Wpływ zlodowaceń na rzeźbę Polski

Materiał składa się z trzech części.

Pierwsza dotyczy przebiegu zlodowaceń plejstoceńskich w Polsce. Tekst zilustrowany jest mapą fizyczną Europy z zaznaczonym maksymalnym zasięgiem zlodowacenia i animacją pokazującą glacjały i interglacjały w plejstocenie w Polsce. Znajdują się tu także dwa polecenie - jedno dotyczy pasm górskich w Europie, w których w plejstocenie istniały lodowce górskie a drugie pasów rzeźby i krain w Polsce objętych kolejnymi zlodowaceniami. Ciekawostka poświęcona jest tzw. małej epoce lodowej.

Druga część poświęcona jest polodowcowym formom terenu w Polsce. Opisana jest erozyjna i akumulacyjna działalność lodowców oraz zdefiniowane są poszczególne formy rzeźby polodowcowej. Tekst zilustrowany jest dwiema rycinami przedstawiającymi rzeźbotwórczą działalność lodowców górskich oraz lądolodu, zdjęciami i rysunkami form polodowcowych oraz mapą przedstawiającą wybrane formy polodowcowe w Polsce. Ciekawostka dotyczy największego głazu narzutowego w Polsce (fotografia). 

Trzecia część dotyczy rzeźby młodo- i staroglacjalnej. Tekst zilustrowany jest zdjęciami krajobrazów młodo- i staroglacjalnego, gołoborzy, lessu i wydm śródlądowych. Polecenie polega na odczytaniu z załączonej mapy utworów czwartorzędowych w Polsce - skał znajdujących się w pobliżu miejsca zamieszkania ucznia i wyjaśnieniu ich pochodzenia.

Na końcu znajduje się podsumowanie, polecenie pracy domowej, słowniczek oraz 9 ćwiczeń interaktywnych.

Materiał częściowo wykracza poza podstawę programową.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida