Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
R1Idqi2jKjeN71

Электронные ресурсы ОБСЛУЖИВАНИЕ В АЭРОПОРТУ

Źródło: Instytut Technologii Eksploatacji / Eduexpert Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
R1PdWGajTRjvF1
mb5a6722fcb4a1961_1535019614611_0

Техник оперативных служб аэропортов выполняет задачи, связанные с планированием, организацией, координацией и контролем работы оперативных служб аэропортов, а также сотрудничает со службами управления воздушным движением и принимает меры, связанные с охраной и безопасной эксплуатацией аэропортов.

Техник оперативных служб аэропортов может трудоустроиться:
• на аэродромах и в аэропортах, как во внутренних, так и международных,
• в авиакомпаниях,
• в центрах авиаподготовки,
• в организациях, контролирующих постоянную пригодность к авиаперелетам,
• на предприятиях наземного обслуживания воздушных судов,
• в авиационных научно‑исследовательских центрах,
• в государственном органе управления воздушным движением.

Знание иностранного языка на уровне средней школы должно позволить выпускнику:
1. использование языковых средств (лексических, грамматических, орфографических и фонетических) для реализации профессиональных задач;
2. понимание высказываний, касающихся выполнения типовой профессиональной деятельности, произнесенных медленно и четко на стандартном варианте языка;
3. анализ и понимание коротких письменных текстов, касающихся выполнения типовой профессиональной деятельности;
4. формулирование коротких и понятных ответов, а также письменных текстов, обеспечивающих общение в рабочих условиях;
5. использование источников информации на иностранном языке.

Способности к выполнению работы:
• способность к организации деятельности,
• умение вести переговоры,
• легкость установления контактов с людьми,
• самостоятельность в работе,
• наблюдательность,
• точность,
• умение концентрироваться,
• распределение внимания,
• пространственное воображение,
• правильное и сильное телосложение,
• хорошее зрение и слух,
• способность к различению цветов,
• устойчивость к стрессу и трудным ситуациям,
• хорошее состояние здоровья,
• хорошая физическая форма.

Technik lotniskowych służb operacyjnych wykonuje zadania związane z planowaniem, organizacją, koordynacją oraz nadzorowaniem prac lotniskowych służb operacyjnych, a także współpracuje ze służbami żeglugi powietrznej oraz podejmuje działania związane z ochroną i bezpiecznym funkcjonowaniem portów lotniczych.

Technik lotniskowych służb operacyjnych ma możliwość zatrudnienia:
• na lotniskach oraz portach lotniczych, krajowych oraz zagranicznych,
• w liniach lotniczych,
• w ośrodkach szkolenia lotniczego,
• w organizacjach zarządzających ciągłą zdatnością do lotów
• u agentów obsługi naziemnej statków powietrznych,
• w lotniczych ośrodkach naukowo‑badawczych,
• w państwowym organie zarządzania ruchem lotniczym.

Znajomość języka obcego na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej powinna umożliwić absolwentowi:
1. posługiwanie się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację zadań zawodowych;
2. interpretowanie wypowiedzi dotyczących wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
3. analizowanie i interpretowanie krótkich tekstów pisemnych dotyczących wykonywania typowych czynności zawodowych;
4. formułowanie krótkich i zrozumiałych wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
5. korzystanie z obcojęzycznych źródeł informacji.

Predyspozycje do pracy:
• zdolność organizacji działań,
• umiejętność negocjacji,
• łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi,
• samodzielność w pracy,
• spostrzegawczość,
• dokładność,
• umiejętność koncentracji,
• podzielność uwagi,
• wyobraźnia przestrzenna,
• prawidłowa i silna budowa ciała,
• dobry wzrok i słuch,
• zdolność rozróżniania barw,
• odporność na stres i sytuacje trudne,
• dobry stan zdrowia,
• dobra kondycja fizyczna.

mb5a6722fcb4a1961_1497598082779_0

ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

ТЕХНИК ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ АЭРОПОРТОВ: https://www.ore.edu.pl/wp‑content/uploads/ksztalcenie_zawodowe/zawody2‑3/Technik‑lotniskowych‑sluzb‑operacyjnych‑315406.pdf

источник:

Распоряжение Министра национального образования от 13 марта 2017 года о классификации специальностей в системе профессионального образования: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/622/1

Распоряжение Министра национального образования от 31 марта 2017 года об основах программ обучения по специальностям: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/860/2

В функциональной группе II. Административные специальности и специальности сферы обслуживания, в группе (7) транспортно‑экспедиционных и логистических специальностей, в отрасли (21) обслуживания аэропортов были определены следующие специальности:
• техник оперативных служб аэропортов (315406).

Для специальности предусматриваются две квалификации:
• AU.37. Оперативная служба аэропорта;
• AU.38. Осуществление деятельности в сотрудничестве со службами управления воздушным движением.

Квалификации в области работы оперативных служб аэропорта

Квалификация

Обозначение специальности

Присваиваемая специальность

Общие элементы

AU.37.

Оперативная служба в аэропорту
1. Организация деятельности, связанной с функционированием аэропорта
2. Осуществление деятельности, связанной с оперативной службой аэропорта
3. Осуществление деятельности в ситуациях угроз безопасности в аэропорту

315406

Техник оперативных служб аэропортов

OMZ PKZ(AU.q)

AU.38.

Осуществление деятельности в сотрудничестве со службами управления воздушным движением
1. Организация деятельности служб управления воздушным движением в аэропорту
2. Осуществление оперативной деятельности в сотрудничестве со службами управления воздушным движением в аэропорту

315406

Техник оперативных служб аэропортов

OMZ
PKZ(AU.q)

Это типичные навыки для специальности в этой отрасли. Такие навыки являются ключевыми для специальности техника оперативных служб аэропортов; они представляют основу для осуществления обучения в рамках квалификаций AU.37. и AU.38.

PKZ(AU.q) Навыки, представляющие фундамент для обучения по специальностям: техник по эксплуатации портов и терминалов, техник оперативных служб аэропортов

Учащийся:
1. различает виды портов и терминалов;
2. различает элементы инфраструктуры портов и терминалов;
3. характеризует системы управления портами и терминалами;
4. характеризует виды услуг в портах и терминалах;
5. определяет свойства товаров и грузов;
6. пользуется средствами проводной и беспроводной связи;
7. пользуется планами, картами и статистическими данными;
8. владеет двумя иностранными языками, в том числе английским языком, в объеме, необходимом для осуществления профессиональной деятельности;
9. использует вспомогательные компьютерные программы для выполнения задач.

AU.37. Оперативная служба в аэропорту

1. Организация деятельности, связанной с функционированием аэропорта

Учащийся:
1. распознает элементы инфраструктуры аэропортов, а также определяет их предназначение и функции;
2. определяет условия расположения аэропортов;
3. использует правила безопасной эксплуатации аэропортов;
4. использует правила обслуживания устройств, применяемых в аэропортах;
5. распознает виды служб управления воздушным движением, а также определяет их задачи;
6. идентифицирует субъекты, действующие в аэропортах, и определяет их задачи;
7. различает типы и виды воздушных судов;
8. распознает конструктивные элементы воздушных судов;
9. различает команды, установки и оборудование воздушных судов, связанные с наземными службами в аэропорту;
10. характеризует силовые агрегаты воздушных судов и определяет их охранные зоны;
11. распознает обозначения и надписи на воздушных судах;
12. получает информацию, касающуюся оперативной деятельности в связи с функционированием аэропортов;
13. распознает угрозы, связанные с обслуживанием аэропортов;
14. использует законодательные положения, касающиеся безопасной эксплуатации аэропортов.

2. Осуществление деятельности, связанной с оперативной службой в аэропорту

Учащийся:
1. пользуется картами и планами аэропортов;
2. соблюдает правила по использованию инфраструктуры аэропортов;
3. использует правила оценки технического состояния элементов инфраструктуры аэропортов;
4. пользуется эксплуатационной документацией аэропортов;
5. применяет рабочие процедуры, обязательные для исполнения в аэропортах;
6. пользуется информационными системами, применяемыми в авиации;
7. подбирает средства связи для передачи информации;
8. использует правила планирования деятельности, связанной с оперативными службами аэропорта;
9. выполняет оперативные действия в соответствии с обязательными процедурами;
10. применяет правила сотрудничества с субъектами, функционирующими в аэропортах;
11. выполняет действия, связанные с обслуживанием пассажиров, а также перегрузкой товаров;
12. обслуживает устройства, применяемые во время оперативной деятельности;
13. планирует работу эксплуатационных служб на поле наземного движения в течение всего года;
14. подбирает оборудование для обслуживания аэродрома с учетом метеорологических условий, интенсивности движения и типа воздушного судна;
15. использует правила обеспечения безопасности осуществляемых воздушных операций;
16. составляет документацию, связанную с ведением оперативной деятельности;
17. применяет положения польского и международного авиационного права;
18. использует информационные технологии во время эксплуатации аэропортов;
19. пользуется польскими и иностранными источниками информации, касающихся деятельности оперативных служб аэропортов.

3. Осуществление деятельности в ситуациях угроз безопасности в аэропорту

Учащийся:
1. соблюдает правила безопасного передвижения по аэропорту;
2. использует положения и правила, связанные с охраной имущества аэропорта;
3. распознает виды угроз в аэропорту;
4. предусматривает последствия угроз в аэропорту;
5. оценивает степень угрозы безопасности воздушных операций в аэропорту;
6. использует методы предупреждения угроз безопасности воздушных операций в аэропорту;
7. применять правила информирования и оповещения в случае угрозы для безопасности людей и имущества;
8. различает устройства и системы контроля безопасности в аэропорту;
9. участвует в реализации задач оперативных служб в ситуациях угроз;
10. выполняет оперативные действия, связанные с обеспечением безопасности в аэропорту.

AU.38. Осуществление деятельности в сотрудничестве со службами управления воздушным движением

1. Организация деятельности служб управления воздушным движением в аэропорту

Учащийся:
1. определяет задачи службы информации о воздушном движении, службы безопасности аэропорта, диспетчерской службы захода на посадку и районной диспетчерской службы, а также метеорологической службы;
2. пользуется аэронавигационными картами;
3. характеризует вспомогательные устройства и системы управления воздушным движением, в том числе спутниковые;
4. пользуется метеорологической информацией;
5. различает структуру и элементы воздушного пространства;
6. использует правила, касающиеся управления площадками для стоянки воздушных судов;
7. пользуется информацией служб управления воздушным движением в аэропорту;
8. определяет задачи служб управления воздушным движением в аэропорту;
9. подготавливает информационные материалы для служб управления воздушным движением в аэропорту;
10. использует правила воздушной и наземной связи;
11. определяет правила обслуживания устройств и средств связи, используемых службами управления воздушным движением.

2. Осуществление оперативной деятельности в сотрудничестве со службами управления воздушным движением в аэропорту

Учащийся:
1. использует порядок действий при сотрудничестве со службами управления воздушным движением;
2. определяет приоритеты деятельности при сотрудничестве со службами управления воздушным движением;
3. передает информацию служб управления воздушным движением с использованием различных систем;
4. принимает и преобразует данные, необходимые для реализации задач служб управления воздушным движением в аэропорту;
5. осуществляет радиотелефонную связь с другими службами аэропорта;
6. сотрудничает со службами аэронавигационной информации;
7. соблюдает процедуры оповещения аварийно‑спасательных служб;
8. использует положения, касающиеся действий служб управления воздушным движением;
9. пользуется различными источниками информации, касающейся оперативной деятельности;
10. выполняет оперативные действия при сотрудничестве со всеми оперативными службами, в том числе со службами управления воздушным движением.

OPIS CELÓW I EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH: https://www.ore.edu.pl/wp‑content/uploads/ksztalcenie_zawodowe/zawody2‑3/Technik‑lotniskowych‑sluzb‑operacyjnych‑315406.pdf

źródło:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/622/1

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/860/2

W obszarze zawodowym II. Administracyjno‑usługowym, w grupie zawodów (7) transportowo‑spedycyjno‑logistycznych, w branży (21) obsługa lotniskowa zakwalifikowane zostały wyodrębnione zawody:
• technik lotniskowych służb operacyjnych (315406).

W zawodzie są wyodrębnione dwie kwalifikacje:
• AU.37. Obsługa operacyjna portu lotniczego;
• AU.38. Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej.

Kwalifikacje w branży lotniskowych służb operacyjnych

Kwalifikacja

Symbol zawodu

Zawód w których występuje

Elementy wspólne

AU.37.

Obsługa operacyjna portu lotniczego
1. Organizacja działań związanych z funkcjonowaniem portu lotniczego
2. Prowadzenie działań związanych z obsługą operacyjną w porcie lotniczym
3. Prowadzenie działań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa w porcie lotniczym

315406

Technik lotniskowych służb operacyjnych

OMZ PKZ(AU.q)

AU.38.

Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej
1. Organizacja działań lotniskowych służb żeglugi powietrznej
2. Realizacja działań operacyjnych we współpracy z lotniskowymi służbami żeglugi powietrznej

315406

Technik lotniskowych służb operacyjnych

OMZ
PKZ(AU.q)

Są to umiejętności reprezentatywne dla zawodu z tego obszaru. Umiejętności te są kluczowe dla zawodu technik lotniskowych służb operacyjnych, stanowią podstawę do realizacji kształcenia w zawodzie a zarazem w kwalifikacjach AU.37.; AU.38.

PKZ(AU.q) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik eksploatacji portów i terminali, technik lotniskowych służb operacyjnych

Uczeń:
1. rozróżnia rodzaje portów i terminali;
2. rozróżnia elementy infrastruktury portów i terminali;
3. charakteryzuje systemy zarządzania portami i terminalami;
4. charakteryzuje rodzaje usług w portach i terminalach;
5. określa właściwości towarów i ładunków;
6. posługuje się środkami łączności przewodowej i bezprzewodowej;
7. korzysta z planów, map i danych statystycznych;
8. posługuje się dwoma językami obcymi, w tym językiem angielskim, w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu;
9. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

AU.37. Obsługa operacyjna portu lotniczego

1. Organizacja działań związanych z funkcjonowaniem portu lotniczego

Uczeń:
1. rozpoznaje elementy infrastruktury portów lotniczych oraz określa ich przeznaczenie i funkcje;
2. określa warunki lokalizacji portów lotniczych;
3. stosuje zasady bezpiecznej eksploatacji portów lotniczych;
4. stosuje zasady obsługi urządzeń stosowanych w portach lotniczych;
5. rozpoznaje rodzaje służb żeglugi powietrznej oraz określa ich zadania;
6. identyfikuje podmioty działające w portach lotniczych i określa ich zadania;
7. rozróżnia podstawowe typy i rodzaje statków powietrznych;
8. rozpoznaje elementy konstrukcyjne statków powietrznych;
9. rozpoznaje zespoły, instalacje i wyposażenie statków powietrznych związane z obsługą naziemną w porcie lotniczym;
10. charakteryzuje napędy statków powietrznych oraz oznacza strefy ochronne dla jednostek napędowych;
11. rozpoznaje oznakowania i napisy na statkach powietrznych;
12. pozyskuje informacje dotyczące działań operacyjnych związanych z funkcjonowaniem portów lotniczych;
13. rozpoznaje zagrożenia związane z obsługą portów lotniczych;
14. stosuje przepisy prawa dotyczące eksploatacji portów lotniczych.

2. Prowadzenie działań związanych z obsługą operacyjną w porcie lotniczym

Uczeń:
1. posługuje się mapami i planami lotnisk;
2. przestrzega zasad korzystania z infrastruktury portów lotniczych;
3. stosuje zasady oceny stanu technicznego elementów infrastruktury portów lotniczych;
4. posługuje się dokumentacją operacyjną portów lotniczych;
5. stosuje procedury operacyjne obowiązujące w portach lotniczych;
6. korzysta z systemów informacji stosowanych w lotnictwie;
7. dobiera środki łączności do przekazywania informacji;
8. stosuje zasady planowania działania związanego z obsługą operacyjną portu lotniczego;
9. wykonuje czynności operacyjne zgodnie z obowiązującymi procedurami;
10. stosuje zasady współpracy z podmiotami funkcjonującymi w portach lotniczych;
11. wykonuje czynności związane z obsługą podróżnych oraz przeładunkiem towarów;
12. obsługuje urządzenia stosowane podczas działań operacyjnych;
13. planuje pracę służb eksploatacji pola ruchu naziemnego w cyklu całorocznym;
14. dobiera sprzęt do utrzymania lotniska, z uwzględnieniem warunków meteorologicznych, natężenia ruchu i typu statku powietrznego;
15. stosuje zasady zapewniania bezpieczeństwa realizowanych operacji lotniczych;
16. sporządza dokumentację związaną z prowadzeniem działań operacyjnych;
17. stosuje przepisy polskiego i międzynarodowego prawa lotniczego;
18. wykorzystuje technologie informatyczne podczas eksploatacji portów lotniczych;
19. korzysta z polskich i obcojęzycznych źródeł informacji dotyczących działalności lotniskowych służb operacyjnych.

3. Prowadzenie działań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa w porcie lotniczym

Uczeń:
1. przestrzega zasad bezpiecznego poruszania się po lotnisku;
2. stosuje przepisy i zasady związane z ochroną mienia portu lotniczego;
3. rozpoznaje rodzaje zagrożeń w porcie lotniczym;
4. przewiduje skutki zagrożeń w porcie lotniczym;
5. ocenia stopień zagrożenia bezpieczeństwa operacji lotniczych w porcie lotniczym;
6. stosuje metody zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa operacji lotniczych w porcie lotniczym;
7. stosuje zasady powiadamiania i alarmowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia;
8. rozróżnia urządzenia i systemy kontroli bezpieczeństwa w porcie lotniczym;
9. uczestniczy w realizacji zadań służb operacyjnych w sytuacjach zagrożeń;
10. wykonuje czynności operacyjne związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w porcie lotniczym.

AU.38. Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej

1. Organizacja działań lotniskowych służb żeglugi powietrznej

Uczeń:
1. określa zadania lotniskowej służby informacji powietrznej, służby kontroli lotniska, służby kontroli zbliżania i służby kontroli obszaru oraz służby meteorologicznej;
2. posługuje się mapami lotniczymi;
3. charakteryzuje urządzenia i systemy wspomagające służby żeglugi powietrznej, w tym systemy satelitarne;
4. korzysta z informacji meteorologicznych;
5. rozróżnia strukturę i elementy przestrzeni powietrznej;
6. stosuje przepisy dotyczące zarządzania płytami postojowymi;
7. korzysta z dokumentacji lotniskowych służb ruchu lotniczego;
8. określa zadania lotniskowych służb ruchu lotniczego;
9. przygotowuje materiały informacyjne dla lotniskowych służb ruchu lotniczego;
10. stosuje zasady komunikacji lotniczej i naziemnej;
11. określa zasady obsługi urządzeń oraz środków łączności stosowanych przez służby ruchu lotniczego.

2. Realizacja działań operacyjnych we współpracy z lotniskowymi służbami żeglugi powietrznej

Uczeń:
1. stosuje procedury postępowania podczas współpracy ze służbami ruchu lotniczego;
2. określa priorytety działań realizowanych we współpracy ze służbami ruchu lotniczego;
3. przekazuje informacje służb ruchu lotniczego z wykorzystaniem różnych systemów;
4. pozyskuje i przetwarza dane niezbędne do realizacji zadań lotniskowych służb ruchu lotniczego;
5. prowadzi korespondencję radiotelefoniczną z innymi służbami lotniskowymi;
6. współpracuje ze służbami informacji lotniczej;
7. przestrzega procedur alarmowania służb ratowniczych;
8. stosuje przepisy dotyczące działań służb żeglugi powietrznej;
9. korzysta z różnych źródeł informacji dotyczących działań operacyjnych;
10. wykonuje czynności operacyjne we współpracy ze wszystkimi służbami operacyjnymi, w tym ze służbami ruchu lotniczego.

mb5a6722fcb4a1961_1497602174477_0

ПРИМЕРНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

ОБОЗНАЧЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

НАЗВАНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

НАЗВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ

AU.37.

Оперативная служба аэропорта

Техник оперативных служб аэропортов

6

AU.37.1

Организация деятельности, связанной с функционированием аэропорта

-

2

AU.37.2

Осуществление деятельности, связанной с оперативной службой аэропорта

-

2

AU.37.3

Осуществление деятельности в ситуациях угроз безопасности в аэропорту

-

2

AU.38.

Осуществление деятельности в сотрудничестве со службами управления воздушным движением

Техник оперативных служб аэропортов

4

AU.38.1

Организация деятельности служб управления воздушным движением в аэропорту

-

2

AU.38.2

Осуществление оперативной деятельности в сотрудничестве со службами управления воздушным движением в аэропорту

-

2

SZACOWANA LICZBA GODZIN POTRZEBNYCH DO OSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Nazwa zawodu

Liczba godzin

AU.37.

Obsługa operacyjna portu lotniczego

Technik lotniskowych służb operacyjnych

6

AU.37.1

Organizacja działań związanych z funkcjonowaniem portu lotniczego

-

2

AU.37.2

Prowadzenie działań związanych z obsługą operacyjną w porcie lotniczym

-

2

AU.37.3

Prowadzenie działań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa w porcie lotniczym

-

2

AU.38.

Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej

Technik lotniskowych służb operacyjnych

4

AU.38.1

Organizacja działań lotniskowych służb żeglugi powietrznej

-

2

AU.38.2

Realizacja działań operacyjnych we współpracy z lotniskowymi służbami żeglugi powietrznej

-

2

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida