Ochrona środowiska / Environmental protection

Kształcenie zawodowe
Kategorie
branża chemiczna
Słowa kluczowe
uncountable] countable] fraction [ˈfræk.ʃən] [noun handle [ˈhæn.dəl] [noun nutrient [ˈnjuː.trɪənt] [noun spade [speɪd] [noun acoustic map [əˈk.uː.stɪk mæp] [noun air conditioning installation [eə kən.ˈdɪʃ.ən.ɪŋ ˌɪn.stə.ˈleɪʃ.ən] [noun air quality monitoring station [eə ˈkwɒ.lɪ.ti ˈmɒ.nɪ.tər.ɪŋ ˈsteɪʃ.ən] [noun aqueos solution [ˈeɪkwɪəs səˈluːʃən] [noun lignite [ˈlɪɡ.naɪt] [noun geyser [ˈɡiː.zə] [noun volcano [vɒlˈk.eɪ.nəʊ] [noun road transport [rəʊd ˈtræn.spɔːt] [noun irrigation [ˌɪ.rɪ.ˈɡeɪʃ.ən] [noun accelerated eutrophication [ək.ˈse.lə.reɪ.tɪd juːtrəfɪˈkeɪʃ(ə)n] [noun acid rain[ˌæ.sɪd ˈreɪn] [noun soil [sɔɪl] [noun acoustic atmosphere [əˈk.uː.stɪk ˈæt.mə.sfɪə] [noun acoustic protection [əˈk.uː.stɪk prə.ˈtek.ʃən] [noun acoustic silencer [əˈk.uː.stɪk ˈsaɪ.lən.sə] [noun active catalyst insert [ˈæk.tɪv ˈkæ.tə.lɪst ɪn.ˈsɜːt] [noun active noise reduction system [ˈæk.tɪv nɔɪz rɪ.ˈdʌk.ʃən ˈsɪ.stəm] [noun adiabatic transformation [ˌæ.diə.ˈbæ.tɪk ˌtræn.sfə.ˈmeɪʃ.ən] [noun arable layer [ˈæ.rəb.əl ˈleɪə] [noun atmospheric air [ˌæt.məs.ˈfe.rɪk eə] [noun bacteria [bæk.ˈtɪə.riəm bækˈtɪərɪə] [noun bacterium bacillus bacterium bacilli [bæk.ˈtɪə.riəm bə.ˈsɪ.ləs bæk.ˈtɪə.riəm bə.ˈsɪ.laɪ] [noun bucket [ˈbʌkɪt] [noun caustic substance [ˈkɔː.stɪk ˈsʌb.stəns] [noun chemical cabinet [ˈke.mɪk.əl ˈkæ.bɪ.nət] [noun chemical process [ˈke.mɪk.əl ˈprəʊ.ses] [noun chemical reaction [ˈke.mɪk.əl rɪ.ˈæk.ʃən] [noun collection procedure [kə.ˈlek.ʃən prə.ˈsiː.dʒə] [noun concentration [ˌkɒn.sən.ˈtreɪʃ.ən] [noun dark glass bottle [dɑːk ˈɡlɑːs ˈbɒt.əl] [noun determination procedure [dɪ.ˌtɜː.mɪ.ˈneɪʃ.ən prə.ˈsiː.dʒə] [noun disposa**ble glove [ dɪ.ˈspəʊ.zəb.əl ɡlʌv] [noun drill [drɪl] [noun dust collector [dʌst kə.ˈlek.tə] [noun dust concentration [dʌst ˌkɒn.sən.ˈtreɪʃ.ən] [noun dust mask [dʌst mɑːsk] [noun ecological threat [ˌiːk.ə.ˈlɒ.dʒɪk.əl θret] [noun Egner's soil stick [ˈeɡ.nəɪz sɔɪl stɪk] [noun emergency equipment [ɪ.ˈmɜː.dʒən.si ɪ.ˈkwɪp.mənt] [noun environmental component [ɪn.ˌvaɪə.rən.ˈmen.təl kəm.ˈpəʊ.nənt] [noun environmental noise [ ɪn.ˌvaɪə.rən.ˈmen.təl nɔɪz] [noun environmentally friendly behavior [ɪn.ˌvaɪə.rən.ˈmen.tə.li ˈfrend.li bɪ.ˈheɪ.vjə] [noun fertilization history [ˌfɜː.tə.laɪ.ˈzeɪʃ.ən ˈhɪ.str̩i] [noun fertilizer [ˈfɜː.tə.laɪ.zə] [noun filter [ˈfɪl.tə] [noun fixing procedure [ˈfɪks.ɪŋ prə.ˈsiː.dʒə] [noun flammable substance [ˈflæ.məb.əl ˈsʌb.stəns] [noun feet [fʊt fiːt] [noun fume hood [fjuːm hʊd] [noun granulometric composition [ˈɡræ.njuːləˈme.trɪk ˌkɒm.pə.ˈzɪʃ.ən] [noun gravimetric method [ˌɡræ.və.ˈme.trɪk ˈme.θəd] [noun heavy metal compound [ˈhe.vi ˈmet.əl kəm.ˈpaʊnd] [noun hydrogen peroxide [ˈhaɪ.drə.dʒən pə.ˈrɒk.saɪd] [noun indicator [ˈɪn.dɪk.eɪ.tə] [noun lab coat [læb ˈkəʊt] [noun label [ˈleɪb.əl] [noun laboratory glass [lə.ˈbɒ.rət.r̩i ˈɡlɑːs] [noun laboratory incubator [lə.ˈbɒ.rət.r̩i ˈɪn.kjʊ.beɪ.tə] [noun laboratory microscope [lə.ˈbɒ.rət.r̩i ˈɪn.kjʊ.beɪ.tə] [noun laboratory scales [lə.ˈbɒ.rət.r̩i skeɪlz] [noun plural] laboratory table [lə.ˈbɒ.rət.r̩i ˈteɪb.əl] [noun laboratory [lə.ˈbɒ.rət.r̩i] [noun Legionella bacterium Legionella bacteria [ˌliːdʒəˈnɛlə bæk.ˈtɪə.riəm ˌliːdʒəˈnɛlə bæk.ˈtɪə.riə] [noun Legionellosis [ˌliː.dʒə.nəˈləʊ.sɪs] [noun main part [meɪn pɑːt] [noun measuring instrument [ ˈme.ʒər.ɪŋ ˈɪn.strʊ.mənt] [noun measuring station [ˈme.ʒər.ɪŋ ˈsteɪʃ.ən] [noun microbiological test [ˌmaɪk.rəʊ.ˌbaɪ.ə.ˈlɒdʒ.ɪk.əl ˈtest] [noun monitoring station [ˈmɒ.nɪ.tər.ɪŋ ˈsteɪʃ.ən] [noun noise [nɔɪz] [noun OHS instruction [ˈoz ɪn.ˈstrʌk.ʃən] [noun oxygen content [ˈɒk.sɪ.dʒən kən.ˈtent] [noun ozone [ˈəʊ.zəʊn] [noun pictogram [ˈpɪk.tə.ɡræm] [noun pollutant [pə.ˈluː.tənt] [noun protective clothing [prə.ˈtek.tɪv ˈkləʊ.ðɪŋ] [noun protective glove [prə.ˈtek.tɪv ɡlʌv] [noun protective goggles [prə.ˈtek.tɪv ˈɡɒɡ.əlz] [noun safety rule [ˈseɪf.ti ruːl] [noun sample container [ˈsɑːm.pəl kən.ˈteɪ.nə] [noun sample [ˈsɑːm.pəl] [noun scoop [skuːp] [noun scraper [ˈskreɪ.pə] [noun soil acidity [sɔɪl ə.ˈsɪ.də.ti] [noun soil column [sɔɪl ˈkɒ.ləm] [noun soil profile [sɔɪl ˈprəʊ.faɪl] [noun solid substance [ˈsɒ.lɪd ˈsʌb.stəns] [noun sorption mat [ˈsɔːpʃən mæt] [noun subsoil layer [ˈsʌbsɔɪl ˈleɪə] [noun suspended particulates [sə.ˈspen.dɪd pɑː.ˈtɪ.kjə.ləts] [noun toxic substance [ˈtɒk.sɪk ˈsʌb.stəns] [noun transport procedure [træns.ˈpɔːt prə.ˈsiː.dʒə] [noun ultraviolet light [ˌʌl.trə.ˈvaɪə.lət laɪt] [noun ventilator [ˈven.tɪ.leɪ.tə] [noun washing stand [ˈwɒʃ.ɪŋ stænd] [noun water analyses [ˈwɔː.tər ə.ˈnæ.lə.sɪs ˈwɔː.tər ə.ˈnæ.lə.siːz] [noun water chlorination [ˈwɔː.tə ˌklɒ.rɪ.ˈneɪʃ.ən] [noun water installation [ˈwɔː.tər ˌɪn.stə.ˈleɪʃ.ən] [noun water resources [ˈwɔː.tə rɪ.ˈzɔː.sɪz] [noun yield [jiːld] [noun aerobic bacterium aerobic bacteria [eə.ˈrəʊ.bɪk bæk.ˈtɪə.riəm eə.ˈrəʊ.bɪk bækˈtɪəriə] [noun agricultural activity [ˌæ.ɡrɪˈk.ʌlt.ʃrəl æk.ˈtɪ.və.ti] [noun air quality assessment [eə ˈkwɒ.lɪ.ti ə.ˈse.smənt] [noun air quality index [eə ˈkwɒ.lɪ.ti ˈɪn.deks] [noun alert level [ə.ˈlɜːt ˈlev.əl] [noun anthropogenic phenomena [ˌanθrəpəˈdʒɛnɪk fɪ.ˈnɒ.mɪ.nən ˌanθrəpəˈdʒɛnɪk fɪ.ˈnɒ.mɪ.nə ] [noun atmosphere [ˈæt.mə.sfɪə] [noun atmospheric pollution [ˌæt.məs.ˈfe.rɪk pə.ˈluːʃ.ən] [noun automatic measurement station [ˌɔː.tə.ˈmæ.tɪk ˈme.ʒə.mənt ˈsteɪʃ.ən] [noun biochemical oxygen demand [ˌbaɪəʊˈk.e.mɪ.stri ˈɒk.sɪ.dʒən dɪ.ˈmɑːnd] [noun biogenic element [ˌbaɪoˈdʒɛnɪk ˈɛləmənt] [noun bridge [brɪdʒ] [noun catalyst [ˈkæ.tə.lɪst] [noun chemical oxidizer [ˈke.mɪk.əl ˈɑːk.sə.ˌdaɪ.zə] [noun chemical oxygen demand [ˈke.mɪk.əl ˈɒk.sɪ.dʒən dɪ.ˈmɑːnd] [noun chemical pollution [ˈke.mɪk.əl pə.ˈluːʃ.ən] [noun chemical substance [ˈke.mɪk.əl ˈsʌb.stəns] [noun continuous automatic measurement [kən.ˈtɪ.njʊəs ˌɔː.tə.ˈmæ.tɪk ˈme.ʒə.mənt] [noun continuous measurement [kən.ˈtɪ.njʊəs ˈme.ʒə.mənt] [noun daily manual measurement [ˈdeɪ.li ˈmæ.njʊəl ˈme.ʒə.mənt] [noun damming level [ˈdæm.ɪŋ ˈlev.əl] [noun damming structure [ˈdæm.ɪŋ ˈstrʌk.tʃə] [noun degrading factor [dɪ.ˈɡreɪd.ɪŋ ˈfæk.tə] [noun dichromate method [daɪˈkro.ˌmet ˈme.θəd] [noun dilution method [daɪ.ˈljuːʃ.ən ˈme.θəd] [noun dry residue [draɪ ˈre.zɪ.djuː] [noun emitter [ɪˈmɪtə] [noun energy distribution [ˈe.nə.dʒi ˌdɪ.strɪ.ˈbjuːʃ.ən] [noun uncoutable] energy production [ˈe.nə.dʒi prə.ˈdʌk.ʃən] [noun exhaust fume [ɪɡ.ˈzɔːst fjuːm] [noun fuel combustion [ˈfjuːəl kəm.ˈbʌs.tʃən] [noun fuel combustion process [ˈfjuːəl kəm.ˈbʌs.tʃən ˈprəʊ.ses] [noun harmful hydrocarbon [ˈhɑːm.fəl ˌhaɪ.drəˈk.ɑː.bənz] [noun information level [ˌɪn.fə.ˈmeɪʃ.ən ˈlev.əl] [noun inorganic substance [ˌɪ.nɔː.ˈɡæ.nɪk ˈsʌb.stəns] [noun landfill [ˈlænd.fɪl] [noun linear emission [ˈlɪ.nɪər ɪ.ˈmɪʃ.ən] [noun manometric method [mɑː.nəʊˈme.trɪk ˈme.θəd] [noun microorganism [ˌmaɪk.rəʊ ˈɔːɡ.ə.ˌnɪz.əm] [noun mobile application [ˈməʊ.baɪl ˌæ.plɪˈk.eɪʃ.ən] [noun monthly passive measurement [ˈmʌnθ.li ˈpæ.sɪv ˈme.ʒə.mənt] [noun natural phenomena [ˈnæt.ʃrəl fɪ.ˈnɒ.mɪ.nən ˈnæt.ʃrəl fɪ.ˈnɒ.mɪ.nə] [noun nitrogen oxide [ˈnaɪ.trə.dʒən ˈɒk.saɪd] [noun organic remains [ɔː.ˈɡæ.nɪk rɪ.ˈmeɪnz] [noun organic substance [ɔː.ˈɡæ.nɪk ˈsʌb.stəns] [noun periodic measurement [ˌpɪə.rɪ.ˈɒ.dɪk ˈme.ʒə.mənt] [noun point emission [pɔɪnt ɪ.ˈmɪʃ.ən] [noun polluted water [pə.ˈluː.tɪd ˈwɔː.tə] [noun pond [pɒnd] [noun potassium permanganate method [pə.ˈtæ.sɪəm pə.ˈmæŋ.ɡə.neɪt ˈme.θəd] [noun pro‑environmental activity [prəʊ ɪn.ˌvaɪə.rən.ˈmen.təl æk.ˈtɪ.və.ti] [noun radioactive substance [ˌreɪ.dɪəʊ.ˈæk.tɪv ˈsʌb.stəns] [noun rainwater [ˈreɪn.wɔː.tə] [noun sewage disposal [ˈsjuːɪdʒ dɪ.ˈspəʊz.ə] [noun soil acidification [sɔɪl ə.ˌsɪ.dɪ.fɪˈk.eɪʃ.ən] [noun soil devastation [sɔɪl ˌde.və.ˈsteɪʃ.ən] [noun soil erosion [sɔɪl ɪ.ˈrəʊʒ.ən] [noun soil fatigue [sɔɪl fə.ˈtiːɡ] [noun soil fertility [sɔɪl fə.ˈtɪ.lɪ.ti] [noun soil pollution [sɔɪl pə.ˈluːʃ.ən] [noun steam [stiːm] [noun sulfur dioxide [ˈsəl.fə daɪ.ˈɒk.saɪd] [noun sulphuric acid [sʌl.ˈfjʊ.rɪk ˈæ.sɪd] [noun surface emission [ˈsɜː.fɪs ɪ.ˈmɪʃ.ən] [noun surface water abstraction [ˈsɜː.fɪs ˈwɔː.tə æb.ˈstræk.ʃən] [noun underground water abstraction [ˈʌn.də.ɡraʊnd ˈwɔː.tə æb.ˈstræk.ʃən] [noun usable capacity [ˈjuː.zəb.əl kə.ˈpæ.sɪ.ti] [noun vegetation [ˌve.dʒɪ.ˈteɪʃ.ən] [noun volatile compound [ˈvɒ.lə.taɪl kəm.ˈpaʊnd] [noun water canal [ˈwɔː.tə kə.ˈnæl] [noun water equipment [ˈwɔː.tər ɪ.ˈkwɪp.mənt] [noun water intake [ˈwɔː.tər ˈɪn.teɪk] [noun water management [ˈwɔː.tə ˈmæ.nɪdʒ.mənt] [noun water register [ˈwɔː.tə ˈre.dʒɪ.stə] [noun water treatment [ˈwɔː.tə ˈtriːt.mənt] [noun water‑law permit [ˈwɔː.tə lɔː pə.ˈmɪt] [noun well [wel] [noun pesticide [ˈpe.stɪ.saɪd] [noun mechanical filter [mɪˈk.æ.nɪk.əl ˈfɪl.tə] [noun agricultural wastewater [ˌæ.ɡrɪˈk.ʌlt.ʃrəl ˈweɪˌs.twɒ.tə] [noun artificial fertilizer [ˌɑː.tɪ.ˈfɪʃ.əl ˈfɜː.tə.laɪ.zə] [noun artificial water reservoir [ˌɑː.tɪ.ˈfɪʃ.əl ˈwɔː.tə ˈre.zəv.wɑː] [noun artificial watercourse [ˌɑː.tɪ.ˈfɪʃ.əl ˈwɔː.tək.ɔːs] [noun backwater [ˈbæk.ˌwɔːt.ə] [noun bar screen [bɑː skriːn] [noun belt press [belt pres] [noun biogas [ˈbaɪoˌɡæs] [noun bioreactor [ˌbaɪoriːˈæktɚ] [noun brine tank [braɪn tæŋk] [noun brook [brʊk] [noun calcium compound [ˈkæl.sɪəm kəm.ˈpaʊnd] [noun calcium ion [ˈkæl.sɪəm ˈaɪən] [noun canalized area [ˈkæ.nə.laɪzd ˈeə.riə] [noun catchment [ˈkæt.ʃmənt] [noun chemical compound [ˈke.mɪk.əl kəm.ˈpaʊnd] [noun chlorination method [ˌklɒ.rɪ.ˈneɪʃ.ən ˈme.θəd] [noun chlorine [ˈklɔː.riːn] [singular noun][noun clarifier [ˈklærəfɜ:r] [noun coagulant [kəʊ.ˈæ.ɡjʊ.lənt] [noun coagulation [kəʊ.ˌæ.ɡjʊ.ˈleɪʃ.ən] [noun combined sewer system [kəm.ˈbaɪnd ˈsjuːə ˈsɪ.stəm] [noun communal municipal network [ˈkɒ.mjʊn.əl mjuː.ˈnɪ.sɪp.əl ˈne.twɜːk] [noun concrete holding tank [ˈkɒŋ.kriːt ˈhəʊld.ɪŋ tæŋk] [noun confined groundwater [kən.ˈfaɪnd ˈɡraʊn.dwɔː.tə] [noun confined water table [kən.ˈfaɪnd ˈwɔː.tə ˈteɪb.əl] [noun connection chamber [kə.ˈnek.ʃən ˈtʃeɪm.bə] [noun degreasing [dɪˈɡriːs.ɪŋ] [noun deironed water [dɪˈaɪənd ˈwɔː.tə] [noun demanganised water [dɪ.'mæŋ.ɡə.naɪzd ˈwɔː.tə] [noun detergent [dɪ.ˈtɜː.dʒənt] [noun disinfection [ˌdɪ.sɪn.ˈfek.ʃən] [noun dispenser [dɪ.ˈspen.sə] [noun drainage [ˈdreɪ.nɪdʒ] [noun drainage system [ˈdreɪ.nɪdʒ ˈsɪ.stəm] [noun drilled well [drɪld wel] [noun dug well [dʌɡ wel] [noun dye [daɪ] [noun faeces [ˈfiː.siːz] [noun fermentation [ˌfɜː.men.ˈteɪʃ.ən] [noun flowing water [ˈfləʊɪŋ ˈwɔː.tə] [noun fresh water [freʃ ˈwɔː.tə] [noun grey water [ɡreɪ ˈwɔː.tə] [noun groundwater [ˈɡraʊn.dwɔː.tə] [noun heated water [ˈhiː.tɪd ˈwɔː.tə] [noun heavy metal [ˈhe.vi ˈmet.əl] [noun holding tank [ˈhəʊld.ɪŋ tæŋk] [noun house drain [ˈhaʊs dreɪn] [noun household wastewater [ˈhaʊs.həʊld ˈweɪˌs.twɒ.tə] [noun hydrophore [ˈhaɪ.drəʊ.fɔː] [noun hydroponic treatment plant [ˌhaɪ.drə.ˈpɑː.nɪk ˈtriːt.mənt plɑːnt] [noun industrial sewage [ɪn.ˈdʌ.strɪəl ˈsjuːɪdʒ] [noun inspection chamber [ɪn.ˈspek.ʃən ˈtʃeɪm.bə] [noun ion exchange process [ˈaɪən ɪkˈs.tʃeɪndʒ ˈprəʊ.ses] [noun iron remover [ˈaɪən rɪ.ˈmuː.və] [noun lake [leɪk] [noun lead [led] [noun magnesium compound [mæɡ.ˈniː.zɪəm kəm.ˈpaʊnd] [noun magnesium ion [mæɡ.ˈniː.zɪəm ˈaɪən] [noun manganese remover [ˈmæŋ.ɡə.niːz rɪ.ˈmuː.və] [noun mercury [ˈmɜː.kjʊ.ri] [noun microbiological purity [ˌmaɪk.rəʊ.ˌbaɪ.ə.ˈlɒdʒ.ɪk.əl ˈpjʊə.rɪ.ti] [noun mixer [ˈmɪk.sə] [noun municipal sewage [mjuː.ˈnɪ.sɪp.əl ˈsjuːɪdʒ] [noun natural intake [ˈnæt.ʃrəl ˈɪn.teɪk] [noun natural watercourse [ˈnæt.ʃrəl ˈwɔː.tək.ɔːs] [noun nitrogen [ˈnaɪ.trə.dʒən] [noun osmotic filter [ɒz.ˈməʊ.sɪs ˈfɪl.tə] [noun ozonation method [əʊ.zə.'neɪ.ʃ(ə)n ˈme.θəd] [noun ozonator [əʊ.zə.'neɪ.tə] [noun petrol [ˈpe.trəl] [noun phosphorus [ˈfɒ.sfə.rəs] [noun plastic holding tank [ˈplæ.stɪk ˈhəʊld.ɪŋ tæŋk] [noun primary settling tank [ˈpraɪ.mə.ri ˈset.əl.ɪŋ tæŋk] [noun radioactivity [ˌreɪ.dɪəʊæk.ˈtɪ.vɪ.ti] [noun reaction chamber [rɪ.ˈæk.ʃən ˈtʃeɪm.bə] [noun reverse osmosis [rɪ.ˈvɜːs ɒz.ˈməʊ.sɪs] [noun river [ˈrɪ.və] [noun sand separator [sænd ˈse.pə.reɪ.tə] [noun screenings [ˈskriː.nɪŋz] [noun secondary settling tank [ˈsek.ən.dri ˈset.əl.ɪŋ tæŋk] [noun sedimentation [ˌse.dɪ.men.ˈteɪʃ.ən] [noun sedimentation process [ˌse.dɪ.men.ˈteɪʃ.ən ˈprəʊ.ses] [noun septic tank [ˈsep.tɪk tæŋk] [noun sewage [ˈsjuːɪdʒ] [noun sewage sludge [ˈsjuːɪdʒ slʌdʒ] [noun sewage system [ˈsjuːɪdʒ ˈsɪ.stəm] [noun sewage treatment plant [ˈsjuːɪdʒ ˈtriːt.mənt plɑːnt] [noun sludge [slʌdʒ] [noun slurry [ˈslʌ.ri] [noun soakaway [səʊk.ə.ˈweɪ] [noun sodium ion [ˈsəʊ.dɪəm ˈaɪən] [noun softener [ˈsɒf.nə] [noun solvent [ˈsɒl.vənt] [noun sorption filter [ˈsɔːp.ʃən ˈfɪl.tə] **[noun source water [sɔːs ˈwɔː.tə] [noun spurt [spɜːt] [noun stream [striːm] [noun submersible pump [səb.ˈmɜː.səb.əl pʌmp] [noun surface runoff [ˈsɜː.fɪs ˈrə.ˌnɒf] [noun surface water [ˈsɜː.fɪs ˈwɔː.tə] [noun surface water intake [ˈsɜː.fɪs ˈwɔː.tər ˈɪn.teɪk] [noun surface water source [ˈsɜː.fɪs ˈwɔː.tə sɔːs] [noun suspension [sə.ˈspen.ʃən] [noun treated water [ˈtriː.tɪd ˈwɔː.tə] [noun ultrafiltration method [ʌl.trə.fɪl.ˈtreɪʃ.ən ˈme.θəd] [noun unconfined water table [ˌʌnk.ən.ˈfaɪnd ˈwɔː.tə ˈteɪb.əl] [noun underground water [ˈʌn.də.ɡraʊnd ˈwɔː.tə] [noun utility sewer system [juː.ˈtɪ.lɪ.ti ˈsjuːə ˈsɪ.stəm] [noun UV sterilizers [ ˈʌl.trə ˈvaɪə.lət ˈste.rə.ˌlaɪ.zə] [noun water demineralization [ ˈwɔː.tə ˌdɪ.mɪ.nə.rə.lə.ˈzeɪ.ʃən] [noun water ditch [ˈwɔː.tə dɪtʃ] [noun water hardness [ˈwɔː.tə ˈhɑːd.nəs] [noun water level [ˈwɔː.tə ˈlev.əl] [noun water meter [ˈwɔː.tə ˈmiː.tə] [noun water protection [ˈwɔː.tə prə.ˈtek.ʃən] [noun water reservoir [ˈwɔː.tə ˈre.zəv.wɑː] [noun water self‑purification [ˈwɔː.tə self.ˌpjʊə.rɪ.fɪˈk.eɪʃ.ən] [noun aerosol [ˈeə.rəʊ.sɒl] [noun atmospheric discharge [ˌæt.məs.ˈfe.rɪk ˈdɪs.tʃɑːdʒ] [noun bioethanol [ˈbaɪ.əʊˌe.θə.nɒl] [noun biofuel [ˈbaɪ.əʊˌfjuː.əl] [noun biogas [ˈbaɪ.əʊˌɡæs] [noun biomass [ˈbaɪ.əʊ.mæs] [noun biomass boiler [ˈbaɪ.əʊ.mæs ˈbɔɪ.lə] [noun bituminous sand [bɪ.ˈtjuː.mɪ.nəs sænd] [noun bituminous shale [bɪ.ˈtjuː.mɪ.nəs ʃeɪl] [noun catalyst body [ˈkæ.tə.lɪst ˈbɒ.di] [noun catalytic converter [ˌkæ.tə.ˈlɪ.tɪk kən.ˈvɜː.tə] [noun catalytic reaction [ˌkæ.tə.ˈlɪ.tɪk rɪ.ˈæk.ʃən] [noun centrifugal force [sen.ˈtrɪ.fjʊɡ.əl fɔːs] [noun climate change [ˈklaɪ.mət tʃeɪndʒ] [noun collective protection measure [kə.ˈlek.tɪv prə.ˈtek.ʃən ˈme.ʒə] [noun convection [kən.ˈvek.ʃən] [noun cyclone [ˈsaɪ.kləʊn] [noun dust [dʌst] [noun ear protector [ɪə prə.ˈtek.tə] [noun earmuff [ˈɪrˌ.məf] [noun ecological fuel [ˌiːk.ə.ˈlɒ.dʒɪk.əl ˈfjuːəl] [noun electrostatic filter [ɪ.ˌlek.trəʊ.ˈstæ.tɪk ˈfɪl.tə] [noun energy consuming device [ˈe.nə.dʒi kən.ˈsjuːm.ɪŋ dɪ.ˈvaɪs] [noun energy efficiency [ˈe.nə.dʒi ɪ.ˈfɪʃn.si] [noun energy label [ˈe.nə.dʒi ˈleɪb.əl] [noun energy saving [ˈe.nə.dʒi ˈseɪv.ɪŋ] [noun energy saving habit [ˈe.nə.dʒi ˈseɪv.ɪŋ ˈhæ.bɪt] [noun energy saving lighting [ˈe.nə.dʒi ˈseɪv.ɪŋ ˈlaɪt.ɪŋ] [noun engine exhaust [ˈen.dʒɪn ɪɡ.ˈzɔːst] [noun exhaust pipe [ɪɡ.ˈzɔːst paɪp] [noun fabric filter [ˈfæ.brɪk ˈfɪl.tə] [noun fog [fɒɡ] [noun fossil fuel [ˈfɒs.əl ˈfjuːəl] [noun gas [ɡæs] [noun geothermal energy [ˌdʒiːəʊ.ˈθɜːm.əl ˈe.nə.dʒi] [noun green energy [ˈɡriːn ˈe.nə.dʒi] [noun green wall [ˈɡriːn wɔːl] [noun hard coal [hɑːd kəʊl] [noun hearing protection [ˈhɪər.ɪŋ prə.ˈtek.ʃən] [noun hearing protector [ˈhɪər.ɪŋ prə.ˈtek.tə] [noun heat pump [hiːt pʌmp] [noun heating system [ˈhiːt.ɪŋ ˈsɪ.stəm] [noun honeycomb insert [ˈhʌ.nɪk.əʊm ɪn.ˈsɜːt] [noun hot cover [hɒt ˈkʌ.və] [noun hydroelectric power plant [ˌhaɪ.drəʊɪ.ˈlek.trɪk ˈpaʊə plɑːnt] [noun industrial soundproof booth [ɪn.ˈdʌ.strɪəl ˈsaʊnd.pruːf buːð] [noun ionization [ˌaɪə.naɪ.ˈzeɪʃ.ən] [noun level [ˈlev.əl] [noun mechanical vibration [mɪˈk.æ.nɪk.əl vaɪ.ˈbreɪʃ.ən] [noun meteorology [ˌmiː.tɪə.ˈrɒ.lə.dʒi] [noun micro biogas plant [ˈmaɪk.rəʊ ˈbaɪ.əʊˌɡæs plɑːnt] [noun mite [maɪt] [noun natural environment [ˈnæt.ʃrəl ɪn.ˈvaɪə.rən.mənt] [noun natural gas [ˈnæt.ʃrəl ɡæs] [noun negative impact [ˈne.ɡə.tɪv ɪm.ˈpækt] [noun noise reducing window [nɔɪz rɪ.ˈdjuːs.ɪŋ ˈwɪn.dəʊ] [noun noise reduction [nɔɪz rɪ.ˈdʌk.ʃən] [noun noise source [nɔɪz sɔːs] [noun noisy vehicle [ˈnɔɪz.i ˈviːɪk.əl] [noun non‑renewable energy source [nanri.ˈnuːə.bəl ˈe.nə.dʒi sɔːs] [noun oxidation [ˌɒk.sɪd.ˈeɪʃ.ən] [noun oxygen sensor [ˈɒk.sɪ.dʒən ˈsen.sə] [noun ozone hole [ˈəʊ.zəʊn həʊl] [noun passive house [ˈpæ.sɪv ˈhaʊs] [noun peat [piːt] [noun personal protection measure [ˈpɜː.sən.əl prə.ˈtek.ʃən ˈme.ʒə] [noun petroleum [pɪ.ˈtrəʊ.lɪəm] [noun photovoltaic panel [ˌfotəˌvol.ˈteɪɪk ˈpæn.əl] [noun pollution concentration standard [pə.ˈluːʃ.ən ˌkɒn.sən.ˈtreɪʃ.ən ˈstæn.dəd] [noun radioactive element [ˌreɪ.dɪəʊ.ˈæk.tɪv ˈel.ɪ.mənt] [noun radium [ˈreɪ.dɪəm] [noun renewable energy source [rɪ.ˈnjuːəb.əl ˈe.nə.dʒi sɔːs] [noun sandstorm [ˈsænd.stɔːm] [noun smog alarm [smɒɡ ə.ˈlɑːm] [noun smoke [sməʊk] [noun solar collector [ˈsəʊ.lə kə.ˈlek.tə] [noun solar energy [ˈsəʊ.lər ˈe.nə.dʒi] [noun sound absorbing facade [ˈsaʊnd əb.ˈzɔːb.ɪŋ fə.ˈsɑːd] [noun sound absorbing material [ˈsaʊnd əb.ˈzɔːb.ɪŋ mə.ˈtɪə.rɪəl] [noun soundwall [ˈsaʊnd.wɔːl] [noun swamp [swɒmp] [noun temperature inversion [ˈtem.prə.tʃər ɪn.ˈvɜːʃ.ən] [noun thermal energy [ˈθɜːm.əl ˈe.nə.dʒi] [noun thermal imaging camera [ˈθɜːm.əl ˈɪ.mɪdʒ.ɪŋ ˈkæ.mə.rə] [noun thermomodernization [θɜː.məʊ.mɒ.də.naɪ.ˈzeɪʃ.ən] [noun thorium [ˈθɔː.riəm] [noun troposphere [ˈtrɒ.pə.sfɪə] [noun uranium [jʊ.ˈreɪ.nɪəm] [noun volcano eruption [vɒlˈk.eɪ.nəʊ ɪ.ˈrʌp.ʃən] [noun wet filter [wet ˈfɪl.tə] [noun wind energy [wɪnd ˈe.nə.dʒi] [noun wind turbine [wɪnd ˈtɜː.baɪn] [noun alternative fuel [ɔːl.ˈtɜː.nə.tɪv ˈfjuːəl] [noun aluminum packaging [ə.ˈluː.mɪ.nəm ˈpæk.ɪdʒ.ɪŋ] [noun artificial geological barrier [ˌɑː.tɪ.ˈfɪʃ.əl ˌdʒɪə.ˈlɒ.dʒɪk.əl ˈbæ.riə] [noun ash [æʃ] [noun backfilling [ˈbæk.fɪl.ɪŋ] [noun biodegradable packaging [ˌbaɪəʊ.dɪ.ˈɡreɪ.dəb.əl ˈpæk.ɪdʒ.ɪŋ] [noun biodegradation [ˌbɑː.ˈjəʊˌde.ɡrə.ˈdeɪʃ.ən] [noun biodrying [ˌbɑː.ˈjəʊ'draɪ.ɪŋ] [noun biological function [ˌbaɪə.ˈlɒ.dʒɪk.əl ˈfʌŋk.ʃən] [noun black container [blæk kən.ˈteɪ.nə] [noun blue container [bluː kən.ˈteɪ.nə] [noun brown container [braʊn kən.ˈteɪ.nə] [noun bulky waste [ˈbʌlk.i weɪst] [noun car weights [kɑː weɪt] [noun combustion node [kəm.ˈbʌs.tʃən nəʊd] [noun compost [ˈkɒm.pɒst] [noun condenser [kən.ˈden.sə] [noun container [kən.ˈteɪ.nə] [noun deconcentration method [dəˌkɒn.sən.ˈtreɪʃ.ən ˈme.θəd] [noun dehydrated sludge silo [ˌdiː.ˈhaɪ.dreɪ.tɪd slʌdʒ ˈsaɪ.ləʊ] [noun disk dryer [dɪsk ˈdraɪə] [noun drainage ditch [ˈdreɪ.nɪdʒ dɪtʃ] [noun electrowaste [ə.lek.trəʊ'weɪst] [noun environmental protection [ɪn.ˌvaɪə.rən.ˈmen.təl prə.ˈtek.ʃən] [noun evaporation of leachate [ɪ.ˌvæ.pə.ˈreɪʃ.ən ɒv ˈliːtʃeɪt] [phrase] exhaust gas treatment system [ɪɡ.ˈzɔːst ɡæs ˈtriːt.mənt ˈsɪ.stəm] [noun fluidized bed furnace [ˈfluːɪˌdaɪzd bed ˈfɜː.nɪs] [noun fluidizing air [ˈfluːɪˌdaɪz.ɪŋ eə] [noun glass packaging [ˈɡlɑːs ˈpæk.ɪdʒ.ɪŋ] [noun green belt [ˈɡriːn belt] [noun green container [ˈɡriːn kən.ˈteɪ.nə] [noun green fertilization [ˈɡriːn ˌfɜː.tə.laɪ.ˈzeɪʃ.ən] [noun green point [ˈɡriːn pɔɪnt] [noun green waste [ˈɡriːn weɪst] [noun hazardous waste [ˈhæ.zə.dəs weɪst] [noun heat recovery [hiːt rɪˈk.ʌ.və.ri] [noun heat recovery system [hiːt rɪˈk.ʌ.və.ri ˈsɪ.stəm] [noun incorrect fertilization [ˌɪnk.ə.ˈrekt ˌfɜː.tə.laɪ.ˈzeɪʃ.ən] [noun landfill gas [ˈlænd.fɪl ɡæs] [noun landforming [lændˈfɔːm.ɪŋ] [noun mineral fertilization [ˈmɪ.nə.rəl ˌfɜː.tə.laɪ.ˈzeɪʃ.ən] [noun mining waste [ˈmaɪn.ɪŋ weɪst] [noun mixed waste [mɪkst weɪst] [noun municipal waste [mjuː.ˈnɪ.sɪp.əl weɪst] [noun natural geological barrier [ˈnæt.ʃrəl ˌdʒɪə.ˈlɒ.dʒɪk.əl ˈbæ.riə] [noun organic fertilization [ɔː.ˈɡæ.nɪk ˌfɜː.tə.laɪ.ˈzeɪʃ.ən] [noun paper material [ˈpeɪ.pə mə.ˈtɪə.rɪəl] [noun pioneer vegetation [ˌpaɪə.ˈnɪə ˌve.dʒɪ.ˈteɪʃ.ən] [noun plastic packaging [ˈplæ.stɪk ˈpæk.ɪdʒ.ɪŋ] [noun preliminary waste selection [prɪ.ˈlɪ.mɪ.nə.ri weɪst sɪ.ˈlek.ʃən] [noun pre‑selection chamber [ˌpriː.sɪ.ˈlek.ʃən ˈtʃeɪm.bə] [noun receiving funnel [rɪ.ˈsiːv.ɪŋ ˈfʌn.əl] [noun regeneration [rɪ.ˌdʒe.nə.ˈreɪʃ.ən] [noun reprocessing [ri.ˈprɒ.ses.ɪŋ] [noun reusable packaging [ˌriː.ˈjuː.zəb.əl ˈpæk.ɪdʒ.ɪŋ] [noun rotary sieve [ˈrəʊ.tə.ri sɪv] [noun rubbish tax [ˈrʌ.bɪʃ tæks] [noun saturated steam [ˈsæ.tʃə.reɪ.tɪd stiːm] [noun scrubber [ˈskrʌ.bə] [noun secondary raw material [ˈsek.ən.dri rɔː mə.ˈtɪə.rɪəl] [noun selective waste collection [sɪ.ˈlek.tɪv weɪst kə.ˈlek.ʃən] [noun selective waste gathering [sɪ.ˈlek.tɪv weɪst ˈɡæ.ðər.ɪŋ] [noun separator [ˈse.pə.reɪ.tə] [noun silo [ˈsaɪ.ləʊ] [noun sludge collection station [slʌdʒ kə.ˈlek.ʃən ˈsteɪʃ.ən] [noun sludge dryer [slʌdʒ ˈdraɪə] [noun sludge drying node [slʌdʒ ˈdraɪ.ɪŋ nəʊd] [noun sludge storage and transport node [slʌdʒ ˈstɔː.rɪdʒ ənd træns.ˈpɔːt nəʊd] [phrase] soil neutralization [sɔɪl ˌnjuː.trə.laɪ.ˈzeɪʃ.ən] [noun solidification [sə.ˌlɪ.dɪ.fɪˈk.eɪʃ.ən] [noun special quarter on a landfill [ˈspeʃ.əl ˈkwɔː.tər ɒn ə ˈlænd.fɪl] [phrase] stabilized residue [ˈsteɪ.bə.laɪzd ˈre.zɪ.djuː] [noun storage [ˈstɔː.rɪdʒ] [noun synthetic insulation [sɪn.ˈθe.tɪk ˌɪn.sjʊ.ˈleɪʃ.ən] [noun thermal treatment [ˈθɜːm.əl ˈtriːt.mənt] [noun thermal utilization [ˈθɜːm.əl ˌjuː.tɪ.laɪ.ˈzeɪʃ.ən] [noun transport of ashes to the landfill [træns.ˈpɔːt əv ˈæ.ʃɪz tə ðə ˈlænd.fɪl] [phrase] type of waste [taɪp əv weɪst] [phrase] underground storage [ˈʌn.də.ɡraʊnd ˈstɔː.rɪdʒ] [noun use value [ˈjuːs ˈvæ.lju] [noun warning sign against throwing out hazardous waste [ˈwɔːn.ɪŋ saɪn ə.ˈɡenst ˈθrəʊ.ɪŋ ˈaʊt ˈhæ.zə.dəs weɪst] [phrase] waste collection [weɪst kə.ˈlek.ʃən] [noun waste segregation [weɪst ˌse.ɡrɪ.ˈɡeɪʃ.ən] [noun yellow container [ˈje.ləʊ kən.ˈteɪ.nə] [noun water analysis bacterium foot anthropogenic phenomenon natural phenomenon UV sterilizer weigh [weɪ] [verb] chemical status of waters [ˈke.mɪk.əl ˈsteɪ.təs əv ˈwɔː.təz] [phrase] condition [kən.ˈdɪʃ.ən] [verb] container for transport [ kən.ˈteɪ.nə fə træns.ˈpɔːt] [phrase] container with labels [kən.ˈteɪ.nə wɪð ˈleɪb.əlz] [phrase] data sheet for dangerous substances [ˈdeɪt.ə ʃiːt fə ˈdeɪn.dʒə.rəs ˈsʌb.stən.sɪz] [phrase] filter [ˈfɪl.tə] [verb] Inspection for Environmental Protection [ɪn.ˈspek.ʃən fər ɪn.ˌvaɪə.rən.ˈmen.təl prə.ˈtek.ʃən] [phrase] label for describing samples [ˈleɪb.əl fə dɪ.ˈskraɪb.ɪŋ ˈsɑːm.pəlz] [phrase] outskirt of the field [ˈaʊt.ˌskərt əv ðə fiːld] [phrase] pH of water [ˈpiː.ˈeɪtʃ əv ˈwɔː.tə] [phrase] physical property of water [ˈfɪ.zɪk.əl ˈprɒ.pə.ti əv ˈwɔː.tə] [phrase] polyethylene bottle with a stopper [ˌpɒ.li.ˈe.θə.liːn ˈbɒt.əl wɪð ə ˈstɒ.pə] [phrase] pour [pɔː] [verb] scraper for soil samplers [ˈskreɪ.pə fə sɔɪl ˈsɑːm.pləz] [phrase] sift [sɪft] [verb] State Environmental Monitoring System [steɪt ɪn.ˌvaɪə.rən.ˈmen.təl ˈmɒ.nɪ.tər.ɪŋ ˈsɪ.stəm] [phrase] transport [træns.ˈpɔːt] [verb] transport of samples [træns.ˈpɔːt əv ˈsɑːm.pəlz] [phrase] tunnel for collecting the soil column [ˈtʌn.əl fə kə.ˈlekt.ɪŋ ðə sɔɪl ˈkɒ.ləm] [phrase] waste generation and management [weɪst ˌdʒen.ə.ˈreɪʃ.ən ənd ˈmæ.nɪdʒ.mənt] [phrase] agricultural use of sewage [ˌæ.ɡrɪˈk.ʌlt.ʃrəl ˈjuːs əv ˈsjuːɪdʒ] [phrase] alarm state for the tank [ə.ˈlɑːm steɪt fə ðə tæŋk] [phrase] balance of substances [bæ.ləns əv ˈsʌb.stən.sɪz] [phrase] biological balance of soil [ˌbaɪə.ˈlɒ.dʒɪk.əl ˈbæ.ləns əv sɔɪl] [phrase] capacity of the water equipment [kə.ˈpæ.sɪ.ti əv ðə ˈwɔː.tər ɪ.ˈkwɪp.mənt] [phrase] chemisation of cultivations [ke.mɪk.aɪ.ˈseɪʃ.ən əv ˌkʌl.tɪ.ˈveɪʃ.ənz] [phrase] class I water [klɑːs wʌn ˈwɔː.tə] [phrase] cooling devices [ˈkuːl.ɪŋ dɪ.ˈvaɪ.sɪz] [phrase] Decision on Environmental Conditions [dɪ.ˈsɪʒ.ən ɒn ɪn.ˌvaɪə.rən.ˈmen.təl kən.ˈdɪʃ.ənz] [phrase] degradation of soil [ˌde.ɡrə.ˈdeɪʃ.ən əv sɔɪl] [phrase] ecological state of surface waters [ˌiːk.ə.ˈlɒ.dʒɪk.əl steɪt əv ˈsɜː.fɪs ˈwɔː.təz] [phrase] emission of pollutants [ɪ.ˈmɪʃ.ən əv pə.ˈluː.tənts] [phrase] fee for the use of the environment [fiː fə ðə ˈjuːs əv ði ɪn.ˈvaɪə.rən.mənt] [phrase] increasing the temperature of the surface water [ɪn.ˈkriːs.ɪŋ ðə ˈtem.prə.tʃər əv ðə ˈsɜː.fɪs ˈwɔː.tə] [phrase] indicator of discharge [ˈɪn.dɪk.eɪ.tər əv ˈdɪs.tʃɑːdʒ] [phrase] indicator of emission [ˈɪn.dɪk.eɪ.tər əv ɪ.ˈmɪʃ.ən] [phrase] indicator of soil degradation [ˈɪn.dɪk.eɪ.tər əv sɔɪl ˌde.ɡrə.ˈdeɪʃ.ən] [phrase] introduction of industrial wastewater into the sewage system [ˌɪn.trə.ˈdʌk.ʃən əv ɪn.ˈdʌ.strɪəl ˈweɪˌs.twɒ.tər ˈɪn.tə ðə ˈsjuːɪdʒ ˈsɪ.stəm] [phrase] loss on ignition [lɒs ɒn ɪɡ.ˈnɪʃ.ən] [phrase] mathematical modeling of air quality [ˌmæ.θə.ˈmæ.tɪk.əl ˈmɑː.dəl.ɪŋ əv eə ˈkwɒ.lɪ.ti] [phrase] nitrogen compounds from fertilised fields [ˈnaɪ.trə.dʒən kəm.ˈpaʊndz frəm ˈfɜː.tə.laɪzd fiːldz] [phrase] normal conditions of use [ˈnɔːm.əl kən.ˈdɪʃ.ənz əv ˈjuːs] [phrase] oxidation of pollutants [ˌɒk.sɪd.ˈeɪʃ.ən əv pə.ˈluː.tənts] [phrase] residue on ignition [ˈre.zɪ.djuː ɒn ɪɡ.ˈnɪʃ.ən] [phrase] soil conversion into steppe soil [sɔɪl kən.ˈvɜːʃ.ən ˈɪn.tə step sɔɪl] [phrase] Water Framework Directive [ˈwɔː.tə ˈfreɪm.wɜːk dɪ.ˈrek.tɪv] [phrase] drainage with a sand filter [ˈdreɪ.nɪdʒ wɪð ə sænd ˈfɪl.tə] [phrase] exhange of ions [ɪkˈs.tʃeɪndʒ əv ˈaɪənz] [phrase] water irradiation method using ultraviolet rays [ˈwɔː.tər ɪ.ˈreɪ.dieɪʃ.ən ˈme.θəd ˈjuːz.ɪŋ ˌʌl.trə.ˈvaɪə.lət reɪz] [phrase] cultivation of energy [dɛkə'reɪʃən 'prɔʤekt] [phrase] exhaust fumes desulfurization [ɪɡ.ˈzɔːst fjuːmz diːˌsʌlfərʌɪˈzeɪʃ(ə)n] [phrase] exhaust fumes emission standard [ɪɡ.ˈzɔːst fjuːmz ɪ.ˈmɪʃ.ən ˈstæn.dəd] [phrase] gaseous pollutant combustion [ˈɡæ.sɪəs pə.ˈluː.tənt kəm.ˈbʌs.tʃən] [phrase] gravitational energy of water [ˌɡræ.vɪ.ˈteɪʃ.ənəl ˈe.nə.dʒi əv ˈwɔː.tə] [phrase] grouping of noise sources [ˈɡruːp.ɪŋ əv nɔɪz ˈsɔː.sɪz] [phrase] monitoring of energy consumption [ˈmɒ.nɪ.tər.ɪŋ əv ˈe.nə.dʒi kən.ˈsʌmp.ʃən] [phrase] sound absorbing and insulating enclosure [ˈsaʊnd əb.ˈzɔːb.ɪŋ ənd ˈɪn.sjʊ.leɪt.ɪŋ ɪn.ˈkləʊ.ʒə] [phrase] State Sanitary Inspectorate [steɪt ˈsæ.nɪ.tri ɪn.ˈspek.tə.rət] [phrase] biological treatment of waste [ˌbaɪə.ˈlɒ.dʒɪk.əl ˈtriːt.mənt əv weɪst] [phrase] construction and renovation waste [kən.ˈstrʌk.ʃən ənd ˌre.nə.ˈveɪʃ.ən weɪst] [phrase] declaration on the amount of the municipal waste management fee [ˌde.klə.ˈreɪʃ.ən ɒn ði ə.ˈmaʊnt əv ðə mjuː.ˈnɪ.sɪp.əl weɪst ˈmæ.nɪdʒ.mənt fiː] [phrase] destruction of the soil [dɪ.ˈstrʌk.ʃən əv ðə sɔɪl] [phrase] device for cleaning and disinfecting wheels [dɪ.ˈvaɪs fə ˈkliːn.ɪŋ ənd ˌdɪ.sɪn.ˈfekt.ɪŋ ˈwiːəlz] [phrase] emission of odors and dust [ɪ.ˈmɪʃ.ən əv ˈəʊ.dərz ənd dʌst] [phrase] Municipal Waste Management Plant [mjuː.ˈnɪ.sɪp.əl weɪst ˈmæ.nɪdʒ.mənt plɑːnt] [phrase] node for leaching and solidifying hazardous waste [nəʊd fə ˈliːtʃ.ɪŋ ənd sə.ˈlɪ.dɪ.faɪ.ɪŋ ˈhæ.zə.dəs weɪst] [phrase] packaging suitable for recycling [ˈpæk.ɪdʒ.ɪŋ ˈsuː.təb.əl fə ˌriː.ˈsaɪk.əl.ɪŋ] [phrase] packaging useful for recycling [ˈpæk.ɪdʒ.ɪŋ ˈjuː.sfəl fə ˌriː.ˈsaɪk.əl.ɪŋ] [phrase] point of selective collection of municipal waste [pɔɪnt əv sɪ.ˈlek.tɪv kə.ˈlek.ʃən əv mjuː.ˈnɪ.sɪp.əl weɪst] [phrase] process and fuel gas monitoring system [ˈprəʊ.ses ənd ˈfjuːəl ɡæs ˈmɒ.nɪ.tər.ɪŋ ˈsɪ.stəm] [phrase] prohibition of throwing out electrowaste [ˌprəʊɪ.ˈbɪʃ.ən əv ˈθrəʊ.ɪŋ ˈaʊt ə.lek.trəʊ'weɪst] [phrase] reclaim the soil [rɪ.ˈkleɪm ðə sɔɪl] [phrase] recover [rɪˈk.ʌ.və] [verb] recovery of secondary raw materials [rɪˈk.ʌ.və.ri əv ˈsek.ən.dri rɔː mə.ˈtɪə.rɪəlz] [phrase] reduction of the outflow of nitrogen [rɪ.ˈdʌk.ʃən əv ði ˈaʊt.fləʊ əv ˈnaɪ.trə.dʒən] [phrase] securing the landfill [sɪ.ˈkjʊər.ɪŋ ðə ˈlænd.fɪl] [phrase] segregate [ˈse.ɡrɪ.ɡeɪt] [verb] selective collection point for waste [sɪ.ˈlek.tɪv kə.ˈlek.ʃən pɔɪnt fə weɪst] [phrase] shred [ʃred] [verb] irregular
Udostępnij

Autor:
Eduexpert Sp. z o.o. / Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Eduexpert Sp. z o.o. / Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa