Strona główna Polska to my. Demokracja
Powrót

Polska to my. Demokracja

Materiał zawiera infografikę przedstawiającą chłopca i dziewczynkę rozmawiających na temat wpływu korzystania z serwisów społecznościowych na wolność człowieka. Na podstawie infografiki należny wykonać ćwiczenie polegające na ocenie sposób argumentacji osób, które uczestniczą w dyskusji.

Materiał zawiera cele sformułowane w języku ucznia związane z cechami i funkcjami państwa, samorządem szkolnym, zasadami prowadzenia dyskusji, demokracją i jej rodzajami, wadami i zaletami.

W materiale zostały zamieszczone definicje demokracji, pluralizmu, praworządności oraz tabela ze współczesnymi cechami demokracji. Zasób zawiera również ilustrację przedstawiającą Klejstenesa i krótką notkę biograficzną. Uczeń poznaje historyczną i współczesną definicję ostracyzmu. Wykonuje ćwiczenie odwołujące się do wcześniejszej wiedzy na temat zasad demokracji ateńskiej, polegające na ustaleniu, które z nich zaprzeczają współczesnym standardom demokracji. Uzupełnieniem materiału jest film pod tytułem: "Czy demokracja przeżywa kryzys?" Materiał można także wykorzystać na lekcjach historii.

Materiał zawiera trzy krótkie teksty źródłowe dotyczące definicji demokracji. Każdy tekst definiuje demokrację z innego punktu widzenia.

W materiale zostały wymienione cztery zasady państwa demokratycznego: suwerenność narodu, podział władzy, ochrona praw człowieka, państwo prawa. Poza tym, została opisana demokracja bezpośrednia i podana definicja referendum. Materiał tekstowy został zilustrowany fotografia przedstawiającą referendum w Szwajcarii oraz filmem na temat korzystania z referendum.

Materiał zawiera definicję i opis demokracji pośredniej. Opis został zilustrowany zdjęciem przedstawiającym posiedzenie Sejmu RP. W materiale znajduje się także ćwiczenie do wykonania w dwóch grupach, polegające na zastanowieniu się nad zaletami i wadami rozwiązań przedstawionych w tekście.

Materiał zawiera podsumowanie informacji na temat demokracji zarówno w życiu politycznym, jak i szkolnym. Do podsumowania zostały dołączone dwa zadania interaktywne. Pierwsze zadanie polega na uzupełnieniu tekstu dotyczącego demokracji, a drugie na zaznaczeniu prawidłowych odpowiedzi na temat kart do głosowania przedstawionych na ilustracjach.

Bibliografia:

  • Źródło: T.L Karl, P.C Schmitter, Czym jest demokracja...i czym nie jest, s. 98.
  • Źródło: Dz.U. 2017 poz. 59, Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe.
  • Źródło: J.A. Schumpeter, Kapitalizm, socjalizm, demokracja, s. 67–68.
  • Źródło: S.M Lipset, Homo politicus. Społeczne podstawy polityki., s. 79.