Kultura 2.0 - Pragram nauczania wiedzy o kulturze

Istotnym elementem realizacji podstawy programowej z wiedzy o kulturze jest wykorzystanie TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych). W programie położono nacisk na umiejętność odpowiedzialnego stosowania TIK oraz twórczego wykorzystywania nowych technologii. Mają one na celu pokazać uczniom, jak samodzielnie zdobywać informacje o artystach, wydarzeniach kulturalnych, a z drugiej strony mają ich zachęcić do własnych prób twórczych, do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Uczniowie mają się nauczyć samodzielnego myślenia o kulturze, wykorzystywania zdobytej wiedzy w działaniu.

Program nauczania został nagrodzony w III edycji konkursu, ogłoszonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji na modelowe programy nauczania zgodne z nową podstawą programową kształcenia ogólnego. Program wykorzystuje środki multimedialne oraz materiały edukacyjne dostępne na portalu Scholaris.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.