Kochanowski wielkim poetą był

Materiał składa się z sekcji: "Jan z Czarnolasu", "Pieśni Jana Kochanowskiego", "Łabędzi śpiew", "Oryginalność inaczej", "Dyskusja o czytelnictwie", "Zadaniowo".

Materiał zawiera 5 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 28 ćwiczeń, w tym 5 interaktywnych.

Zawartość: obraz Karola Millera "Odwiedziny Jana Zamoyskiego w Czarnolesie; "Kochanowski naprawdę wielkim poetą był!" - stwierdzenie w kontekście "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza; polecenie przygotowania rankingu najważniejszych pisarzy (i poetów) polskich (nie muszą to być twórcy obecni w kanonie lektur) z uzasadnieniem wyboru.

Zawartość: wizerunek Jana Kochanowskiego zaczerpnięty z portretu w zwoleńskiej kaplicy; Andrzej Zajkowski, „Tygodnik Ilustrowany”; biogram Jana Kochanowskiego; informacje -Kochanowski humanista, twórca polskiego języka poetyckiego.

Zawartość: karta tytułowa pierwodruku "Pieśni",1586; informacje o tematyce i budowie zbioru "Pieśni"; nagranie audio: Jan Kochanowski, Pieśń II, 24, czyta Krzysztof Skonieczny; Jan Kochanowski, Pieśń II, 24 - tekst; ćwiczenie interaktywne - wskazanie kategorii tematycznej utworu; dwa polecenia związane z interpretacją i rozumieniem tekstu; wskazanie podobieństwa Kochanowskiego i Horacego w zakresie rozważań o nieśmiertelności poety i poezji; Horacy Oda II, 20 (Non usitata nec tenui ferar) oraz ćwiczenie interaktywne - wskazanie kategorii tematycznej utworu; dwa polecenia związane z interpretacją i rozumieniem tekstu; siedem poleceń otwartych związanych z porównaniem Pieśń II, 24 z Odą II, 20; definicje: parafraza, poeta doctus; ćwiczenie interaktywne- przyporządkowanie środków stylistycznych do odpowiedniej kategorii; ćwiczenie interaktywne - dopasowanie do środka stylistycznego jego definicji; trzy polecenia otwarte związane z wyszukiwaniem, nazywaniem i określaniem funkcji środków stylistycznych zastosowanych w pieśni Kochanowskiego; informacja o swobodnym posługiwaniu się przez Kochanowskiego środkami stylistycznymi; obraz: Claude Lorrain, Apollo i Muzy na Parnasie, wraz z poleceniem odszukania w utworach Kochanowskiego i Horacego fragmentów odnoszących się do ptaków; ćwiczenie interaktywne - wskazanie frazeologizmu odnoszącego się do łabędzi; polecenie wyjaśnienia znaczenia frazeologizmu.

Zawartość: współczesna fotografia: łabędź w locie; Brunetto Latini "Skarbiec wiedzy"(informacje o łabędziu - wygląd, wierzenia).

Zawartość: Aleksandra Kukla, Jana Kochanowskiego pieśń poety. Pieśń XXIV "Niezwykłym i nieleda piórem opatrzony..."( Pieśń XXIV Kochanowskiego jako parafraza pieśni Horacego "Do Mecenasa") ; polecenie związane z rozumieniem tekstu.

Polecenie przygotowania głosu w dyskusji na temat przyczyn niskiego stanu czytelnictwa w Polsce.

Zawartość: ćwiczenie interaktywne słowa klucze; polecenie przedstawienia przygotowanego rankingu najwybitniejszych polskich pisarzy i poetów (wraz z uzasadnieniem), przedstawienie kryteriów, które pozwalają uznać, że utwór zasłużył na miano arcydzieła.

Bibliografia:

  • Źródło: Aleksandra Kukla, Jana Kochanowskiego pieśń poety. „Pieśń XXIV Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony…” , [w:] Lekcje czytania. Eksplikacje literackie. Część 1, red. Władysław Dynak, Aleksander Wit Labuda, Warszawa 1991.
  • Źródło: Jan Kochanowski, Pieśń II, 24, dostępny w internecie: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/piesni-ksiegi-wtore-piesn-xxiv.html [dostęp 9.06.2021].
  • Źródło: Horacy, Oda II, 20 (Non usitata nec tenui ferar), [w:] tegoż, Wybór poezji, oprac. Jerzy Krókowski, tłum. Józef Zawirowski, Wrocław 1971, s. 87–88.
  • Źródło: Brunetto Latini, Skarbiec wiedzy, Warszawa 1992.