Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
Polecenie 1
Zapoznaj się z treścią audiobooka i zastanów się nad sposobem istnienia opinii publicznej i możliwością jednoznacznego określenia jej stanowiska w sprawach istotnych dla osób i instytucji zarządzających społeczeństwem.
Zapoznaj się z treścią audiobooka i zastanów się nad sposobem istnienia opinii publicznej i możliwością jednoznacznego określenia jej stanowiska w sprawach istotnych dla osób i instytucji zarządzających społeczeństwem.
R1d3BDpupVMA4
Nagranie dźwiękowe Opinia publiczna i sondaże.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R8dS6KjZ6xZat
Ćwiczenie 1
Zdecyduj, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. W wyborach prezydenckich wygrywa ten kandydat, który uzyska w sondażu przedwyborczym co najmniej 50% głosów i jeden. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Jeśli sondaż jest poprawny metodologicznie i respondenci mówią prawdę, wynik sondażu wyborczego zawsze pokryje się z rzeczywistym wynikiem wyborów. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Do oceny rzeczywistej wartości wskaźnika procentowego używamy alternatywnie: błędu szacowania lub poziomu istotności. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W świetle definicji encyklopedycznej opinia publiczna jest to zbiór indywidualnych opinii w sprawie publicznie żywej. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Składnikami opinii w agregatowej koncepcji opinii publicznej są tzw. jednostkowe opinie uwspólnione (między innymi w procesie komunikacji). Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W prezentacji wyników sondaży przedwyborczych należy umieszczać nawet te partie, które w badaniu nie uzyskały minimalnego, dla przekroczenia progu wyborczego, procentu respondentów deklarujących, że będą na tę partię głosować. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
11
Ćwiczenie 2

Zapoznaj się z wykresem, który prezentuje wyniki prezydenckiego sondażu przedwyborczego wykonanego na 1100‑osobowej próbie (zakładany błąd 3%, poziom istotności 0,95), i wykonaj polecenie.

R1aZ5LSDSizkE1
Wykres kołowy. Sondaż prezydencki, 2020 r.. Lista elementów: A. Duda; Wartość: 42,3; Udział procentowy: 42,3%R. Trzaskowski; Wartość: 23,2; Udział procentowy: 23,2%Sz. Hołownia; Wartość: 11,4; Udział procentowy: 11,4%W. Kosiniak-Kamysz; Wartość: 9,3; Udział procentowy: 9,3%K. Bosak; Wartość: 4; Udział procentowy: 4%R. Biedroń; Wartość: 2,7; Udział procentowy: 2,7%Niezdecydowani; Wartość: 7,1; Udział procentowy: 7,1%
Oprac. na podst.: Sondaż prezydencki IBRiS, ewybory.eu 24.05.2020 [dostęp: 12.06.2020].
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1R8mwFszFUVb1
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie) Uzasadnienie: (Uzupełnij).

Słownik

agregacja
agregacja

procedura tworzenia nowej klasy obiektów z obiektów (lub ich klas) już istniejących; ogólnie – łączenie elementów w całość; w statystyce polega na wyliczaniu jednej lub wielu statystyk dla podzbiorowości; np. w sondażu przedwyborczym jest to wyliczenie procentowego udziału wśród wszystkich wyborców elektoratów poszczególnych partii

atrybutywny
atrybutywny

odnoszący się do cech jakiejś rzeczy, jej atrybutów

en bloc
en bloc

w całości, całkowicie

ergo
ergo

a więc

frakcja
frakcja

odłam, wyodrębniona część; w partii politycznej członkowie, którzy się wyłamują, oddzielają programowo lub w inny sposób od reszty członków danej partii; ale w parlamencie oznacza ugrupowanie członków parlamentu o wspólnej przynależności; w statystyce synonim podgrupy wyodrębnionej ze zbiorowości ze względu na cechę, określonej ilościowo (np. 50% kobiet)

konfabulacja
konfabulacja

(z łac. confabulatio od confabulari – rozmawiać z, con – współ i fabula – bajka); uzupełnianie wspomnień informacjami, które są nieprawdziwe, ale pasują logicznie do całości; nie oznacza kłamstwa, gdyż konfabulator wierzy w to, co mówi; jego przeinaczenia są nieświadome; konfabulacje mogą być artykułowane lub tworzone tylko na własny użytek ich autora

opinia publiczna
opinia publiczna

reakcja zbiorowości na zdarzenia, zjawiska wywołane działaniami władz, instytucji wchodzących w skład szeroko rozumianej sfery publicznej; najogólniej oznacza aprobatę lub dezaprobatę dla widocznych w przestrzeni publicznej stanowisk, zachowań, artykułowaną przez jakąś część społeczeństwa, zbiorowości

respondent
respondent

podmiot (najczęściej osoba, ale także podmiot prawny), który przekazuje dane do celów statystycznych; w badaniu sondażowym  osoba wylosowana z populacji, która odpowiada na pytania wywiadu zadawane przez ankietera lub pytania ankiety (poprzez samodzielne wypisywanie odpowiedzi w formularzu)

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida