Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Paulina Król

Przedmiot: Język polski

Temat: Uczucia i pieniądze. Lalka Bolesława Prusa

Grupa docelowa:

Szkoła ponadpodstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres podstawowy

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
I. Kształcenie literackie i kulturowe.
1. Czytanie utworów literackich. Uczeń:
1) rozumie podstawy periodyzacji literatury, sytuuje utwory literackie w poszczególnych okresach: starożytność, średniowiecze, renesans, barok, oświecenie, romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska, dwudziestolecie międzywojenne, literatura wojny i okupacji, literatura lat 1945–1989 krajowa i emigracyjna, literatura po 1989 r.;
8) wykazuje się znajomością i zrozumieniem treści utworów wskazanych w podstawie programowej jako lektury obowiązkowe;
9) rozpoznaje tematykę i problematykę poznanych tekstów oraz jej związek z programami epoki literackiej, zjawiskami społecznymi, historycznymi, egzystencjalnymi i estetycznymi; poddaje ją refleksji;
10) rozpoznaje w utworze sposoby kreowania: świata przedstawionego (fabuły, bohaterów, akcji, wątków, motywów), narracji, sytuacji lirycznej; interpretuje je i wartościuje;
11) rozumie pojęcie motywu literackiego i toposu, rozpoznaje podstawowe motywy i toposy oraz dostrzega żywotność motywów biblijnych i antycznych w utworach literackich; określa ich rolę w tworzeniu znaczeń uniwersalnych;
III. Tworzenie wypowiedzi.
1. Elementy retoryki. Uczeń:
1) formułuje tezy i argumenty w wypowiedzi ustnej i pisemnej przy użyciu odpowiednich konstrukcji składniowych;
7) odróżnia dyskusję od sporu i kłótni;
2. Mówienie i pisanie. Uczeń:
1) zgadza się z cudzymi poglądami lub polemizuje z nimi, rzeczowo uzasadniając własne zdanie;
4) zgodnie z normami formułuje pytania, odpowiedzi, oceny, redaguje informacje, uzasadnienia, komentarze, głos w dyskusji;
10) w interpretacji przedstawia propozycję odczytania tekstu, formułuje argumenty na podstawie tekstu oraz znanych kontekstów, w tym własnego doświadczenia, przeprowadza logiczny wywód służący uprawomocnieniu formułowanych sądów;
11) stosuje zasady poprawności językowej i stylistycznej w tworzeniu własnego tekstu; potrafi weryfikować własne decyzje poprawnościowe;
12) wykorzystuje wiedzę o języku w pracy redakcyjnej nad tekstem własnym, dokonuje korekty tekstu własnego, stosuje kryteria poprawności językowej.
IV. Samokształcenie.
6. wybiera z tekstu odpowiednie cytaty i stosuje je w wypowiedzi;
9. wykorzystuje multimedialne źródła informacji oraz dokonuje ich krytycznej oceny;
Lektura obowiązkowa
23) Bolesław Prus, Lalka, Z legend dawnego Egiptu;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie wielojęzyczności;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej;

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji.

Cele operacyjne. Uczeń:

 • wymienia rodzaje uczuć, jakie żywią bohaterowie Lalki;

 • wyjaśnia, jakie znaczenie mają kwestie finansowe w kontekście powieści;

 • analizują zachowania i stosunek poszczególnych bohaterów Lalki do uczuć oraz pieniędzy.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • ćwiczeń przedmiotowych;

 • z użyciem komputera;

 • dyskusja;

 • 6 Myślowych Kapeluszy Edwarda de Bono.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • rzutnik multimedialny;

 • brystol.

Przebieg lekcji

Przed lekcją

 1. Nauczyciel prosi uczniów o odnalezienie cytatów, w którym widoczne są zachowania i stosunek poszczególnych bohaterów Lalki do uczuć oraz pieniędzy.

 2. Nauczyciel udostępnia uczniom e‑materiał „Uczucia i pieniądze. Lalka Bolesława Prusa” i prosi o zapoznanie się z materiałem w sekcji „Schemat”.

Faza wprowadzająca

 1. Nauczyciel wspólnie z uczniami oczytuje temat lekcji. Ustala cele zajęć i kryteria sukcesu.

 2. Nauczyciel rozpoczyna krótką rozmowę wprowadzającą: Jaki stosunek do pieniędzy mają bohaterowie?. Uczniowie rozwiązują ćwiczenie 1 w sekcji „Sprawdź się”. Tym samym nauczyciel sprawdza przygotowanie uczniów do lekcji.

 3. Nauczyciel prosi uczniów o przeczytanie sekcji „Przeczytaj”.

Faza realizacyjna

 1. W tej fazie uczniowie będą pracować metodą 6 kapeluszy Edwarda de Bono. Będą omawiać wątek miłości i pieniędzy w Lalce. Nauczyciel prosi uczniów o podzielenie się na grupy. Każda z nich otrzymuje brystole z namalowanym kapeluszem. Do każdego kapelusza uczniowie „wrzucają” zebrany materiał:
  Grupa 1: Kapelusz biały – fakty - rzeczowa prezentacja zjawiska, obiektywna wiedza na zadany temat; np. krótka prezentacja wątku miłości i pieniędzy, informacje o świecie przedstawionym, okoliczności, w których wątki się pojawiają;
  Grupa 2: Kapelusz czerwony – emocje - subiektywna, emocjonalna ocena zjawiska; odczucia wyrażane „na gorąco” bez konieczności ich uzasadniania; np. Co budzi radość i entuzjazm? Co powoduje niepokój, strach, obawę czy smutek?
  Grupa 3: Kapelusz czarny – pesymizm – ukazanie negatywnych stron zjawiska, doszukiwanie się problemów zagrożeń; np. wyszukiwaanie wad, mankamentów, krytyka zjawiska, koncentrowanie się na słabych punktach;
  Grupa 4: Kapelusz żółty – optymizm - ukazanie pozytywnych stron zjawiska, doszukiwanie się zalet, atutów, korzyści;,
  Grupa 5: Kapelusz zielony – możliwości – dodanie nowych pomysłów związanych z rozważanym tematem, rozważanie co by było, gdyby..., uciekanie od utartych rozwiązań, znanych dróg.
  Grupa 6: Kapelusz zielony – analiza – grupa przewodnicza dyskusji, kontrolująca przebieg wykonywanych zadań; pilnuje przestrzegania zasad, łagodzi spory. Zbiera informacje i tworzy z nich obraz całościowy.

 2. Uczniowie wyświetlają sekcję „Schemat” i przypominają zawarte w niej informacje. Następnie wykonują polecenie 2. Następuje wspólne odczytanie propozycji pozwiązań. Nauczyciel komentuje.

 3. Nauczyciel zapowiada, że uczniowie będą pracować na podstawie ćwiczeń zamieszczonych w sekcji „Sprawdź się”. Następnie prosi o zapoznanie się z treścią ćwiczenia 3. Uczniowie uzupełniają mapę swoimi propozycjami.

 4. Uczniowie zapoznają się z fragmentem Lalki do ćwiczenia 6 i 7. Następnie w parach rozwiązują ćwiczenie. Każda osoba z pary przedstawia jedno ćwiczenie. Następuje prezentacja odpowiedzi: osoby przydzielone do poszczególnych ćwiczeń przedstawiają swoje propozycje, a nasuczyciel komentuje.

Faza podsumowująca

 1. Nauczyciel prosi uczniów o podsumowanie lekcji i dokończenie zdania: Na dzisiejszej lekcji został przedstawiony temat: .... Dowiedziałem/dowiedziałam się, że .... Nauczyciel zwraca uwagę na nabyte umiejętności.

 2. Uczniowie wskazują poprawne odpowiedzi w ćwiczeniu 2, w sekcji „Sprawdź się”.

Praca domowa:

 1. Wyjaśnij, w jaki sposób w Lalce splatają się uczucia rodzicielskie i kwestie finansowe. Wskaż różnice pomiędzy zależnością finansów od miłości rodzicielskiej i romantycznej.

Materiały pomocnicze:

 • Paweł Tomczok, Dyskurs monetarny w „Lalce” Bolesława Prusa, „Napis” 2015.

 • Henryk Markiewicz, „Lalka” Bolesława Prusa, Warszawa 1967.

Wskazówki metodyczne

 • Nauczyciel może wykorzystać medium w sekcji „Schemat” do podsumowania lekcji.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida