Nad brzegiem rzeki

Materiał składa się z sekcji: "1. Rzeka w odcinkach", "2. Od źródła do ujścia", "Podsumowanie", "Słownik", "Zadania".

Materiał zawiera 6 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 1 film "Rozwój zakoli i powstawanie starorzeczy", 6 ćwiczeń, w tym 6 interaktywnych z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi. Są to zadania typu prawda – fałsz i wielokrotnego wyboru oraz teksty z lukami.

Słownik pojęć zawiera wyjaśnienia terminów: ''ciek'', "dopływ", "dorzecze", "starorzecze", "ujście rzeki", "zakole", "źródło". W materiale opisano charakterystyczne odcinki rzeki i wpływ rzek na otoczenie w poszczególnych jej odcinkach. Wyjaśniono mechanizm powstawania zakoli i starorzeczy. Zawarto również instrukcję do przeprowadzenia doświadczenia celem poznania sposobu określania i pomiaru prędkości wody.

Aktualizacja materiału: Zyta Sendecka, Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida