Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
R1Idqi2jKjeN71

Электронные ресурсы ОБСЛУЖИВАНИЕ В АЭРОПОРТУ

Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Рынок воздушных перевозок как в Польше, так и во всем мире подвергается динамичным изменениям. Воздействие на это оказывает, в частности, бизнес‑модель, принятая авиакомпанией и воздействующая на ценовую привлекательность этой отрасли транспортных услуг. Предполагается, что в 2018 году на авиабилеты и транспортировку грузов будут выделено до 861 млрд долларов. Перевозчики, ожидающие постоянного роста прибыли, инвестируют в новое оборудование, что влечет за собой увеличение спроса на пилотов, бортпроводников, а также сотрудников наземных служб и обслуживающий технический персонал.

По мнению экспертов польского подразделения компании PwC, авиационная отрасль демонстрирует один из самых больших потенциалов роста на всех европейских рынках. Такие заявления подтверждают цифры. В 2015 году польские аэропорты обслужили более 30 млн пассажиров, в 2016 году их было уже более 34 млн, а год назад около 40 млн. В 2017 году рост составил целых 18%, что является вторым лучшим результатом в мире. На масштаб развития четко указывает количество перевезенных пассажиров в Польше в 2004 году, которое составило менее 9 млн. Из данных, собранных в отчете, также следует, что пассажирские перевозки в мире в ближайшие 20 лет будут развиваться быстрее, чем мировая экономика, достигнув среднегодового роста на уровне 4,4%.

Техник оперативных служб аэропортов – это одна из новых специальностей в постоянно развивающемся секторе авиационных перевозок. Сотрудники так называемых наземных служб необходимы для правильного функционирования аэродромов и аэропортов. Спрос на людей, имеющих такие специальности, растет из года в год, вместе с динамикой развития рынка воздушных перевозок.

С развитием воздушного транспорта в нашей стране возникла потребность в техниках оперативных служб аэропортов, получивших профессиональное обучение и подготовленных к решению профессиональных задач. Такие техники относятся к группе востребованных работников. Рынок труда ждет специалистов, имеющих специальность техника оперативных служб аэропортов, так как их трудоустройство будет способствовать повышению качества услуг и безопасности в аэропортах.

Техник оперативных служб аэропортов должен свободно владеть, как минимум, двумя иностранными языками на профессиональном уровне, с обязательным знанием английского языка.

Местом работы техника оперативных служб аэропортов являются аэродромы и аэропорты. К основным характеристикам личности, которые должен иметь техник оперативных служб аэропортов, относятся: способность к организации деятельности, умение вести переговоры, легкость установления контактов с людьми, самостоятельность в работе, особенно в области принятия решений, а также в деятельности, проявляющейся в самостоятельном принятии мер и правильном реагирования в ситуациях угрозы жизни и здоровью людей, а также имуществу в аэропорту.

Ситуацию на рынке труда стран Европейского экономического пространства, то есть в странах, где осуществляется свободное перемещение сотрудников, можно отслеживать, в частности, через Европейский портал профессиональной мобильности [www.eures.europa.eu].

1
Zobacz także
Rn4V9ehZvOU3N1
Source: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Rynek lotniczy zarówno w na świecie, jak i w Polsce podlega dynamicznym przemianom. Wpływ na to ma m.in. przyjęty przez linie lotnicze model biznesowy, wpływający na atrakcyjność cenową tej gałęzi transportu. Szacuje się, że w 2018 r. na przeloty i przesyłki cargo wydane zostaną aż 861 mld dolarów. Przewoźnicy, przewidując stały wzrost zysków, inwestują w nowe maszyny, co pociąga za sobą zwiększenie zapotrzebowania na pilotów, personel pokładowy, ale także obsługę naziemną i pracowników obsługi technicznej.

Zdaniem ekspertów PwC polska branża lotnicza wykazuje jeden z największych potencjałów wzrostu spośród wszystkich europejskich rynków. Potwierdzeniem tego są liczby. W 2015 r. polskie porty lotnicze obsłużyły ponad 30 mln pasażerów, w 2016 r. było ich już ponad 34 mln, a rok temu ok. 40 mln. Wzrost w 2017 r. wyniósł aż 18%, co jest drugim najlepszym wynikiem na świecie. Skalę rozwoju wyraźnie pokazuje liczba odprawionych podróżnych w Polsce w 2004 r., która wynosiła niecałe 9 mln. Z danych zebranych w raporcie wynika także, że ruch pasażerski na świecie przez najbliższe 20 lat będzie rozwijał się szybciej niż gospodarka światowa, osiągając wzrost na poziomie 4,4% średniorocznie.

Technik lotniskowych służb operacyjnych to jeden z nowych zawodów w stale rozwijającym się sektorze lotniczym. Pracownicy tzw. obsługi naziemnej są niezbędni do prawidłowego funkcjonowania lotnisk i portów lotniczych. Zapotrzebowanie na osoby wykonujące te zawody z roku na rok rośnie, wraz z dynamiką rozwoju rynku przewozów powietrznych.

Wraz z rozwojem transportu lotniczego obserwuje się w naszym kraju zapotrzebowanie na profesjonalnie wykształconych techników lotniskowych służb operacyjnych, przygotowanych do realizacji zadań zawodowych, należą więc oni do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje specjalistów w zawodzie technik lotniskowych służb operacyjnych, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia jakości usług oraz bezpieczeństwa w portach lotniczych.

Technik lotniskowych służb operacyjnych powinien biegle posługiwać się co najmniej dwoma językami obcymi zawodowymi, w tym obowiązkowo językiem angielskim.

Miejscem pracy technika lotniskowych służb operacyjnych są lotniska oraz porty lotnicze. Do podstawowych cech osobowościowych, jakie powinien posiadać technik lotniskowych służb operacyjnych, należą: zdolność organizacji działań, umiejętność negocjacji, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, samodzielność w pracy, zwłaszcza w zakresie podejmowania decyzji, a także aktywność, przejawiająca się w samodzielnym podejmowaniu działań oraz właściwym reagowaniu w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia osób oraz mienia w porcie lotniczym.

Sytuację na rynku pracy krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli objętych swobodnym przepływem pracowników, można obserwować m.in. poprzez Europejski Portal Mobilności Zawodowej [www.eures.europa.eu].

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida