃ.ər.əl ˈhæz.ədz] [n.C or U] non‑precision approach/non‑precision approaches [ˌnɒn‑prɪˈsɪʒ.ən əˈprəʊtʃ/ˌnɒn‑prɪˈsɪʒ.ən əˈprəʊtʃɪz] [n.C] NOTAM ['nɒtæm] [abbreviation] notice /notices [ˈnəʊ.tɪs/ˈnəʊ.tɪsɪz] [n. C] occurrence/occurrences [əˈkʌr.əns/əˈkʌr.ənsɪz] [n. C] officer /officers [ˈɒf.ɪ.sə/ˈɒf.ɪ.səz] [n. C] perimeter security [pəˈrɪm.ɪ.tə sɪˈkjʊə.rə.ti] [n. U] personal screening /personal screenings [ˈpɜː.sən.əl ˈskriː.nɪŋ/ˈbæɡ.ɪdʒ ˈskriː.nɪŋz] [n. C or U] position/positions [pəˈzɪʃ.ən/pəˈzɪʃ.ənz] [n. C or U] precautionary landing /precautionary landings [prɪˈkɔːʃənəri ˈlæn.dɪŋ/prɪˈkɔːʃənəri ˈlæn.dɪŋz] [n. C or U] precision approach/precision approaches [prɪˈsɪʒ.ən əˈprəʊtʃ/prɪˈsɪʒ.ən əˈprəʊtʃɪz] [n.C] reduce [rɪˈdjuːs] [v.] reference/references [ˈref.ər.əns/ˈref.ər.ənsɪz] [n. C] runway safety area/runway safety areas [ˈrʌn.weɪ ˈseɪf.ti ˈeə.ri.ə/ˈrʌn.weɪ ˈseɪf.ti ˈeə.ri.əz] [n. C] runway side /runway sides [ˈrʌn.weɪ saɪd/ˈrʌn.weɪ saɪdz] [n.C] security [sɪˈkjʊə.rə.ti] [n. U] snowfall /snowfalls [ˈsnəʊ.fɔːl/ˈsnəʊ.fɔːlz] [n. C or U] storm /storms [stɔːm/stɔːmz] [n. C] surface movement/surface movements [ˈsɜː.fɪs ˈmuːv.mənt/ˈsɜː.fɪs ˈmuːv.mənts] [n. C or U] terrorist attack /terrorist attacks [ˈter.ə.rɪst əˈtæk/ˈter.ə.rɪst əˈtæks] [n. C] trim the aircraft [trɪm ðə ˈeə.krɑːft] [phrase] vertical speed/vertical speeds [ˈvɜː.tɪ.kəl spiːd/ˈvɜː.tɪ.kəl spiːdz] [n. C or U] volcanic ash/ volcanic ashes [vɒlˈkæn.ɪk æʃ/vɒlˈkæn.ɪk æʃɪz] [n. C or U] wet snow [wet snəʊ] [n. U] aerodrome maintenance services /aerodrome maintenance services [ˈeə.rə.drəʊm ˈmeɪn.tən.əns ˈsɜː.vɪs/ˈeə.rə.drəʊm ˈmeɪn.tən.əns ˈsɜː.vɪsɪz] [n.C] aerodrome operation/aerodrome operations [ˈeə.rə.drəʊm ˌɒp.ərˈeɪ.ʃən/ˈeə.rə.drəʊm ˌɒp.ərˈeɪ.ʃənz] [n.C] aerodrome traffic zone/aerodrome traffic zones [ˈeə.rə.drəʊm ˈtræf.ɪk zəʊn/ˈeə.rə.drəʊm ˈtræf.ɪk zəʊnz] [n.C] air disaster/air disasters [eə dɪˈzɑː.stə/eə dɪˈzɑː.stəz] [n.C] air traffic control [eə ˈtræf.ɪk kənˈtrəʊl] [n.U] air traffic control service/air traffic control services [eə ˈtræf.ɪk kənˈtrəʊl ˈsɜː.vɪs/eə ˈtræf.ɪk kənˈtrəʊl ˈsɜː.vɪsɪz] [n.C] air traffic control tower/air traffic control towers [eə ˈtræf.ɪk kənˈtrəʊl taʊə/eə ˈtræf.ɪk kənˈtrəʊl taʊəz] [n.C] airport duty officer/airport duty officers [ˈeə.pɔːt ˈdjuː.ti ˈɒf.ɪ.sə/ˈeə.pɔːt ˈdjuː.ti ˈɒf.ɪ.səz] [n.C] Airport Flight Information Service/Airport Flight Information Service [ˈeə.pɔːt flaɪt ˌɪn.fəˈmeɪ.ʃən ˈsɜː.vɪs/ˈeə.pɔːt flaɪt ˌɪn.fəˈmeɪ.ʃən ˈsɜː.vɪsɪz] [n.C] airspace [ˈeə.speɪs] [n.U] airway/airways [ˈeə.weɪ/ˈeə.weɪz] [n.C] alerting service/alerting services [əˈlɜːt ˈsɜː.vɪs/əˈlɜːt ˈsɜː.vɪsɪz] [n.C] Approach Control [əˈprəʊtʃ kənˈtrəʊl] [n. singular] approach for landing [əˈprəʊtʃ fə ˈlæn.dɪŋ] [phrase] Area Control Centre/Area Control Centres [ˈeə.ri.ə kənˈtrəʊl ˈsen.tə/ˈeə.ri.ə kənˈtrəʊl ˈsen.təz] [n.C] aviation law [ˌeɪ.viˈeɪ.ʃən lɔː] [n.U] beacon [ˈbiː.kən/ˈbiː.kənz] [n.C] conditional route/conditional routes [kənˈdɪʃ.ən.əl ruːt/kənˈdɪʃ.ən.əl ruːts] [n.C] control surfaces [kənˈtrəʊl ˈsɜː.fɪsɪz] [n. plural] control zone /control zones [kənˈtrəʊl zəʊn/kənˈtrəʊl zəʊnz] [n.C] controlled aerodrome/controlled aerodromes [kənˈtrəʊld ˈeə.rə.drəʊm/kənˈtrəʊld ˈeə.rə.drəʊmz] [n.C] controlled area/controlled areas [kənˈtrəʊld ˈeə.ri.ə/kənˈtrəʊld ˈeə.ri.əz] [n.C] critical area /critical areas [ˈkrɪt.ɪ.kəl ˈeə.ri.ə/ˈkrɪt.ɪ.kəl ˈeə.ri.əz] [n.C] cruising altitude/cruising altitudes [ˈkruː.zɪŋ ˈæl.tɪ.tjuːd/ˈkruː.zɪŋ ˈæl.tɪ.tjuːdz] [n.C] drone/drones [drəʊn/drəʊnz] [n.C] duty officer/duty officers [ˈdjuː.ti ˈɒf.ɪ.sə/ˈdjuː.ti ˈɒf.ɪ.səz] [n.C] evacuation/evacuations [ɪˌvækjuˈeɪʃən/ɪˌvækjuˈeɪʃənz] [n. C or U] exercise area/exercise areas [ˈek.sə.saɪz ˈeə.ri.ə/ˈek.sə.saɪz ˈeə.ri.əz] [n.C] fire protection [faɪə prəˈtek.ʃən] [n.U] fire safety measure/fire safety measures [faɪə ˈseɪf.ti ˈmeʒ.ə/faɪə ˈseɪf.ti ˈmeʒ.əz] [n.C] Flight Information Service/Flight Information Services [flaɪt ˌɪn.fəˈmeɪ.ʃən ˈsɜː.vɪs/flaɪt ˌɪn.fəˈmeɪ.ʃən ˈsɜː.vɪsɪz] [n.C] flight simulator/flight simulator [flaɪt ˈsɪm.jə.leɪ.tə/flaɪt ˈsɪm.jə.leɪ.təz] [n.C] fuel the aircraft [ˈfjuː.əl ðə ˈeə.krɑːft] [phrase] fuelling [ˈfjuː.əlɪŋ] [n. U] ground controller/ground controllers [GDN] [ɡraʊnd kənˈtrəʊ.lə/ɡraʊnd kənˈtrəʊ.ləz] [n.C] Ground Movement Control [GMC] [ɡraʊnd ˈmuːv.mənt kənˈtrəʊ.l] [n. singular] hangar/hangars [ˈhæŋ.ə/ˈhæŋ.əz] [n.C] International Civil Aviation Organization [ICAO] [ˌɪn.təˈnæʃ.ən.əl ˈsɪv.əl ˌeɪ.viˈeɪ.ʃən ˌɔː.ɡən.aɪˈzeɪ.ʃən] [proper name] jet engine/jet engines [dʒet ˈen.dʒɪn/dʒet ˈen.dʒɪnz] [n.C] loading [ˈləʊdɪŋ] [n.U] low visibility [ləʊ ˌvɪz.əˈbɪl.ə.ti] [n.U] military aerodrome traffic zone/military aerodrome traffic zones [ˈmɪl.ɪ.tər.i ˈeə.rə.drəʊm ˈtræf.ɪk zəʊn/ˈmɪl.ɪ.tər.i ˈeə.rə.drəʊm ˈtræf.ɪk zəʊnz] [n.C] military control zone /military control zones [ˈmɪl.ɪ.tər.i kənˈtrəʊl zəʊn/ˈmɪl.ɪ.tər.i kənˈtrəʊl zəʊnz] [n.C] military route/military routes [ˈmɪl.ɪ.tər.i ruːt/ˈmɪl.ɪ.tər.i ruːts] [n.C] military terminal control area/military terminal control areas [ˈmɪl.ɪ.tər.i ˈtɜː.mɪ.nəl kənˈtrəʊl ˈeə.ri.ə/ˈmɪl.ɪ.tər.i ˈtɜː.mɪ.nəl kənˈtrəʊl ˈeə.ri.əz] [n.C] movement area/movement areas [ˈmuːv.mənt ˈeə.ri.ə/ˈmuːv.mənt ˈeə.ri.əz] [n.C] nose/noses [nəʊz/nəʊzɪz] [n.C] operating room/operating rooms [ˈɒp.ər.eɪtɪŋ ruːm/ˈɒp.ər.eɪtɪŋ ruːmz] [n.C] over/overs [ˈəʊ.və/ˈəʊ.vəz] [n.C] petroleum product/petroleum products [pəˈtrəʊ.li.əm ˈprɒd.ʌkt/pəˈtrəʊ.li.əm ˈprɒd.ʌkts] [n.C] Polish Air Navigation Services Agency [PANSA] [ˈpɒl.ɪʃ eə ˌnæv.ɪˈɡeɪ.ʃən ˈsɜː.vɪs ˈeɪ.dʒən.si] [n.C] preventive action/preventive actions [prɪˈven.tɪv ˈæk.ʃən/prɪˈven.tɪv ˈæk.ʃənz] [n.C] prohibited area/prohibited areas [prəˈhɪb.ɪtɪd ˈeə.ri.ə/prəˈhɪb.ɪtɪd ˈeə.ri.əz] [n.C] protection area/protection areas [prəˈtek.ʃən ˈeə.ri.ə/prəˈtek.ʃən ˈeə.ri.əz] [n.C] pushback [ˈpʊʃ.bæk] [n.U] tower/towers [taʊə/taʊəz] [n. C] Rescue and Fire Fighting Service/Rescue and Fire Fighting Services [ˈres.kjuː ənd faɪə ˈfaɪ.tɪŋ ˈsɜː.vɪs/ˈres.kjuː ənd faɪə ˈfaɪ.tɪŋ ˈsɜː.vɪsɪz] [n.C] rescue operation/rescue operations [ˈres.kjuː ˌɒp.ərˈeɪ.ʃən/ˈres.kjuː ˌɒp.ərˈeɪ.ʃənz] [n. C] restricted area/restricted areas [rɪˈstrɪk.tɪd ˈeə.ri.ə/rɪˈstrɪk.tɪd ˈeə.ri.əz] [n.C] road/roads [rəʊd/rəʊdz] [n.C] signalling device/signalling devices [ˈsɪɡ.nəlɪŋ dɪˈvaɪs/ˈsɪɡ.nəlɪŋ dɪˈvaɪsɪz] [n.C] skin/skins [skɪn/skɪnz] [n.C] snow removal [snəʊ rɪˈmuː.vəl] [n.U] take‑off clearance/take‑off clearances [teɪk‑ɒf ˈklɪə.rəns/teɪk‑ɒf ˈklɪə.rənsɪz] [n. C] taxing [ˈtæk.sɪŋ] [n.U] temporary reserved area /temporary reserved areas [ˈtem.pər.ər.i rɪˈzɜːvd ˈeə.ri.ə/ˈtem.pər.ər.i rɪˈzɜːvd ˈeə.ri.əz] [n.C] temporary segregated area /temporary segregated areas [ˈtem.pər.ər.i ˈseɡ.rɪ.ɡeɪ.tɪd ˈeə.ri.ə/ˈtem.pər.ər.i ˈseɡ.rɪ.ɡeɪ.tɪd ˈeə.ri.əz] [n.C] terminal/terminals [ˈtɜː.mɪ.nəl/ˈtɜː.mɪ.nəlz] [n.C] terminal control area/terminal control areas [ˈtɜː.mɪ.nəl kənˈtrəʊl ˈeə.ri.ə/ˈtɜː.mɪ.nəl kənˈtrəʊl ˈeə.ri.əz] [n.C] tower/towers [taʊə/taʊəz] [n.C] towing ['təʊɪŋ] [n.U] unloading [ʌnˈləʊdɪŋ] [n.U] affirmative/affirmatives [əˈfɜː.mə.tɪv/əˈfɜː.mə.tɪvz] [n. C] aircraft propulsion system/aircraft propulsion systems [ˈeə.krɑːft prəˈpʌl.ʃən ˈsɪs.təm/ˈeə.krɑːft prəˈpʌl.ʃən ˈsɪs.təmz] [n.c] aircraft/aircrafts [ˈeə.krɑːft/ˈeə.krɑːfts] [n. C] airline/airlines [ˈeə.laɪn/ˈeə.laɪnz] [n. C] ATC controller/ATC controllers [eɪ‑tiː‑siː kənˈtrəʊ.lə/eɪ‑tiː‑siː kənˈtrəʊ.ləz] [n. C] brake [breɪk] [v.] brake/brakes [breɪk/breɪks] [n. C] carrier/carriers [ˈkær.i.ə/ˈkær.i.əz] [n. C] chock/chocks [tʃɒk/tʃɒks] [n. C] civilian weather station/civilian weather station [sɪˈvɪl.jən ˈweð.ə ˈsteɪ.ʃən/sɪˈvɪl.jən ˈweð.ə ˈsteɪ.ʃənz] [n. C] cloud/clouds [klaʊd/klaʊdz] [n. C] cut the engine [kʌt ðə ˈen.dʒɪn] [phrase] defuel the aircraft [diːˈfjʊəl ðə ˈeə.krɑːft] [phrase] dew point/dew points [djuː pɔɪnt/djuː pɔɪnts] [n. C] docking ['dɒkɪŋ] [n. U] emergency stop/emergency stops [ɪˈmɜː.dʒən.si stɒp/ɪˈmɜː.dʒən.si stɒps] [n. C] engine speed [ˈen.dʒɪn spiːd] [n. U] entering the runway [ˈen.tərɪŋ ðə ˈrʌn.weɪ] [phrase] flag/flags [flæɡ/flæɡz] [n. C] flight attendant/flight attendants [flaɪt əˈten.dənt/flaɪt əˈten.dənts] [n. C] fuelling vehicle/fuelling vehicles [ˈfjuː.əlɪŋ ˈvɪə.kəl/ˈfjuː.əlɪŋ ˈvɪə.kəlz] [n. C] gate position/gate positions [ɡeɪt pəˈzɪʃ.ən/ɡeɪt pəˈzɪʃ.ənz] [n. C] ground controller/ground controllers [ɡraʊnd kənˈtrəʊ.lə/ɡraʊnd kənˈtrəʊ.ləz] [n. C] horizontal visibility [ˌhɒr.ɪˈzɒn.təl ˌvɪz.əˈbɪl.ə.ti] [n. U] hover [ˈhɒv.ə] [n.U] indicator/indicators [ˈɪn.dɪ.keɪ.tə/ˈɪn.dɪ.keɪ.təz] [n. C] knot/knots [nɒt/nɒts] [n. C] land [lænd] [v.] landing gear/landing gears [ˈlæn.dɪŋ ɡɪə/ˈlæn.dɪŋ ɡɪəz] [n. C] layover/layovers [ˈleɪˌəʊ.və/ˈleɪˌəʊ.vəz] [n. C] location/locations [ləʊˈkeɪ.ʃən/ləʊˈkeɪ.ʃənz] [n. C] main engine/main engines [meɪn ˈen.dʒɪn/meɪn ˈen.dʒɪnz] [n. C] METAR meteorological report/METAR meteorological reports [mitɑːˌmiː.ti.ə.rəˈlɒdʒ.ɪ.kəl rɪˈpɔːt/mitɑːˌmiː.ti.ə.rəˈlɒdʒ.ɪ.kəl rɪˈpɔːts] [n.C] METAR report/METAR reports [mitɑː rɪˈpɔːt/mitɑː rɪˈpɔːts] [n. C] military weather station/military weather stations [ˈmɪl.ɪ.tər.i ˈweð.ə ˈsteɪ.ʃən/ˈmɪl.ɪ.tər.i ˈweð.ə ˈsteɪ.ʃənz] [n. C] move back [muːv bæk] [v.] move downwards [muːv ˈdaʊn.wədz] [phrase] move horizontally [muːv ˌhɒr.ɪˈzɒn.təl.i] [phrase] move upwards [muːv ˈʌp.wədz] [phrase] normal stop/normal stops [ˈnɔː.məl stɒp/ˈnɔː.məl stɒps] [n.C] passenger boarding bridge/passenger boarding bridges [ˈpæs.ən.dʒə ˈbɔː.dɪŋ brɪdʒ/ˈpæs.ən.dʒə ˈbɔː.dɪŋ brɪdʒɪz] [n. C] pressure [ˈpreʃ.ə] [n. U] pressure refuelling [ˈpreʃ.ə ˌriːˈfjʊə.lɪŋ] [n. U] prevailing visibility [prɪˈveɪlɪŋ ˌvɪz.əˈbɪl.ə.ti] [n. U] radar/radars [ˈreɪ.dɑː/ˈreɪ.dɑːz] [n. C] radio station/radio stations [ˈreɪ.di.əʊ ˈsteɪ.ʃən/ˈreɪ.di.əʊ ˈsteɪ.ʃənz] [n.C] refuelling area/refuelling areas [ˌriːˈfjʊə.lɪŋ ˈeə.ri.ə/ˌriːˈfjʊə.lɪŋ ˈeə.ri.əz] [n. C] repair/repairs [rɪˈpeə/rɪˈpeəz] [n. C] rest [rest] [n. U] runway strip/runway strips [ˈrʌn.weɪ strɪp/ˈrʌn.weɪ strɪps] [n. C] slow down [sləʊ daʊn] [v.] spillage/spillages [ˈspɪl.ɪdʒ/ˈspɪl.ɪdʒɪz] [n. C or U] stand/stands [stænd/stændz] [n. C] start the engine [stɑːt ðə ˈen.dʒɪn] [phrase] strut/struts [strʌt/strʌts] [n.C] take‑off run/take‑off runs [ˈteɪkɒf rʌn/ˈteɪkɒf rʌnz] [n. C] tool/tools [tuːl/tuːlz] [n. C] torch/torches [tɔːtʃ/tɔːtʃɪz] [n. C] turboshaft engine/turboshaft engines [ˈtəːbəʊʃɑːft ˈen.dʒɪn/ˈtəːbəʊʃɑːft ˈen.dʒɪnz] [n. C] turn [tɜːn] [v.] turn/turns [tɜːn/tɜːnz] [n. C] visibility [ˌvɪz.əˈbɪl.ə.ti] [n. U] wand/wands [wɒnd/wɒndz] [n. C] wind direction/wind directions [wɪnd daɪˈrek.ʃən/wɪnd daɪˈrek.ʃənz] [n. C] storage building [ˈstɔː.rɪdʒ ˈbɪld.ɪŋ] [noun Aircraft De‑Icing Fluid [ADF]/Aircraft De‑Icing Fluids [ˈeə.krɑːft diːˈʌɪsɪŋ ˈfluː.ɪd/ˈeə.krɑːft diːˈʌɪsɪŋ ˈfluː.ɪdz] [n. C or U] ice forming [aɪs fɔːmɪŋ] [n. C] steering [stɪərɪŋ] [n.U] Aircraft De‑Icing Fluid [ADF] /Aircraft De‑Icing Fluids [ˈeə.krɑːft diːˈʌɪsɪŋ ˈfluː.ɪd/ˈeə.krɑːft diːˈʌɪsɪŋ ˈfluː.ɪdz] [n. C or U] aircraft registration /aircraft registration [ˈeə.krɑːft ˌredʒ.ɪˈstreɪ.ʃən/ˈeə.krɑːft ˌredʒ.ɪˈstreɪ.ʃən] [n. C] airport duty officer [DO]/airport duty officers [ˈeə.pɔːt ˈdʒuː.ti ˈɒf.ɪ.sə/ˈeə.pɔːt ˈdʒuː.ti ˈɒf.ɪ.səz] [n. C] apron /aprons [eɪ.prən/ˈeɪ.prənz] [n.C] engine /engines [ˈen.dʒɪn/ˈen.dʒɪnz] [n.C] ice forming [aɪs fɔːmɪŋ] [n.C] radio station [ˈreɪ.di.əʊ ˈsteɪ.ʃən/ˈreɪ.di.əʊ ˈsteɪ.ʃənz] [n. C] runway sweeper/runway sweepers [ˈrʌn.weɪ ˈswiː.pə/ˈrʌn.weɪ ˈswiː.pəz] [n.C] transmission/transmissions [rænzˈmɪʃ.ən/trænzˈmɪʃ.ənz] [n.C] climbing flight [ˈklaɪ.mɪŋ flaɪt] [n. U] descent [dɪˈsent] [n.usually singular] forced landing /forced landings [fɔːst ˈlæn.dɪŋ/fɔːst ˈlæn.dɪŋz] [n. C or U] slush [slʌʃ] [n. U] SNOWTAM ['snəʊtæm] [abbreviation] aerodrome service [ˈeə.rə.drəʊm ˈsɜː.vɪsɪz ] [n.plural] arrival/arrivals [əˈraɪ.vəl/əˈraɪ.vəlz] [n.C] danger area/danger areas [ˈdeɪn.dʒə ˈeə.ri.ə/ˈdeɪn.dʒə ˈeə.ri.əz] [n.C] de‑icing [di:ˈʌɪsɪŋ] [n.U] TSA or TRA Feeding Route [tiː‑ɛs‑eɪ ɔː tiː‑ɑːr‑eɪ ˈfiːdɪŋ ruːt/tiː‑ɛs‑eɪ ɔː tiː‑ɑːr‑eɪ ˈfiːdɪŋ ruːts] [n.C] mobile staff [ˈməʊ.baɪl stɑːf] [n. C or U usually singular] tow [təʊ] [v.] wingwalker/wingwalkers ['wɪŋwɔːkə/'wɪŋwɔːkəz] [n. C] żegluga powietrzna
Udostępnij

Autor:
Eduexpert Sp. z o.o. / Instytut Technologii Eksploatacji, Eduexpert Sp. z o.o. / Instytut Technologii Eksploatacji