Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

SCENARIUSZ LEKCJI

Imię i nazwisko autorki: Magdalena Fuhrmann

Przedmiot: geografia

Temat zajęć: Dynamika eksportu i importu

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum/technikum, zakres podstawowy, klasa II

Podstawa programowa

IX. Uwarunkowania rozwoju gospodarki światowej: rola poszczególnych sektorów gospodarki w rozwoju cywilizacyjnym, procesy globalizacji, współpraca międzynarodowa, gospodarka oparta na wiedzy, społeczeństwo informacyjne.

Uczeń:

3) analizuje strukturę i kierunki międzynarodowej wymiany towarowej, ocenia miejsce i strukturę handlu zagranicznego Polski oraz uzasadnia potrzebę przestrzegania zasad sprawiedliwego handlu.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

 • kompetencje cyfrowe,

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne

Uczeń:

 • wyjaśnia pojęcia importu i eksportu towarów, bilansu handlowego i płatniczego,

 • omawia przyrodnicze, gospodarcze i polityczne uwarunkowania rozwoju eksportu i importu,

 • wymienia najważniejszych eksporterów i importerów na świecie,

 • charakteryzuje dynamikę eksportu i importu na świecie, w krajach wysoko rozwiniętych (w tym w Polsce), średnio i nisko rozwiniętych.

Strategie nauczania: asocjacyjna

Metody i techniki nauczania: blended learning, IBSE

Formy pracy: praca indywidualna, praca w parach, praca w grupach

Środki dydaktyczne: e‑materiał, komputer, projektor multimedialny, zeszyt, atlasy geograficzne

Materiały pomocnicze

Raport EUROSTAT: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=International_trade_in_goods (dostęp 5.04.2022).

PRZEBIEG LEKCJI

Faza wprowadzająca

 • Nauczyciel wprowadza uczniów do tematyki zajęć za pomocą krótkiej pogadanki na temat handlu zagranicznego. Uczniowie wyjaśniają pojęcie importu i eksportu, tłumaczą, na czym polega handel zagraniczny, czym jest bilans handlowy i bilans płatniczy.

 • Przedstawienie celów lekcji.

Faza realizacyjna

 • Nawiązując do informacji ze wstępnej pogadanki, uczniowie zastanawiają się, co warunkuje wymianę towarów w skali międzynarodowej. Indywidualnie lub w parach wykonują notatki szkieletowe (nauczyciel przygotowuje schemat pojęć, uczniowie dopisują kolejne informacje). W ramach klasowej dyskusji, korzystając z części „Przeczytaj” e‑materiału, omawiają przyrodnicze, gospodarcze i polityczne uwarunkowania rozwoju eksportu i importu. Nauczyciel czuwa nad poprawnością wypowiedzi uczniów.

 • Uczniowie, korzystając z atlasów geograficznych lub map zawartych w części „Przeczytaj” e‑materiału, wskazują największych eksporterów i importerów na świecie, omawiają widoczne prawidłowości w tym zakresie.

 • Nauczyciel dzieli uczniów na grupy. Ich zadaniem będzie scharakteryzowanie dynamiki eksportu i importu na świecie w latach 2000–2020 oraz omówienie dostrzegalnych w tym zakresie prawidłowości i zależności dla krajów wysoko, średnio i nisko rozwiniętych. Uczniowie mogą korzystać z części „Przeczytaj” e‑materiału oraz dostępnych źródeł informacji.

 • Po upływie ustalonego przez nauczyciela czasu uczniowie prezentują rezultaty pracy. Nauczyciel w razie potrzeby uzupełnia. Następnie, pracując nadal w grupach, uczniowie zapoznają się z grafiką interaktywną i wykonują polecenia zawarte w tej części e‑materiału (np. 1–4). Porównują swoje wnioski dotyczące dynamiki eksportu i importu na świecie ze spostrzeżeniami na temat dynamiki eksportu i importu w Polsce. Po wykonaniu zadania prezentują rezultaty pracy na forum, nauczyciel czuwa nad poprawnością wypowiedzi uczniów.

Faza podsumowująca

 • Uczniowie wykonują wskazane przez nauczyciela ćwiczenia z sekcji „Sprawdź się”.

 • Przypomnienie celów lekcji.

 • Podsumowanie wiedzy zaprezentowanej na lekcji.

 • Ocena pracy uczniów podczas lekcji.

Praca domowa

 • Utrwalenie wiadomości przedstawionych na lekcji – zadanie polegające na wypisaniu 5 faktów na temat importu i 5 faktów na temat eksportu.

 • Przygotowanie pracy pisemnej lub prezentacji na temat zmian struktury eksportu i importu w wybranych krajach na świecie (zestaw państw przydziela nauczyciel w zależności do wielkości i poziomu klasy).

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania danego multimedium

Grafika interaktywna może znaleźć zastosowanie podczas realizacji tematu „Struktura handlu zagranicznego PolskiD1AbaWF2YStruktura handlu zagranicznego Polski” lub w trakcie innych zajęć dotyczących uwarunkowań rozwoju gospodarki światowej (zakres podstawowy: IX).