Program nauczania języka angielskiego w liceum, w sekcjach dwujęzycznych

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język obcy nowożytny
Udostępnij

Program zawiera między innymi: 

 • założenia organizacyjno-programowe,
 • informacje o celach i warunkach realizacji programu
 • ogólne cele nauczania
 • ogólne cele przedmiotowe nauczania języka obcego w liceum 
 • zamierzone osiągnięcia - kompetencje lingwistyczne, sprawności językowe i strategie komunikacyjne,  
 • treści nauczania, tematykę, zakres materiału gramatycznego, 
 • przykłady wybranych treści nauczania, 
 • informacje o projekcie pedagogicznym, 
 • informacje o kontroli i ocenianiu - cele kontroli i oceny, różne formy oceniania,  
 • przykładowe testy, ćwiczenia kontrolne dla różnych sprawności i karty samooceny,
 • informacje o ogólnopolskich egzaminach z języka angielskiego, 
 • informacja o teczce ucznia i Europejskim Portfolio Językowym (EPJ) 

 

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.